Katolikus Főgimnázium, Csíksomlyó, 1904

87 ügyet egészen s a pénzügyet a legfőbb dolgokban ki akarta venni a minisztériumok kezéből. Mind Battyány, mind a nádor az országgyűlés előtt tett nyilatkozataikban állásukat kötötték az eredeti törvényjavaslathoz, s mindjárt az ülés után Bécsbe utaztak Széchenyi, Deák Ferenc és Iíötvös társaságában. Nagy küzdelem után sikerült nekik a Po­zsonyban elfogadott eredeti javaslathoz a királyi jóváha­gyást kinyerniük. A megnyugtató leiratot a március 31-iki ülésen olvasták fel. Még csak néhány törvényjavaslat elkészítése volt hátra, így: a vallásszabadságról, a megyék szervezetének a központi felelős kormányhoz alkalmazott átalakításáról, s még mások, melyeket a két ház folytonos ülésezéssel csak­hamar elvégezett, s azután az országot gyökeresen átala­kító, az országgyűlés mindkét házában már elfogadott 31 törvényjavaslatot a minisztérium névsorával együtt Bécsbe küldötték megerősítés végett. Tudnunk kell, hogy alkotmányos monarchiában a tör­vényjavaslat csak akkor nyeri ineg a törvény erejét, ha a törvényhozás minden tényezője hozzájárul ; ha az ország- gyűlés elfogadta és az uralkodó megerősítésével szen­tesíti. A 31 törvényjavaslat most* is megtette régi rendes útját a kancellária, a magyar helytartótanács és az udvari konferencia előtt a megerősítést megelőzőleg ; és ez utób binál a határőrvidék katonai szervezésének megszüntetésé­ről szóló javaslat újból nehézségre talált, arai ismét a ná­dor és a miniszterelnök közbenjárását tette szükségessé. Minden akadály el lévén hárítva, április 7-én az összes törvények szentesítettek és az új minisztérium kinevezése is aláíratott. Április 10-én az udvar az utolsó rendi ország- gyűlés bezárására Pozsonyba utazott. Különös jelentőséget kölcsönzött ennek a mozzanatnak egyfelől az a nevezetes történelmi pillanat, mely örökre lezárta kapuit a rendi országgyűlés házának, másfelől pedig az a körülmény, hogy a királlyal nemcsak a királyné jött, hanem a trón várományos örököse, Ferencz Károly és fia, Ferencz József főhercegek is. Régi szokás szerint a királyi család minden egyes tagját külön-külön egy-egy

Next

/
Oldalképek
Tartalom