Katolikus Főgimnázium, Csíksomlyó, 1898

- 35 — álruhában Báthory Boldizsár, Bodoni István, Perencz doctor és nehány főur kíséretében Krakóba rándult, ott mulatott nehány nap, de minden kilátás nélkül tért haza.1) Az 1594-i év nagy csapással látogatta meg a biborno- kot. Zsigtnond fejedelem a magyar királyhoz való átállás eszméjével foglalkozott s minden áron szabadulni akart a török fenhatóság alól. Még a múlt év végén Carillo Alfonz jezsuitát VIII. Kelemen pápához küldötte. A pápa Cumulens Sándor bibornokot küldötte a fejedelmi udvarba s egyúttal Endre bibornokot is Erdélybe rendelte, hogy tekintélyével mozdítsa eiö a nuntius törekvéseit. A bibornok 1594. elején a legnagyobb hidegben kelt útra s a mint Zsigmondhoz érkezett, rögtön megkezdődtek a tanácskozások, melyeken a tanács urakon kívül nehány főúr is részt vett ; hogy a töröktől el kell szakadni, abban mindnyájan egyetértettek. A fő dolog a módozat volt. Endre megnyerte a tanácsosok nagy részét, hogy teljesen el kell szakadni a töröktől s a fejedelemség függetlenségének biztosítása mellett lehet csak elismerni a magyar király fenhatóságát. Zsigmond csak csa­ládi összeköttetést kívánt.2) A fejedelem azután gyóntatóját Carillot a feltételekkel Prágába inditá. Endre bibornok is küldetését befejezvén, útnak indult, nem gondolva, hogy e szövetkezés kimondása miatt Zsigmond tehetetlensége és féltékenysége milyen vérfürdőt csinál Erdélyben. Sárospa­takon át Kassára ment, hol Teuffenbaeh felsőmagyarországi kapitányt látogatta meg, kinek jóakaratát szerénységével és kiváló okosságával teljesen megnyerte.3) Innen hazauta­zott Lengyelországba. A tanácskozás után az volt hátra, hogy az ország­gyűlés is nyíltan kimondja a töröktől való elszakadást. De az idő nem látszott alkalmasnak. A ráczokat, kiknek a ‘) Kulcsáríóle krónika 6(5. I. Szamosközy IV. 27., 28. 1. Trausch Chronicon Fuchsio-Lupino Oltardinum I. 91. 1. ‘) Trausch Chronicon F. L. O. I. 100. 1. Bethlen III. 175., 17(5. II. Kulcsáríélo krónika 70. 1. 8) Befüude ich — Írja Teuffenbaeh Mátyás főherczegnek 1594. ápr. 15-én — Herrn Cardinal in seinen Thun, alseinen vernünlfti- gen, beschaidenen und verständligen jungen Man. Erd. Orsz. Emi. III. 307. 1. 1. jegyz. 3*

Next

/
Oldalképek
Tartalom