Bárdossy György szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 2 (1996) 3-4. sz.

Kulturális figyelő

szempont, hogy ki a finn és ki a protestáns. A lengyel trón mindig kísért. Papok, prédikáto­rok, követek szerepelnek a színesen megírt eseményekben. Megjelenik a 30 éves háború is, minden tarkaságával együtt, amiben a fin­nek a svédek oldalán nagyobb emberál­dozatot hoztak amazoknál. Közben megtud­juk, hogy Gusztáv Adolf nem egyszerűen „ele­sett", hanem van Falkenberg alezredes közel­ről pisztollyal lőtte le, majd ő is elesett. Szól Conrad Jakob Hiltebrandt evangéli­kus lelkészről, aki az 1600-as évek derekán a svéd követjáráskor naplót vezetett, amit 300 év után csak 1937-en fedezett fel a törté­netírás. Annak idején meglátogatta a kolozs­vári evangélikus templomot is. XII. Károly svéd király a pol tavai csata­vesztés után hosszú ideig a török Benderben tartózkodott. Idement hozzá kérvényezni Krmann Dániel zólyomi szuperintendens az evangélikusok üldözése miatt. A király segí­teni nem tudott, de egy kis zsák pénzzel bo­csátotta el Krmannt. A Kárpátokon átvezető út leírása merendítón szép. Ilyen, mindmáig kevéssé ismert napló-közlések a könyvben több helyen is találhatók. Színes leírást olva­sunk a finn laihai templom gyertyatartóiáról, ami a magyar Nagy Kisbalázs huszárkapi­tány ajándékaként ma is megbecsült kincse a templomnak. Egy huszárnyereg is érdekes hátteret kínál a meglepő történetmondáshoz. A múlt század végi orosz-török háború harcai is izgalmasak. Ennek eredményeként lett Ro­mánia önálló állammá. A harcokban erdélyi román katonákkal együtt finn katonák is har­coltak. Az első világháború e tekintetben legmeg­lepőbb eseménye számunkra az, hogy Man­nerheim, a későbbi legendás finn marsall a cári hadseregben alezredesi rangban harcolt Románia oldalán a magyarok ellen. Megkapó a közlés egy Németh József nevű katona sír­jábról Savukoskiban. 1917-ben hunyt el, mi­után hadifogolyként a murmanski vasútat építette. Onnan szökött meg, de csak Savu­koskiig jutott el. Sírját ma is szeretettel ápol­ják a lakosok. A két világháború közötti időről szólva már nem hadi cselekmények határoz­zák meg mondanivalóját. Erdély Romániához kerülésével a háttérben megállapítja, „nem számadatok döntik el egy népcsoport kisebb­ségi voltát, hanem a bánásmód, amelyben az illető állam keretein belül részesülnek." így értékeli a finn-magyar kapcsolatokat is. El­gondolkoztató az a tény is, hogy a svéd-finn határ megállapításakor Ahvenanmaa (Aland szigetek) hovatartozásában nem az döntött, hogy a szigetek sokkal közelebb fekszenek Svédországhoz, nem is az, hogy lakói kizáró­lag svéd anyanyelvűek, hanem hogy a svéd partok és Ahvenanmaa között a méytengeri szakadék húzódik, míg a finn partok felé - bár nagyobb a távolság - sekély teneri sáv. A geológia döntött hát Finnország javára. Szo­rongva gondol az olvasó a Kárpátok koszorúja alkotta földrajzi egységre. A finn „téli háború" megrázta az egész világot. A magyarok kiemelkedőn segíteni akartak. A kilenc éves Soros György a finnek megsegítésére 20 pengőt adott. Ez volt a ké­sőbbi multimiliomos első adománya, ami mel­lé - sok más mellett - odakerült Szentgyörgyi Albert Nobel-díjának aranyérme is. A budai Cserkészparkban megalakult a Finnországi Magyar Önkéntesek Önálló Zászlóalja, amelynek tolmácsa Ilmari Soisalon-Soininen lett. Könyvek, brossurak jelentek meg. Ké­sőbb a szegedi egyetemen díszdoktorrá avat­ták - Elsőként - Mannerheim marsallt. Az egyre bővebben burjánzó kultúrkap­csolatokban jelentősen bábáskodtak mindkét oldalon a nagykövetek. Csak úgy hemzsegnek a nevek Sajnovics vardői „észleleteitől" Rune­berg himnuszában Vörösmarty Szózatának hatásáig, s a közelmúltunk ismert alakjaikig: Jalava, Hunfalvy, Szinyei, Setälä, Vikár Béla s a Kalevala-fordítók, Teleki Sándor, Korom­pay Bertalan Kalevala-kutató, Tervonen, Pa­asonen, Wichmann, Liipola, Bán Aladár, Gal­len-Kallela, Weöres Gyula, Szopori Nagy La­jos kultúrattasé - aztán Áprily, Makkai, Re­ményik, Kós Károly, Saarinen, Jancsó Elemér, Járventaus, Járosi Andor, Gombócz Zoltán, Majla Talvio, Kodolányi, Körösfői Krisch, Sebestyén Irén, egészen Benczúr Lászlóig, aki „afféle tiszteletbeli erdélyi", e sorok írójáig és Voipio Marciig, Szász Vilmo­sig, Mezey Istvánig stb. A végtelen ügyszere­tettel, Erdély és a finnek iránti szerelemmel, szakértelemmel és fáradsággal megírt könyv­re mi sem jellemzőbb, mint hogy 811 személyt említ s nagyrészt vallat, 533 forrásmunkát dolgoz fel. A zárólapon keserű mondatot olvasha­tunk: „A könyv megírását és megjelentetését nem támogatta senki..." Legalább mi köszön­jük meg. De nagyon! Kuren Emil

Next

/
Oldalképek
Tartalom