Bárdossy György szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 2 (1996) 1-2. sz.

Kulturális figyelő

- távollétükben - asszonyait, gyerekeit, öre­geit elpusztította a besenyő-bolgár támadás. Alig volt nő. Alig egy csacsogó száj. A bosszúállás nem kegyelmezett. Vének se voltak. Minden elveszett. Árpád menti a megmaradtakat, rohan elő­re az ismeretlen zord hegyekbe, ködtakarta szakadékok felé; latin, szláv, germán asszo­nyokkal új népet teremteni és betódulni vele Európába. Milyen időszerű is ez a vers - ízlel­getem emlékezetemben fölzengő sorait, pedig a költő 1956-ban megjelent kötetéből való. Megcsodálom közben a jurta mellett porosz­káló kitömött lovacskát, tán a Szarmata sík­ságról való, de származhat máshonnan is, a magyarok sokat kereskedtek, ám (mint Illyés írja) olyan lovat kedveltek, amelyről földig ért a lábuk. Másik hatalmas térkép mutatja, merre találtak a régészek magyar sírokat a honfog­lalás korából, és az ott jelölt tájegységek sze­rint rendezték be a tárlókat is: egy-egy táj sírjainak leletei sorakoznak előttünk. Legsű­rűbben találhatók a sírok az Alföldön. Erdély­ben és a Dunántúlon többnyire a folyóvöl­gyekben nyugszanak a holtak. László Gyula szerint „a temető halott fa­lu." Ezek a holt falvak adják a tárlók mérhe­tetlen gazdagságát: ékszerek (karkötők, nyakékek, gyűrűk, hajkarikák, ingnyakdí­szek, hajfonat-korongok) sorakoznak, szinte több van belőlük, mint a használati tárgyak­ból, s a fegyverekből. Még a csizma keretét is aranyráma szegélyezte, nem szólva a nyereg­ről, kantárról, szablyáról. Volt ízlésük, szeret­ték a szépet. Nem kell szégyelnünk őseinket, mint holmi szegény rokont! Tudták, mit tesz­nek öltözékükre. Míves mesterek formálhat­ták ki azt a rengeteg apró, inggombnál nem nagyobb aranydíszecskét, ami nemcsak a nők, de a férfiak ruháit is díszítette. És hogy a kereszténységgel már Géza fejedelem idején is találkoztak, mutatja az a pár kicsi arany­kereszt, amit asszonyok hordhattak a nya­kukban, mert női sírban találták őket. - Ez mind igazi? Nem másolat? - kérdezi egy gyanakvó kisdiák (szerencsére sok tanár hozza el tanítványait), és nehezen hiszi el, hogy a nemesfém ezredévnél is tovább őrzi fényét. Hasonló kétellyel szemlélik Lehel kürtjét is: - Ez volt az? Vagy csak hasonló?! A jurta lakályos sok puha szőnyegével, nemes falával, heverőivel. Nyáron kelleme­sen hűvös lehetett. Télen? Fűtésrendszere (a középen levő tűzhely fölött nyitott a tető) még e század elején is használatos volt régi falusi házak füstös konyháiban. Akad itt földműves kunyhó is, alja földbeásva, ablakán bőr teteje zsup. Roppant érdekes a falu makettje: a la­zán sorakozó házak között mindenütt fák vé­dik a kertet, a vetést, és gyümölcsöt is adnak. (Állítólag a középkori nagy járványok azért nem pusztítottak nálunk oly mértében, mint Nyugaton, mert a magyarság egész­ségesebben táplálkozott.) A kiállítás mutatja: szüntelenül fejlődő nép volt ez a 3—400 ezer főt számláló, nomád­harcos nép (de ha hosszabb időre megállt va­lahol, már kapáltak, ástak, ültettek is az asszonyok), mozgékonysága gyakran sodorta más népek közelébe, s akár kereskedett, akár harcolt velük, mindenképpen tanult tőlük. Fürge volt, mozgékony, kíváncsi és me­rész. Mindig „újakra" kész. Ahogy a költő mondta Árpádról: Akárhogyan is - még most sem beszél ­„szabadok leszünk!" - ez suhant talán a szívébe inkább, mintsem az agyába, miközben megsarkantyúzta a mént, s a menetből egy sziklára kiállva jelt adott: gyorsan! S nézte fürge szemmel, mint juhász, aki minden ürüt ösmer, hogy tódul népe át - Európába. Bozóky Eua Magyar írónők a Petőfi Múzeumban Bizonyára szebb az örömötök S harc nélkül jobban mertek sírni, Oh áldott az az asszonyok között, Aki verset tud írni. (Ady) A kiállítás ismét felszínre hozta a régi vitát: Fontos-e, hogy nő vagy férfi az alkotó? Csak a mű fontos. Akkor pedig miért választják szét nemek szerint a kiállítandókat? Mert mind­két nem más-más szempontból tükrözi a vilá­got. Ezt az eltérő látószöget érzékelteti kitű­nően ez a kiállítás, amikor írószerszámok, képek, első kiadású könyvek mellett legyező­ket, ruhákat, gyöngyöket, bölcsőket, varró­szerszámokat, kesztyűket, főkötőket, tükrö­ket sorakoztat fel. Aki gyűszűvel az ujján fogja a tollat, az mást is sejt a világból, mint az, aki nem ismeri a gyűszűt meg a gyúródeszkát. A nők a mikrovilágot, a gyakorlati élet jellemző

Next

/
Oldalképek
Tartalom