Bárdossy György szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 1 (1995) 1-2. sz.

Kulturális figyelő

több öngyilkosság); ideje szembenézni végre a kérdéssel: mi hát az ünnep?! Babos István a szimbólumból indul ki. Az ünnepek szimbólumok - mondja -, amelyek minket „több emberré tesznek". Istennel és egymással való kapcsolatteremtésünk jelké­pei. És csak akkor ünnepek valóban, ha ez a kapcsolat létrejön. Már a rómaiak úgy tekin­tettek ünnepeikre, mint „a hasznos tevékeny­ségre fordítható idő felajánlására az istenek­nek". Az ünnep tehát többnyire vallásos indít­tatású és mindig hozzátartozik a „kontemplá­ció, a hangtalan elmélyülés" (Nyíri Tamás). Rendkívül érdekes ismereteket közöl Stir­ling János Boldogasszony ága, Szent György virága című, a növényszimbólumokról szóló dolgozata. A Biblia növényeiből és a görög-la­tin virág és gyümölcs szimbolikából kiindulva jut el a bencések Monte Cassino-i kertkultú­rájához, majd a reneszánsz kertekhez, végül a nép körében élő mai jelkép-hagyományhoz. Megkülönbözteti a jelképet az attribútumtól, előbbi önmagában is jelentéssel bír, utóbbi mindig kísér valakit, és különösen a festői ábrázolásokon honos. A pátriárkákról szóló ószövetségi törté­neteket olvasva óhatatlanul átvillan agyun­kon: de hiszen ez valóságos népköltészet! A lejegyzésükig ki tudja hány nemzedék köré­ben szájról szájra járó történetek (és nemcsak a Genezis könyvében) valóban magukon hordják a népköltés ismérveit, s ez nem mond ellent kinyilatkoztatást hordozó mivoltuk­nak. (Ahogy Luther mondotta volt: „a Szent­írás az a pólya, amelybe Jézust bepólyálták.") Mindezt Szigeti Jenő teológiai professzor fejti ki, hangsúlyozva, hogy Isten igéje „folklorizá­lódott", mégpedig duplán is. Először míg le­jegyzésre került, másodszor (és sokadszor) pe­dig, amikor az igehirdető értelmezi, alkal­mazza, vagyis megkeresi és továbbítja a szá­mára adott kor emberéhez szóló üzenetet. A továbbiakban a magyar nép és a Biblia csaknem évezredes kapcsolatáról szól, majd példákat mutat be arra, hogy a folklorizáló­dás néha nem a szövegben, hanem a köztu­datban hagyta nyomát. A Genezis például nem mondja, milyen gyümölcs termett a til­tott fán, mégis mindenki almának véli; Máté evangéliuma napkeleti bölcsekről beszél, a nép mégis „háromkirályokat" emleget, sőt még a nevüket is tudja; a néphagyomány Ábel áldozatának felfelé szálló, Káinénak lefelé szálló füstjét említi, holott a Biblia csak azt mondja, hogy Ábel áldozatára letekintett az Úr, ám Káinéra nem. Aligha közismert az „Ábrahám kebele" kifejezésről szóló magyará­zata. A héber „chék" szó jelent ölet, kebelt, bensőséges környezetet, de jelenti a lakomán fekvő helyzetben, félkönyökre támaszkodó szomszédok egymáshoz fordulását is. Az Utol­só Vacsorán ez lehetett János helye a Mester mellett - véli Szigeti Jenő. Az ökumenikus nyitottsága kötetben — kár, hogy a szerkesztő sehol sem jelzi a szerző felekezeti hovatartozását -, a szabad­egyházakat képviselő Szigeti Jenő mellett evangélikus szerző is található, mégpedig Grynaeus Tamás doktor személyében, aki el­me- és ideggyógyászként a látomásokkal fog­lalkozik. (Tévedés ne essék: látomás nemcsak betegeknél fordul elő, és nem kötődik feleke­zeti határokhoz sem. A szerző református vi­zionálókat is említ, egyházuk bizonyára nem lelkesedik túlzottan ezért a jelenségért.) A látomáshoz különös adottság kell, ez van meg sokszor a halottlátókban is. Bemutat egy asszonyt, aki orvosi szempontból teljesen egészséges, intellektusa fejlett, rendszeres ol­vasó. Grynaeus az asszony látomásait rész­ben a falusi közösségből való kiszakadásából eredezteti: odahaza talán halottlátó lett vol­na, de erre nem lévén módja, saját életébe köszöntöttek be a látomások. Különös, mo­dern, „apokrif' elemek is előfordulnak a mai látomásokban: például a purgatórium gyári futószalag, a munkában bűnhődők csengőszó­ra szabadulnak. A művészettörténetet, egyháztörténetet, néprajzot egyesítő kötet megint igazolja: a folklór szakrális eredetű, hit nélkül nincs nép­művészet. Felmerülhet, hogy napjainkban, a fogyó nép és az eltűnő parasztság korában esztétikai értékén túl marad-e jelentősége? De bárhogy alakul is a XXI. század életformá­ja, mégis megmarad a néplélek, és megmarad az Istenhez vágyakozó, keresztjét nehezen hordozó ember. Bármilyen módon fejezi is ki hitét, érzésvilágát, befogadja és megérti majd az ősök ráhagyományozott imádságát, művé­szetét. Bozóky Éva

Next

/
Oldalképek
Tartalom