Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna - Gergelyné Bodó Mária: Honismeret Csongrád megyében 1969–2011 - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 39. (Szeged, 2011)

I. A honismereti élet kibontakozása Csongrád megyében

Önkéntes néprajzi syűjtők Csanádban 59 Önkéntes néprajzi gyűjtők Csanádban A néprajztudomány számára mindig fontos volt a paraszti kultúra kutatásával nem hivatásszerűen foglalkozók munkája. A múlt század vége óta sok, a népélet iránt mélyen és elkötelezetten érdeklődő tanár, tanító, lelkész, tisztviselő és parasztember járult hozzá megfigyeléseivel és adataival a néprajzi ismeretek gyarapításához. A di­ákság körében a gyűjtőmunkát egy-egy lelkes tanár szervezte, irányította, meg­megújuló lendülettel. A mozgalomnak az 1952-ben meghirdetett országos néprajzi gyűjtőpályázat adott keretet, amely máig tartó hagyományt teremtett. A pályázatot a Néprajzi Múzeum és a Népművészeti Intézet hirdette meg, előbbi a gyűjtők munkáját néprajzkutatók által kidolgozott kérdőívekkel, később szervezett gyűjtőtalálkozókkal is segítette. 1964 óta az önkéntes gyűjtők külön szakosztályban munkálkodnak a Ma­gyar Néprajzi Társaság berkeiben, s rendszeresen tartanak vándorgyűléseket, ahol lehetőségük nyílik a továbbképzésre, tapasztalatcserére. Csongrád megye 1962-ben, a megyei múzeumi szervezet megalakulása után csat­lakozott az országos pályázód rendszerhez, megyei forduló kiírásával. Az évente megrendezett megyei gyűjtőpályázat eredményei országos szinten is elismerést arat­tak, az eltelt fél évszázad alatt több mint ezer pályamunka érkezett a szegedi múze­umba. A pályázaton résztvevő gyűjtők széles körének közös jellemzője a szülőföld és a hagyományok tisztelete és szeretete, fogékonyság a paraszti mentalitás bölcsességé­re. A néprajzi gyűjtők tevékenységét az 1960-as, 70-es években a falusi, mezővárosi honismereti szakkörökben folyó munka is élénkítette. A krónikási lelkesedés csak az utóbbi évtizedben hagyott alább érezhetően, a hagyományos paraszti életmódot saját tapasztalatból ismerő, és az utódokra emlékül hagyó idősebb generációk távozásával. Az egykori Csanád megyéhez tartozó települések néprajzával foglalkozó pálya­munkák tekintélyes helyet foglalnak el a szegedi Móra Ferenc Múzeum kéziratokat befogadó gyűjteményében, a Néprajzi Adattárban. Makó, Apátfalva, Pitvaros, Csa- nádpalota hagyományvilágáról és helytörténeti érdekességeiről több mint 200 dolgo­zat született: lelkes és jó szemű, avatott gyűjtők munkái, melyekben szinte monogra­fikus igénnyel örökítették meg szülőhelyük paraszti műveltségének emlékeit. Király- hegyes, Kövegy, Battonya, Nagylak, Magyarcsanád 19-20. századi népéletéről is ér­keztek leírások, s az egykor felvidéki szlovák telepesekkel újranépesített Csanádal- bertinek, Ambrózfalvának is akadt krónikása. A gyűjtőmozgalomhoz az elsők között csatlakozott a csanádpalotai Asztalos P. Kálmán, aki nemcsak írásban állított emléket faluja hagyományainak, hanem falumú­zeumot is alapított. Húsz éven át folytatott rendszeres gyűjtőmunkája a hagyományos

Next

/
Oldalképek
Tartalom