G. Tóth Ilona: Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc szegedi dokumentuma a Csongrád Megyei Levéltárban - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 28. (Szeged, 2000)

Dokumentumok és regeszták 1848. március 15–1849. július 30.

így tehát nemigen lehet tőlünk a munkába álló keresztény szabó legényeket, ezen rende­let sértése nélkül, eltiltani, és ez által minket, kenyér keresetünktől megfosztani. Ezen felhozott okoknál fogva, illően esedezünk a tisztelt közgyűlés színe előtt, méltóztassék ezen szabó céhi kiváltságot a szükség arányokhoz mérve addig, míg a tör­vény ez érdekben részünkre kimerítően nem rendelekezendik, megszüntetni, és kölcsö­nösen csakúgy, mint a keresztény mestereknek zsidó legényekkel dolgozni szabad; úgy nekünk is, kegyesen megengedni, hogy keresztény legények segítségével dolgozhas­sunk, kérésünket megújítva vagyunk. A Szegedi zsidó izraelita szabó mesterek A folyamodó mesterek kérése a fennálló rendszer elleniben a céhek további törvé­nyes rendezetéig nem teljesíthetik. 728 sti 1083/1849. június 18. (800) 729. Vékess Ferenc, tanácsnok, Zombory János és Mihály, úgy Rózsa Márton között fentforgó, út iránti villongás tárgyában, az utóbbi nyilatkozatát benyújtja. 729 sti 1090/1849. június 18. (807) 730. Honvéd 104. zászlóalj A volt Szegedi szabad mozgó csapat csatatéren meghalt, és sebesült egyénei névso­ra átküldetik a hatóságnak, intézkedés végett, hogy említett egyének, az álladalom által biztosított javadalmakat megkaphassák. Szeged június 14. Földváry, alezredes. Szegedi szabad csapat 1. Század; Halott és sebesültjeinek névjegyzéke: Ör Fodor István, Szt Tamásnál agyonlövetett, Német Antal, Szt Tamásnál agyonlövetett, Lajos Márton, Szt Tamásnál agyonlövetett, Balog István, Csantavéren véletlen agyonlőve; Fo­gas István, Zentán elmaradt; Debrecenyi János, Goszpodnicén bal karját veszté, Dunai István, Szt Tamáson közép ujját veszté, mint kiszolgált katona, már 2 ujját, ezzel 3 ujja hibádzik bal karján, Simon Mihály, sebjéből kigyógyult, Királ Mihály, sebjéből kigyó­gyult, Horvát István, sebjéből kigyógyult, Dáni Ferenc, sebjéből kigyógyult, Tóth Ist­ván, sebjéből kigyógyult; Puskás Mihály, bokába körösztül lőve, még folytonos or­voslás alatt van. Szeged június 8. 1849. Schmidt százados. Szegedi szabad csapat, 2. Század; Jegyzéke azon egyéneknek, kik a Sz. Tamási, Goszpodinczi, vagy Bajmoki csatában megsebesítettek, vagy seb következtében megha- láloztak: Kovács Pál, tizedes, Sz. Tamás, seb következtében meghalt, Lengyel Sándor, közvitéz, Sz. Tamás, seb következtében meghalt, Gergely Sándor, közvitéz, Sz. Tamás, seb következtében meghalt, Tóth József, közvitéz, Bajmokon kapott seb következtében meghalt; Kószó Gergely, közvitéz, Sz. Tamási csatában sebesült, Bokor Ignác, közvitéz, Sz. Tamási csatában sebesült, Szarvák Antal, közvitéz, Sz. Tamási csatában sebesült, Zádori Antal, közvitéz, Sz. Tamási csatában sebesült, Krim János, közvitéz, Goszpo­386

Next

/
Oldalképek
Tartalom