G. Tóth Ilona: Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc szegedi dokumentuma a Csongrád Megyei Levéltárban - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 28. (Szeged, 2000)

Dokumentumok és regeszták 1848. március 15–1849. július 30.

dinczi csatában sebesült, Grün János, közvitéz, Goszpodinczi csatában sebesült, Molnár százados. Szegedi szabad csapat, 3. Század; Április 3. Megsebesültek: Pillik István, tizedes; ellátva volt 1-10-ig, Szűtsi Ferenc, közvitéz, ellátva volt 1-10-ig, Szilágyi György, köz­vitéz, ellátva volt 1-10-ig; Méhes Mihály, április 4-én meghalt, ellátva volt 1-10-ig, Áp­rilis 7-én, Római sánc bevételénél elesett; Módra István, közvitéz, ellátva volt 1-10-ig. Megsebesültek ugyanott: Almási János, közvitéz, ellátva volt 1-10-ig, Szabuszasity Márton, közvitéz, ellátva volt 1-10-ig. Pataky János, százados. Szegedi szabad csapat 4. Század: Tóth Ágoston, tizedes 1-10-ig, Kiss András, köz­vitéz, Kretskai Mihály, közvitéz. Biringer százados. A hadügyminisztérium elnöki osztályának, f. hó 28-ról... átiratában, Szeged Város Tanácsának a hadügyminisztériumhoz... f. hó 18-án kelt felterjesztésében mellékelt több elhunyt és sérült honvédek ide megküldött névjegyzéke, melyben az illetők álla- dalmi segélybeni részesítés végett terjesztettnek fel, a tárgyra tartozó szükséges jegy­zékek, és bizonyítványok hiánya miatt, oly utasítással küldetik vissza, a hadügyministe- rium elnöki osztálya nevezett aláíratával együtt, a város tanácsának, miszerint e tárgy, a fennálló szabályok szerinti elintézhetése végett, az elhultak illető, s nyugfelsegélésben részesülni akaró özvegyek különkénti folyamodványa, melyben tisztán kijelölendő, hogy az özvegy hol kívánja nyugdíját felvenni. A törvényes házasságot tanúsító hiteles papi bizonyítványát, s a valószínű elérést tárgyazó irattal támogatva, nem különben a sérülteké, kik segélyért folyamodnak, hiteles orvosi bizonyítvánnyal, hogy valóban és mennyire dolog képtelenek? ellátva terjesztessenek fel, csak így nyerhetvén meg a szük­séges felsegélést... Hadi főparancsnok hivatalos távollétében, Meszlényi, ezredes. Tisztelt Hadügyminisztérium Földvári alezredes úr vezénylete alatt volt szegedi szabad mozgó csapat csatatéren elhunyt s megsebesült egyének névsorát, az illetőknek biztosított segélybeni részesíté­sük végett... ezennel felterjesztjük. 730 sti 1093/1849. (810) június 18.; sti 1412/1849. (1050) július 17. 731. Az 1-ső Tartalék hadosztályparancsnok; A városi hatósághoz. Megkéretik a városi hatóság egy vízhordót, hozzá tartozó kocsival együtt, haszná­lat végett, ezen parancsnokságnak átküldeni. Hadik Gusztáv, I. t. hadosztály Parancs­noka. Nyilatkozzon, hol és mire kívánja használni? 731 sti 1112/1849. június 18. 732. Tisztelt Tóth Mihály, főbíró úr, írásos megintéssel, a múlt 1848-ik évi október 15- én, városunkba elkövetett borzasztó esetről, tőlem némely részbe felvilágosítást kíván­tán, hogy tehát arról a jövendőségnek is tudománya, s a levéltárba is nyoma legyék. A 387

Next

/
Oldalképek
Tartalom