Tanulmányok Csongrád megye történetéből 26. (Szeged, 1998)

Heka László: A bunyevácok (dalmaták) Szeged életében

Talán egyetlen családnévnél sem fordult elő olyen sok változat mint a Deánovics- nál. A már említettek mellett Ruszoly József Demjanovics Szíjártó János, Blazovich László pedig Dejanovics Szíjjártó János változatot idéznek.146 DOJKITY (DOIKITY) 1715-ben jelent meg Georgius Doiko neve az összeírásban, majd 1726-ban Mar­garita Doikity névre találunk. A családnév a Dobroslav személynév becenevétől Dojo, Dojko, Dojka ered.147 A dojka szó egyébként mellet jelent. 1724-ben a palánki polgárok a hadiadó és háziadó kivetéséhez készített összeírá­sában szerepel hajdú Mato Dojkity neve. Az 1750/51-i összeírásban a Palánkban együtt találjuk a két özvegyet: Ioannes Doikitzét és Michaelis Doikitzét. Jánosnak háza volt és kertje Klárafalván, a János házában lakó Michaelisnek pedig kertje Szentmi- hálytelken és egy fejőstehene. Utóbb már csak János neve szerepel. Mihály valószínű­leg meghalt. Időközben az özvegy Dojkics János neve is eltűnt, helyén ifjú Dojkics Já­nos szerepel. Neki 1773/74-ben fél háza és 5 boroshordója volt, a családjában pedig egy asszony, egy kiskorú férfi és öt kiskorú leány volt. 1777/78-ban megtudjuk róla, hogy lakó volt, kézi munkás, időközben háza lett, és már hat lánya. Később már nem találkozunk e családnévvel. A leányok férjhez mehettek, az egyetlen fiúgyermek nem szerepel, így sorsát nem tudni. Ezzel Magyarországról is el­tűnt e családnév, hiszen csak Szegeden telepedtek le a Dojkity család tagjai. Ma is élnek Dojkicsok szerte Horvátországban. DUGONICS (DUGONYA) Minden bizonnyal Szegeden ez a legismertebb dalmata családnév. Népszerűségét Dugonics András írónak és tanárnak köszönheti. E családnév első említését 1713-ban találjuk Barbara Dugonyi személyében. 1713. november 30-án keresztelték meg Dugonics Mihály (Miho Dugonya) leányát és a palánki plébánia kereszteltek anyakönyvében jegyezték fel először Szegeden a Dugo­nics családnevet. Miho Dugonya (1662-1722) mint a Szegeden letelepedett család ala­pítója Péter László szerint már tudott magyarul.148 A Dugonics családnév Szegeden kívül a magyarországi bunyevácok „fővárosá­ban” Baján is megtalálható. A név „hosszú embert” (dugonja), tehát magas és vékony embert jelent. „Dugonics Mihály és Fábián Margit házasságából született Dugonics Miklós. Du­gonics Miklós és Szűcs Anna házasságából Dugonics András (1715-1780) és Dugonics Márton (1718?). Dugonics Miklósnak még volt vagy három felesége, és tőlük is több 146 Ruszoly József i. m. 24., BLAZOVICH LÁSZLÓ: A városi bírótól a polgármesterig. Elsők az egyen­lők között, Szeged folyóirat, 1995. januári szám, 15. 147 Éivko Mandic i. m. 379. p. 148 PÉTER LÁSZLÓ: Szőregi délutánok. Bp., 1994. 210. p. 99

Next

/
Oldalképek
Tartalom