Habermann Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 19. (Szeged, 1992)

M

MALINA MÁRKI zsony megyében. 1811-ben már főjegyző. 1814-ben első alispán, és 1819-ben kir. albiztos Erdélyben. 1811-ben megyei országgyűlési követ. 1821-ben helytartótanácsi tanácsos. 1822-ben kir. ítélőtáblái ítélőmester, udvari, tanácsos az udvari kancellárián. Királyi személynök, 1825. dec. 30-án az országgyűlés rendi táblájának elnöke, valóságos belső titkos tanácsos. 1830-ban országgyűlési követ. 1831. nov. 7-től államtanácsos. 1839. ápr. 4-én országbíró. 1843-ban és 1847-ben az országgyűlésen főrend. Régi nemesi családból származik és „székhelyi” nemesi előnév használatára volt jogosult. 1828. június 22-én előtte tett ügyvédi vizsgát Mihályi! József, a ké­sőbbi szegedi ügyvéd. Diplomáján az ő neve szerepel. Házasságot kötött Uzov Karolinával, kitől György, Karolina, Júlia és Mária gyermekei származtak. 248/42. Maiina Lajos (Szeged, 1884. febr. 5.—?) iskoláit Szegeden végezte. Atyja Gyula kir. főmérnök, anyja Boros Ilona. A gimnáziumot a kegyesrendieknél járta 1893—1901-ig. 1901. jún. 7-én tett érettségi vizsgálatot, majd a ko­lozsvári Tudományegyetem jogi karára iratko­zott be és itt tette le 1906. május 23-án első jogtudományi szigorlatát 1907. ápr. 27-én jogi doktorrá avatták. Joggyakorlatának letöltése után 1910. máj. 7-én ügyvédi oklevelet szerez Marosvásárhelyen. Ekkor a Szegedi Ügyvédi Kamaránál kéri felvételét az ügyvédi lajstrom­ba Szeged székhellyel és irodáját 1911-ben Jó­kai u. 7. sz. alatt nyitja meg. 1914—18-ig részt- vesz az I. világháborúban és főhadnagyként szolgál az orosz fronton. Számos kitüntetés tulajdonosa. 1921-ben Torontál megye ügyésze. A kisteleki község tanácsának képviselőtestü­leti tagja, az ottani hírlap főszerkesztője. 1925. dec. 30-án székhelyét Kistelekre teszi át. 1930- ban Csongrád megye tb. főügyésze. 1927-től kezdődően a Mezőgazdasági Munkásvédő Iro­da ügyvezető megbízottja Kisteleken, Csong­rád megye területére. Neje Boros Margit, ki­től Lajos, Hermina, Márta és Gyula gyerme­kei származtak. 1941-ben a Szeged Vidéki Adófölszólamlási Bizottság elnöke. 1941-ben királyi ügyész lesz Marosvásárhelyen, 1942— 1944-ben ugyanitt kir. törvényszéki bíró. 220. Málly Ferenc (Gönyü, 1876.—Szeged, 1955 nyara.) Nem ismeretes, hogy iskoláit hol vé­gezte. Valószínűleg Győrött. Utána a pesti tu­dományegyetem bölcseleti karára iratkozott be, ahol 1898-ban filozófiai doktorátust nyert. Utána 1911-ben a fiumei állami főgimnázium tanáraként találkozunk vele újból. Az 1914— 18-as világháborúban katonai szolgálatot tel­jesített és számos hadiékítményes kitüntetés tulajdonosa volt. A háború vége Fiumében érte és optálással került Magyarország terü­letére és lett 1920-ban a szegedi állami leány- gimnázium tanára. A Szeged-Belvárosi Ka­szinó tagja 1932-ben a szegedi egyetem olasz lektora volt, majd 1931—36-ig a szegedi állami Klauzál Gábor Gimnázium tanára. 1937-ben a Ferenc József Tudományegyetem Bölcsész Karának magántanítója olasz nyelv­ből. A Szegedi Felső Kereskedelmi Iskola ta­nára és 1941-ben a Magyar Gazdaságkutató Intézet Elnöki Tanácsának tagja. Számos tudo­mányos társaság tagja, szolgálaton kívüli szá­zados. 1945-ben vonult nyugalomba. 1955 nyarán halt el oly módon, hogy egyedül lévén a lakásban, elesett, lábát törte és csak a be­állott halál után két napra találtak rá. 80. éve körül halt el. Gyermektelen volt. Feleségét Gizellának hívták. 279 Mamusich László (Szeged, 1891. jan. 27.— Szeged, 1971. márc. 1.) atyja István, mészáros­mester volt, anyja Czímer Erzsébet. Iskoláit Szegeden végezte, középiskolát a piaristáknál 1901—1908-ig. 1909. máj. 17-én itt tett érett­ségi vizsgálatot azzal, hogy jogi pályára ké­szül. Talán a kolozsvári tudományegyetemen tanult jogot és nyert végül is jogtudori okleve­let. Ezt követően az igazságszolgáltatásban he­lyezkedett el, később bírói vizsgát is tett. 1931- ben — hét éven át — a Ceglédi Kir. Járásbíró­ságon volt járásbíró. 1914—1918-ig a világ­háborúban katonai szolgálatot teljesített és fő­hadnagyként szerelt le. 1927-ben a Szegedi Kir. Törvényszék bírája. Itt ellene valamilyen kicsapongás miatt fegyelmi eljárás indult és talán állásából el is bocsátották. Később mint nyugdíjas bíró, 1965. után a Szegedi Filhar­mónia bérletszervezője volt. Nőtlen és gyer­mektelen maradt. 220. Markovics Szilárd (Szolnok, 1901.—?) Nem tudjuk, hogv iskoláit hol végezte, ellenben kö­zépiskoláinak befejezése után a József Mű­egyetemre ment, ahol 1925-ben gépészmérnöki oklevelet szerzett. 1938-ban műszaki vállalatot üzemeltetett Szeged, Tisza Lajos körút 44. a. 1944-ben Szegeden gépészmérnök. Szeged, Polgár u. 28. sz. alatti lakos. Ő volt az, aki 1944-ben javasolta a városi tanácsnak gettó fölállítását, annak ellenére, hogy ez a rendel­kezés anyját is érintette. 1942-ben a „Szeged” F. C. ügyvezetője volt, de ezen állásáról lemon­dott. Ezzel kapcsolatban hadjárat indult ellene 1942-ben a „Szegedi Új Nemzedék” napilap­ban. A SZÁK társelnöke. Nős. 279. Márki Imre (Sarkad ?, 1881. máj. 16.— Szeged, 1970.) atyja Imre kisbirtokos Sarka­don, anyja Bozóky Kornélia. Középiskolái után valószínűleg a kolozsvári egyetemen hall­gatott jogot, és szerzett doktori diplomát. Ezután a közigazgatásóan helyezkedett el és pénzügyi titkár lett. 1914—1918-ban végig- küzdötte a világháborút. Az orosz fronton szolgált az 5. Honvéd gyalogezred hadnagya­ként. 1920—1921-ben a Szegedi-Belvárosi Ka­szinónak tagja és titkára volt. 1921-ben a Szegedi Ügyvédi Kamara irodatisztje. Irodal­184

Next

/
Oldalképek
Tartalom