Habermann Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 19. (Szeged, 1992)

M

MAROSI MASSELY milag is tevékeny volt. Több közleménye je­lent meg. 1935-ben már mint nyugalmazott pénzügyi fogalmazót említik. Házasságot kö­tött 1910 körül Wimmersperg Mariannával, melyből Pauline, Hedy és még egy leánya szü­letett. 226, 270. Marosi Mór Lajos (Facset, 1826. jan. 4.— Szeged, 1915 körül) atyja Mahler gazdálkodó. 1845-ben Szarvason négy alsó gimnáziumi osztályt végzett, de már 1841-ben Szegeden magántanító volt. Megelőzően pedig 1839-től 1841-ig Bébán Heinrich József gazdatiszt fia mellett felügyelőként működött. 1852. nov. 21-én a Szeged Belvárosi Népiskolában szép­írást tanító. Majd 1853-ban a szegedi reálisko­lának!. osztályában lett tanító. 1856-ban mind­két szülőjét oláh rablók kirabolták és meg­gyilkolták. 1857, okt. 1-től elemi iskolai szép­írás tanító és egyben a tanítóképzőben is taní­tott. 1859-ben belépett a Szegeden újonnan szer­vezett Belvárosi Kaszinóba. 1862-ben kérte családi nevének „Marosi”-ra való változtatá­sát. Ebben az időben már kezdtek megjelenni írásai. 1864—1877-ig az Alföldi Tanító Egy­let pénztárnoka. 1865-ben Bonnaz püspök sür­gette elmozdítását az iskolai állásától. 1876-os kiállításon mint gazda résztvett terményeivel. 1872. dec. 13-án a Szabadelvű Kör iparpártoló szervének elnöke. 1883-ban a Felsővárosi Ka­szinó pénztárnoka a felszámolás idejére. 1881- ben Teleki u. 21. sz., 1887-ben az Osztróvszky u. 6. sz. alatti lakásban találjuk. 1900-ban Sze­ged város Törvényhatósági Bizottságának tagja. 1901. jún. 30-án nyugalomba vonul 43, ill. 55 évi szolgálat után. 1871. jan. 11-én há­zasságot kötött Réh Vilmával, aki előbb férje­zett Preisach Árminné volt. E házasságból származott Ilona, Jolán, Margit, Vilma és Róza gyermeke. Felesége tanítónő volt. 1874- ben egy ideig a Szegedi Polgári Leányiskola tanítójavolt. 90, 116, 164. Marosvári Ferenc (Nagylak, 1882. ápr. 9.—- Szeged, 1958.) atyja Bistyák Ferenc, Nagyla­kon ügyvéd, majd aljárásbíró. Anyja Schmidt Ilona. Iskolái elvégzése után feltehetően a kolozsvári egyetemre ment és ott a jogi karra iratkozott be. Elvégezvén a jogot, az egyetem doktorrá avatta. 1910-ben szabadkai kir. tör­vényszékijegyző 1918-ig. Valószínűleg, a Dél­vidéken érte az összeomlás és Magyarország javára történő optálással kerülhetett végül is Szegedre, ahol 1929-ben kir. törvényszéki bí­róként találjuk. 1932-ben felruházták a II. fizetési csoport címével és jellegével. 1942-től 1945-ig kir. ítélőtáblái bíró Szegeden, 1944-től III. fiz. csop. jellegével felruházva. Ekkor Vitéz u. 9. sz. alatt lakik. Családi neve ere­detileg „Bistyák” volt, amelyet az 1934-ben „Marosvári”-ra változtatott. Aradon, 1910. szeptember 3-án kötött házasságot Kresz Er­zsébet Magdolnával, amely házasságból Vil­mos és Attila fia született. 274. Marsovszky (1850. ?—?) Annyit tudunk róla, Czí- mer után, hogy Szatymazon kiskereskedő, boltos volt. Kb. 1875-ben feleségül vette Joó Irént, aki férje elhalá­lozása után újból férjhez ment Wlosszák Gyulához. 174. Marsovszkyné 1. Joó Irén 174. Márton József (Kiskunfélegyháza, 1866. nov. 12.—Szeged, 1953. okt. 12.) atyja József ács­mester volt, anyja Rajnóczy Luca. Iskoláit Kiskunfélegyházán végezte és feltehetően ott tett 1884 körül érettségi vizsgát. Majd bencés szerzetesjelölt Pannonhalmán. De helyét el­hagyva a budapesti egyetem jogtudományi ka­rán végzett jogot, szerzett 1891. május 9-én doktori oklevelet. Majd ügyvédjelöltnek ment, idejét részben Budapesten, részben Szegeden, majd Zsombolyán töltötte el. 1893. jún. 14-én Budapesten szerzett ügyvédi oklevelet. Ezt kö­vetően Esztergomban ügyvéd, majd járásbíró Pancsován, Nagykikindán, Szegeden. 1898- ban nagykikindai kir. alügyész. 1899-ben sze­gedi kir. ügyész. 1903-ban szegedi törvény- széki bíró és az marad 1918-ig, amikor ítélő­bírói cim és jelleggel ruházzák fel. 1921. jan. 17-én a Szegedi Ügyvédi Kamaránál kéri be­jegyzését ügyvédként Szeged székhellyel. Egy­ben ideiglenes nyugdíjazását is kérte bírói állá­sában. Az I. világháború tartama alatt Szege­den a fiatalkorúak bírája volt. 1952. dec. 9-én munkaképtelenség címén kérte törlését az ügyvédi lajstromból, de 1953. decemberében újból kéri bejegyzését. Ekkor Mérey u. 6/c sz. alatti lakos. Még ebben az esztendőben utol­érte a halál. Szegeden 1899. febr. 14-én kötött házasságot Tóth Kornélia Annával, amely há­zasságából Fatima Zsófia, Abigél Kornélia, Ilona Judith leányai származtak. 279. Masa János (Szeged, 1808.—Szeged, 1875. márc. 22.) iskoláit Szegeden járta. 1840-ben bevett városi polgár, vargamester. 1842-ben mint magyar tímármester és polgár szerepel. 1844 év óta volt Szegeden Masa utca. 1849. dec. 6-án Réh Károly keresztszülője volt felesé­gével. 1869-ben Szeged város képviselőtestü­letének tagja. Az Ipar utcia ipartestületi ház építtetője. Ő az, aki Dugonics Andrásnak lovasszobrot javasolt. Palánkban lakott, Né­met u. 125. sz. alatt. Baráti körben „Masa só­gor” címen emlegették. Egyébként régi szegedi családból származott, Czímer szerint „Korlá­tolt, tudálékos civis”. Felesége Skultéty Kata­lin volt, akitől József és János gyermekei szár­maztak. 136, 147, 257/248, 396/248. Massely József (Horpács, 1815.—?). A név írása előfordul Mussely, Musszely, Masszelly írásmóddal is. Czímer Massélyinek írja, de nyilván azonos azzal, aki más helyen Muszely­185

Next

/
Oldalképek
Tartalom