Habermann Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 19. (Szeged, 1992)

B

BOKOR BORBOLA hunyt el, de hamvait hazahozatták és a családi sírboltban temették el. 219, 222, 222, 222, 224, 226, 232, 271, 274. Bokor Pál (Szeged, 1855. május 3.—Sze­ged, 1944. ?) hamvai. Szeged város tanács­noka. Iskoláit a piarista gimnáziumban vé­gezte. Ezt követően a budapesti kir. m. Páz­mány Péter Tudományegyetem Állam- és Jog- tudományi karának lesz hallgatója. Az egye­tem abszolválása után visszatér szülővárosába, ahol 1884. április 4-én községi bíróvá választ­ják. 1898-ban városi tanácsnok, 1908-ban pol­gármester-helyettes. A Szegedi Gazdasági Egyesületnek 1884—1900-ban titkára, majd elnöke. Úgyszintén elnöke a szegedi Vadász- Egyletnek is. Törvényhatósági bizottsági tag. Szatymazi szőlőbirtokos. 1927-ben nyuga­lomba vonul, birtokán, illetve szegedi Attila u. 11. sz. a. lakásában él. Gajdacsi Honával kötött házasságából Pál, Béla és Endre fiai származtak. Gazdasági főtanácsos. 272, 274. Boldizsár András (?—?) polyáni. Pályáját a csendőrségnél kezdi, 1893-ban a II. kér. 4. szárny hadapródja Szombathelyen, majd sza­kaszparancsok Temesváron (1898), 1899-től segédtiszt főhadnagy Szegeden, majd százados és 1915-ben őrnagy. Ekkor Eperjesen a m. k. Csendőrség IV. kerületének 2. szárnyának pa­rancsnoka. 1914-ben csendőrőrnagy, beosztott törzstiszt ugyancsak Eperjesen. 1929-ben mint nyugalmazott m. k. ezredest Szegeden talál­juk. A Ferenc József rend tisztikeresztese, a bronz katonai jubileumi emlékérem és kereszt tulajdonosa. Kikülönített törzstiszt. 274. Bonyhády István (Bonyhád, 1802.—Bony- hád? 1891. ápr. 24.) bonyhádi. 1850-ig Perczel. Sándor 1800-as inszurgens és Kajdácsy Er­zsébet fia. Iskoláit feltehetően Bonyhádon, egyetemet Pesten végezte, ahol jogot hallgatott. 1823—1827. években Tolna megye tb. aljegy­zője. Első házasságát valószínűleg Bonyhádon kötötte bonyhádi Perczel Katalinnal, Ignác alispán és talán Dőry Kata leányával. Házas­ságából Erzsébet, Mária és Sándor nevű gyer­mekei származtak. 1830-ban Baranya megyébe költözik át és e megyének lesz aljegyzője. 1836—1845. években e megye siklósi járásá­nak szolgabírája, majd főszolgabírája. A sza­badságharc bukása után előbb a dárdai járás főszolgabírája, majd 1849-ben a császáriak alatt kérelmezett névváltoztatása után 1850. áp­rilis 10-étől cs. k. kormánybiztos és Csong- rád megye főnöke. A Ferenc József rend kiskeresztese. Állásában 1851. márc. 27-én véglegesítik. 1853-ban címzetes helytartósági tanácsos. Szegeden lakik Korda Sándor Iskola utcai házában. Első felesége Szegeden 1856. március 20-án elhal és Bonyhádon temetik. Ugyancsak Szegeden 1857. október 10-én újabb házasságra lép a bonyhádi származású Péter Annával, mely házasságból István és Béni nevű gyermekei származtak. Albrecht főherceg kor­mányzói kinevezése után császári rendelettel 1858. szeptember 16-án Pest-, Pilis megye főnö­kévé nevezik ki, mely állásában 1860. évi októ­beri diplomáig marad. Ekkor távozik állásából, biztonsága érdekében csendőri fedezet mellett. A politikai életből végképp visszavonul bir­tokára. 73, 73, 74, 74, 75, 75, 75, 76, 76, 76, 76, 76, 77, 77, 77, 78, 78, 79, 79, 86, 86, 87, 99, 124, 127, 127, 127, 129,252/109,252/122, 263. Bóra Árpád (Nagyajta, 1864. szept. 24.— Szeged, 1941. ápr. 24.) szemerjai, más írás­mód szerint szentmarjai nemesi előnévvel. A Háromszék megyei Nagyajtán született és így talán a sepsiszentgyörgyi gimnáziumban ta­nult, ha nem hadapródiskolába került. Kato­nai pályára lépett és ott előrehaladva 1893-ban a cs. k. 3. huszárezred főhadnagya. 1897. szep­tember l-jétől kapitány. Átkerül a cs. k. 2. hu­szárezredhez, annak hadkiegészítő részlegének parancsnokaként. 1910. V. l-jétől ugyanezen beosztásban őrnaggyá lép elő. Később Sze­gedre kerül, előlép alezredesnek, majd egy hadgyakorlaton leesve lováról balesetet szen­ved és nem sokkal később c. ezredesi rangban nyugdíjazzák. Szegeden Somogyi u. 23. sz. a. lakott. Makón 1895-ben kötött házasságot földeáki Návay Honával. Házassága gyermek­telen maradt. Návay Arankát nevelt leánya­ként tartotta. Ó-Földeákon helyezték örök nyugalomba. Atyja Nagyajtán élt, mint kisbir­tokos, anyja Martonffy Krisztina volt. 274. Borbély József (Szeged?, 1883. ?—Szeged, 1945. ?) gyógyszerész. Iskolái elvégzése után gyógyszerészeti pályára lép és a pesti egyetem orvosi karán szerez gyógyszerész-mesteri okle­velet. Szentesen Várady Lajos gyógyszerész segéde és Margit leányát veszi nőül. Szegeden Tisza Lajos körút 2. sz. a. alapít gyógyszer- tárt (1912), melyet a „Reményhez” címez. A m. k. Ferencz József Tudományegyetem­nek Szegedre helyezése után, annak orvosi karán a „Gyógyszerészgyakornoki Vizsga Bi­zottságinak lesz tagja és az is marad haláláig. Utóbb emellett u.o. a „Gyógyszertár vezeté­sére jogosító Vizsga Bizottság”-nak is tagja lesz. A Gyógyszerész Testület főtitkára. Adó- felszólamlási Bizottsági alelnök. 1943-tól gyógyszertára gyakornokképzésre is kijelölt. 1947-ben neje Szegeden özvegyen él, a gyógy­szertárt özvegyi jogon birtokolja és Váry Ist­ván felelős vezető útján üzemelteti. Fia: László. 274. Borbola Jenő (Szeged, 1887. szept. 4.—Sze­ged, ?) rendőrfőtanácsos. István és Herbich Mária fia. Iskoláit Szegeden, gimnáziumot a piaristáknál végezte 1897—1905. években. 1905 júniusában itt tett érettségi vizsgát. Majd a pesti Tudományegyetemen jogot hallgatott, 34

Next

/
Oldalképek
Tartalom