Habermann Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 19. (Szeged, 1992)

R

RE1ZNER RENGEY és ekkor a cs. és kir. 8. vadászzászlóalj parancs­noka Szegeden, cs. kir. őrnagy, majd ezredes. 1866-ban mint a 8. vadászzászlóalj ezredpa­rancsnoka, Königgrátznél fejlövés folytán el­esik. Gyermekek maradtak utána. 254/174. Reizner János (Szeged, 1847. jan. 20.—Sze­ged, 1904. jan. 19.) atyja István (András) bog­nármester, anyja Nagy Anna. Iskoláit Szegeden végezte, középiskolát a piaristáknál járta 1857—65-ig. Majd a pozsonyi jogakadémiára ment és részben itt, részben Pesten az egyete­men jogot végzett. Majd joggyakorlatának le- szolgálása után, 1871. márc. 27-én ügyvédi vizsgát tesz Pesten. Szegeden kezdi meg ügy­védi működését. 1871 májusában a Szegedi Szabadelvű Kör titkára. 1872. jan. 4-én Sze­ged város aljegyzőjévé választják. 1875. szept. 14-én pedig főjegyzőjévé. Számos bizottságnak és társulatnak tagja volt. 1876. szept. 3-án a Koronás Arany Érdemkereszttel tüntették ki. 1882. jól. 16-án lemond főjegyzői állásáról és ugyanakkor a szegedi Somogyi könyvtár igaz­gatója lesz. 1883-ban a Ferenc József Rend lovagkeresztese. 1903-ban kir. tanácsos. Hely- történész, szakíró. Nevét emléktábla őrzi a Móra Ferenc Múzeum előcsarnokában. Port­réját Tóth Molnár Ferenc festette meg és az a múzeum képtárában van. Az árvízképen, ame­lyik a múzeumban van kiállítva, ő is szerepel. A Szegedi Árpád Szabadkőműves Páholynak tagja volt. Az árvízvédelemben tanúsított ki­magasló érdemeire tekintettel kitüntetésben ré­szesült. Az 1876-os szegedi kiállítás bizottsági jegyzője volt. Kétszer nősült, első felesége Jenei Mária, akivel Szegeden 1871. május 7-én kelt egybe. Második feleségével elözvegyülése után 1886. okt. 23-án kötött házasságot. Neve Molnár Ilona, Molnár Márton ügyvéd leánya volt. Házasságaiból Vilma Mária, Mária, La­jos János, Lajos, Ottó János, Júlia, Endre Ilona, Béla, Gizella, Károly, Ilona gyermekei származtak. 248/15, 248/17, 248/22, 248/27, 248/33, 249/39, 249/49, 249/50, 250/56, 250/63, 250/70,251/85,251/85,251 /90,251/93,251/101, 251/103, 252/104, 252/107, 252/108, 252/109, 252/116, 253/142. Remellay Gusztáv (Pest, 1819. jan. 5.—Pest, 1866. márc. 31.) atyja Ferenc szolnoki sóházi hivatalnok mázsamester volt. Iskoláit részben Pesten, részben pedig Szegeden végezte el a piarista gimnáziumban. Filozófiát Budapesten tanult, majd Vácott és Szegeden. Az egri jogakadémián tanult jogot. 1840-ben Budapesten tett ügyvédi vizsgát. Ezt megelőzően joggyakorlaton volt Batta Samu pestmegyei főbírónál, ill. Dókus László ítélőmesternek volt jurátusa. Ügyvédi gyakorlatot Buda­pesten kezdett, Pest város tb. ügyésze lett, író, szépíró, gyermekíró. 1848-ban újvidéki városi főjegyző, majd bel­ügyminisztériumi tolmács és hadbírósági albíró. 1849. februárjában hadbíró kapitány Szegeden. Világos után hadbíróság elé állítják és 15 évi várfogságra ítélik, ame­lyet Kufsteinben töltött le részben, mert 1856-ban köz­kegyelemmel szabadult. Egy ideig Bécsben tartózkodott mint ottani hivatalnok, majd 1860-ban Szegedre jött és itt publikált. 1865-ben Szeged város tb. főjegyzője. 1863. után főleg gyermekverseket és történeteket publikál. A pesti kereskedelmi kórházban halt meg és 1867. jún. 23-án a sírkövét avatták föl a pesti Kerepesi-úti temető­ben. A Szegedi Híradónak is munkatársa volt. Többször fordult meg a Szeged-Belvárosi Kaszinóban, mint annak vendége. Elhanyagolt és visszataszító külseje folytán ke­rülték kufsteini fogolytársai, felesége is elvált tőle. Ne­mesi származású volt és a szabadságharcban 1848. szept. 20-tól a Duna—Tisza-közi Önkéntes Nemzetőr Tábor hadnagy hadbírájaként működött. Október 9-től had­bíró főhadnagy a feldunai hadseregnél. 1849. jan. 17-től százados a 65-ös zászlóaljban, majd márciustól a feldu­nai hadsereg főhadbírája, mint őrnagy. Valószínűleg 1848- ban Újvidéken kötött házasságot, mely házasságá­ból egy leánygyermeke származott, ki Juarezhoz, a mexikói köztársasági elnök fiához ment feleségül. 95. Reményi Ede (Miskolc, 1828. jan. 17.—San Francisco, 1898. máj. 15.) iskoláit Egerben végezte, majd pedig a bécsi zenekonzervatóriumban képezte magát tovább 1842 és 1845 között. 1846-ban első hangversenyét Pesten adta, majd 1847-ben Párizsban és 1848-ban Londonban lépett fel. Mint hegedűművész tett világhírre szert. 1848- ban és 1849-ben Görgey Artur szegedi tábori hegedűse és tisztje volt. 1849-ben emigrált, Párizsban és London­ban élt. 1855-ben Viktória királynő „udvari virtuóz”-zá nevezte ki. 1860 utáni amnesztiával hazatér. 1862-ben nevét a korábbi „Hoffmann”-ról Reményire változtatta. 1870—71-ig a Nemzeti Színház első hegedűse volt. Sziny- nyei szerint hegedűvel a kezében New Yorkban, a Van- derville Színházban halt volna meg. Zenei író volt, a Szeged-Belvárosi Kaszinónak többször volt vendége. Hangversenyezett is Szegeden 1864-ben és 1866-ban, valamint 1869-ben. 1872. februárjában Fáy Gizellát vette feleségül. 95, 123, 123, 124, 131, 150,293, 296/221. Rengey Ferdinánd (Szeged, 1808. okt. 19.— Adács, 1858. márc. 29.) atyja József Balázs fűszerkereskedő volt, anyja Müller Anna Er­zsébet. Iskoláit Szegeden végezte, gimnáziumot a piaristáknál, jogot a győri jogakadémián. Majd pedig 1829. szept. 29-én ügyvédi vizsgát tett Pesten. Diplomáját Szegeden hirdettette ki és Szeged város szolgálatába állott. 1830— 1849- ig városi ügyész. 1843—44-ig a Szeged- Belvárosi Kaszinó tagja volt. 1847—48-ig or­szággyűlési követ. Az Alsóvárosi Társalkodási Egyletnek alapító elnöke. 1848—49-ben kor­mánybiztos Szegeden, városi tanácsnok és nem­zetőrszázados. Világos után hadbírósági eljá­rás alá vonják és a pesti Neugebäudeben le­tartóztatásba helyezik, azonban az eljárást Haynau felmentésekor kegyelemből megszün­tette és ennek folytán visszatérhetett Szegedre, ahol gazdálkodással foglalkozott. Rendőri fel­233

Next

/
Oldalképek
Tartalom