Habermann Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 19. (Szeged, 1992)

B

BAUERNFEIND BECK zászló alatt. Az akkori Rozália teret — ma Aradi vérta­núk tere — róla nevezte el. Mikor utóbb e tér nevét meg­változtatták, utcát neveztek el róla. Előbb a Tanácsköz­társaság útja, most pedig a volt Zerge utca viseli nevét. A város díszpolgárává is megválasztották. 66, 114, 177, 256/245—246, 256/245—246. Bauernfeind Ferdinand (Nándor) (Szeged, 1792. okt. 25.—Szeged, 1856, ápr. 19.) gyógy­szerész. (Nem Bauerfeind.) Mihály városi pol­gár és Pliskovits Terézia fia. Iskoláit Szege­den végezte és a pesti egyetemen szerzett gyógy­szerész-mesteri oklevelet 1813-ban. 1816-ban megveszi a Presetzka által alapított és már bevezetett patikát a Piac-téren. (Ma Viktor Hugo u. 6. sz. és Deák Ferenc u. 27. sz. alatti épület helyén.) A Szegedi Kisdedóvó Egylet egyik alapító tagja. Városi polgár és választott polgár szószóló. 1848-ban a közcsend-, köz­rend- és vagyonbátorsági bizottmány tagja. Kossuth Lajos az ő szállóvendége és háza er­kélyéről mondott beszédet, mit a mai épület falán emléktábla hirdet. Városi képviselő. A provizórium alatt községválasztmányi tag. 1852-ben minden közmegbízatásáról lemond. Kraller Emmát vette nőül, kitől Károly, Gyula és Mihály fiai származtak. Az 1832. évben felszentelt rókusi templomharangon szerepel a neve. 14, 20, 27, 56, 69, 90—1, 247/6, 268, 296/6. Bauernfeind Kornélia Mária Johanna (Sze­ged, 1851. jún. 18.—•?) Nelly. Mihály gyógy­szerész és neje Pillich Janka lánya. Gondos ne­velésben részesült, zenét tanult és már ifjú leány korában szerepelt a Szeged-Belvárosi Kaszinó jótékonysági gyermek hangversenyén. Kovács Mihály szegedi gyógyszerésszel köt házasságot Szegeden 1868. december 24-én. Atyjának elhalálozása után testvéreivel örök­jogon viszik tovább a patikát 1871-ig, amikor azt hozományként férje veszi át. 90, 120. Baveschitz Lőrinc (Pest, 1848. ?—Szeged, 1896. jűl. 9.) vendéglős. Lőrinc vendéglős és Fuchsloch Eleonóra fia. 1873-ban a „Takarék” épületében Palánk 3. sz. a. vendéglősként Sze­geden találjuk. „Pincér Segélyző Egylet” el­nöke. 1891-ben a „Szőlőfürthöz” címzett ven­déglője a Takaréktár utcában üzemel és a Sze­ged-Belvárosi Kaszinó új épületének építkezése idejére nála bérel termet. Később a szegedi „Várrom-kioszk” bérlője. 1893-ban a Szeged- Csongrádi Takarékpénztárral tárgyal annak palotája kertjében kerthelységes vendéglő lé- tesíthetése tárgyában. Atyja utóbb pesti ven­déglős és annak halála után elözvegyült édes­anyjával Szegeden együtt lakik. Házasságot köt Szegeden 1873. okt. 20-án Gerstenbrand Mária Annával, mely házasságból Lőrinc Béla fia származott. Neje halála után annak nővé­rét vette el Szegeden 1881. júl. 7-én Erzsébetet, kitől Lőrinc, Lőrinc és Gyula származtak. Német anyanyelvű, iskoláit Pesten végezte. 185. Bay Bertalan (Boldva, 1877. jan. 22.—Sze­ged, 1953. okt. 22.) ludányi. Járásbíró. Lajos és Hermann Lujza fia. Középiskoláinak Sáros­patakon történt elvégzése után — feltehe­tően — a pesti egyetemen hallgat jogot és 1903- ban ügyvédi vizsgát tesz Budapesten. Ezt követően bírói pályára lép, 1903—1908. évek­ben joggyakornok, majd Szegeden járásbíró. Az első világháború alatt a szegedi honvéd hadtest hadbíróságánál teljesít szolgálatot és tartalékos főhadnagyként szerel le. 1921-ben nyugdíjazzák. Ekkor a Szegedi Ügyvédi Ka­maránál, Szeged székhellyel ügyvédi lajstrom­ba való felvételét kéri. Szeged város és Csong- rád megye tb. főügyésze. A szegedi egyetemen 1930-ban államtudományi doktori fokozatot nyer. Kisebb szőlőbirtoka van. Neves eb­tenyésztő és borászati szakember. Miután agy­vérzés éri, kéri az ügyvédi lajstromból munka- képtelenség okából való törlését. 1935-ben gazdasági főtanácsosi címet kap. Neje Bolyó Ilona. Számos társadalmi egyesülés tagja, illet­ve elnöke. A szegedi református egyház pres­bitere. Házasságát 1911-ben Szentesen kötötte. 273. Beck István (Szőreg, 1848. aug. 20.—Szeged, 1912. nov. 23.) városi tanácsnok. Ferenc bor­bélymester és Szatmári Franciska fia. Baráti körben „Bek Pista”-ként ismert. Nevét maga is „Bek”-nek írta. Német ajkú szőregi sváb családból származott. Szülei a szabadságharc idején költöztek Szegedre. Iskoláit Szegeden végezte, majd Debrecenbe ment, ahol gazda­sági szakiskolát látogatott. Visszatérve Szeged város szolgálatába lépett gyakornokként, s előrehaladva a hivatali ranglétrán — annak ellenére, hogy a kor szokásának megfelelően megkövetelt ügyvédi képesítéssel nem rendel­kezett — jegyzői, osztályjegyzői állást nyert. Ezt kiváló szaktudásának, széles körű hely­ismeretének és remek emlékezőtehetségének köszönhette. Pártolója lett a művészeknek, mű­gyűjtő és néprajzi gyűjtő, ki emeletes háza földszinti traktusában, négy helyiségben a maga kedvtelésére néprajzi gyűjteményt állí­tott fel, amely azonban nem muzeális jellegű volt, hanem akár használati környezetet is biztosított. Mindig magyaros viseletben, fokos­sal járt. Kiváló szervező tehetsége révén min­den városi rendezvénynek lelke volt. Tisza Lajos és Munkácsy Mihály, valamint a király­látogatáskor polgárőrségi bandériumot vezé­nyelt. Tb. városi tanácsnokként megy nyuga­lomba. Ezt követően egy ideig Kisteleken, majd szegedi Lechner téri házában élt. Szeged múltjáról, népszokásairól rendszeresen közölt tárcákat a szegedi sajtóban. Önálló munkája 22

Next

/
Oldalképek
Tartalom