Habermann Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 19. (Szeged, 1992)

P

p Pacor Kálmán. Karlsteinfelsi és hegyaljai nemes. Szegeden először az 1891. okt. 25-én Tisza Lajos és Munkácsi Mihály fogadásán, találkozunk vele a Belvárosi Kaszinó új épü­letének avató lakomáján. 1889—1894-ig a szegedi II. kér. Honvéd Kerület parancsnoka, cs. kir. tábornok 1894. febr. 22-én nemesség és címer adományozás, valamint a második nemesi előnév, a „hegyaljai” viselésének enge­délyezése. 1906-ban a Budapesti IV. Hadtest intendánsa. Felesége Fischer Alojzia volt, aki­től József Albert Jakab György Vilmos (1894 ?) Vilma Lujza Veronika Anna Antónia, Irén Alexandra Erzsébet Veronika és Elvira Alojzia Róza Veronika Irma gyermekei születtek. Czímer feltehetően tévesen írja utónevét Ká- rolynak. 188. Pacher (Vilmos) Rudolf (Szentes, 1826.—■ Szeged, 1876. máj. 10.) Atyja valószínűleg Já­nos vaskereskedő Szegeden. Ez esetben anyja Draskovits Anna. Iskoláit talán Szentesen vé­gezte. Szegeden 1859. jan. 2-án találkozunk vele, mint a Szegedi Szabadalmazott Kereske­delmi Egyesület tagja. 1860-ban a Mészáros utcában — most Somogyi ;— gótikus házat építtet. Megveszi Schaeffer Adám vaskereske­dését. 1862-ben Szegeden vaskereskedő és pa- lánki 351. sz. alatti lakos. 1871. aug. 15-én Szendrői János keresztatyja. Felesége Endrényi (ezelőtt Ébner) Kunigunda volt, akitől Etelka Janka Kunigunda, Vilma és Irén gyermekei származtak. Halálát agyonlövés okozta. 203. Páczi János. (Szentes, 1851.—Szeged, 1930. máj. 1.) Cigány származású cigányprímás. 1870-ben a zeneiskola tanára lett, majd ifj. Erdélyi Ignácz bandájának élére áll. A szegedi színházban is rendszeresen szerepelt mint fel­vonás közben muzsikáló zenész. 1879-ben muzsikál a Hét választó fejedelem c. étterem­ben, majd muzsikál korcsolyabálokon és jel­mezbálon. Álralában a szegedi bálok cigány- prímása. 1879. dec. 20-án a Belvárosi Kaszinó 50. éves jubileumának bankettjén bandájával játszik a tánchoz. Nagy részvét mellett temet­ték. 161. Páczi Kálmán. Valószínűleg helyesen azonos a fenti Jánossal és Czímer elírta a nevét. Palásty család. Czímernél Palásthy. Előkelő tisztségeket viseltek a városnál és szerepet vit­tek a kaszinóba. A név Palásti (egyszerű i-vel) vagy Palásthy (ty-nal) vagy Palásthy (thy-nal) írásmódban fordul elő. A Szeged vidéki Palla- vicini uradalomban megtelepedett uradalmi felügyelő Palásty József Pallavicini Alfonz gróf katonaiskolai baj társa volt, eredeti néven gróf Jozef von Plankenhorn-ként, kinek 1848- ban menekülnie kellett Wienből és Pallavicini magával hozta birtokára, ahol bujdosva fel­vette a Palásty nevet, amelyet utódai is hasz­náltak. Az ő leszármazottai a Szegeden ismertté vált Palástyak. Ez a névváltoztatás azonban szájhagyományon alapul, eddig kimutatható volt. A családnak a régi magyar nemesi Pa­lásty családhoz nincsen köze. 43, 52. Palásty Erzsébet (Algyő, 1824. jún. 30.—?) atyja József uradalmi felügyelő, anyja Tümler Franciska. A család keretében szorgos neve­lésben részesülhetett. 1844-ben szereplője volt a Szegedi Védegyleti báloknak. 1848-ban tevé­kenykedett a Katonai Betegápoló Egyesület­ben. 1815 körül férjhez ment Vedres János György András szegedi ügyvédhez, ki vara- sányi nemes volt. Háza állott Szegeden a Ko­rona utcában és férjének Rókuson a budai országúton. Házasságából Mária Erzsébet Terézia, Klementina Mária, Mária Satolta Te­réz, István Antal János, Adél és János gyer­mekei származtak. 25, 52, 67. Palásty János (Algyő, 1837. ápr. 17.—Sze­ged, 1914. jan. 25.) atyja József jószágigazgató, anyja Tümler Franciska. Iskoláit Szegeden vé­gezte, középiskolát a piarista gimnáziumban 1846—54-ig. Gazdag ember fia, jómódú sze­gedi magánzó. Felesége ICószó Anna volt, és talán második felesége volt Szabó Karolina. Valószínűleg azonos azzal, aki Szegeden Al­földi u. 3. sz. alatt, 76 éves korában mint nyu­galmazott városi adóvégrehajtó halt meg. 26. Palásty József (Bécs, 1787.—Algyő, 1851. nov. 28.). A szájhagyomány szerint neve Plan- kenhorn József gróf volt, anyja neve ismeret­len. Iskoláit a bécsi Theresianum-ban végezte azután Magyarországra jött és itt elhelyezkedett gróf Pallavicini Alfonz birtokán mint uradalmi felügyelő. Családjának anyakönyvezése na- gyobbára Algyőn történt és innen ismeretes 209

Next

/
Oldalképek
Tartalom