Habermann Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 19. (Szeged, 1992)

B

B Baár Jenő dr. (Zsombolya, 1878. aug. 22.— Budapest, 1961. okt. 14.) Országos Társada­lombiztosítási Intézeti vezérigazgató. József jószágigazgató és Hencz Terézia fia. Iskolái elvégzése után a pesti egyetemen joghallgató, hol politikai doktori oklevelet szerez. Először ügyvédjelöltként helyezkedik el, majd szülő­megyéje, Torontál szolgálatába lép. 1915— 1917. években katonai szolgálatot teljesít és 50%-os hadirokkantként szerel le. Az össze­omlás után Zala megyében helyezkedik el, mint a nagykanizsai járás főszolgabírája. A szerb megszállás után azonban onnan távozni kényszerül, Magyarország javára optál és itt hamarosan nyugdíjazzák. 1928-ban reaktivál­ják és az OTI szegedi kerületi pénztárának élére állítják ügyvezetőként, először aligazga­tói, majd igazgatói rangban. Az 1943-as esz­tendő elszólítja Szegedről, mert az OTI köz­pontjában vezérigazgatóvá lép elő. 1944-ben ezen állásából felmentik, de egyben megbíz­zák az elnöki tisztség ellátásával. 1905-ben Capdebo Máriával lép házasságra, mely köte­lékből Mária és Terézia leányai származnak. Első feleségének elhalálozása után újabb há­zasságra lép Szepesházy Máriával. Közéleti szereplő. Szeged és Hódmezővásárhely köz­törvényhatóságának bizottsági tagja. A Dél­magyarországi Közművelődési Egyesület igaz­gatósági tagja. A Szeged-Belvárosi Kaszinó és más társadalmi egyesület tagja. 1945-től Buda­pesten élt. Szegeden temették el. 273. Bába Antal (?—Szeged, 1848. ?) földbirto­kos. Közéleti személyiség. Több házasságkö­tésnél násznagyként szerepel. 1835-ben városi polgár Szegeden. 1845-ben a Szeged-Csong­rádi Takarékpénztár alapító részvényese. Sze- ged-Felsővároson földbirtokos. Ez évben vá­lasztott polgár is lesz. 1847-ben polgárőrségi kapitány (őrnagy?). A Szeged-Belvárosi Ka­szinó tagja. Szeged-Felsővároson kétszeres háztulajdonos (Ráctemető utca). 1848-ban az ideiglenes nemzetőrség őrnagya Szegeden. Tagja a városi közcsendi és bátorsági állandó bizottmánynak. 1842 körül köt házasságot Né­meth Zsófiával, kitől 1843-ban születik Zsófia leánya. Élete végén városi képviselő és felső­városi albíró. 64. Bába család Szeged-Felsővároson és a pa­lánkban névre szert tett jómódú család. 164. Bába Ferenc ifj. (Szeged, 1831. ?—?) gaz­dálkodó. Ferenc fia. Közéleti személyiség. Szeged-Felsővárosi ház- és földtulajdonos. Vá­rosi polgár. Szegeden 1856-ban nősül, neje Hu­bert Judit, kinek 1870. márc. 26-iki elhalálo­zásakor — úgy látszik — még élt. 1859-ben lép be a Szeged-Belvárosi Kaszinóba. 89. Bába Imre (Zimony, 1819.—Szeged, 1871. aug. 4.) nyomdász. 1843-ig Budán nyomdász­tanuló, majd segéd. Ekkor jön Szegedre és itt könyvek bekötésével és azok ponyván árulá­sával foglalkozik. 1848-ban az Oskola utcá­ban könyvesboltot nyit és könyvkötő műhelyt rendez be. Kölcsönkönyvtárt is létesít, amely­nek állaga később a szegedi Somogyi-Könyv­tár elődjének állományába került. 1858-ban már ismert könyvnyomdász. Üzemét korszerű­síti új nyomtató gépeket és új betűkészletet is szerez be, azokat saját házában, az Iskola ut­cában helyezi üzembe. A „Szeged” cimű heti­lap az ő nyomdaüzemében kerül előállításra. 1865-ben már gyorssajtón dolgozik. 1871-ben könyvkereskedő. Neje Knopf Katalin, kitől Imre és Sándor fiai, valamint Ilonka leánya születik. Atyja Sándor sótárnok. A Szeged Belvárosi Kaszinónak 1859-től tagja. 89. Bába Lajos György vasutas. Korán a MÁV kötelékébe lép, 1898-ban már szolgál. Tulaj­donosa lesz a polgári jubileumi emlékéremnek. A MÁV szegedi Üzemvezetőségének számosz­tályán hivatalnokoskodik és főintézőként megy nyugalomba, 1927 előtt. 1942-ben még Szegeden él. Fiatal korában a Szegedi Csó­nakázó Egylet vezérevezős sportolója (1913). Neje Stammer Irén. 273. Bába Sándor Lajos (Szeged, 1849. máj. 4.— Szeged, 1914. júl. 2.) nyomdász. Imre nyom­dász és Knopf Katalin fia. Atyja műhelyében tevékenykedik és sajátítja el a mesterséget. Annak elhalálozása után fivérével Imrével „Bába testvérek” cég alatt viszi tovább a vállal­kozást. A „Szegedi Lapok” kiadója, majd pe­dig a „Szegedi Napló” kiadó-tulajdonosa. Első neje Balajthy Ilona, kinek halála után (fi884) újabb házasságra lép ritterfelsi Krey- big Emmával. Előbbitől Jenő Kálmán, utób­13

Next

/
Oldalképek
Tartalom