Tanulmányok Csongrád megye történetéből 18. (Szeged, 1991)

Bratinka József–Szigeti Ferenc: Szeged város tanácsának első jegyzőkönyve (1717–1723)

szentséges őfelsége szolgálatának, másrészt pedig ezen királyi város hasznának, továbbá az ő ki­váltságainak, és más, ezen várost illető javadalmak kormányzásának elősegítésére. Ezt hallván eme Temesvári János úr az egész község kérése alapján és egyetértésével elfogadta a bírói tisztet, és ezt szokás szerint a megdicsőült Demeternek szentelt templomban eskü Ietelételével is megerősítette. Hasonlóképpen továbbra is megmarad adószedői hivatalában az érdemes Miller János úr, és oldalán az érdemes Nagy Pál úr, de azzal a megkötéssel, hogy ő tartsa magánál a jegyzőkönyveket, az összegyűjtött pénzt pedig a fent említett Miller János adószedő úr őrizze, és azt a nemes tanács végzései és megbízó levelei alapján adja ki, ezeket mindenki közös egyetértése megerősítette, és ahogy szokás, az esküt is letették; Végül pedig ugyanezen a tisztújító ülésen Szeged szabad királyi város főjegyzőjévé az egész tanács és a község egyetértésével a nemzetes, vitézlő Csőke János urat, aljegyzőjévé pedig a tisztelt Dany József urat választották, és egyaránt megerősítették. ad 106. Die ... nóta: Április 29. napján pedig Huszta Anna úrasszonynak, Ács Ferenc Úr házastársának mint felperesnek, Szűcs István úr mint alperes ellen bizonyos híresztelés és ebből következő rágalmazás alapján indított perében Sensu ... arbitrario: a 2. rész 72. cikkelye értelmében rágalmazás miatt bírósági döntéssel convincáltatik: büntetést kap Sensu ... arestomban tétetik: az 1635. évi 94. törvénycikkely értelmében elzárással sújtják. ad 107. In Causa ... judicatum est: Az érdemes Oláh Istvánnak mint felperesnek Szűcs Péter mint alperes ellen bizonyos rágalmazás alapján indított perében így ítélkeztek: Sinistre deferálta: csúnyán megvádolta meg nem próbálhatta: be nem bizonyíthatta Sensu ... 2dae; a 2. rész 72. cikkelye értelmében gratiája accedálván: kegye közbelépvén In Negotio ... determinatum est: A tápéi lakosok ügyében, nevezetesen egy verekedés esete folytán, amelyet egy bizonyos polgártársunk ellen folytattak, és ez a törvényszék előtt bebizonyosodott, ilyen határozat született: ad 109. Anno ... Justitiae: Az 1720. év június havának 10. napján Szeged szabad királyi város elöljáróságának általános gyűlésén a szenátor urak jelenlétében Über Ignác Ferdinánd hóhér, azaz az igazság­ügyi végrehajtás egyezsége alapján ilyen határozat született: pro exequendis personis: személyek kivégzéséért annualis conventio: évenkénti, megegyezés szerinti összeg (bér) Die verő 14. ... decisum est: A fent írt év ugyanazon június havának 14. napján pedig Kocsis Erzsébet úrasszony, a tekintetetes Szűcs János házastársa mint felperes, Tenky Péter úr mint alperes ellen bizonyos rágalmazás ürügyén és alapján indított perében így zárult le az ügy; Sensu ... Magistratus: a Triparitum 2. részének 72. cikkelye értelmében a dicső tanács kegyelméből és döntése által Die 19. ... determinatum est: Június havának 19. napján a városházán gonosztevők (ügyének) kivizs­gálása alkalmával így határoztak: conditio: feltétel In Causa ... Iudicatum est: Kátai Mihály molnár úrnak Kaszás Kata úrasszonnyal szembeni házas­ságtörési perében, ill. ügyében az elkövetett házasságtörés alapján így ítélkeztek: 135

Next

/
Oldalképek
Tartalom