Makó Imre: Életünket és vérünket! Az első világháború hódmezővásárhelyi áldozatai (Hódmezővásárhely, 2004)

Bevezető - 101. közös gyalogezred

Délvidékre szállították, és amikor a helyzet válságosra fordult, a hadtápzászlóaljak menet­zászlóaljakká alakultak.60 Az 5/1. hadtápzászlóalj részt vett az 1914. novemberi szerbiai offenzívában. Szeptem­ber 17-én ment le a Szerémségbe és november 17-én került a tűzvonalba, amikor a szerbe­ket Jakovónál a Száva túlsó partjára vetette át. Decemberben a belgrádi visszavonuláskor a hátvédet képezte, 13-án a Krausz hadsereg visszavonulását fedezte Belgrád alatt. Első százada a zimonyi hídfőnél 1915. január 4-én részt vett a Cigány-szigeten vívott ütközet­ben.61 Az 1915 októberében indított második offenzíváig a zászlóalj az első vonalban volt a Száva északi partján folytatott állásharcban, majd Obrenovácnál átkelt a folyón, és ré­szese volt Szerbia meghódításának. 1916 szeptemberében a román frontra vezényelték, a forradalom kitörése Bukarestben érte. Az 5/U. hadtápzászlóalj népfelkelőit 1914. szeptember 8-án szintén a szerbiai had­színtérre vitték. Részt vettek az előnyomulásban, a belgrádi visszavonulásban, majd a Szerbia elleni második offenzívában. A két offenzíva között 1915 őszéig a Száva partján, Klenak és Jarak között tábori őrséget láttak el a szerb határon. A Mackensen-offenzíva alatt Sábáénál átkeltek a folyón és harcokkal váltakozó menettel vonultak végig Szerbián. A Kuliste-magaslatért 1915. november 9-én indított rohamban súlyos veszteséget szen­vedtek. 1915/16. fordulójában részt vettek a Lovcsen bevételében, Montenegro meghódí­tásában és Észak-Albánia 1916. február közepéig befejezett megszállásában, Skutari, Durazzo és Médua elfoglalásában. Nyolc hónapot töltöttek Észak-Albánia mocsaras part­vidékén, ahol legnagyobb ellenségük a malária volt. A román betörés után, 1916 szeptem­berében a zászlóalj Lúgosra, majd Váraljára és Petrozsénybe került, s a Vulkán hágón ví­vott harcokból vette ki részét. Petrozsény alatt szinte megsemmisült és maradványát beol­vasztották a 145. dandárba. Az 5/III. hadtápzászlóaljat Nagybecskerekről 1914 őszén a belgrádi visszavonulás fe­dezésére rendelték, majd ugyancsak más alakulatba olvadt be. 101. közös gyalogezred A temesvári hadtest körzetébe tartozó csapat a békéscsabai kiegészítő területről, az egész Békés megyéből, Csanád megye két járásából és részben Csongrád megyéből, Szentes városból és a Mindszenti járásból nyerte kiegészítését. A születési, illetve megke- resztelési helyéből adódó községi illetősége folytán Vásárhelyről is igen sok katona, fő­ként az Orosháza alá benyúló pusztai részről bevonultak, mint 101-es gyalogosok ment el a háborúba. A részleges mozgósítással 1914. július 30-án érkezett meg Nagyváradról a békéscsabai felszerelési állomásra az ezredtörzs, az I. és a IV. zászlóalj a géppuskás osztagokkal együtt. A III. zászlóalj már békeidőben itt állomásozott, míg a II. kikülönítve a hercegovi­nál Trebinjében. Békéscsabán összesen 16 tábori századot és 4 géppuskás osztagot állí­tottak fel, továbbá a 13. menetezred egy zászlóalját.62 A csabai pályaudvarról augusztus 1-jén az ezredet előbb a Délvidékre, majd augusztus 22-24-én Pancsováról Kelet-Galíciába, az északi harctérre szállították. A kénsárga parolis bakák augusztus 30-án, a rohatyni csatában estek át a tűzkeresztségen. Részt vettek az 28

Next

/
Oldalképek
Tartalom