Gilicze László - Kormos László: Kis Bálint: A Békés-bánáti református egyházmegye története - Dél-Alföldi évszázadok 5. (Békéscsaba - Szeged, 1992)

KIS BÁLINT ÁLTAL KÉSZÍTETT MUNKA KÉZIRATBAN ÖSSZEÁLLÍTOTT TELJES FOGLALATJA - II. KÖTET

ván tractus nótáriusa, kinek is a superintendentialis gyűlésen leendő praesenta­lására rendeltetett: assessor Kollát Mihály. Assessornak kinevezte az új esperes szentesi professzor Sípos Józsefet. Az agentialis cassa megvizsgálása, és az archí­vumnak Öcsödre leendő szállítása Sípos József assessorra, és Csanád vármegyei esküdt Csontos Istvánra bízatott. Az 1804-ben elpusztult pesti ekklésia poraiból feltámadván új templomot épít, adakozik reá a mi tractusunk is. — Rendeli a superintendentia, hogy csak azok bocsátódjanak academica promotiójú iskolákba kik papok akarnak lenni, akik világi életre szándékoznak 4 esztendőt eltöltvén hagyják ott a collegiumot; akik pedig azt ígérik, hogy papok lesznek 7—8 esztendeig benn maradjanak, az aca­demica promotióra menjenek, adjanak reversalist, hogy ha szándékokat vál­toztatják 1/3-ad részét jövedelmeknek a collegiumnak adják. 1817-ben Békésen tartatott gyűlés március 12-én, ahol 14 voxokkal tractus nota­Tiusnak választatott és feleskedtetett Kollát Mihály assessor, és gyomai prédikátor Sípos József pedig felesketődött az assessorságra. — Debelliácsára a hivataláról lemondott rektor helyébe Szilágyi Sámuel szentesi praeceptor rendelődik. Előadó­dik, hogy kell a vallást az útmutatás szerént tanítani. — Rendeli a superinten­dentia, hogy a Pataki Collegium építésére adakozni kell, a reformatio százados ünnepe megünnepeltessen solenniter — ehhez való könyörgést ad ki superinten­dens Benedek Mihály. Meghal ittebéi prédikátor Csáki Mihály február 8-án, meghagyódik, hogy az esztendőt az özvegy káplán által töltesse ki, azután pedig oda rendes prédikátor rendeltetett öcsödi káplán és tanító Rónyai István. A vásárhelyiek két rendes prédikátor helyett két káplánt akarnak tartani, és a rektorságot professorságra változtatni, de ezt a tractus nem hagyja helybe, viszik hát a superintendentiára. — Az ágyaiak panaszkodnak papjok ellen, a deputatio az ő panaszaikat nagy részint fundamentom nélkül valóknak találta, s megintőd­nek, hogy az effélékkel érdemes lelkipásztorokat ne keserítsék. Makói prédikátor Szilágyi József Dobozra, a dobozi prédikátor Szirbik Miklós pedig az ekklésia kérése szerént Makóra rendeltetik. — Meghal Dömény János békési prédikátor és assessor, helyette rendes prédikátornak kérik a volt káplánt Asztalos Istvánt, de ebben a tractus meg nem egyezhet a superintendentiának azon rendelésénél fogva, hogy aki hol káplán ott actualitásra nem léphet, de azután a superinten­dentia megengedte, hogy actualis lehessen. Gyulai prédikátor Kúti Lajost megint vádolja Kazai Mihály, némely lakosokat is vévén maga mellé. Megvizsgáltatván a feladott vádak, jónak ítéltetett, hogy Gyuláról menjen Feketegyarmatra, a gyar­mati prédikátor pedig Ecsedi Gábor Gyulára költözzön által. Ugyanakkor Czege József gyulai kántor, kit időközben a kántorságból kivetettek hivatalából, a con­sistorium által visszatétetett. Tárcsái prédikátor Tar János az ekklésia neve alatt

Next

/
Oldalképek
Tartalom