Büdszentmihályi Reformátusok Lapja, 1938 (2. évfolyam, 1. szám)

1938-01-01 / 1. szám

4 Büdszentmihályi Reformátusok Lapja Az alábbiakban három „véleményt“ közlünk gyülekezeti lapunk felöl Dr. Vasady Béla debreceni egyetemi tanár többek közt a következőket irja: „Az ily gyülekezeti értesítő megje­lenése nagyon szép jele annak, hogy a gyülekezet életében belső megújho­dás folyamatai indultak meg. Az össze­tartozás és egyetakarás lelkét is nagy­ban szolgálhatja az ily gyülekezeti lap. Szívből kívánom, hogy a büdszentmi- hályi gyülekezet tagjai között minél több olvasója legyen a lapnak“. Kende Miklós tiszabüdi főjegyző vé­leménye szerint: ... Ez a lap életet jelent és életet teremt. Jelenti azt, hogy a büdszent- mihályi gyülekezet él és dolgozik. Ke­resi, kutatja azt az utat, melyen a hoz­zátartozó híveket a szeretet széttörhe- tetlen szálaival Istenhez, Jézus Krisz­tushoz s ezáltal egymáshoz kapcsol­hatja. Megteremti ez a lap a református hi- vek közt az összetartást, kifejleszti kö­zöttük az összetartozás érzését. A bi­zonytalankodókat és kíshitüeket meg­erősíti a hitb. n. Hivő és cselekvő éle­tet teremt az egyházban. Szeressük tehát és megértő szívvel olvassuk e lapot! De nem elég csak olvasni e lapocs­kát, hanem véleményünket — egyhá­zunk javát s a lelki élet kimélyitését szem előtt tartva s emberi gyarlósá­gaikat és indulatainkat leküzdve — szabadon kell ebben nyilvánítanunk, hogy ez a lan az egész büdszenmi- hályi gyülekezetnek a tükörképét mu­tassa mindenkor és ne csupán egy­két hivatását ideálisan betölteni igyekvő lelkipásztornak a buzgolkodása s mag­vetése legyen. Növelje meg és mutassa meg ez a lap azt a szemet-lelket gyö­nyörködtető eredményt, amit a mag­vetők lelkes és fáradhatatlan munkája megérdemel. „Mert Isten az, aki munkálja ben. netek mind az akarást, mind a mun- kálást jó kedvéből. Mindeneket zúgo­lódások és versengések nélkül csele­kedjetek“. (Pál. Filipp.-2: 13—14 v.) Nagy f Sándor atyánkfia igy véle­kedik lapunkról: „E lap csak egy .kis csecsemő, mely m nt egy kis gyermek ölömet akar osz­togatni. Azonban a csecsemő is úgy növekszik, hí gondos k. zek ápolják. Legyünk mi is büdszentmiháiyi refor­mátusok gondos ápálói e kis lapnak, hogy szépen megnövekedvén, örömünk teljen benne. Sőt dicsekedhessünk vele és ne legyünk rákényszerülve, hogy fuikározó atyafiak“ lapját olvassuk, mint azt sajnos sokan megh szik. Ugyanis ha kiváncsiak vagyunk, hcgv n i tör­ténik a nagyvilágban, ne lennénk-e sokkal, inkább kiváncsiak, hogv mi tör­ténik a mi egyházunkban, mely nekünk nevelő édesanyánk ?!“ Az egyháziegyelemről Református anyaszentegvházunknak Jézus tanításából fakadó joga és kö­telessége az egyházfegyelem gyakor­lása. A Máté evangélium 18. rész 15- 20. versei mutatják fel a jézusi fe­gyelmezés alapjait. Hitvallásos köny­veink az evangéliumi egyházak tör­ténete mind azt mutatják, hogy az egyházfegyelem gyakorlása lényegesen hozzátartozott egyházunk életéhez. Ma­gyarországi református egyházunk 300 éven át gyakorolta az egyházfegyelmet tisztviselő és tagjai felett egyaránt. Majdnem száz év óta azonban ma­gyar református egyházunkban csak­nem teljesen megszűnt az egyház* tagok fegyelmezése. A fegyelem gon­dolatának elhalványodása kapcsolatos azzal, hogy anyaszentegyházunkban is mind erősebb tért hódított az úgyne­vezett liberális theológiai gondolko­zás, amely letérve az evangéliumi alapról, megengedhetetlennek tartotta a fegyelmezést, Sőt az a tény, hogv bizonyos tekintetben a mai egyházak igen erőtlenek, mind arra vezethetők vissza, hogy ez a magát modernnek nevezett theológiai gondolkozás az egész magyar kálvinizmust elerőtleni- tette és legyengítette. Jelszavakban és szabadosságban élte ki magát, ez a theológiai gondolkozás és sajnos re­

Next

/
Oldalképek
Tartalom