Büdszentmihályi Reformátusok Lapja, 1938 (2. évfolyam, 1. szám)

1938-01-01 / 1. szám

Büdszentmihályi Reformátusok Lapja 3 A református keresztyén embernek mi hát a kötelessége és feladata ebben a kérdésben ? Először is pletykát nem csinál, mert ezt tiltja neki Isten tör­vénye. Másodszor: pletykát nem hord, mert nem engedi meg hivő, becsüle­tes lelke. Ellenben harcol a pletyka ellen és megállítja annak terjedését. Gyülekezetünkben hol itt, hol ott fel­üti fejét a pletyka és nyomában feltá­mad a harag, gyűlöltség, növekedik az elégedetlenség, lelkek, családok békes­sége bomlik fel miatta s az egész gyü­lekezet egésze érezheti meg egy rossz­indulatú pletykának a kihatásait. Jó volna, ha úgy mennél neki az uj esz­tendőnek, hogy a pletykálkodókat el­hallgatatnád a portádon és figyelnél az ige szavára: „Ha a fa élfogy, ki- aluszik a tűz; a ha nincs susárló, meg­szűnik a háborgás“. (Péld. 26:20) Szeretettel köszönt az uj esztendő el­ső levele végén Testvéred, Az Ige üzenete Textus : Jozsüé 15: 16-19 vers, Minden jónak birtokához csak küz­delem árán lehet eljutni. Olyan igaz­ság ez, melyet a való élet lépten nyo­mon igazol. Mikor a ószövetségi nép az ui hazához elérkezett, kemény próba várakozott reá. Az ott talált népektől kellett azt elfoglalni. Káleb a Jefunné fia a neki jutott Hebron városából ki­űzte azokat, kiket ott talált és elin­dult Debir lakói ellen. Parancsba adá, hogy aki az ott lakozó népet legyőzve, a várost elfoglalja, az feleségül nyeri leánvát, Aksát. Othniel lett a győztes és igv övé lett a leánv aki a dolgok­nak mélyére látó volt. Az örökségül kapott földben nem volt teljes öröme, mert arról gvőző- dött meg, hogv arról hiányzik valami, ami nélkül sivár és bi/on\tálán a jövő. Szűkölködött az a föld kutakban, viz- forrásokban. Azzal a kéréssel kereste fel azért apját, hogy adjon neki viz- forrásokat is, amit az teljesített is. Örökséget nyertünk mi is az Isten­től, a mi jóságos Atyánktól Uj eszten­dőt és telet. Az egyik, az első, életben való ma­radásunknak áldott hirdetője. A má­sik az isteni kegyelem bizonyságtétele arról, hogy a megfáradod föld újra időt nyert a jövendőhöz szükséges erők gyűj­tésére. Csak az a baj, hogy igen*igen sokan megelégesznek annak az elgon­dolásával, meghalt az esztendő, meg­született az uj. Itt van a tél, mert más­kor is itt volt. Pedig mindegyiket ne­künk kell ellátnunk vizforrásokkal, ha azt akarjuk, hogy az uj év kertjében békesség, jóság, kegyesség virágai nyíl­janak ; hogy a hó szemfedő, a fagyos rögök alól ne csak a „föld", hanem a „magyar föld" ébredjen fel. Isten ke­gyelme csak igy jön segitségünkre. Fájdalom, az emberek nagy része me­gyén, érzés, meggondolás nélkül előre, így az isteni kegyelem is mind távo­labb tőle. Ember, keresztyén, magyar. Örök­séged, az uj év csak úgy válik javad­ra, ha tele öntözöd útjait az Isten lán­goló, olthatatlan imádatának szived kutjából felbuzgó forrás vizeivel. A téli föld csak úgy lesz a „régen" só- várgott„tavasz" földje, ha nemcsak ki­éled, hanem élsz is érte őseid által rád hagyott, tettekben megnyilvánuló szeretettel. Mert az a föld nemcsak a tied, hanem rab magyar testvéreidé is. Üzen az ige! „Adj áldást nekem! Adj nekem vizforrásokat is !“ AJTAY JENŐ Véleményem szerint... Egy uj, állandónak szánt rovatot nyi­tunk ezen a cimen : „Véleményem sze­rint"! Szeretnénk, ha ebben a rovatban megszólalnának gyülekezetünk tagjai és vélftnényökft, meglátásaikat, kívánsá­gukat elmondanák. Ez a rovat az egész gyülekezetét munkatársává teszi lapunk­nak, nmrt mindenki elő<t nyitva áll. A mérték az, hogy minden vélemény építő, hasznos és tanulságos legyen. Ugv Írjunk, hogy Írásunkon keresz'ül egyházunk bástyái erősittessenek és Is­ten dicsősége növekedjék közöttünk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom