Büdszentmihályi Reformátusok Lapja, 1938 (2. évfolyam, 1. szám)

1938-01-01 / 1. szám

• ^ 2 Büdszentmihályi Reformátusok Lapja hogy benne a gyülekezet újból és újból élhesse az Istenfiuság bol­dog tudatát, hogy mint egy nagy család úgy éljen és végezze a szeretet áldott munkáját. Alkalom arra, hogy a gyülekezet megbi- zonyitsa hitét, reménységét, hűségét. Alkalom, hogy megpróbáljuk egy irányba haladni, összetartani, együttmunkálni, áldozatot hozni, terheket viselni, szenvedni és diadalt aratni. A büdszentmihályi református gyülekezet életében, még többet kell jelentenie az uj esztendőnek! Ámít Isten elkezdett benne az 1937-ik évben azt ebben az esztendőben még fokozottabb erővel kell folytatnia! A mélyebb és komolyabb vallásosságra való törekvés­nek kell végigvonulni ez esztendőn. Az alkotásokban is megnyilvánu­ló hitnek kell megmutatkozni ez uj esztendőben, amikor Főtiszte­letű Püspök Urunkat várhatjuk hivatalos látogatására. Vagyis ha mindent össze akarunk foglalni, azt mondjuk: egy lelki és hitbeli megújhodás esztendejévé kell ezt az esztendőt tenni a büdszent­mihályi református egyháznak ! Uj esztendő ? Ajándék és alkalom. Felelhetünk-e rá másként, mint azzal a forró könyörgéssel: Uram, adj nekünk ilyen uj esz­tendőt ! Pásztori levél Kedves Testvérem! Azt hiszem, Te is észre vetted már, hogy anyaszentegyházunk kerítésein be­lül egy veszedelmes ellenség jár és mérgezi a lelkeket és tesz tönkre éle­teket, munkákat. Ez a veszedelmes, száz­arcú ellenség : a pletyka. Erről szeretnék most veled egy kissé beszélgetni és valami ellenszert találni rá. Az embe- berek általában három nagy csoportra oszthatók e kérdésben : vagy gyártják a pletykát, vagy tovább adják azt. A harmadik, a legveszedelmesebb fajta, amelyik maga gyártja és maga adja is mindjárt tovább Szerencsére ez utóbbi nem tenyészik oly nagy számmal, mint az első kettő, azért inkább most ama­zokat vegyük kissé szemügyre. Közöt­tük a külömbség annyi, mint a bitófa és a nyaktiló között. Vagyis egyik oly veszedelmes, mint a másik. A pletyka csináló — figyeld csak meg — a tudálékosság, az okosság öl­tözékében jelenik meg előtted, pedig lelkében végtelenül üresség lakik. És rendszerint rosszindulatú ember az il­lető Még úgynevezett jóindulatú ember­től nem hallottál pletykát. A gonosz lélek sugalmazza és fogalmazza a plety­kát kizárólagosan. Nyughatatlan, ön­magukkal megbékélni nem tudó, Isten nélkül járó szivek a pletyka fogamzás főhelyei. Úgy hogy azt merem neked tanácsolni, beszélgess valakivel és meg fogod állapítani, hogy vájjon Istenfélő ember e az illető vagy sem? Beszéd­jében mindenki kifejezi a legbensőbb lényegét is! A pletyka tovább adója pedig úgy áll eléd, mint aki feltétlenül nagy- fontosságú dolgot akar tudtodra adni. Hiába próbálsz kitérni előle, el fogja mondani neked a pletykát. Ha kérded kimondta, azt feleli, hogy : „azt mond­ják.“ Lehet ő maga sem hiszi, sőt érzi a valótlanságot, de mégis mondja és hirdeti, mert néki ez belső egyéni­sége. Nem fontos, hogy kiről vagy mi­ről van szó. A 100 esztendős anyó­káról éppúgy, • mint a ma született csecsemőről. Nyugodtan lehet tehát azt mondani, hogy a pletyka gyártás is, meg a tovább adás is betegség. Még pedig ragályos betegség mindkettő!

Next

/
Oldalképek
Tartalom