Büdszentmihályi Reformátusok Lapja, 1938 (2. évfolyam, 1. szám)

1938-01-01 / 1. szám

3. Reformátusok Lapja A büdszentmihályi református egyház gyülekezeti értesítője Szerkesztőség és kiadóhivatal: Büdszentmihály, Kálvín-utca 7 sz. Református Lelkészi Hivatal. — Ezen gyülekezeti értesítőt az egyház teherviselő tagjai ingyen kapjak. — A lap fenntartására adományokat köszönettel fogadunk. I?. évfolyam 1 .sz. Büdszenímihályi Uj esztendő ? Egy megszokott időfordulást, egy sóvárogva vagy remegve várt uj időszak kezdetét jelentette-e az uj esztendő, vagy annak boldog beismerését, hogy Isten vezetett egy éven át és áthozott egy má­sik esztendőbe ? Mert az e kérdésre adott felelet dönti el, vájjon van-e igazán uj esztendőnk. A reszkető fényű csillagok, a hall­gató mezők, a kopár erdők, a fellegekbe takaródzó hegyormok várhatják az uj esztendőt úgy, mint megszokott időfordulást. Az életfogytiglani börtönre Ítélt fegyencnek éppoly mindegy, hogy uj esztendő van, mint a Mont Blanc hófödte csúcsának. Ez utóbbi­nak nincs lelke, amannak pedig majdnem csak volt. A rabszolga­ság korában a rabszolgának ugyan mindegy volt, hogy más dá­tumot írtak, mint ahogy a Saturnus csillagzat fénye sem változott meg uj esztendő éjszakáján. De a keresztyén emberre kell, hogy más és több jelentősége legyen az uj esztendőnek. Mit jelent nekünk az uj esztendő ? Azt, hogy benne Isten ajándékot ad nekünk, mellyel élnünk kell. Sza- vadatlanul árad benne a kegyelem bősége az ajándékozó jóked- kéből. Nekünk csak ki kell tárnunk a lelkünket, hogy elfogad­hassuk az áldásokat. Minden uj esztendő azt jelenti nekünk, hogy Isten nem szűnt meg szeretni bennünket, hanem még inkább ha­zaváró reménységgel vezeti tovább az életünket. Újból és újból felajánlja magát számunkra az Ur Jézusban és a Szentlélek, mint megvilágositó és vigasztaló erő jelenik meg lelkünk előtt. Akár­milyen nehéz sorsban jött el hozzánk az uj esztendő, akármilyen nehéznek ígérkeznék is ez nekünk, koldnssorban vagy beteg ágyon talált, próbák alatt görnyedve, kifosztva és megtiporva egy bizo­nyosságunk van ; az hogy Isten velünk van és ez a mi uj esz­tendei tapasztalásunk és meggazdagodásunk. Uj esztendő ? kérde­zem, vájjon a te számodra ezt jelenti-e ? Mint keresztyén gyülekezetnek szintén többet és mást kell jelentenie az uj esztendőnek, mint egy közönséges dátum válto­zást. A gyülekezet életében jelenti, hogy azért adta ezt aék&nk Isten, hogy benne alkalmat nyújtson nekünk. Atkáiéin tékát arra,

Next

/
Oldalképek
Tartalom