A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1913, április-július (50. évfolyam, 73-157. szám)

1913-04-01 / 73. szám

A BUDAPESTI ÁRÚ- És ÉRTÉKTŐZSDE HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA. # 1. „Tiszavidéki buía“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetűben megfelel a Békás vármegyében és Osongrád, valamint Jász-Nagykun-Ssolnok vármegyék Tisza balparti részeiben termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 2. „Fejérmegyei buza“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Fejér vármegyében termelt búzák átlagának s mely a nevemet! vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 8. „Pestvidéki buza“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében — a biai, pomáai és vád járások kivételével — termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 4. „Bánsági bnza“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Torontál és Temes vármegyékben termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 6. „Bácskai buza“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel Bács-Bodrog vármegyében — a diaiamén ti részek kivételével — termelt bnzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. #) 1. „Tiszavidéki árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel az Alföldnek a Tisza, a Maros és a Délkeleti Kárpátok által határolt réssében termelt hasonnemü árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 2. „Felsőmagyarországi árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel a Tisza jobbparti vármegyékben és Nógrád vármegyében termelt hasonnemü árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 8. Dunántúli árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel Magyarországnak a Duna, a Dráva és as orssághatár által körülvett részében termelt hasonnemfi árpák átlagának s mely a nevezett területen termett. ## Burgonya. „Dunántúli buroonya“ alatt értetik a Dunántúl tizenegy megyéjében termelt burgonya. „Felsőmagyarországi burgonya41 alatt értetik a Nógrád, Esztergom, Hont, Bars, Zólyom Liptó, Árva, Turóe, Trencsén, Nyitra, Pozsony, Szepes, Sáros, Abanj-Toma, Gömör és Kis-Hont, Borsod, Zemplén, Ung és Bereg megyékben termelt horgonya. „Nyírségi burgonya“ alatt értetik a Szatmár, Szabolcs« Hajdú, Bihar, Szilágy, Ugocsa, Máramaros megyékben termelt burgonya. „Pesti burgonya" alatt értetik a Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok megyékben termelt burgonya. „Bánsági burgonya4* alatt értetik a Bács-Bodrog, Békés, Csongrád, Arad, Torontál, Temes és Kra*só-S»*rény megyékben termelt burgonya. »Erdélyi burgonya“ alatt értetik a Királyhágónk megyékbe a jfl: 1. Unter ,»Theissweizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Komitate Békés, sowie in den Teilen links der Theiss der Komitate Csongrád und Jász-Nagykun-Szolnok gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 2. Unter „Weizen Kom. Fejér“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Komitate Fejér gefeehsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 3. Unter „Pester Boden-Weizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Komitate Pest-Püis­Solt-Kiskun — die Bezirke Bia, Pomáz und Vác ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet *01 ^e’ünter >>Bftnater Weizen“ lat solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des in den Komitaten Torontál and Temes gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachburgebieten geerntet wurde. 5. Unter „Bácskaer Weizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des Im Komitate Bács-Bodrog — me Teile entlang der Donau ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 1. Unter „Theissgerste“ ist solche Gerste zu verstehe^ welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in dem durch die Theiss, die Maros and die südöstlichen Karpaten begrenzten Teile des Alföld gefechsten Ger%te gleicher Gattung entspricht, und welche im genannten Gebiete oder In dessen Nachbar­gebieten geerntet wurde. ... , » .. 2. Unter „Oberungarische Gerste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in den Komitaten rechts der Theiss und im Komitate Nógrád gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 8. Unter „Transdanubische Gerste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in dem durch die Donau, die Drau und die Landesgrenze umgebenen Teile Ungarns gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete geerntet wurde. ste* Kartoffeln. Unter „Transdanubische Kartoffeln“ sind die in den elf Komitaten jenseits der Donau geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Ober* Ungarische Kartoffeln“ sind die in den Komitaten Nógrád, Esztergom, Hont, Bars, Zólyom, Liptó, Árva, ’l'uróe, Trencsén, Nyitra, Pozsony, Szepes, Sáros, AbanJ- Torna, Gömör und Kis-Hont, Borsod, Zemplén, Ung und Bereg geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Nyirer Kartoffeln“ sind die in den Komitaten SzatmSr, Szabolcs Hajdú, Bihar, Szilágy, Ugocsa und Máramaros geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Pester Kartoffeln“ sind die in den Komitaten Pest-PiUs-Bols- Kiskun Heves und Jász-Nagvknn-Szölnok geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Banater Kartoffeln“ sind die in den Komitaten Bács-Bodrog, Békés, CsongrM Arad, Torontál, Temes und K^ásaó-Szörény geernteten Kartoffeln za verstehen. Unter „SiebenöHrger Kartoffiln" sind die in den KBmitaten jenseits des Király*^ fftMerntetee Kartoffeln uj versteh«» L. évfolyam. Budapest, 1913, április i. (kedd.) 73. szám. ldiy&räs 1 derült—heiter Witterung J Vízállás reggel 7 órakor \ , ,09 Wasserstand 7 Uhr Früh / + cm Hőmérő reggel 7 órakor 1 , a r Thermometer 7 Uhr Früh / '• Légsúlymérő reggel 7 órakor \ 77n Barometer um 7 Uhr Früh / 77U mm Előfizetési árak évenkint: A tőzsde titkári hivatalá­tól elvitetve .................K 28.— Házhoz hordva ............. „ 32.— Postán küldve Magyaror­szágon és Ausztriában „ 36.— Külföldre ....................... „ 48.— Egyes példány 30 f. AMTLICHES KURSBLATT DER BUDAPESTER Megjelen ünnep- és vasárnap kivételével mindennap. WAAREN- UND EFFECTEN-BÖRSE. Erscheint mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage täglich. Pränumerations-Preise jfihrlich: Loco Secretariat der Börse .......................K 28.— Ins Haus gestellt ............ „ 32.— Per Post für Ungarn und Österreich .................. „ 36.— Für das Ausland ............ „ 48.— Einzelne Exemplare 30 H. Az árjegyzés felöleli mindazokat a kötéseket, a melyek a tőzsdei idő alatt j \ ÁrÚtŐZSdCi ___ TVCLCLVe/tibÖVSQ* Die PretsnottranS umfasst alle Schlüsse, welche während der Börsenzeit that­tényleg létrejöttek, mellőzésével azon kötéseknek, a melyek a piac általános J * sächlich zu Stande gekommen sind, jedoch ohne Berücksichtigung jener Schlüsse helyzetéhez mérten kivételes jellegűek. |a Gabona neműek. — Getreide. welche nach allgemeiner Lage des Marktes einen ausnahmsweisen Charakter haben. Árak készpénzben IOO kilogrammonként. K.-tói—K.-ig. a) Készárú. — Effective Waare. Preise netto Casse per IOO Kilogramm von K. — bis K. A minőségi súly hektoliterenként kilogrammokban — Qualitätsgewicht per Hektoliter in Kilogrammen Buza — Weizen 73 74 75 76 77 78 79 SO 81 83 /Tiszavidéki... ........ j.. Theiss .................................. Fejérmegyei ...................... Com. Fejér............ ............ Pestvidéki ....................... Pester Boden........ .......... 1 Bánsági ....................... — Banater....................... ........ vBácskai ........ ... -............ Bácskaer ............ ............. Szerb.................................. Serbischer ............................ Román ................................ Rumänischer ... ................ Bolgái ............................ — Bulgarischei .......................-----­-----­-----­_ _ . ___­21 75 21 60 21 70 21 75 21 75 i 2195 Í 21 85 21 90 21 95 21 95 21 85 21 70 21 75 21 85 21 85 22 15 22 05 22 10 22 15 22 15 21 95 21 85 21 90 21 95 21 95 22 35 22 15 22 30 22 35 22 35 22 40 22 25 22 35 22 65 22 45 22 60 22 55 22 35 22 45 22 80 22 55 ; 22 65 1 22 65 22 55 22 60 22 85 22 65 22 75-----­-----­Rozs — Roggen ....................... Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs Zab — Hafer ........................... Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs K-tól — von K-ig — bis K-tól — von K-ig - bis Elsőrendű ....................... Prima ............................. Középminőségű ............. Mittel ......................... 18 90 18 75 19 — 18 85 Elsőrendű ....................... Prima ............................ Középminőségű ............. Mittel ............................ 20 50 19 — 21 60 20 — Árpa — Gerste .... ............ ... \ Takarmány, elsőrendű ... Futter, Prima .................. „ másodrendű.. „ Sekunda ............. Sörfőzésre, tiszavidéki ... Brauer, Theiss ................. „ felsőmagyar.. „ Oberungar ........... ' , dunántúli ....... „ Transdanub......... 16 60 17 30 Tengeri — Mais.. .................. Magyar, új ....................... Ungar., neu .................. Román v. bolgár ............. Rumän. 0. bulgar............. Szerb ............................ Serbisch........................... Cinquantin ....................... Cinquantin.................. ... Fehér ............................ Weisser........................... 15 10 15 40 Köles — Birse ........................ b) H atáridöre. Repoe — Reps .................. — Terminwaare. Káposztarepce .................. Kohlreps ....................... Réparepce ....................... Rübsen.......................... — — — — Határidő — Termin Délutáni 1 óráig a legmagasabb és legalacsonyabb árfolyamokon előfordult kötések sorrendje a közbeeső árfolyamok nélkül Reihenfolge der bis 1 Uhr nachmittags zu den höchsten und niedrigsten Kursen vorgefallenen Schlüsse ohne Zwischenkurse Árfolyam Kurs pénz — Geld 1 órakor 1 Uhr árú — Waare Magyar buza — Ung. Weizen.. ......................... __ ___ ... Buza — Weizen ..................................... »» »> — — — ......................................... 1913 április .................. Apri) .. ... ....... ... 1913 május .................. Mai ............................. 1913 szeptember ........ September .................. 1913 október ............ .. Oktober ................... 21 86 21 70 31 80 1 62 ... ...................................................................... . 22 46 22 48 22 30 22 38 22 08 ..................................................................................... ... ._ .... .................. 21 64 22 10 23 24 21 66 22 12 23 26 II 99 ....................................................... 23 48 23 50 23 24 ... ..................... .............................................................................. Rozs — Koggen .. ............................ .. 1913 áorilis ................. Aoril 18 40 18 38 18 60 18 54 18 52 18 56 18 54 1913 május ___ A 1913 október ...... __ ... C lai.. lf » .......- — -....... ............................ )ktober ........................ 18 66 15 34 15 88 18 68 18 52 .......................................................... Tengeri — Mais ...........; ........ ....................... 11 99 - ­......— -• — -........................ 11 99 1913 május ........... Mai.................................. 1913 julius ... _____ Juli............. ... _ ... ._ 1913 augusztus ............. August.. ..................... 15 38 15 06 ............................ _ 15 64 .................................................................... ... ............................... „ .... ... ...........................* 15 06 15 58 15 08 15 60 Zab — Hafer ....... _ .................... .... 11 99 ................................. .......-............. ii 99 ............................................— -- — 1913 április _ ............. April ............. ... ... 1913 május ... ... ._ Mai .............................. 1913 október ................ Oktober ... ........ .... ... 18 16 18 18 18 10 18 38 18 24 ............ 19 20 19 22 ..................................... _ .. 16 94 16 96 16 92 ___________ 18 16 16 92 18 18 16 94 Káposztarepce — Kohlreps ...................... 0) Határidőre. Fe Terminwaare. In ge 1913 augusztus ............. August............................ lmondott árúkban előfordult kötések. kündigter Waare vorgefallene Schlüsse. d) Leszámoló árfolyamok. Liquida tionskurse. 33 70 33 90 Magyar buza ........ Ung. Weizen .............-----­Rozs ... ........... Koggen .................-----­Zab ............................ Hafer-----­Magyar buza Ung. Weizen ... ... .-----­Rozs ........................ 18 50 Zab ............................ Hafer ....................... 18 20 Buza ............ ........ Tengeri ... ... Káposztarepce Buza ............ .... ., Weizen — Weizenkleie. 21 60 Tengeri ____ ... ... Mals ... ._ _. ... .... Preis K K ne áposztarepce ff eízen ....................... Árak készpénzben 101 9 kilogrammá Mais ................ nként. Kohlreps II. Bu ii izafeorgsa. ohlreps ........ _ _ | tto Casse per IOO Kilogramm. Finom korpa — Feine Kiele Árfolyam — Kurs Durva korpa — Grobe Kleie Árfolyam — Kurs Előfordult kötések — Vorgefallene Schlüsse K-tól — von K-ig — bis Előfordult kötések — Vorgefallene Schlüsse K-tól — von K-ig — bis Azonnali szállításra ............. Prompte Lieferung ............ 1913 április ............. ... ... April............................. .... 1913 április—május... _. ._ April—Mai .................. ............................. .............................................. r................-- — 12 20 12 — 12 —- Kartoß 12 40 12 20 12 20 'ein, effektiv 0 ........................................- —----------— — ........................ 12 20 12 10 12 10 e per IOO Kilt 12 40 12 30 12 30 tgramm. Árak készpénzben 100 kilogrammonként. **111. Burgonya, készárú. Waare. Preise netto Cass Emberi táplálkozásra szolgáié burgonya für menschlihe Nahrung dienende Kartoffeln Dunántúli — Transdanubische ___ Felsőmagyarországi — Oberungarische Nyírségi — Nyirer .................. .... ... Erdélyi — Sielsenbtirger .................. Bánsági — Banater............................. Pesti — Paster _________________ Fehér — Weiss | Rózsa — Rosa | Sárga — Gelb Mezőgazdasági és ipari célokra szolgáló burgonya Für landwirtschaftliche und industrielle Zwecke dienende Kartoffeln . — Diverse Prod Dunántúli — Tranadaaubische ........ Felsőmagyarországi — Oberungarische Nyirségi — Nyirer ... ....................... Erdélyi — Siebenbflrger .................. Bánsági — Banater ........................... Pesti — Pestnr ____ ._ _________ ncte. Fehér — We/ss | Rózsa — Rosa | Sárga — Gelb K-tól — von K-ig — bis K-tól — von K-ig — bis 4 60—4 70 4 80—4 90 Ili 5 60—5 70 5 80 -5 90 5 90 -6 00 f. Különféle 6 00—6 10 6 30—6 40 6 50—6 60 termények 4 10—4 20 4 10—4 20 4 10—4 20 4 10—4 20 4 10—4 20 4 10—4 20 — _ Készárú — Effektive Waare Árfolyam — Kurs Határidőre előfordult — Auf Termin vorgefallene Leszámoló árfolyam Liquidations­Kurs Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Előfordult kötések Vorgefallene Schlüsse kötések — Schlüsse árfolyamok — Kurse pénz — Geld tob—Waare pénz — Geld árú — Waare FranÄnssh,°nCUo Tara lü0 Disznézsir ............ Schweinefett ........ Budapesti... . ........................... Budapester ... .................. Vidéki... ... ............ ... ... ... ... Landfett ..................................... — — ..........- -----­158 — 159 — .......................... — — — — — 100 kg.-ként Szalonna ... ..... ... Speck ..................... Magyar légenszáritott vidéki ........ Landspeck, ung. luftgetrocknet. ... Városi légenszáritott 3 drbos ........ Stadtwaare, luftgetrocknet 8 stückig Füstölt .......1............"I Z Geräuchert. ... ...”.....................t. ... — — ........ — — — 150 — 148 — 151 — 149 —-----­100 kg.-ként Zsákokban zsákkal együtt, elegy- súly tiszta súlyként; hordókban vagy ládákban göngyölettel együtt tiszta súlyban In Säcken inclusive Sack, brutto Mr netto. In Fässern oder Kisten netto, franco Emballage. Szilva ..................... Pflaumen .............­Árfolyam — Kurs Határidőre — Auf Termin K-tól — von | K-ig — bis K-tól — von | K-ig — bis Boszniai Bosnische árf. — Kurs Szerbiai Serbischer árf. — Kurs Boszniai — Bosnische Szerbiai — Serbische pénz | árú pénz | árú 76 darabos ................................ 75sttickige ....................... ... ... iSS . ......................*........ 85 „ 100 , ........................... ... 100 , ................................. 120 , .............................. 120 , ... ............. ............ 130 ................................. 130 „ .................. ............. darabszámért való felelősség nélkül ohne Garantie der Stückzahl .......-----­-----­-----­-----­-----­-----­-----­-----­Hordóval együtt, tiszta súlyban 1ÍV,. inclusive Fass, netto Gewicht Szilvalz ............ Pflaumenmus _ 1912. évi .......................................-...........................................-----­— —-----­-----­........................................................................................................ 100 kg.-ként V. Hajózási fuvardíj Díjtételek fillértől—fillérig Heremag ............. Kleesaaten ______ Budapestre az Lucerna, magyar 1912. évi ... Lazerner, ungarische 1912 ........ Lóhere, aprószemű 1912. évi ... Rothkles, kleinkörnig 1912 ........ , középszemfi 1912. évi .. , mittelkörnig 1912 ........ , nagyszemß 1912. évi . grobkörnig 1912 ........ 1913. március 26-tól március 29-ig előfordult kötések alapján. — Sct A fuvaidij 100 kilogrammonként és a biztosítási díjjal értetik. — Die Fracht Győrbe a fuvardijtétel 24 fillérrel magasabb — Nach Gyi hi ff sfr acht nach sätze verstehen sich per 100 Ir ist der Frachtsatz um 24 90 — 150 — 160 - 170 ­ßudap Kilogramm Heller höher 130 - 160 - 170 - 190 ­est auf Grii nclusive Asseci nd der vom 26. März tranz. bis 29. März /Í Frai U 3 vorgefallene ihtsütze von He n Sdilüsse: ler—bis Heller Psncsováról Újvidékről 71—74 63-66 Bezdánról (a Dunán) Kalocsáról 53 -56 41-44 Dunaföldvárról Szentesről 41—44 85-88 Szegedről 71-74 Zentáróí 69-72 Titelrö! Mitroviczáró! 65-68 83-86 Temesvárról Nagybecsberekrói 103-106 71-74 felszólamlások e lap megjelenésétől számított 48 órán belül a tőzsdetanács elé terjesztendők. Reklamationen sind binnen 48 Stunden vom Erscheinen dieses Blattes an gerechnet dem Börsenrathe zu unterbreiten.

Next

/
Oldalképek
Tartalom