A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1913, április-július (50. évfolyam, 73-157. szám)

1913-04-01 / 73. szám

B) Értéktőzsde. — Effektenbörse. Utótőzsde 1913, március 31-én (délután 7 82—3 óráig.) — Nachbörse am, 31. März 1913 (nachmittags von 1 1,2—3 Uhr.) fi)Magy. aranyjáradék,adómentes, 50 aranyforint Ung. Goldrente, steuerfrei für je 50 Goldguiden.. h) „ koronajáradék, adómentes ...................... Ung. Kronenrente ............. ............................. , általános hitelbank-részvény .................. Ung. allgem. Creditbank-Actien.................. — , jelzálogbank-részvény ............................ Ung. Hypothekenbank-Actien ....................... ieszámitolóbank-részvény .......... Ung. Escomptebank-Actien .......... ............. ápr. köz. Bpest vill. városi vasút-részvény ........ ............. Bpester elektr. Stadtbahn-Aktien .. ........... ápr. köz. ápr. köz ápr. vég. _____ _ _ Hazai bank részvénytársaság-részvény ............. Vaterländische Bank A.-G.-Actien ___ ápr. köz. hl Orosz államkölcsön 1906. évről ... ........ ... Russische Staatsanleihe vom lahre 1906 . apr. vég. ápr. köz. ánr. köz ápr. köz. ápr. köz. ápr. köz. Magvar bank és kereskedelmi r.-t.-részvénv ... Ungarische Bank­und Handels-A.-fi.-Artien Maevar agrár- és járadékbank részvénv ........ Ung. Agrar- und Rentenbank-Aktien_____ ........ — _ -­Rimamurányi vasmű-részvény ........................... Rimamurányer Eisenwerke-Actien ................. Budapesti közúti vaspálya-társaság-részvény ... Budapester Strassenbahn-Gesellschaft-Actien... Osztrák hitelintézet-részvény ............................ Oesteireichische Creditanstalt-Actien ............. Déli vasút-részvény.. '....................................... Südbahn-Actien ................................................. Pesti magyar kereskedelmi bank-részvény ........ Pester ung. Kommerzialbank-Aktien ___ ápr. köz. Mercur váltóüzleti részvénytársaság-részvény ... Wechselstuben-Aktiengesellschaft Mercur-Aktien ápr. vég. Ganz és tsa Danubius géo- és haiógyái ____ ... Ganz <£ Co. Danubius Masch.­u. Schiffabr. ápr. vég. Salgótariáni kőszénbánya-részvény ... Salgótarjáner Kohlenbergbau-Actien.......... Osztrák-magyar aliamvasút-részvény ............. Oesterr.-ungarische Staatsbahn-Aktien............. ápr. vég. _ _ ___ _ __ Neuschlosz-féle nasici tanningyár-részvény .. Neuschlosz’sche Nasicer Tanninfabrik-Aktien... Pesti hazai első takarékpénztár nyer-kötv ....... Erste Pester Vaterländische Spark Präm-Obi. — ............................ Budapest-Újpest-Rákospalotai vill. köz. vasut... Bpest-Ujpest-Rákospalotaer elektr. Strassenbahn­........ Előtőzsde 1913, április l-én (délelőtt 7*10—1%I2 óráig.) — Vorbörse am t. April 1913 (vormittags von 1/„10—Uhr.) h) Magyar aranyjáradék,adómentes, 50 aranyforint Ungarische Goldrente, steuerfrei f. je 50 Goldg. h) „ koronajáradék .............,........................ Ungarische Kronenrente .................................. „ általános hitelbank-részv ...................... Ungarische allgemeine Creditb.-Actien............. , jelzáloghitelbank-részvény .................. „ Hypothekenbank-Actien................ . Ieszámitolóbank-részvény ...................... Escomptebank-Actien................................. ... Rimamurányi vasmü-részvény ........................... Rimamurányer Eisenwerke-Actien .................. Budapesti közúti vaspályatársaság-részvény....... Budapester Strassenbahn-Gesellschaft-Actien ... Osztrák hitelintézet-részvény ............................ Oesterreichische Creditanstalt-Actien ............. Déli vasút-részvény........................................... Südbahn-Actien.................................................. Osztrák-magyar államvasút-részvény ............. Oesterreichisch-Ungarische Staatsbahn-Actien.. íiazai bank részvénytársaság-részvény............. Vaterländische Bank Actien-Ges.-Actien ........ Bpesti villamos városi vasút r.-t.-részv ............... Bpester elektr. Stadtbahn A.-G.-Actien............. Magy. bank és keresk. r.-t.-részv..................... Ung. Bank u. Handels A.-G.-Aktien ............. Magyar agrár- és járadékbank-részvény ........ Ungarische Agrar- und Rentenbank-Aktien ... Magyar koronajáradék....................................... Ung. Kronenrente ........................ .................. Bpesti takarékp. és orsz. zálogk. r.-t.-részvény... Bpester Spark. u. Landes-Pfandl. A.-G.-Aktien... Pesti hazai első takaréKpénzt. nyer. kötv.... ... Erste Pester Vaterl. Sparkasse Präm. Obi. ... Magy. jelzáloghitelbank nyer -kötv... ._ ........ Ung. Hypothekenbank Präm.-Obl. — ............. Első magyar iparbank-részvény ....................... Erste ung. Gewerbebank-Aktien...................... Mercur váltóüzleti részvény ............................. Mercur Wechselstuben-Aktien.......................... Pesti magy. keresk. bank-részv ...................... Pester ung. Commercialb.-Act.......................... Bp. tkp. és orsz. zálogk. r.-t.-részv. .................. Bp. Spark. u. Land.-Pfandl. A.-G.-Aktien ........ Beocsini cementgyári Unio-részvénv.. ........ Beocsiner Cementfabrik Union-Aktien ............. Esztergom-szászvári kőszénbánya-részvény....... Gran-Szászvárer Kohlenbergbau-Aktien ............ Athenaeum irodalmi és nyomdai r.-t.-részvény Athenaeum Verlag- und Buchdr. A.-G.-Actien... ápr. köz. | Felsőmagyarorsz. bánya- és kohómű részvény... Oberung. Berg- u. Hüttenwerk Aktien... . Eszakmagyarországi egy. kőszénbánya-részvény Nordung. verein. Kohlenbergbau-Aktien . apr. ápr. köz. ápr. köz. ápr. köz. ápr. köz. ápr. köz. ápr. vég. 832 25 834 50 ... 510..'. ~ 719 50 720 50 ... 652 653 25 ........ 635 50 636 50 ... 117 50 ........ ... .. Kőszénbánya és téglagyár részvény-társaság ... Kohlenbergbau u. Ziegelei A.-G.-Aktien.. Magyar ált. kőszénbánya r.-t.-részvény ............. Ung. allg. Kohlenbergbau-Aktien.. .................. Magyar magnezitipar r.-t.-részvény .................. Ungarische Magnesit-A.-G.-Aktien .................. Salgótarjáni kőszénbánya-részvény .................. Salgótarjáner Kohlenbergbau-Aktien................. Ujlaki tégla- és mészégető részvény ............. Neustifter Ziegelei und Kalkbrennerei Aktien .. 1072 ........... 747 748 Z Z Z Fegyver- és gépgyár r.-t.-részvény ...- und Maschinenfabrik-A.-G.-Aktien Ganz és tsa Danubius gép- és hajógyár ............. Ganz & Co. Danubius Masch.. Schiffabr....... dpi. vég. Alt. Osztr.-magyar légszesztárs.-részvény ........ Allg. österr.-ung. Gasgesellschaft-Aktien . Bpesti általános villamossági részvény ..........._ Budapester allgem. Elektrizitäts-Aktien . ápr. köz. ápr. köz. ápr. köz. ápr. köz. .......................--­Első temesvári szeszégető-részvény... ............ Erste Temesvárer Sairitusbrennerei-Act. . 554 554 75 ........ Egyesült izzólámpa és villamossági-részvény ... Vereinigte Glühlampen u. Elektricität-Aktien ... Kőbányai polg. serfőző r.-t.-részvény ............. Steinbrucher bürg. Bierbrauerei A.-G.-Aktien . .................. ............ Magyar vasúti forgalmi r.-t.-részvény ............. Ung. Eisenbahnverkehrs-A.-G.-Aktien ... ............................. Magyar czukoripar r.-t.-részvény ........ ............. Ungarische Zuckerindustrie A.-G.-Aktien . Magyar gázizzófény-r.-t részvény ... ...........- Ung. Gasglühlicht-A.-G.-Aktien ... ........ ............. Magyar villamossági r.-t.-részvény ._ ...........- Ung. Elektrizitäts A.-G.-Aktien .. ... Phöbus villamos vállalatok részv.-társ.-részv- Phöbus A.-G. für Elektr. Unternehm.-Actien .. Neuschlosz-féle nasici tanningyár részvény ........ Neuschlosz’sche Nasicer Tanninfabrik Aktien ... ....... Atlantica tengerhajózási-részvény ....... ............. Atlantica Seeschiffahrts-Actien_____ Adria m. kir. tengerhajózási részvény------ . Adria kön. ung. Seeschiffahrt-Aktien ... ........ Bpesti közuti vaspályatársaság élv. jegy ........ Bpester elektr. Strassenbahn Ges. Gen.-Schein Budapest-Újpest-Rákospalotai vill. közúti vasút Budanest-Umest-Rákosoalotaer elektr. Strassb. Schwartzer-féle szanatórium r.-t.-részvény ____ Schwartzer’sche Sanatorium A.-G.-Actien Erzsébet királyné Sanatorium-sorsjegy _______ Königin Elisabeth-Sanatorum-Lose A ty-val jelölt értékpapírok árfolyama értendő: 100 K-ként, ha K-ra, o. é. vagy ezüstre, — 50 forintonként, ha aranyforintra vagy pengő pénzre. — 100 márkánként, ha márkára, — 100 frankonként, ha frankra szólnak. Der Kurs der mit h) bezeichneten Werthpapiere versteht sich: per 100 Kronen, wenn er auf Kronen, ö. W. oder Silber; per 50 Gulden, wenn er auf Goldguiden oder Konv.-Münze ; per 100 Mark, wenn er auf Markstücke; per 100 Francs, wenn er auf Francs lautet. Délitőzsde 1913, április l-én (délután Vál—7*2 óráig.) — Mittagsbörse am 1. April 1913 (nachmittags von1 ul- */»2 Uhr.) I—IV. alatt jegyzett értékpapírok árfolyama értendő: 100 koronánként. Die Kurse der unter I—IV notirten Effecten verstehen sich für je 100 Kronen, ha koronára, o. é. vagy ezüstre, — 50 forintonként, ha aranyforintra wenn sie auf Kronen, ö. W. oder Silber, — für je 50 Gulden, wenn sie am vagy penp'ő pénzre, - 100 márkánként, ha márkára, — 100 frankonként, Goldguiden oder Con.-Münze, — für je 100 Mark, wenn sie auf Mark, — füt ha frankra szólnak. ^ ie 100 Francs, wenn sie auf Francs lauten. i. államadóssáii. — Staatsschuld. Kamatláb Zinsfuss Kamatszámitási Koronaérték ­- Kronenwährung határidő Zinsen­berechnungs­legala­csonyabb niedrigster leg­magasabb höchster mai utolsó árfolyam heutiger Schlusskurs az előző déli tőzsde utolsó árfolyama — Schlusskurs der letzten Mittagsbörse a) Magyar államadósság. — Ungarische Staatsschuld, o/o Termin árfolyam — Kurs pénz — Geld árú — Waare pénz ­- Geld árú— Waare M. kir. állami pénztárjegy adómentes 1914. jan. 1. lejárat ....................... ... Königlich Ungarische Staatskassenscheine, steuerfrei Fällig am 3. Jan. 1914.... 1914. jul. 1. lejárat 100 márkánként „ „ Fällig am 1. Juli 1914 für je 100 Mark „ 1915. jan 1. lejárat 100 márkánként „ „ „ „ „ Fällig am 1. Jan. 1915 für je 100 Mark Aranyjáradék, 100, 500, 1000 aranyforint névért, drb adómentes, 5ü aranyforint Goldrente St. á 100, 500, 1000 Goldg. Nominal, steuerfrei für je 50 Goldguiden Aranvjáradék, 10,000 aranyforint névért, drbokban, adómentes, 50 aranyforint Goldrente St. á 10,000 Goldguiden Nominal, steuerfrei, fűi ie 50 Goldguiden Aranyjáradék, adómentes, 50 aranyforintonként.................................. ápr.. köz. Goldrente, steuerfrei, für je 50 Goldguiden .......................... pr. Med. April 4%-kal kamatozó magva? járadék kölcsön-kötvény ............................................ 4°/o Verzinsliche ung. Renten-Anleihe Schuldverschreibungen............................. ....................... - ápr. vég. „ „ , „ „ - - pr. Ult. April Koronaéríékfl járadék, adómentes ........ ........................................................... Rente in Kronenwährung, steuerfrei .................................................................. * I- -..................... .. .................. ápr. köz. 11 ‘ ' .............................................pr. Med. April „ » „ .......................................................ápr. vég. . » —.........................- ............. pr. Ult. April Áílamfcölcsönök vaskapu céljaira, arany, adómentes ....................................... Staatsanlehen für das eiserne Thor in Gold, steuerfrei..................................... 1870. évi nyereménykölcsön, 100 frtos drb. 100 frt — 200 K............................. Prämien-Anlehen v. J. 1870, 100 fl. St., 100 fl. = 200 K ............................. 1870. évi nyereménykölcsön 50 frtos drb. 50 frt = 100 K ............................. Prämien-Anlehen v. J. 1870, 50 fl. St., 50 fl. = 100 K ............................. Horvát-szlavon regálekártalanitási kötvény adómentes ....................................... Kroatisch-slavonische Schankregal-Ablösungs-Obligationen, steuerfrei............. Magyar földtehermentesitési kötvény, adómentes ............................................ Ungarische Grundentlastungs-Obligationen, steuerfrei........ ............................. Horvát-szlavon földtehermentesitési kötvény, adómentes .................................. Kroatisch-slavonische Grundentlastungs-Obligationen, steuerfrei........................ Tiszai és szegedi nyereménykölcsön, adómentes, 100 frt == 200 K .................. Theiss- und Szegeder Prämien-Anlehen, steuerfrei, ÍOO fl. = 200 K ........ — b) Osztrák áiiamadósság. —- Oesterreichische Staatsschuld. Konvertált adómentes koronajáradék január—julius ........ ............................ Convertirte steuerfreie Kronenrente Jänner—Juli.............................................­If üfiAmpnípa knrnnaíárarlélr tnáiuft—novemher P.nnvprfirte «feuerfreie Kronenrente Mai—November ...................................... 4V» 4Va 4i/a 4 4 4 4 i 3V* 4 4 4 3 41/s 4 4 4 4 4 1913 jan. 1 1913 jan. 1 1913 jan. 1 1913 jan. l 1913 jan. 1 1913 jan. 1 1913 márc. 1 1913 márc. 1 1913 jan. 1 1912 dec l 1912 dec. 1 1912 dec. 1 1913 jan. 1 1913 jan. 1 1912 nov. 1 1912 nov. 1 1913 ápr. 1 1913 jan. 1 1912 nov. 1 1913 febr. 1 1913 ápr. 1 1913 ápr. 1 1913 márc. 1 1912 nov. 1 1912 nov. 1 1913 febr. 1 1913 ápr. 1 1913 jan. 1 1913 márc. 1 1913 jan. 1 1912 nov. 1 1913 jan. l 1912 dec. 1 1912 nov. 1 1912 nov. 1 1912 dec. 1 1913 ápr. ! 1913 ápr. 1 1913 febr. l 1912 nov. t 1913 apr. 1 1912 márc. 1 1912 nov. 1 1912 nov. 1 1912 nov. 1 1913 márc. 1 1912 nov. 1 1912 nov. i 1912 nov. 1 1912 nov. 2 1912 nov. 1 1912 dec. 5 1912 nov. í 1913 febr. 1 1913 febr. 1 1912 nov 1 1913 febr. 1 1913 febr. i 1913 febr. Í 1913 jan. 2 1912 nov. 1 1913 jan. i 1913 ápr. 1 1913 ápr. 1 1913 jan. 1 1913 jan. 1 1913 jan. 1 1913 ápr. 1 1913 nov 1 1913 jan. 1 1913 márc. J 1933 jan. ? 1913 jan. 1 1913 jan. i 1913 febr. 1 1913 márc. 5 1913 febr. 1 1913 febr. 1 1913 febr. i 1913 jan. 1 1912 dec. 1 1912 dec. 1 1812 nov. 1 1912 nov > 82 60 82 6ö-- 1 82 6ö 82 80 98 50 115 50 115 50 102 — 102 — 82 20 82 20 71 25 82 60 82 70 71 — 211 — 211 — 97 — 84 50 87 — 150 — 83 10 83 10 85 50 85 50 106 50 83 40 156 — 227 — 317 — 322 — 83 75 92 — 92 — 84 — 81 75 73 75 92 — 103 - 103 — 91 — 87 50 98 (50 92 ­89 — 96 25 97 50 93 ­85 — 98 — 91 - 97 ­97 — 90 25 87 ­86 — 9ö 7ö 87 ­93 ­94 ­92 — 85 — 85 ­95 — 99 - 94 — 85 75 76 75 86 — 98 - 94 öO 86 — 93 75 93 75 82 — 83 50 83 50 83 50 96 — 83 50 97 50 83 50 117 — 119 ­’ 28 — 34 — 106 — 106 — 25 — 155 — 126 99 - 116 — 116 — 102 50 102 Ö0 82 60 82 40 71 75 83 — 82 90 72 — 216 - 216 — 98 — 85 50 88 — 166 ­83 60 83 60 86 — 86 ­107 — 83 90 161 — 237 - 327 — 332 — 84 75 93 — 93 — 85 — 82 75 74 75 93 — 103 50 103 50 92 — 88 50 99 50 93 — 90 — 97 25 98 50 94 ­86 — 99 ­92 — 98 — 98 — 91 25 88 — 87 - 96 75 88 — 94 — 95 ­93 — 86 - 86 — 96 — 100 - 95 — 86 76 77 7ö 87 — 99 — 9ö 00 86 — 94 75 94 76 83 — 84 60 84 50 84 60 97 — 84 öO 98 50 84 50 192 — 124 — 30 — 38 — 108 — 108 ­30 — 158 — 108 . 98 50 115 50 115 50 102 — 102 — 82 20 82 20 71 25 82 60 82 75 71 — 211 — 211 — 97 — 84 50 87 ­150 ­83 10 83 10 85 50 85 50 106 50 83 40 156 — 227 — 317 — 322 — 83 75 92 — 92 ­84 — 81 75 73 75 92 — 103 - 103 ­91 - 87 50 98 öO 92 ­89 ­96 25 97 50 93 — 85 — 98 — 91 - 97 ­97 ­90 25 87 — 86 ­95 75 87 ­93 ­94 — 92 — 85 — 8ö — 9ö ­99 — 94 — 85 50 76 76 86 — 98 — 94 Ö0 85 — 93 75 93 75 82 — 83 50 83 50 83 00 96 — 83 50 97 00 83 00 117 - 119 - 28 — 34 — 106 - 106 - 25 — 155 — 125 — 86 50 85 50 93 - 93 — 93 — 94 50 94 50 83 50 83 ­95 50 92 76 85 — 97 50 93 50 88 ­91 50 88 ­92 — 99 — 96 — 90 50 91 50 93 — 83 75 84 50 97 50 84 50 108 - 45 — 93 50 83 75 98 50 93 - 97 - 83 50 85 25 92 — 99 — 116 — 116 — 102 50 102 50 82 60 82 40 71 75 83 — 82 95 72 - 216 — 216 — 98 — 85 50 88 — 156 — * 83 60 83 60 86 — 86 — 107 — 83 90 161 - 237 - 327 — 332 ­84 75 93 — 93 ­85 — 82 75 74 75 qo _ 103 50 103 50 92 — 88 50 99 50 93 — 90 — 97 25 98 50 94 — 86 ­99 — 92 — 98 — 98 ­91 25 88 ­87 — 96 75 88 — 94 — 95 ­93 — 86 - 86 ­96 — 100 — 95 — 86 50 77 75 87 — 99 ­96 50 86 — 94 75 94 75 83 ­84 50 84 50 84 50 97 — 84 50 98 50 84 50 122 — 124 — 30 — 38 — 108 - 108 — 30 - 158 ­Egyesitett járadék papírban február—augusztus ............................................ Einheitliche Rente in Noten Egyesített járadék ezüstben április—október ................................................. Einheitliche Rente in Silber, Aranyjáradék, adómentes, aranyforinban, 50 aranyforintonként ....................... Goldrente, steuerfrei in Gold Koronaértékű járadék ...................................................................................... Rente in Kronenwährung---­Aüamsorsiegyek 1860. évből, 500 frt o. é. = 1000 K ............. ........ ............. Staatslose v. J. 1860 zu 500 1860. évből, 100 frt o. é. =■ 200 K ....................................... » v. '. 1860 zu 100 1864. évből, 100 frt o. é. =» 200 K ............ ............. _ „ v. J. 1864 zu 100 1864, évből, 50 frt o é. = 100 K ............................. , v. J. 1864 zu 50 il. Eggréb közköicsilnök. — Andere öffentlich ßosnyaK-hercegovinai országos kölcsön 1895-ik évről ....................................... Landes-Anlehen für Bosnien Bosnyák-hercegovinai országos vasúti kölcsön 1898-ik évről ........ ................... Bosnisch-herzegovinische Eis Bosnyák-nercegovinai országos vasúti kölcsön 1902-ik évről............................. Bosnisch-herzegovinische Eis Budapest székesfőváros kölcsöne, adómentes, 1897-ik évről............................. Anleihe der Haupt- und Resi Budapest székesfőváros kölcsöne, adómentes, 1903-ik évről .................. ........ Anleihe der Haupt- und Resi Budapest székesfőváros kölcsöne, adómentes, 1911. évről ............................. Anleihe der Haupt- und Resi Császári ottomán kölcsön ............................................................................ ..... Kaiserlich Ottomanische Anle Fiume szabad város kölcsöne ................ ............. —.................................. Anleihe der Freistadt Fiume Orosz államkölcsön 1906. évről 100 koronánként ................................. _ ... Russische Staatsanleihe v. J. Orosz államkölcsön 1906. évről 100 koronánként ... ....................... ápr. vég. Russische Staatsanleihe v. J. Pozsony szabad királyi város kölcsöne......................................................._ Anleihe der königlichen Freis Temes-bégavölgyi vizszabályozási társulat kölcsöne .................................. .. Anlehen der Temes-Begathal­Zágráb fő és szabad királyi város kölcsöne ..................................................... Anleihe der freien- und Köng Ili. láldgieveíek és kozkölcsönkötvények. — Pfandbriefe un a) Sudapest! intézetek kibocsátása — Emissionen Budapestet Belvárosi takarékpénztár részvénytársaság ....................................................... Innerstädtische Sparcasse Ac Belvárosi takarékpénztár részvénytársaság ....................................................... Innerstädtische Sparcasse Ac Budapesti közuti vaspálya-társaság kölcsön-kötvények 38 évre ........................ Budapester Strassenbahn-Ges Budapesti takarékpénztár és országos zálogkölcsön r.-t.................................... Budapestet Sparcasse und L Egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár..................................frtban v. kor, Vereinigte Budapester Haupts Egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár....................................................... Vereinigte Budapester Haupts Ganz és társa vasöntőde ésgépgyár-részvénytársaság kölcsönkötvények ........ Ganz u. Comp. Eisengiessere Hazai bmk részvénytársaság 65 eves kamatozó kötvények ....... ................... Vaterländische Bank Akt.-Geí Kisbirtokosok omhgos földhitelintézete 34 éves .......................frtban v. kor. Landes-Bodencredit-Institut ft 50*/* éves... ........................................ , „ „ , . » 50Va éves .................. ...frtban v. kor. . _ , , „ „ , 65>/s éves kötvények ........................ „ u m 651/8 éves ....................... .................. „ , » . Magyar agrár- és járadékbank részvénytársaság szőlőkötvény ....................... Ungarische Agrar- und Rente „ „ , 0 p vasúti járadékkötvények ........ » » . „ „ , járadékjegy visszafizetés 102% „ » . „ . ts ö . záloglevél ............................. » . . Magy. asphalt részvénytársaság kölcsön-kötvények 30 évre visszafizetés 105% Ung. Asphalt Actiengesellschs Magyar általános takarékpénztái részvénytársaság 50 évre ........ ................... Ungarische allgemeine Sparc. 11 v ..........- ............. „ * » „65 évre A sorosai ............ „ , Magyar-belga fémipargyár részvénytársaság kölcsön-kötelezvénye 32 évre ........ Ung.-Belgische Metallurgisch« Magyar földhitelintézet 41 évrs ............. ............................................frtban Ungarisches Bodencredit-Inst: 50 évre ....................................................................... . 63 évre ....................................................................... „ . „ , szabályozási és talajjavítást ._ .............frtban v. kor. „ , Magyar földhitelintézetek országos szövetsége kötvény ...................... ....... Landesverband der Ungarisch Magyar helyi érdekű vasút! kötvények 501/« évre ............................. rtban Ungarische Lokaleisenbahn-O „ „ » » * 50 évre ............................. ... frtban , . , , » » , 50 évre visszafizess 1C5% ............. e ' Magyar jekáloghlíalbanSt .. ............. ..................... _ ..................frtban Ungarische Hypotheubank ... 60 évre _ .................................. , , 50- ................................................................f rtban , . 50 évre i. Borosat ....................... „ „ 50] „ » 50 évrs _______... ___________ , , 50 „ 65 évre . .................................... „ „ 65 „ „ záloglevelek 50 évre 500 frankonként ........ , Pí; „ * községi kötvények 50 évre ........ ........ .................. „ Co I „ * községi kötvények 50 évre ........................... frtban „ , Co „ „ községi kötvények 50 évre visszafizetés 110% frtban „ ,, Co „ 9 községi kötvények 50 évre ........................................ „ , Cc „ „ községi kötvények 60 évre 1. és 3. sorozat 100 frank „ , Co „ „ nyereménykötvények ........................ .............frtban „ , Pr „ „ osztrák felülbélyegzés ....................................... frtban „ „ mi „ , 4°/o-os nyereménykötvény nyeremény-jegyei ........ ........ Prämien-Scheine der 4°/oigen „ „ l°/o-os nyereménykötvény nyereményjegyeiosztr.feltilb. Prämien-Scheine der 4°/oigen , „ nyeremény-kötvények 200 korona drb .................. Ung. Hypothekenbank Prämie „ , nyeremény-kötvények 2000 korona drb .................. Ung. Hypothekenbank Prämie „ , 30/0-os nyereménykötvény nyereményjegyei — ........ Prämien-Scheine der 3°/oigen „ , conversionális nyereménykötvények 100 kor .............. Ung. Hypothekenbank convert nvereménvkötvénvek 100 kor. ... ... ... Un». Hvnnthpfepnhanir Prämi« ’eber—August....................................................... April—Oktober...................................................... für je 50 Goldguiden ....................................... fl. ö. w! = 1ÖÓ0 K 7. “ Z “ ü fl. ö. W. = 200 K ........................................... fl. ö. W. = 200 K ........................................... H. ö. W. = 100 K ................. ...................... e Anlehen. und Herzegovina v. J. 1895............................. _ ínbahn Landes-Anlehen v. J. 1898 ...................... ;nbahn Landes-Anlehen v. J. 1902 .................. denzstadt Budapest, steuerfrei, v. J. 1887 ............ denzstadt Budapest, steuerfrei, v. J. 1903 ............ denzstadt Budapest, steuerfrei, v. J. 1911 ........ ihe ....................................................................... 19Ö6 für’1ÖÖ k” r. ... ~ Z 1906 für 100 K ............................. pr. Ult. April tadt Pozsony.................................................. ... Wasserrepulirungs-Gesellschaft ........................... . Hauptstadt Agram ........................................... id Schuldverschreibungen. • Anstalten. lengesellschaft....................................................... tiengesellschaft....................................................... ellschaft Schuldverschreibungen 38jähr ................. andes-Pfandleih A.-G ............................................ tädtische Sparcasse ............. in Guld. 0. Kron. tädtische Sparcasse............................................. i Actiengesellschaft Schuldverschreibungen ........ 5. 65jährT verzinsliche Obligationen ...................... ir Kleingrundbesitzer 34jähr..__ in Guld. 0. Kron. 50>/ajähr .............................. , 50Vsjähr. in Guld. 0. Kron. „ 65Vajähr. Obligat ................ öSVäjähr ... ........................ nbank A.-G. Weinbau-Obligationen ..................... , , Eisenbahn-Renten-Obligationen ...... , Rentenscheine 102% Rückzahlung.. B m Pfandbriefe ................................... ft Schuldverschreibungen 30jähr. 105% Rückzahl. issa Actiengesellschaft SOjähr ............................... „ 65jähr................................ 65jähr. Serie A ................ Fabr. A.-G. Schuldverschreib. 32jähr ................ tut 41jähr ..............................................in Gulden 50jähr ......... ................................................. 63jäbr ............................................................. Regulirung und Bodenam. in Guld. 0. Kron. en Bodenkreditinstitute Schuldverschreibung ........ bligationen öOVsjähr ................... .......in Gulden SOjähr..................................in Gulden „ 50jähr, 105% Rückzahlung ................ ............................................................in Gulden jähr... _ ................................ ....................... ... .......................................................ia Quiden ähr. Serie 1 ........ ....................... .. .... ... fihs ......... ._ ............................. ............. ........ ähr ........................................................................ indbriele SOjähr. für 500 Francs ....................... in.-Sehuldv. SOjähr................................... ............ m.-Schuldv. SOjähr................................in Gulden m.-Schuldv. öOjähr. 110% ..................in Gulden m.-Schuldv. öOjähr ............................................... m.-Schuldv. 60jähr. Serie 1 und 2 für 100 Fr.... Smien-Obligationen .............................in Gulden österreichischer Ueberstempeiung ...in Gulden Ung. Hypothb. Prämien-Oblig ............................. Jng. Hypothb. Prämien-Obi. mit österr. Überstemp. n-Obligat. 200 K Stücke .................................. n-Obligat. 2000 K Stücke .................................. Ung. Hypothekenbank Prämien-Obligationen. ... irte Präm.-Obl. 100 K ... .................................. n-Ohiiff. 100 K.. ____ 4a/jo 42/10 4 4 4 4 4 41/s 41/s 4 4 4 4 4 5 5 4 4 41/s 41/s 41/4 4i/a 41/s | 41/s 1 4 41/s 41/9 ■ 5 5 41/s 41/i 4 4 i 4 */s 41/s 5 4 4 41/s 41/s 4 4 31/s 4 41/i 41/a 4 i 41/, 41/s 4 4 4 4 4 41/» 4 4 4 31/s 4 4 3 O O-----­-----­Mag'av leszámitoló és pénzváltóbank 50 évre A sorozat. ............... ........ ... Ungarische Escompte- und Wechslerbank SOjähr. Serie A ....................... ... , , „ * 65 évre B sorozat. ................. ............. . 65jähr. Serie B ............................. r * . » 65 évrs C, CII, CIII sorozat ............. . „ „ „ 65iähr. Serie C, CII., Cili............. * a » * 65 évre D sorozat............................ . ... » « . » ö5]ähr. Serie D ............................. „ „ tf „ 50 évre E sorozat 100 frankonként ... » » , » 50jähr. Serie E für 100 Francs ........ » községi kötvény .................................. » » » » Communal-Schuldverschreibung ... Magyyar országos központi takarékpénztár 40 évre..................................frtban Ungarische Landes-Central-Sparcasse 40jäbr. ....................................in Gulden t »50 évre ........................................... » » > SOjähr. ... ..... 4 4 41/s 4V* 4 4V> 41/. 41/s 4 4 41/s 41/s 4 4Vj 4»/« 4 41/s 4 4 41/s 4V« 4 4 4Vj 4 4 4*/s i 4 4»/s 4 4i/i 41/a 41/s 4 4 31/s i 1912 nov. 1 1913 febr. 1 1913 márc. 1 1913 jan. 1 1913 jan. 1 1913 ápr. Í 1913 márc. 1 1913 márc. 1-----­-----­85 50 85 60 93 — 93 — 93 — 94 60 94 Ö0 83 öO 83 — 95 Ö0 92 75 85 — 97 50 93 50 88 — 91 50 88 — 92 — 99 — 96 — 90 50 91 50 93 — 83 75 84 50 97 50 84 50 108 — 46 — 93 60 83 7ö 98 50 93 - 97 - 83 75 86 25 92 — 86 50 86 50 94 — 94 — 94 — 95 Ö0 90 öO 84 öO 84 — 96 öO 93 76 86 — 98 50 94 50 89 — 92 50 89 — 93 — 100 — 97 ­91 Ö0 92 50 94 — 84 75 85 50 98 Ö0 8ö Ö0 111 - 00 — 94 60 84 75 99 50 94 — 98 — 84 75 86 25 93 — 86 50 86 60 94 - 94 — 94 ­95 50 95 50 84 60 84 ­96 60 93 76 86 - 98 Ö0 94 Ö0 89 ­92 Ö0 89 ­93 — 100 — 97 ­91 E0 92 Ö0 94 — 84 75 85 Ö0 98 60 85 50 >11 _ 50 - 94 50 84 75 99 50 94 — 98 — 84 75 86 25 93 — , * „50 évre A, B sorozat .................. , ... 50jähr. Serie A, B.................................. » „ * s 50 évre C sorozat ....................... , . . . öOjähr. Serie C....................................... „ » » . községi és vasúti kötv.... ............. , . , , Kommunal- und Eisenbahn-Obligationen Magyar takarékpénztárai*, központi jeizálogoankja 6—23. kibocsátás .. ............ Central-Hypothekenbank ung. Sparcassen 6—23. Emission ............................. ” 1 1 » A »orozni ... ....................... ' » * Serie Á ... ............I .1". ... I “ , - . B közs. kötelező 60 évre ........ , , , Communal-Obiigationen GOjáhr........ . . » . iőzs. kötelező........................ . , Communai-Obligationen... ............. ■ » j kötvény 70 évre ................. „ » » Communal-Schuldverschreibung 70j. » 1 . ■ kötvény 70 évre .................. , , , Communal-Schuldverschreibung 70j. . . . . kötvény 55 évre visszafiz. 103%> , , Com.-Obligationen 55j. 103% Rückz. Országos központi hitelszövetkezeti kötvények ................................................. Landes Central-Creditgenossenschafts-Schuldverschreibungen.. ....................... Osiíiák-magyar bank 50 évre.................................................osztrák érékben Oesterreichisch-Ungarische Bank öOjähr.... .. ...* .............in österr. Währung Osztrák-magyar bank 50 évre.................................................korona értékben Oesterreichisch-Ungarische Bank 50jähr __ ._ ..................in Kronenwährung. Pesti hazai első takarékpénztár községi kötvények ........................................... Pester Vaterländische I. Sparcasse, Communal-Schuldverschreibungen............ » * * v . b 85 évre ... .... ... ............. » 1 • « Communal-Schuldverschreibungen 65iähr._ »re * . a ......- .......................frtban , , „ „ Coínmunal-Schulciverschreibungen in Quid. , . jtíUogieveU* 50 évre... ------------------ -- , , Pfandbriefe SOjahr. ........ ... .................. > « . záioglevslea ................................. ................ , • . „ , Pfandbriefe.. .......................................... » » » if kamatozó kötvények. 100 hkonkent ............. „ » » » vsrziasl. Obiis*. für 100 Francs ............ . „ egyesület 100 kor. n. é. nyereménykötvények.. , , . Präm.-Obligaiion3n 100 K Nőm ................. » » , egyssüiet 100 kor. n é. nyer.-kötv. nyer.-jegyei Pramien-Scneine der Pester Vaterländ. I. Sparc. Präm -Obligat. 100 K Nom. Pesti rr.ag»a? kereskedelmi bank __ ... _ .................. ...------frtban v. kor. Pester Ungarische Commercialbank ... ______________ in Gifid. 0. Kron. » « ® járadékjegy ........................................... Í ° * Rentenschein............. .... ........................ » községi kötvény 50Vs évre ......................................... , , Commural-Obligatioaen 50«/ajähr............. ... « , községi kötvény visszafizetés 110% ... frtban , 0 , Communai-Obligationen Rückz. 110% iu Guld. »0 • m községi kötvény 60 évre ............................. , . Communai-Obligationen 60jähr...................... > . községi kötvény visszafizetés 105% ............. , . Comniunal-Obligationeu Rückzahlung 105%. » a » községi kötvény 75 évre 100 frkonként... ... « e . Communai-Obligationen 75jähr, für 100 Francs * községi kötvény 75 évre 100 frkonként ___ , , „ Communai-Obligationen 75jähr. für 100 Francs Részvénytársaság villamos és közieked. vállalatok számára kölcsön-kötelezvénv Aktiengesellschaft (Ur Elektr. und Verk^hrsunternehm, Schuldvergchreíbun 1912 dec. 1 1913 ápr. 1 1912 nov. 1 1913 márc. 1 1913 jan. 1 1913 márc.31 1912 nov. 1 1912 nov. 1 1913 febr. 1 1913 febr. 1 1913 ápr. 1 1913 ápr. 1 1912 dec. 1 1913 ápr. 1 1913 ápr. 1 1913 ápr. 1 1913 ápr. 1 1913 ápr. 1 1913 márc. 1 1913 márc. 1 1913 jan. 1 19i3 febr. 1 1913 febr. J 1913 márc. 1 1913 ápr. 1 1913 ápr. 1 1913 ápr. 1 1913 ápr. 1 193 3 ápr. 1 1913 jan. 16 rns nov 1 — i-----­UM R E C’H ■ UNG. 1 Gulden ö. W. = K2.— I 1 Goldgolden = K2.40 I 1 Franc.. = K —.5 1 fl. C.-Münze = K 2.10 | 1 D. R.-Mark„ = K 1.18 1 Ital. Lire... = K — 1 Pf. Sterling.. = K 24.— nrszAmTÁs. 1 forint o. é. = K 2— I 1 arany forint = K 2.40 I 1 frank ... = K —.96 1 forint p. p. = K 2.10 | 1 n. b. márka = K 1.18 | 1 olasz lira = K —.96 1 font sterling = K 24.—

Next

/
Oldalképek
Tartalom