A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1907, július-szeptember (44. évfolyam, 145-220. szám)

1907-07-01 / 145. szám

A BUDAPESTI ÁRÚ- és ÉRTÉKTŐZSDE HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA. if 1. „TtKzavldélxi boMu alatt oly bnxa értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Békés vármegyében és Csongrád, valamint Jász-Nagykun- Szolnok vármegyék Tisza balparti részeiben termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 2. ..Fejérmegyei bu»a“ alatt oly búza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Fejér vármegyében termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 8. „Pestvidéki bűz«“ alatt oly búza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében — a biai, pomázi és Váczi járások kivételével — termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 1. „BAns&grl Imi»“ alatt oly búza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Torontál és Temes vármegyékben termelt búzák átlagának s mely 9 nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 5. „Bácskai búza“ alatt oly búza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Bács-Bodrog vármegyében — a dunamenti részek kivételével — termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 4-) 1. „Tiszavidéki Árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel az Alföldnek a Tisza, a Maros és a Délkeleti Kárpátok által határolt részében termelt hasonnemű árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 2. „Felsőmagyarországi Árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel a Tisza jobbparti vármegyékben és Nógrád vármegyében termelt hasonnemű árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 3. „Dunántúli árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel Magyarországnak a Duna, a Dráva és az országhatár által körülvett részében termelt hasonnemű árpák átlagának s mely a nevezett területen termett. ★ Burgonya. „Dunántúli burgonya" alatt értetik a Dunántúl tizenegy megyéjében termelt burgonya. „Felsömagyarorízájl burgonya“ alatt értetik a Nógrád, Esztergom, Hont, Bars, Zólyom, Liptó, Árva, Turóc, Trencsén, Nyitra, Pozsony, Szepes, Sáros, Abauj-Toma, Gömör és Kis-Hont, Borsod, Zemplén, Ung és Bereg megyékben termelt burgonya. „Nyírségi burgonya“ alatt értetik a Szatmár, Szabolcs, Hajdú, Bihar, Szilágy, Ugocsa, Máramaros megyékben termelt burgonya. „Pesti burgonya“ alatt értetik a Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben termelt burgonya. „Bánsági burgonya“ alatt értetik a Bács-Bodrog, Békés, Csongrád, Arad, Torontál, Temes és Krassó-Szörény megyékben termelt burgonya. „Erdélyi burgonya“ alatt értetik a Királyhágóntúli megyéMNM termeit tarsolya. á t 1. Unter „Thelssweizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Békés, sowie in den en links der Theiss der Comitate Csongrád und Jász-Nagykun-Szolnok gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. ............. _ 2. Unter „Welzen Com. Fejér“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate iejel gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 3. Unter „Pester Boden-Welzen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Pest-Pilis­Solt-Kiskun — die Bezirke Bia, Pomáz und Vácz ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder io dessen Nachbargebieten geerntet wurde. _ ... 4. Unter „Banater Welzen“ Ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des in den Comitatea lorontal und Temes gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 5. Unter „Bácskaer Welzen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Bács-Bodrog — die Theile entlang der Donau ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebietea geerntet wurde. ■x.) J. Unter „Ttoelssgerste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in dem durch die Theiss, die Maros und die südöstlichen Karpathen begrenzten Theile des Alföld gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht, und welche im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. . _ , , ... 2. Unter „Oberungarische Gerste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in den Comitaten rechts der Theiss und im Comitate Nógrád gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 3. Unter „Transdanutjlsche Gerate“ ist solche 'Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in dem durch die Donau, die Drau und die Landesgrenze umgebenen Theile Ungarns gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete geerntet wurde. >4. jL Kartoffeln. Unter „Transdanubische Kartoffeln“ sind die in den elf Comitaten jenseits der Donau geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Oberungarische Kartoffeln“ sind die in den Comitaten Nógrád, Esztergom, Hont, Bars, Zólyom, Liptó, Árva, Turóc, Trencsén, Nyitra, Pozsony, Szepes, Sáros, Abaui-Torna, Gömör und Kis-Hont, Borsod, Zemplén, Ung und Bereg geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Nyirer Kartoffeln' sind die in den Comitaien Szatmár, Szabolcs, Hajdú, Bihar, Szilágy, Ugocsa und Máramaros geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Pester Kartoffeln“ sind die in den Comitaten Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Heves und Jász-Nagykun-Szolnok geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Banater Kartoffeln“ sind die in den Comitaten Bács-Bodrog, Békés, Csongrád, Arad, Torontál, Temes und Krassó-Szörény geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Siebenbürger Kartoffeln“ sind die 1» deo Comitatea jenseits des Királyhágó geernteten Kartoffeln zu vvrstehec XL1 V. évfolyam. Budapest, 1907. julius 1. (hétfő). 145. szám. wftternng } 8zéP-schön Vízállás reggel 7 órakor 1 , „an . Wasserstand 7 Uhr Früh / + döU '» Hőmérő reggel 7 órakor 1 , „n p Thermometer 7 Uhr Früh / + u Légsúlymérö reggel 7 órakor \ 7fio „ Barometer um 7 Uhr Früh / Előfizetési árak évenklnt i tőzsde titkári hivatalától elvitetve K 84.— rlazhoz hordva _________________» 88.— Postán küldve Magyarországon és Ausztriában _______________» 32.— Külföldre ............................................» Egyes példány 80 f. AMTLICHES KURSBLATT DER BUDAPESTER Megjelen Qnnep- és vasárnap kivételével mindennap. WAAREN- UND EFFECTEN-BÖRSE. Erscheint mit Ausnahme der Sonn- u. Feiertage täglich. Pränumerations-Preise jährlich i Loco Secretarlat der Börse __... K 24.— Ins Haus gestellt.. ____________» 98.— Per Post für Ungarn und Öster­reich ___________________» 82.— Für das Ausland— ____________» 44.­Blnzalna Exemplar« 20 H. r A) Jlrútözsdei — Waarenbörse. Az árjegyzés felöleli mindazokat a kötéseket, a melyek a tőzsdei idő alatt tényleg létrejöttek, mellőzésével azon kötéseknek, a melyek a piac általános helyzetéhez mérten kivételes jellegűek.; Die Freisnotirung umfasst alle Schlüsse, icelche während der Börsenzeit thatsächlich zu Stande gekommen sind, jedoch ohne Berücksichtigung jener Schlüsse, welche nach allgemeiner Lage des Marktes einen ausnahmsweisen Charakter haben.® I. Gabonaneniuek. — Getreide. ­Árak készpénzben 100 kilogrammonként. . „, , , _ Preise netto Casse per 100 Kilogramm. a) Készáru. — JBffective Waare. A minőségi súly hektoliterenként kilogrammokban — Qv.alitätsgcicicht per Hektoliter in Kilogrammen Búza — Weizen 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 / Tiszavidéki ...............— Theiss................................ Fejérmegyei .............. Com. Fejér........................ Pestvidéki ................. Pester Boden ................... ! Bánsági— .................. Banater ...........— — — ' Bácskai ........................ Bácskaer............................. Szerb ............................. Serbischer ................- — Bolgár... .............—__ Bulgarischer... _ ....-----­-----­-----­-----­— — 19 05 19 15 19 45 19 50 19 35 19 40 19 50 19 65 19 75 19 85 19 55 19 45 19 45 19 55 19 60 19 85 19 65 19 75 19 85 19 95 19 85 19 75 19 65 19 75 19 85 20 15 19 95 19 95 20 05 20 15 20 15 19 90 19 95 20 40 20 20 20 25 20 45 20 — 20 10 20 65 20 30 20 45 20 55 20 80----­-----­-- -------- —-----­Származás, nem és minBség Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs — JSs8«r... ... ._. ... ............. Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs K-tól — non K-ig — bis K-tól — von K-ig — bis Elsőrendű ............................. Príma................................ Középminöségü ................. Mittel------— — — 15 80 15 55 15 90 15 70 35 Hi Sä Elsőrendű ...................... Prima................................. Középminöségü ................. Mittel..............................­15 55 15 15 15 80 15 50 «eri — Rai«.. .................. Román v. bolgár, ó ........ Rumän. o. bulgar., alt....... Szerb ................................. Serbisch.........................._ Cinquantin ....................... Cinquantin .................. _ Fehér _ . ___ _ Weisser.......................... 11 50 11 70 Árpa — ©ey**®™.------------ — *) Takarmány, elsőrendű ....... Futter, Prima.................. — „ másodrendű... „ Sekunda ................. Sörfőzésre tiszavidéki ........ Brauer, Theiss...................... „ felsőmagyar ...... „ Oberungar. —........ „ dufflántnli ........ „ Transdanub.------— 13 70 13 45 14 30 13 65 Ten ».«!«* — Wir«« - ~ .... ........ ­— — 10 — b) Hatá 10 50 ridöre. Repcxe — Rep«.. - ­...... — — Terminwaare. Káposztarepcze ........... Kohlreps.....................—_ Réparepcze ____...._____ Rübsert — _________ — — '1 Határidő — Termin Délutáni f óráig a legmagasabb és legalacsonyabb árfolyamokon előfordult kötések sorrendje a közbeeső árfolyamok nélkül Reihenfolge der bis 1 Uhr Nachmittags zu den höchsten und niedrigsten Kursen vorgefallenen Schlüsse ohne Zxoischenkuret Zárlat 1 órakor Schluss um 1 Uhr Az előző tőzsdei nap délutánján a legmagasabb és legalaosonyabb ár­folyamokon előfordult kötések sorrendje a közbeeső árfolyamok nélkül Reihenfolge der am Nachmittage des lététén Börsetages zu den hltohsttn Mrt«? niedrigsten Kursen vorgefallenen Schlüsse ohne ZtoiachenTcurve Árfgfyan — Kwn pénz — Geld árú—Waare pénz — Geld árú — Waar> Magyar tnxa — Ung. Weizen ------— 1907 október ................... Oktober........ ... ....... — — — — — — — ......— ...... — — — —-----­-----­.... — --- ... ........ ............. — — — — — — — —-----­Rnx« — Welle® ........................... 1907 október .................. Október........ 20 46 20 60 20 44 20 90 20 84 20 88 ... 20 86 20 88 20 16 20 28 ................................. — ...-----­20 26 20 28 Rwb« — Rwgge» __ ... ... ...-----­- _ 1907 október ... ............. Oktober........... _ — 16 60 16 62 16 50 16 82 ........................... 16 82 16 84 16 40 16 54 ....................... ._ 16 50 16 52 Tengeri — Mai* ------—......................... 1907 julius ... ............. Juli .. _... .............. 1907 augusztus ........ August ....................... 1907 szeptember ............. September .._ ........ — 1908 május ___...__Mai_______ .. — 11 50 11 42 11 58 ... ................. _ 11 76 11 78 ........ ... .................................. 11 92 12 00 ....... .. ................................ ._ 11 86 11 88 11 84 11 96 11 86 11 96 ... 11 54 11 80 11 96 11 56 11 82 12 — 11 46 11 48 11 44 11 52 ............................. Í1.76 "Í1 82’" Z Z Z Z Z Z Z Z Z 11 46 11 80 11 48 11 82 Xalk —■ SRafer­............. — —...........- — M -- --— ---------------­1907 október ___... Oktober ................._ 15 00 15 06 14 98 15 12 15 02 15 14 15 10 15 08 15 10 14 92 14 96_ ................................................. 14 94 14 96 Káp®**«are»e** — Kohlreps — -----­1907 augusztus ........ August ... ... . o) Határidőre. Felmondott árakban előfordult kötések. — Terminwaare. In 33 70 gekündigter 33 90 Waare v*rg efallene Schlüsse. Magyar Uns* — «Ing. Welxen ............... ... _. .... .... ------------­£5,«Síi — Reggttn... ________ _______ — ­....- — «— — --------­Kali — B5si»jr-_ ..... ---------.....------­„ ....-------------— ... — — ®w.ss — W«IS»8 _ ... ........................... Tengeri — Mais ____ ._. .... _______... d) Leszámoló árfolyamok. — Idquidation8kurse. ™ ..... _-- .... ... mm — ---- — Magyar Inua — ®*gar£«eSíer Wel»«* ~ ---------— — ........................ ..................................-----­-- Males? ...................... ............. ................ .......................-----­88sss» — Wel*®® — — ..................— — —.............................. Árak készpénzben 100 kilogrammonként. Tengeri — Sffiaie ............ ............................ ............. ** II. Burgonya, készárú. — Kartoffeln, efféle 11 54 tim Waare — Kelalre^* ........................... ...--------­Preise netto Casse per 100 Kilogt •amm. ««feeri tiplálkesiira ««IgAlé fenrgonya Für menschl che Nahrung dienende Kartoffeln Dunántúli — Transdanubische ...................... Felsőmagyarországi — Oberungarische ........ Nyírségi —■ Nyirer ....................................... Erdélyi — Siebenbürger ... .................. Bánsági — Banater ...................................... Pesti — Pester .................. ............ — Fehér — Weiss \ Rózsa — Uosa \ Sárga — Gelb Mezögasäas&gl és Ipari ezé!®*»® ámítsál* Ärargonya Für landwirthschaftliche und industrielle Zwecke dienende Kartoffeln >k. — Diverse Proa Dunántúli — Transdanubische.. .............— Felsőmagyarországi — Oberungarische ....... Nyírségi — Nyirer ............... — ............. Erdélyi — Siebenbürger ............................ Bánsági — Banates ........ ....................... — Pesti — Pester -----—............................. lucte. Fehér — Weis» | Rózsa — ßosa | Sárga — Gell K-tól — von K-ig — bis K-ÍÓ3 — po» K-ig — biti III. Különféle terménye — — — Készáru — Effektive Waare krUlym — .SW* HatárMSr« elgferdult — Auf Termin vorpefallene Leszámoló árfolyam Liquidation»­Kurs Származás, n e ne én m l a H » é $ Provenienz, ft&itung und Qualität Előfordult kötések Vorgefaücym Schliieae KVitask — Schlüsse: Árfolyaiaek — Kurtít pénz — GelA inä—TFaar« pénz — Geld \ árö—Waare ingyen hordó 100. kAnt franen Fass, netto Tara 100 kgl feént Disznózsír.............. Setoweinefetí ......... Budapesti — — — _. _______ ... Budapester _... .... ............... Vidéki. — ..................................... Laadfett... .................................. _. ................ .......— 145 ­146 ~ — ..................—-----­— —. — ........— SCO kg.-ként fixáimmá.. .............. Spécik .......... ... Magyar légenszáritott vidéki ............. Landspeck, ung. luftgetrocknet.... — Városi légenszáritott 4 drbos.. ._ .... Stadtwaare, luftgetrockBet 4 stückig. Füstölt ..........._ ..._____________ geräuchert .........*............................ — ... ... — ... — 124 — 137 ­125 ~ 138 ­...----------------­-----­-----­Zsákkal együtt, göngysúly tiszta súly helyett. Minőség 500 grammonként, ínolnsive Sack, brutto für netto. Quaüttt pr. 500 Gramm. 100 fcg.-ént Ssilva.......... . ... Plann«a ............. Boszniai, 1906. szokványminőség, .j bosnische, 1906. Usance-Qualität ........ . „ 100 drbos ............._. „ »100 Stück ............... » » » — — — — „ « 85 » — — ... Szerbiai, 1906. síokványminőség.. _ serbische, 1906. Usance-Qualitöt ........ a „ 100 drbos—. . .. . 9 * .100 Stüak . i* p * — — — — » » g — — — .......................—-----­-----­------...-------— — —-----­... .— _ ... SxllTHiZ................... Pflanmenmn» ........ Szlavóniai 1906... ------—________slavonisches 1906 .................. ............. Szerbiai... 1906 ................................. serbisches... 1906 ... ....................... ............................ 54 50 34 50 55 50 35 50-----­— — — — -...... 100 kg.-kéwiS Díjtételek fillértől—fillérig: SSeremag ............. Kleewaaten... _ ... IV. Hajóxáfl A fuvardíj 100 kilogra Luczerna magyar 1906. évi ............. Luzerner ungarisohe 1906................ Lóhere aprószemü 1906. évi-. ......... Rothklee kleinkörnig 1906............... „ középszemű 1906. évi... ___ „ mittelkömig 1906................ * nagyszemű 1906. évi ___ ... „ grobkörnig 1906................ ii fuvardíj Budapestre az e£d»Äse£ aíapjfa28'álg — ^ mmonként a szállítási adóval és a biztosítási díjjal értetik. — Die Frachtsätze ve Győrbe a fuvardijtétel 24 fillérrel magasabb. — Nach Győr ist hiffsfracht na rstehen sich per 100 Küc der Frachtsatz um 24 H K-tól — von K-ig — bis auf Grund der vom 24. bis 2 ▼orgefallenen Schlüsse. Steuer und Assecuranz. 8. Junl Vrachtsd tze von Heller — bis Heller. ch Bud gramm inclus eller höher. aqpest ive Transport Pancso várói Újvidékről 56-60 50-54 Bessdánról 40-44 Kalocsáról 34—36 Dunaföldvárról 30 - 32 Szentesről 60—66 Szegedről Zentárói 56—60 54 - 58 Titelröl 52—56 Mitroviczáról Temesvárról Nagybecskerekről — 56-60 felszólamlások e lap megjelenésétől számított 48 órán belül a tőzsdetanács elé térj esztendők. Reklamationen sind binnen 48 Stunden vom Erscheinen dieses Blattes an gerechnet dem Börsenrathe za unterbreiten.

Next

/
Oldalképek
Tartalom