A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1900, július-december (37. évfolyam, 147-294. szám)

1900-07-02 / 147. szám

{Osztalék Dividende pro Részvények száma Anznhl'der Actien Befizetés részvényenként Einzahlung per Actie ■OJ 93 ZP V3 rt 2 “8 Kamatszámi- tási határidő Zinsen­berechnungs­Termin Az V—XIV. alatt jegyzett érték- Die Kurse der unter V—XIV papírok árfolyama darabonként notirten Effecten verstehen sich koronában értendő. per Stiiek in Kronen. V. Bankok réssr&résiyei. — Act. v. Banken. Angol-osztrák bank ................. Anglo-österreichische Bank_ _ Budapesti Bankegyesület r.-t. ... Budapester Bankverein Act.-Ges. Első magyar iparbank ... ... ... Erste Ungarische Gewerbebank.. Fiumei hitelbank __ ............. ... Fiumaner Creditbank... ... — ... Fővárosi bank-részvénytársaság.. Hauptstadt. Bank-Act.-Gesellsch. Budapesti giro-és pénztár-egylet Budapester Giro-u. Cassen-Verein Hazai bank-részvénytársaság.. ... Vaterländische Bank-Aktien-Ges. Hermes magy. ált. váltóüzlet r.-t. Hermes U. Allg. Wechselst.-A.-G. Horvát kereskedelmi bank ........ Kroatische Commercialbank........ Horvát leszámitoló bank .. — — Kroatische Escomptebank ... ... Horvát-szlavon orsz. jelzálogbank Kroatisch-Slavon. Landes-Hyp.-B. Magyar általános hitelbank ........ Ungar. allgem. Creditbank ... _ * „ - jul. k. „ „ pr. Med. Juli Magyar ipar- és keresk. bank r.-t. Ung. Bank für Industrie u. H. A.-G. * * r jul. k. „ . „ „ „ pr. Med. Juli Magyar jelzáloghitelbank.. ... ... Ungarische Hypothekenbank ....... „ „ jul. k. „ „ pr. Med. Juli Magyar kereskedelmi r.-t.. ... ... Ungarische Handels-Act.-Ges. Magy. leszámít, és pénzváltó bank Ung. Escompte- u. Wechslerbank » * » jul. k. „ „ pr. Med. Juli Magy. takarékp. közp.jelz.-bankja Centr.-Hyp.-Bank ung. Sparcassen Osztrák hitelintézet ........ ........ Oesterreichische Creditanstalt _ „ „ julius vég. * „ pr. Uit. Juli 0sztrák-mag37ar bank .................. Oesterreichisch-Ungarische Bank . Pesti magyar kereskedelmi bank Pester ungarische Commercialb... Unionbank . ................. _ . ... Unionbank............ .............. VI. Takarékpénztárak részvényei. Actien von Sparcassen. Belvárosi takarékpénztár.. ........ Innerstädtische Sparcasse............. Budapest III. ker. takarékpénztár Budapester III. Bez. Sparcasse... Budapest-erzsébetvárosi takarékp. Bpest-Elisabethstädter Sparcasse. Bpesti tak. pénzt, és o. zálogk. r.-t. Bpest. Sparc. u. L. Pfandleih-A.-G. Egyes. Bpesti főv. takarékpénztár Vereinigte Bpester Hauptst. Sparc. Magyar általános takarékpénztár.. Ungarische Allgemeine Sparcasse Magy. orsz. közp. takarékpénztár Ung. Landes-Central-Sparcasse ... Pesti hazai első takarékp.-egyes— Erste Pester Vaterl. Sparcasse ... VII. Biztosiiő-iársaságok részvényei. Actien von Assecuranz-Gcsellschaften. Bécsi biztositó társaság ... ... ... Wiener Versicherungsgesellschaft Bécsi élet- és járadék-bizt. intézet Wien.Lebens-u.Rentenvers.-A.-G. Első magyar ált. biztositó társaság Erste Ung. Allg. Versicherungs-G. Fonciére, pesti biztositó intézet.. Fonciére, Pest. Versicher.-Anstalt Magyar jég- és viszontb. r.-t. ... Ung. Hagel- u. Rückvers.-Anst... „Nemzeti“ baleset biztositó-r.-t... „Nationale“ Unfall-Vers.-A.-G. _ Pannonia viszontbiztositó intézet Pannonia Rückversicher.-Anstalt. VIll. Gőzmalmok részványaE. Actien von Dampfmühlen. Concordia-gőzmalom r.-t .............. Concordia-Dampfraühl-A.-G......... „ „ elsöbbs. részv. „ „ Prior.-Act. Első budapesti gőzmalom r.-t. ... I. Ofen-Pester Dampfmühl A.-G- Erzsébet-gőzmalom-társ— ... ... Elisabeth-Dampfmühl-Gesellsch... Luiza-gőzmalom r.-t. ............. ... Louisen-Dampfmühl A.-G............ Pesti hengermalom-társaság ........ Pester Walzmühl-Gesellschaft ... Pesti molnárok és sütők gőzm. r.-t. P. Müller- u. Bäck.-Dampfm.-A.-G. Pesti Victoria-gőzmalom .............. Pester Victoria-Dampfmühle____ IX. Bányák és téglagyárak részvényei. Actien v. Bergwerken u. Ziegelfabriken. Bpesti tégla- és mészégető r.-t.... Bpester Ziegel-u.Kalkbrenn. A.-G. Budapest-szentlőrinczi téglagyár.. Bpest-Szt.-Lörinczer Ziegelfabrik. Egyesült tégla-ésczementgyárr.-t. Veremig. Ziegel- u.Cementf.-A.-G. Északmagy. e. kőszénb. és iparv. Nordu. v. Kohlenbergw. u. Ind. U. Esztergom-Szászvári kőszénb. r.-t. Gran-Szászvár. Kohlenbergb. A.-G. Felsőmagy. bánya- és kohómű r.-t. Oberung. Berg- u. Hüttenw.-A.-G. „István“ téglagyár r.-t ................. „István“ Ziegelei-A.-G................ Kassa-somodi kőszénb. r.-t. id. el. Kasch.-Som. Steink. Bergb. I.-Sch. Kis-sebesi gránitbányák r.-t------ Kis-Sebeser Granitsteinbr. A.-G... Kőbányai gőztéglagyár r.-t ......... Steinbrucher Dampfziegelei-Ges— Kőszénbánya és téglagyár r.-t.... Kohlenbergbau u. Ziegelei-A.-G... Lechner rákosi téglagyár r.-t. ... Lechner Rákoser Ziegelei A.-G... Magyar asphalt r.-t. ____ ____ Ung. Asphalt-A.-G....................... Magyar ált. kőszénbánya r.-t. ... Ung. Allg. Kohlenbergbau-A.G.. M. gőztégla-,czem.-ésgypszgy.r.-t. U. Dampfz.-, Cem.- u. Gypsf.-A.-G. Magyar keramiai gyár r.-t .......... Ung. Keramische Fabriks-A.-G— Péterhegyi téglaipar r.-t... ....... Petersberger Ziegelindustrie A.-G. Salgótarjáni kőszénbánya r.-t. ... Salgótarjáner Kohlenbergb. A.-G. Ujlaki tégla- és mészégető r.-t... Neustifter Ziegel- u. Kalkbr. A.-G X. Vasművek és gépgyárak részvényei. Act. v. Eisenw. u. Maschinenfabriken. Első m. gazdasági gépgyár r.-t... I. ung. landwirth. Maschfab. A.-G. Danubius-Schoenichen-Hartm.-f. h. Danubius-Schoen.-Hartm. Schiftb­Fegyver- és gépgyár r.-t.. ........... Waffen- u. Maschinenfabr.-Act.-G. Ganz és társa vasöntőde és gépgy. Ganz u. Co. Eisengiess, u. Masch.. Magyar-belga fémipargyár r.-t. els. U.-belg. Mettalurg. F. A.-G. Pr. A. Magyar waggon- és gépgyár r.-t. Ung. Waggon- u. Maschinenfabr. Nádrági vasipar-társulat .............. Nadráger Eisenindustrie-Ges. _ „Nicholson“-gépgyár részv.-társ.. „Nicholson“ Maschincnf.-A.-G __ Rimamurány-salgótarj. vasmű r.-t. Rimam.-S.-Tarj. Eisenw.-A.-G. _ „ „ jul. k. „ „ per Med. Juli Schlick-féle vasöntöde és gépgyár Schlick’sche Eiseng. u. Maschinenf. Teudloff és Dittrich g. r.-t. A) s. előj. Teudloff u. Dittrich M. A.-G. P. S./l^ Weitzer J. gép-, w.-gy. r.-t. ... Weitzer Masch.-, Wagg. A.-G.... XI. Könyvnyomdák részvényei. Actien von Buchdruckereien. „Athenaeum“ irod. és nyomdai r.-t. „Athenäum“ Verl. u. Buchdr. A.-G. Franklin-társulat ... ... ... ... ... Franklin-Gesellschaft... .............. „Kosmos“ műintézet .................. „Kosmos“ Kunstanstalt .............. „Pallas“ irodalmi és nyomdai r.-t. „Pallas“ literar. u. Druckerei-A.-G. Pesti könyvnyomda r.-t ............... Pester Buchdruckerei-A.-G.......... XII. Különféle vállalatok részvényei, Actien diverser Unternek munqen. Általános waggonkölcsönző társ. Allg. Waggon-Leih-Gesellschaft.. „Apollo“ kőolajfinomitó-gyár r.-t. „Apollo“ Mineralöl-Raffln. A.-G.. Bantlin-féle vegyi-gyárak r.-t. ... Bantlin’sche ehem. Fabriken A.-G. Bihar-Szilágyi olajipar r.-t .......... Bihar-Szilágyer Ölindustrie A.-G. Brassói cellulose-gyár r.-t ........... Kronstädter Cellulose-Fabr.-A.-G. Budapesti ált. villamossági r.-t... Bpester allg. Electricitäts-A.-G— Bp. Zsolnay-f. por.-fayeneegy. r.-t. Bp. Zsolnay Porz.-Fayeneef.-A.-G. Első magyar betűöntőde r.-t. _ Erste Ung. Schriftgiesserei A.-G. Első m. gyapjumosó- és bizom. r.-t. I. Ung. Schafwoll- u. Comm.-A.-G. Első magyar óragyár r.-t ............ Erste Ungarische Uhrenf.-A.-G-.. Első magyar részvényserfőződe ~ Erste Ungar. Actienbierbrauerei.. Első magyar sertéshizlaló r.-t. ... Erste Ung. Borstenvieh-Mastanst. Első magyar szálloda r.-t ............ Erste Ung. Hotel-Actiengesellsch. Első pesti spodium- és enyvgy. r.-t. I. Ung. Spodium- u. Leimf.-A.-G. Fiumei rizshántoló- és rizskem.-gy. Fiumaner Reisschäl- u. Reisstärkef. Gschwindt-féle szeszgyár ........... Gschwindt’sche Spritfabrik_ _ „Hungária“ műtr.- és kénsavgyár „Hungaria“ Kunstd. n. Schwefels. Jordán Victor-f.bőrgyr.-t. e. részv. Jordán sehe Lederf. A.-G. Pr.-A.­Kabelgyár-részvény-társaság ....... Kabelfabrik A.-G... ........... ... Kőbányai király serfőző r.-t........ Steinbrucher KBnigs-Bierbr. A.-G. Kőbányai polgári serfőző r.-t. ... Steinbrucher bürgerl. Bierbr. A.-G. Magyar czukoripar r.-t. .............. Ung. Zuckerindustrie-Act.-Ges __ Magyar fém- és lámpa árii-gy. r.-t. (J. Metallwaaren-u. Lampsnf.-A.-G. Magyar gázizzófény r.-t............... Ung. Gasgliitilicht A.-G.­............. Magyar ruggyantaárú gyár r.-t... Ung. Gummiwaarenfabriks-A.-G... Magyar vasúti forgalmi r.-t ........ Ung. Eisenbahn-Verkehrs-A.-G... Magyar villamossági r.-t. . ........ Ung. Electricitäts-Actiengesellsch. Mezőgazdasági ipar-részv.-társ __ A.-G. f.Landwirthschaftl.Industrie Nagyszebeni villamosmű r.-t ....... Hermannst. Electricitäts werk A.-G. Nemzetközi villamossági társaság Internat. Electricitätsgesellschaft.. Nemzetközi waggonkölcsönző r.-t. Intern. Waggonleih-Actienges. ... Koronaórték — Kronenwährung legalacso­nyobb niedrigster leg­magasabb höchster mai utolsó árfolyam heutiger Schlusskurs az előző déli tőzsde utolsó árfolyama — SMusskurs der letzten Mittagsbörse 1898. 1899. évre árfolyam Kurs pénz Geld árú Waare pénz Geld áru Waare | K 16 — K 12 — K ‘20 — K 10 40 0 K100 — K 12 — K 12—f K 15 — K 30 — K 11 — K 36 — K 36 — K 12 — K 12 — frcs 24— frcs 24— K 24 — K 28 — K 28 — K 55 — K 32 — K 32 — K 88 20 K 140 — K 32 — K 12 - K 14 — K 10 — K 28 — K 124 — K 36 — K 80 — K 800 — 0 K 26 — K 124 - 0 0 K 12 — K 32 — 0 0 K 80 — K 24 — K 24 — K 30 — S 32 — K 16 — K 12 — K 32 — K 10 — K 10 — K 10 — K 11 — K 10- K 3 — K 16- K 80—f K 44 — K 12- K 30- 0 K 10- K 24—f K 64­K 30­0 0 K 24- K 200 — |K 12 — 0 IK 13- K 30—f K 30—f |K 26 — K 22- K 24 — t K 40 — K 32—f 0 0 K 160 — K 64- K 6—f K 75 — K 10 — K 16-f K 10 — K 200 — K 12 — K 56 — 0 K 140—t K 24 - K 16 — K 14—t K 200 — K 56 — 0 0 ÍK 36 — 0 ;K 9-t K 144-t 0 K 40—t K 30 — K 24 — ÍK 15 — K 28-t j K 32—t !K 64 — K 16 K 12 K 20 K9 60 K 70 K 12 K 30 K 11 K 36 K 36 K 12 K 12 frcs 25 frcs 25 K 30 K 28 K 28 K 50 K 36 K 36 K 102 K 150 K 34 K 12 K 14 K 10 K 24 K 124 K 36 K 80 K 850 K 20 K 26 K 150 K 8 K 16 K 8 K 50 K 24 K 20 K 22 K 10 K 10 K 12 K 16 K 30t K 30 K 4 K 30 K 16 t K 34 K 12 0 K 8 f K 24 K 200 K 12 K 13 K 22 0 K 40 K 1Ő0 K 70 K 80 K 12 K 12 K 200 K 12 K 80 K 24 K 16 K 18 t K 200 K 56 K 12 K 36 K 150 K 12 K 26 K 30 K 15 K 70 200000 60000 13334 12000 4000 500 50000 5000 9000 5000 30000 85000 85000 100000 100000 150000 150000 6000 75000 75000 6000 312500 312500 150000 30000 80000 25000 992 10000 25000 15000 8000 14000 5000 10000 5000 3000 20000 15000 5000 2000 2300 825 6000 6750 8750 2000 4500 8000 6000 2000 20000 20000 30000 20000 3500 15000 5000 2100 17000 5000 19000 60000 20000 15000 9000 70000 10000 7500 30000 18000 6000 5000 10000 3750 10000 100000 100000 10000 6000 7500 4000 4800 13000 3000 591 7000 15000 2800 4000 7500 35000 250 3000 700 2400 3000 2500 5550 3000 1930 3000 20000 4000 6000 20000 20000 10000 4000 3000 5000 20000 40000 15000 900 37500 8000 ft. 120 = 240 K ft. 100 = 200 K ft. 150 = 300 K ft. 80 = 160 K ft. 100 = 200 K 2000 K 200 K 200 K 240 K 400 K ft. 100 = 200 K ft. 200 = 400 K ft. 200 = 400 K ft. 100 = 200 K ft. 100 = 200 K arft 100= 240 K arft 100= 240 K ft. 200 = 400 K 400 K 400 K ft. 500 =1000 K ft. 160 = 320 K ft. 160 = 320 K 1400 K ft. 500 =1000 K ft. 200 = 400 K ft. 100 = 200 K ft. 50 = 100 K 200 K 400 K ft. 300 = 600 K 500 K ft. 300 = 600 K ft. 1000 =2000 K ft. 200 = 400 K ft. 200 = 400 K ft. 1000 =2000 K ft. 100 = 200 K 200 K 200 K ft. 300 == 600 K ft. 400 = 800 K ft. 400 = 800 K 500 K ft. 200 = 400 K ft. 160 = 320 K ft. 400 = 800 K ft. 200 = 400 K ft. 150 = 300 K 200 K ft. 10 = 20 K ft. 100 = 200 K ft. 100 = 200 K 200 K ft. 100 = 200 K ft. 100 = 200 K ft. 30 = 60 K 200 K ft. 160 = 320 K 20 K ft. 100 = 200 K ft. 100 = 200 K ft. 100 = 200 K ft. 100 = 200 K ft. 100 = 200 K 200 K ft. 100 = 200 K 300 K ft. 200 = 400 K 200 K 300 K ft. 400 = 800 K 200 K ft. 100 = 200 K ft. 200 = 400 K 200 K ft. 100 = 200 K ft. 100 = 200 K ft. 200 = 400 K 200 K 400 K ft. 100 = 200 K ft. 150 = 300 K ft. 100 = 200 K ft. 200 = 400 K ft. 500 =1000 K 400 K 200 K 500 K 200 K 200 K 200 K 2000 K ft. 100 = 200 K ft. 200 = 400 K 500 K ft. 300 = 600 K ft. 200 = 400 K ft. 80 = 160 K 200 K ft. 500 =1000 K ft. 200 = 400 K ft. 100 = 200 K ft. 100 = 200 K ft. 200 = 400 K 200 K 200 K 1200 K ft. 100 = 200 K 200 K ft. 100 = 200 K 200 K 200 K ft. 200 = 400 K ft. 500 =1000 K ft. 200 = 400 K 400 K 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 _ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1899 jul. 1 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1900 jul. 1 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1899 jan. 1 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1899 jan. 1 1899 jan. 1 1900 máj. 1 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1899 nov. 1 1900 jan. 1 1899 jan. 1 1899 jul. 1 1899 jul. 1 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1899 szept. 1 1900 jan. 1 1900 ápr. 1 1899 jul. 1 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1899 jun. 1 1899 máj. 1 1900 jan. 1 723 50 469 50 691 25 555 — 724 25 469 75 691 75 557 — 280 — 180 — 320 — 166 — 220 — 210 — 211 — 723 75 180 — 447 — 410 — 469 50 950 — 691 25 1745 — 2640 — 570 — 201 — 210 — 160 — 413 — 2220 — 560 — 1409 — 16000­400 — 520 — 5500 — 192 - 218 - 202 — 1100 — 460 — 800 — 990 — 455 — 238 — 960 — 430 — 254 ­150 — 340 — 10 — 236 — 225 - 85 ,il - 286 — 1020 — 425 — 196 — 346 — 183 — 215 — 100 — 634 - 185 — 240 — 159 — 3350 — 208 — 556 — 235 — 190 — 240 — 560 — 540 — 20 — 355 — 2680 — 1020 1 UM — 200 — 260 — 230 — 2500 — 272 — 900 — 2355 — 471 — 434 — 295 — 2875 — 884 — 590 — 19 — 140 — 1925 — 270 — 360 — 590 — 246 — 980 — 525 — 965 — 281 — 182 — 325 — 170 — 222 — 220 — 214 — 724 25 180 50 447 50 415 — 470 — 960 — 691 75 1755 — 2650 - 572 — 202 — 214 — 162 — 414 — 2225 — 565 — 1415 — 16100­410 — 530 — 5600 - 198 — 220 — 205 — 1150 — 480 ­1010 — 465 — 243 — 1000 — 440 — 260 — 160 — 350 — 20 — 233 — 230 — 90 — 12 — 292 — 1030 - 430 — 200 — 347 — 186 — 220 — 110 — 635 — 189 — 260 — 164 — 3400 — 210 — 557 — 240 — 200 — 250 — 570 — 550 — 30 — 365 — 2720 — 1030 — 1200 — 220 — 270 — 233 — 2600 — 276 — 950 — 2370 — 481 — 440 — 305 — 2975 — 890 — 600 — 20 — 145 — 1985 — 280 — 365 — 595 — 248 — 1000 — 530 — 985 — 280 — 180 — 320 — 166 — 220 — 210 — 211 — 725 — 726 — 180 — 180 ­446 — 447 — 410 — 468 50 469 50 950 — 694 25 1745 - 2640 — 570 — 201 - 210 - 160 — 413 — 2220 — 560 — 1409 — 16000­400 — 520 — 5500 — 192 - 218 — 200 — 1100 — 460 — 800 — 990 — 455 — 238 — 960 — 430 — 254 — 150 — 340 — 10 — 236 — 225 — 85 — 10 — 286 — 1020 — 425 — 196 — 346 — 183 — 215 — 100 — 634 — 185 — 240 — 159 — 3350 — 208 — 567 — 568 50 235 — 190 — 240 — 560 — 540 — 20 — 355 — 2680 — 1020 — 1190 — 200 — 260 — 230 — 2500 — 272 — 900 — 2355 — 471 — 434 — 295 — 2875 — 884 — 590 — 19 — 140 — 1920 — 270 — 360 — 590 — 246 — 980 — 525 — 965 — 281 — I 182 — 325 — 170 — 222 — ! 220 — 214 — 726 — 727 — 180 50 180 50 446 50 | 447 50 1 415 — 469 — 470 — 960 — 694 75 1755 - 2650 — 572 — 202 - 214 — 162 — 414 — 2225 — 565 — 1415 — 16100­410 — 530 — 5600 — 198 - 220 - 205 — 1150 — 480 ­1010 — 465 — 243 — 1000 — 440 — 260 — 160 — 350 — 20 — 238 — 230 — 90 — 12 — 292 — 1030 — 430 — 200 — 347 — 186 — 220 — 110 — 635 — 189 ­260 — 164 — 3400 — 210 — 568 — 569 — 240 — 200 — 250 ­570 — 550 — 30 - 365 — 2720 — 1030 — 1200 — 220 — 270 — 233 — 2600 — 276 — 950 — 2370 — 481 — 440 — 305 — 2975 — 890 — 600 — 20 — 145 — 1930 — 280 — 365 — 595 — 243 ­1000 - 530 - 985 — ? "5 4 £ O 0 ö cc uj iC 'S a £ U 00 |S « 1° 0 bC s| m .2 al ■°o u M 2 ® ij ti 3 02 9 9 a5 0 •'■ a a ® ® « !a o « 3 •a ä .2 « a tas « *> •2 o £ I ® o > 94 . 00 *» u* a*> 2 * a s 1 -o ® a- o S3 co 1 s C‘? fi I” ® co "3 ° i« a § <a ■°s ♦a Cl Í-'S ■LJ U 2 ? .2 a S •«! ti tH 2 ■3 a ■1S x a is s ^ ^■2 P * S o c:® II fS ® a a £ «3 -a | öo £.2 ® — J2 4- © «- ^ a“ I I ’® '? «*s II :0 ^ -a s a a * *® Z ä ’® o « «? g OO ÍS * 42 S*a Ö t.-sS a co is a ~ N 3.g * Ä *® t- 3 8 s ® o*« | & S.s, 4« © « ■X © *2 ii~ ® ^ a § a 5 ’S ►* &r J5 ® 55 a® a 2 !a •®- a u © •«4 j: aÜ * 3 * a» « SS f I 3 ®?-c3 o r c ­sS •" a *2 £ ^ a ­M <31 ai o- ? © i ag • oő 1“ 3a .5 — >* ff 1 i +■ a «£ a »Ö * N C ■♦■» '© rs '2 £i *c a !» 0/ <5 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom