A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1900, július-december (37. évfolyam, 147-294. szám)

1900-07-02 / 147. szám

BLWST- A legutóbbi elötöz&dén .Rimamurányiak nem 561$—568-50, hanem 558—558.50 köttettek. — Au der jüngsten Vorbörse wurden Rimamurányer nicht zu 568—5G8.50, sondern zu 558—558 50 geschlossen. Leszámoló árfolyamok junius 26«áróL — Liquidationskurse vom 26. Juni. Előtőzsde 1900. juiius 2-án. — Vorbörse am, 2. Juli 1900. A miniszteri tőzsdei biztos. A tőzsdei tanács. Felelős szerkesztő: Hirsch Antal tözsdetitkár. BUDAPEST 1900. PESTI LI.0YD-TAR3UI.AT KÖNYVNYOMDÁJA (FELELŐS VEZETŐ: MÜLLER ÁGOSTON). 0 8 Z t a 1 é k 3» Befizetés « Kamatszám i- tási határidő Koronaérték —- Kronenwährung | Dividende pro 45 E ~ részvényenként ■rt co legalacso­leg­mai utolsó árfolyam heutiger Schlusskurs az előző déli tőzsde utolsó 1898. 1899. > ^ N N 8 » tő « 2 Einzahlung Sí e « « * Zinsen­berechnungs­Termin nyabb niedrigster magasabb höchster árfolyama — Schlusskurs der letzten Mittagsbörse é v r e CC ^ 1 jper Actie is árfolyam Kurs pénz Geld árú Waare pénz Geld árú Waare 0 0 K 32 — K 10- K 5 — fr. 10—f K 32 12000 12500 12000 2500 1250 7500 200000 400 K ft. 100 = 200 K 200 K ft. 200 = 400 K ft. 100 = 200 K 100 K fr. 200 = 192 K 5 1899 márc. 1 Popper Lipót faipar r.-t .............. Popper’sche Holzindustrie-A.-G.. Quarnero részvény-társaság ........ Quarnero Actien-Gesellschaft. ... Royal nagyszálloda részv.-társ.... Grand Hotel Royal A.-G .......... Szegedi kenderfonógyár r.-t.. ... Szeged. Hanfspinnerei-Fabr.-A.-G. Sziszeki tárházak r.-t ................... Sisseker Lagerhäuser A.-G......... Telefon-Hirmondó r.-t ................. Telefon-Hirmondó A.-G............... Törökbirod.dohányegyedárus.r.-t. Tabakregie-A.-G. d. türk. Reiches-----­-----­70 — 570 — 290 50 72 — 575 — 292 50 70 — 570 — 289 — 72 — 575 ­291 — XIII. Közlekedési vállalatok részvényei. Actien von Verkehrs- Unternehmungen. K 24 — K 12 — K 20 — K 30 — K 30 — K 20 — K 16 — K 6 — K 2 — fr. 1 — fr. 1 — K 32 - K 10 — K 15-888 K 20 — K 7 50 K 10 — K 19-888 K 20 - K 19-75« K 9 — K 7 — K 7 K 13 80 K 12 — K 60 — fr. 31 — fr. 31 — K 19-88« K 14 50 K 6 — K 5 50 K 28 K 20 K 30 K 30 K 20 K 16 K 6 K 5 fr. 2 fr. 2 K 16 E15-888 K 20 219-888 K19-754 z j K 12 K 70 fr. 28.50 fr. 28.50 K19-888 K 6.30 K 7.50 ft, 100 = 200 K ft. 100 = 200 K ft. ÍOO = 200 K ft. 200 = 400 K ft. 100 = 200 K ft. 100 = 200 K ft. 100 = 200 K ft. 100 = 200 K 200 K 200 K ft. 100 = 200 K fr. 500 = 480 K fr. 500 = 480 K pp. 500 =1050 K 200 K ft. 100 = 200 K ft. 200 = 400 K ft. 200 = 400 K 400 K 200 K ft. 200 = 400 K ft. 200 = 400 K ft. 200 = 400 K ft. 100 = 200 K ft. 100 = 200 K ft. 100 = 200 K ft. 100 = 200 K ft. 100 = 200 K 1000 K fr. 500 = 480 K fr. 500 = 480 K ft, 200 — 400 K 200 K ft. 200 = 400 K ft. 100 = 200 K 200 K 400 K 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 41/2 5 5 5 1900 jan. 1 1900 jul. 1 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1899 jan. 1 1900 jan. 1 1899 jan. 1 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1899 jan. 1 1900 jul. 1 1899 jan. 1 1900 jul. 1 1900 jul. 1 1899 jan. 1 1900 jan. 1 1900 jan. 1 1900 jul. 1 Adria m. kir. tengeri hajóz. r.-t. Adria k. u. Seeschifffahrt A.-G. Aradi és csan. e. v. r.-t. törzs.-r. Ver. Arader u. Csan. E.-B. St.-A. Baja-Zombor-Ujvidéki h. é. v. r.-t. Baja-Zombor-Neusatzer L.-b. A.-G. Barcs-Pakráczi vas. elsöbbs. rész. Barcs-Pakrácz. Eisenb. Prior.-Act. Bpesti közúti vaspálya-társaság.. Bpester Strassenbahn-Gesellschaft „ „ „ jul. közepére „ „ psr Medio Juli „ „ „ ideigl. részj. „ „ Interims-Actien... „ „ „ élvezeti jegy „ „ Genuss-Scheine... Bpesti villamos városi vasút r.-t. Budap. electr. Stadtbahn A.-G.— „ „ „ élvezeti jegy „ „ „ Genuss-Scheine Bpest-szentlőrinczi h. é. vill. v. r.-t. Bp.-Szt.-Lőr. electr. Localb. A.-G. Bpest-újpest-rákosp. v. köz. v. r.-t. Bp.-Neup.-Rákosp. el. Strassenb. Debreczen-hajdunán. h. é. v. els. r. Debrecz.-Hajdunán. Localb. Pr.-A. Déli vasút... ... ... ... ... ... ... Südbahn.. ... ... ... ... ... ... ... „ „ .............. jul. végére „ ............. per Ultimo Juli Első cs. kir. szab. dunagőzh.-társ. I. k. k. pr. Donaudampfsch. A.-G. Gölniczvölgyi vas. r.-t. els. részv. Gölnitzthal-Eisenbahn A.-G. P.-A Kassai közúti vasút .................... Kaschauer Strassenbahn .............. Kassa-oderbergi vasút.. _ ... ... Kaschau-Oderberger Eisenbahn _. Kassa-tornai h. érd. vas. r.-t. els. r. Kaschau-Torn. Localb. A.-G.P.-A. Lonjavölgyi vasút r.-t. els. részv. Lonjathalb. Act.-Ges. Prior.-Act. Magy. folyam- és tengerhaj, r.-t. Ung. Fluss-u. Seeschifffahrt A.-G. Magyar-gácsországi vasút ........ Ungarisch-galizische Eisenbahn.. Magyar helyi érdekű vasutak r.-t. Ungar. Localeisenbahnen A.-G— Magyar nyugoti vasút .............. Ungarische Westbahn................ Máramarosi sóvasút els. részv __ Máramaroser Salzbahn Prior.-Act. „ „ törzs-részv... „ „ Stamm-Actien n ff B. „ ff „ B. „ Marosvásárh.-szászrég. vas. els. r. Marosv.-Szászrégener Bahn Pr.-A. Nagykikinda-nagybeesk. v. els. r. Gr.-Kik.—Gr.-Becsk.Eisenb. P.-A. Oriente magyar tengerhajóz r.-t. Oriente ung. Seeschifffahrt A.-G. Osztrák-magyar államvasút ........ Oesterr.-ungarische Staatsbahn ... jul. vég. „ „ pr. Ult. Juli Pécs-barcsi vasút... ... ... ... ... Fünfkirchen-Barcser Eisenbahn... Püspökl.-F.-gyarm. h. é. v. r. els. r. P.-lad.-F.-Gyarm. Locb.A.-G.P.-A. Szlavóniai h. é. vasút els. részv. Slavonische Localb, Prior.-Actien Szt.-Lőrincz-Szlat.-Nas.h.é. v. el.r. Szt.-Lőr.-Szlat.-Nasiczer Lb. P.-A. Temesvár-Mód. h. é. v. r.-t. els. r. Temesv.-Módoser Lb. A.-G. P.-.A Zsibó-Nagy-Bányai h. é. vas els. r. Zsibó-N.-Bány.Localb. A.-G.P.-A. 614 ­-----­478 — 403 — 613 ­385 — 312 — 90 — 125 — 118 — 775 — 355 — 395 — 352 — 414 — 426 — 180 — 118 — 118 — 668 — 421 — 163 — 360 ­484 — 405 — 614 ­395 — 313 — 100 — 135 — 119 — 780 — 360 — 397 — 356 — 418 — 430 — 184 — 126 — 126 — 668 50 425 — 165 — 370 ­480 — 403 — 611 — 613 — 385 — 312 — 90 — 125 — 118 50 775 — 355 — 395 — 352 — 414 — 426 — 180 — 118 — 118 — 672 — 421 — 163 — 360 ­485 — 405 — 612 — 614 ­395 — 313 — 100 — 135 — 119 50 780 — 360 — 397 - 356 — 418 — 430 — 184 — 126 — 126 — 673 — 425 — 165 — 370 — Névéi ték darabonként Nominalw. XIV. Sorsjegyek. — Lose. ft. 5 = 10 K ft. 5 = 10 K ft.lOO =200 K ft. 40 = 80 K ft. 40 = 80 K ft. 2 = 4 K ft. 2 = 4 K ft. 5 = 10 K ft. 5 = 10 K L. 25 = 24 K L. 25 = 24 K Bazilika-sorsjegy .............. ... ................... ... ... ... ... Basilika-Lose ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... — ... „ „ osztrák felülbélyegzéssel ...................... „ „ mit österreichischer Überstempelung .. — „ , nyeremény-jegy ___________________ „ ., Prämien-Schein ______________________ Bécsvárosi nyereménykölcsön 1874. évből ...................... Prämien-Anleihe der Stadt Wien vom Jahre 1874 ____ Budavárosi sorsjegy ... ... ... ... ... ... ____ ________ Ofner Stadtgemeinde-Lose ... ........... ... ... .............. „ „ osztrák felülbélyegzéssel ........... ... „ „ „ mit Österreich. Uberstempel. „Jó szív“ egyesületi sorsjegy ........... ... ... ... ... ... -Jó sziv“-Lose._ ........... ... ... — — ... — ... — — „ „ „ „ osztrák felülbélyegzéssel „ „ „ mit österreichischer Überstempelung.. — Magyar jelzáloghitelbank nyeremény-jegy.. __ ........ Ung. Hypothekenbank Prämien-Scheine ........ ............ „ „ „ osztrák feiülbélyegz. „ „ österr. Überstemp. Magyar vörös-kereszt-sorsjegy ____________________ Ungarische Rothe Kreuz-Lose ... ........—___________ „ „ „ „ osztrák felülbélyegzéssel. „ „ „ „ mit österr. Überstempel.­„ „ „ „ nyeremény-jegy ........ ... „ , „ „ Prämien-Schein ........... Olasz vörös-kereszt-sorsjegy ... ... ... ... ____ ... ... Italienischer Verein vom Rothen Kreuze .. .. ... ... ... „ „ „ „ osztrák felülbélyegzéssel ..... „ „ „ „ „ mit öst. Uberst. Osztrák földhitelintézet nvereménv-ies'v Österr. Bodencreditanstalt Prämien-Schein ...-----­-----­12 50 13 — 129 — 131 — 6 — 6 65 20 — 23 — 18 - 20 ­22 — 22 50 27 — 13 50 14 ­133 — 135 — 6 50 7 15 22 — 25 — 19 — 21 ­23 - 23 50 29 — 12 50 13 — 391 — 129 — 131 — 6 — 6 65 20 — 23 — 18 — 20 ­22 — 22 50 27 — 13 50 14 — 395 — ! 133 — 135 — 6 50 7 15 22 — 25 — 19 - 21 — 23 — 23 50 i 29 — ft. 10 = 20 K ft.lOO =200 K pp. 40 = 84 K Osztrák vörös-kereszt-sorsjegy Osztrák hitelintézeti sorsjegy Pálffy-sorsjegy........................ . ........... Österreichische Gesellschaft vom Rothen Kreuze. ... ... ............ ... Österreichische Creditanstalt.. ... ... ..............................------.-----­132 — 134 — 42 50 397 — 132 — 43 50 i 401 — 134 ­XV. Pénznemek. — Valuten. Arany, magyar vagy osztrák vert.........................darabonként Ungarische oder österr. Dukaten, Miinz ..................... ...per Stiick kör------ ------ ------- „ „ „ „ Rand ......................... „ „ „ „ „ „ 8 forintos .................... „ ., 8 fl. Goldstücke.....................- „ „ „ 20 frankos................ ....................................... , 20 Francs Goldstücke ....................... ... — -.............„ „ „ 20 márkás ...................................................... „ 20 Mark Goldstücke... ..........................................-........., , „ török aranylira ________________________ „ Türkische Goldlira________________ ____ _______ „ „ Német birodalmi vagy egyenértékű bankjegy (100 márka)- ... Deutsche Reichs-Banknoten od. gleichwerthige Bankn. (100 Mark) Franczia bankjegy (100 frank) .................._ ............................ Französische Banknoten. (100 Francs)... ... .............................. — Olasz bankjegy (100 lira) ....................................................... Italienische Banknoten (100 Lire) .... — ... ... ... ... — ........ Papirrubel darabonként .. . ... . ......... ... ... ... Papier-Rubel per Stück ... ... .. ... ... .................................... ... Román bankjegy (100 lei) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Rumänische Banknoten (100 Leis)_. ... ... ........... — .............. Szerb bankjegy (100 ezüst dinár) ........................ .................. Serbische Banknoten (100 Silber-Dinars).................................... —-----­-----­11 37 11 33 19 27 19 27 23 68 118 40 96 40 91 10 2 55 11 45 11 43 19 32 19 32 23 77 118 70 96 65 91 50 2 56 11 37 11 33 19 27 19 27 23 68 118 40 96 40 91 10 2 55 11 45 11 43 19 32 1 19 32 ! 23 77 118 70 96 65 91 50 2 56 Bankkamatláb Bankzinsfuss XVI. Váltók árfolyama (látra). — Wechselkurse (vista). 31/, 4 3 51/« Amsterdam .......... ... 100 hollandi forintért — . Brüssel ................... ... 100 frankért.. ._ _. ... . London _ ... ... ... ... 10 sterlingért _ ._ ... . Német bankniaczok . 100 márkáért Amsterdam.. ... ... ... für 100 holländische Gulden ........ .. ... ... Brüssel... .................. „ 100 Francs ... ... ... .............. .......— London... ... ... ... ... „ 10 Sterling............................... Deutsche Bankplätze „ 100 Mark ..................................-----­-----­200 50 242 40 118 50 200 70 242 70 118 75 200 50 242 40 118 50 200 70 242 70 118 75 5 3 4Vs Olasz bankpiaczok ....... 100 líráért Páris.. ... ... ... .. ... 100 frankért Sváiczi bankniaczok ... 100 .......... Italienische Bankplätze „ 100 Lire............................. ...- ... ... Paris - ... ........ ........ „ 100 Francs ... ......................... . .. ... Schweizer Bankplätze.. „ 100 „ ....... .........— . . — —-----­91 10 96 40 95 85 91 50 96 70 96 15 91 10 96 40 95 85 91 50 96 70 96 15 5Vs Szentpétervár . ........... 100 rubelért .......... . St. Petersburg.............. „ 100 Rubel .........................—-----­-----­-----­— —-----­Magyar ált. hitelbank ... Ung. Allg. Creditbank ... 728 — Belvárosi takarékp. r.-t... Innerstädt. Sparcassa A.-G. — — Első magy. gazdas. gépgy. I. ung. landw. Maschinenf.-----­Osztrák hitelintézet ........ Oest. Credit-Anstalt ... _ 695 — Bpesti takp. és zálog. r.-t. Bp. Sparc. u. Landes-Pfdl.-----­Ganz-féle vasöntőde r.-t— Ganz’sche Eiseng. A.-G— — — Magyar aranyjáradék- _ Ung. Goldrente................. 96 — Egyes, bpesti főv. takp— Ver. Bpester Hauptstadt. Sp. — — Nicholson gépgyár r.-t. .. Nicholson Maschinenfabrik — — Magyar koronajáradék ... Ung. Kronenrente. ............ 91 — M. orsz. közp. takarékp. Ung. Landes Centr.-Sparc. — — Schlick-féle vasöntöde r.-t. Schlick’sche Eiseng. A.-G. — -—■ Magyar ip.éskeresk.bank Ung. Industriebank ... ... 181 — Pesti hazai első takpénztár Pester vaterländ. Sparcassa. — — Ált. waggonkölcsön. r.-t. Allg. Waggonleih A.-G— — — Magyar jelzáloghitelbank Ung. Hypotheken-Bank ... 447 — Magy. jég- és viszontbizt. Hagel- u. Rückversich. G. — — Pesti könyvnyomda r.-t... Pester Buchdruckerei A.-G. — — Magyar leszámitoló bank Ung. Escomptebank ........ 470 — Erzsébet-gőzmalom r.-t... Elisabeth-Dampfm. A.-G... — — Brassói cellulose gyár _Kronstädter Cellulose Fabr. — — Rima-Murányi vasmű r.-t. R.-Mur. Eisenw. A.-G. ... 562 — Pesti molnárok és sütők g. P. Müller- u. Bäcker Dpfm. — — Első magy. szálloda r.-t... Erste ung. Hotel Akt.-Ges. — — Bpesti közúti paspálya t. Bpester Strassenbahn G. _ 617 — Egyes, tégla- és cementgy. Ver. Ziegel-u. Cementfabr. — — Kőbányai polgári serfőző Steinbrucher bürg. Brauerei — — Déli vasút.. ... — ... ... Südbahn.. ... ... ... ... ... 120 — Kőszénb. és téglagy. r.-t. Steink. u. Ziegelw. A.-G... 420 — Magy. czukoripar r.-t. ... Ungar. Zuckerind. A.-G... 1900 — Osztr.-magyar államvasút Oesterr.-ung. Staatsbahn... 674 — Magyar asphalt r.-t.— ... Ung. Asphalt A.-G. ........ — — Magy. vasúti forgal. r.-t. Ung. Eisenb. Verkehr A. G. — — Budapesti bankegyesület. Budapester Bankverein ... 180 — M.gőztégla, cem.ésgypsgy. U. Dampfz., Cem.u. Gypsf.-----­Magyar villamossági r.-t. Ung. Elektrizitäts A.-G. .. — — Angol-osztrák bank ........Anglo-österreichische Bank-----­Magy. keramiai gyár r.-t. Ung. keram. Fabr. A.-G. __ — — Nemzetk. waggonkölcsön. Intern. Waggonleih A.-G. — — Hazai bank r.-t................Vaterländ. Bank A.-G. ... — — Salgó-Tarjáni kőszénb. t. Salgó-Tarj. Steinkohle G.__ — — Adriam.k. tengerhajóz.r.-t. Adria k. u. Seeschifff. A.-G. — —■ Pesti m. keresk. bank ... Pester ung. Commercialb. 2640 — Ujlaki téglagyár r.-t _ ... Neustifter Ziegelei A.-G...-----­Budapesti vill. városi vasút Budap. Electr. Stadtbahn. 314 — A magy. kir. kamatos pénztárjegy kamatlába (6 hó) 4l/2°/o A magy. kir. kamatos pénztárjegy kamatlába (3 hó) .. ... __ ... ... ... ... ... Zinsfuss der k. ung. verzinslichen Cassenscheine (3 Monate) . . ... .................................... 4% Az Osztrák-Magyar bank kamatlába váltóleszámítolásnál ........... .......... ... ... ... .............. Zinsfuss der Oesterreichisch-Ungarischen Bank bei Weehselescompte ... ... — — ......... 4Va°/o „ „ „ „ járadékok és bankzáloglevelek elzálogosításánál ........ „ , „ „ Lombard f. Renten u. Bankpfandbnefe 5% , , „ „ más értékpapírok elzálogosításánál ... ......................... „ „ „ „ , „ andere Werthpapiere. ....... 5V/o Magy. aranyjáradék ........ Ung. Goldrente.................. „ koronajáradék . _ „ Kronenrente.............. „ általános hitelbank „ allg. Creditbank . _ „ ipar-éskeresk.bank „ Bank f. Ind. u. Handel „ jelzálogbank ........ „ Hypothekenbank. _ „ leszámitolóbank ... „ Escomptebank ........ Rimamurányi vasmű.. ... Rimamurányer Eisenw. _ | Bpesti közúti vasp. társ. Bpester Strassenb.-Ges. _ Osztrák hitelintézet— __Österr. Creditanstalt__ _ Déli vasút.. ...................Südbahn............... julius 15-ére julius 15-ére julius 15-ére julius 15-ére julius 15-ére julius 15-ére julius 15-ére julius 15-ére julius 31-ére julius 31-ére julius 31-ére Magy. ált. hitelbank.. _ Ung. Allg. Creditbank — Osztrák hitelintézet... ... Oesterr. Creditanstalt... ... Pesti m. keresk. bank ... Pester ung. Commercialb. M. orsz. közp. takarékp. Ung. Landes Centr.-Sparc. Kőszénb. és téglagy. r.-t. Steink. u. Ziegelw. A.-G. Salgó-tarjáni kőszénb. r.-t. Salgó-Tarjáner Kohlenb.... Magy. czukoripar r.-t. ... Ung. Zuckerindustrie A.G. Magyar villamossági r.-t. Ung. Elektrizitäts A.-G __ Nemzetk. waggonkölcsön Intern. Waggonleih A.-G. Bpesti közúti vasp.-társ— Bpester Strassenbahn-Ges. Bpesti vill.városi vasút r.-t. Bp. elektr. Stadtbahn A.-G. — 01-. “ - < 725­469 75 690 50 693 25 .............. Osztr.-magy. államvasút.. Österr.-Ung. Staatsbahn ... 670 50 672 50 ............

Next

/
Oldalképek
Tartalom