Bizalmas Értesítések 1920. december

1920-12-07 [1439]

ISTáU, décombar 7. . • — JfT Ö é c s , december 7, /a MTI, magánjelentése/ A Béeai Magyar Újság mai számában elmondja, hogy a "bécsi misszió inter­veniált a Jankóvich-különitmény egy áldozata ügyesen* BÜchler Árpád olasz állampolgár, volt tartalékos főhadnagy Bécseől Budapest­re utazofct azzal, hogy osaládi ügyeit rendezze és azok elintézése után Csehszlovákián keresztül Romániába utazzék. Útlevele teljesen szab ályszerüen volt kiállítva és a csehszlovák határnál, Szobnál, az ottlevő h tárrendőr kérésére föl is mutatta* oszlopy nevti al­hadnyag BÜohleft gyanúsnak találta és békisértette a szobi pálya­udvar várétermébe, ahol a határrendőrség irodája van. Itt nem találtak nála semmi gyanúsat, azonban elvették tőle eranyéráját, arany­láncát és egyéb értékes tárgyait. Oszlopy alhadnagy egy főhadnagy tár­sával együtt botokkal véresre verte Büchlert, Amint a szerencsétlen ember ájulva a földre esett, összerugdalták. Amint ájulásából magá­hoz tért, jegyzőkönyvet Írattak alá vele, amelyben aeismertették vele, hogy veszedelmes kém és esempész, Büehler, hogy a további • kínzástól megszabaduljon, aláirta a jegyzőkönyvet és ezzel együtt került még aznap este Váora.a váci Jenkovieh-különitmény laktanyájába Itt is összeverték. Itt összekerült egy cellában többekkel, akik hasonló sorson mentek ét* Valamennyien solyos sérülésekkel feküdtek cellájukban. A Bécsi Magyar Bjeág föl is sorolja ezek neveit és rész­letesen leírja sérüléseikőt* Bárminőbet napifi tartották itt fogva Büchlert, amig fölkerült a laktanya irodájába egy főhadnagy elé 4 aki végre kihallgatta, Bz nyomban elrendelte szabadlábra helyezését, a tőle elvett értéktárgyakat azonban nem adták viasza neki* Most Bttoh­ler* aki fölkerült Bécsbe, a bécsi olasz missziónál járt el, ahol della Rocoa százados jegyzőkönyvet vett föl a Büohlar esetről és meg­ígérte neki, hogy azonnal interveniál a magyar külügyminiszteriumnnl. Másnap BÜchler dr, kaufmann bécsi ügyvédet kérte föl védelmére, aki a magyar követségnél vélte rendbehozni BÜchler Ügyét, Mi történt a magyar követségen, hogyan hozta ott rendbe BÜchler ügyét v ezt nem tudjuk, Bécs, december 7. /A MTI. magán jelentése/ A Béosi Magyar üjság harmadik cikken folytatja Csernyakak visszaéléseit, amelyeket a Menekült Magyarok Védőszövetségében az emigránsok kárára elkövettek, 72. Bécs, december ti /A MTI. magánjelentése/ A Bécsi Magyar Újság budapesti tudósítás alapján azt irja, hogy letartóztattak négy katonai nyomozót., mert félmilliót loptak és áldozataikat kinozták. Az illetők lengyel Bde, Levitzky József, Horváth József nyomozók és égy Plieganachnec nevü társuk. /J> Paris, december 7. /& üáTi tudósítójának szikratávirata/ Karc Henry az Eclairben kommentálja a Teleki kormány lemondását és a nemze­ti királyság mallett hozott határozatot a Idézi gróf Ano.ráasynak a Ma­gyar hírlapban megjelent cikkét, amely szerint a HaDsburgok öröklési joga ma is érvényben van, r.udapesten olyan hírek j4rjak, hogy a z entente bizalmas tanácsot adott, hogy ne erőitessék Károly király visszatérését, A helyzet az, hogy noha xxxBHinsckE a kis-entente - uxaszországgal a háta mögött - ellenzi Károly király visszatérését, a nagy-entente hivatalosan mégsem Jös^pacLi: (ellenséges álláspontra, a király visszatérésével szemben, A karlísták, akiket Andrássy, windischgrc.cz ós ozterényi irányítanak, egyezséget kötöttek Haiierrel, f késsen aiég egy államcsínyre is* A szem­benálló pártnak, a mely* Nagyatádi szabó, üubinek és Kovács J. István vezetnek, József főherceg a jelöltje. ^helyezkedik /4 W i e n , 7. Dezember. Die. Arhelterzeituna meldet <ztnnir hSlm: Der Vor stand der .schwedi sohen sosieadamork^iaS^iStef hat folgende Resolution beschlos-em Obwohl wir kelne solidaritaet ÍJÍ i ^^V 1-™ d<n? ungarischen Rateregierung iÖsa^rjsUm übernehmen oder kundgeteen wollen, finden wir die Behandlun£ der ehemaligen Völks­kommissaere,dxe wegen ihres rein politischen Ve?haltenf Slí gSeine ^í &Ch t r 7! r °W™rdmnV. f«r empőrend und sprechen in Kamink schwedi sohen sozxaldemokratischen ATbeitershaft unseren scharfen Protest dageeln aus. Die soüeedisoha sozialdemokratische Arbeiterschaft sieht in demvoT iíía?r;-Í el,en ; er + treter fer ngapischen staatswwaltx^ varlaSg en íooes nSSÍ V**n 80 ?Í*& m í Ustizmord fessen Vol istreckung sfwohl von dem XSL2raS 8 S^?^5i^^ h Von der z ^ilisierten Mensohheit ohne Rucksicht auf politidöhe ^einungsverschiedenheiten verdsmmt werden wird.

Next

/
Oldalképek
Tartalom