Békésmegyei közlöny, 1937 (64. évfolyam) január-március • 1-71. szám

1937-01-21 / 16. szám

6 Ara O fillér BEKESMEGYEI KÖZLÖNY iékéscsaba y 1337 január 21. csütörtök 64. évfolyam 16. szám A vármegye és Békés­csaba a főispán esküvőjén (A fi. K tudósítója jelenti.) Ricsóy Uhlarik Béla dr. főispán ma délben 12 érakor fényes kül­sőségek között larlja esküvőjét Inkey Gabriellával, Inkey Zsigmond földbirtokos és Almássy Marietta grófnő leányéval, Budapesten a budavári királyi udvari várkápol­nában. Az esküvőn képviselteti magát Békésvármegye törvényhatósági bizottságánakküldötisége iaserkedi Márky Barna dr. a<ispán vezeté­sével. A küldöttség tagjai: Beliczey Géze, Beliczey Miklós, Geist Gyula dr., Geiszt Gáspár dr.. Harsányi Pál, Csernus Mihály, Tóth Pál dr., Csizmadia András és Lányi Márton dr. Ugyan csak résztvesz az eskü­vőn Békéscsaba város képvisele­tében Jánossy Gyula polgármester is, aki tegnap utazott a fővárosba. A polgári esküvőt tegnap délben tartották meg Budapesten. Ellentétes vallomások a Kenyeres-Kaufmann pör tárgyalásán (A fi. K. tudósítója jelenti.) Kenyeres-Kaufmann Miklós Mózes volt országgyűlési képviselő ok­irat hamisitási bünügyének tárgya­lását tegnep nagy érdeklődés mel­lett folytatta a budapesti büntető­törvényszék Szemák tanácsa. A tárgyaláson ismertették a beteg Kaufmann Lajos másodrendű vád­lottnak az ügyészségen tett vallo­mását, azuíán több hiteles ok­mány felolvasására került a sor. amelyek arról tanúskodtak, hogy Kenyeres-Kaufmannt Kaufmann Mózes Jakabnak hívták. Hanák Sándornak, Bél község nyugalmazott főjegyzőjének vallo­mását is ismettették. A főjegyző elmondotta, hogy Kenyeres-Kauf' mannt gyermekkorában mindenki „Móric"-nak szólította és hogy iz­raelita vallásban nevelték. Gráf Sándor építész vallomása szerint Kenyeres Kaufmann, aki a hábo­rúban az ő keze alatt szolgált, igen kitűnő munkaerő volt. Wechsler Zoltán járási orvos mér régebben hallotta a béli rab­bitól, hogy a vádlott keresztény szülők gyermeke. A bizonyítási eljárás ezzel vé­get ért. A törvényszék január hó 27-én folytatja a tárgyalást, amikor valószínűleg ítélethirdetésre is sor kerül. gmvwmm Agyomai tolvaj gazdálkodó a tábla előtt (A fi. K. tudósítója jelenti.) A gyulai törvényszék kedden hir­dette ki Nagy Kóroiy Zsigmond gyomai fiatal gazdálkodó bűn­ügyében a szegedi ítélőtábla íté­letét, mely szerint a terheltet az elsőbirósógáltal lopásbüntette miatt egy év és tíz hónapban kiszabott oghózbüntetés helyett, három évi börtönbüntetésre ítélte el. Súlyos affér Japán és Oroszország között egy fel­tartóztatott japán hajó miatt (A B. K. tudósítója jelenti.) A szovjetunio " titkos rendőrsége Vladivo8ztokná! feltartóztatott egy japán hajó*, mely Viadivotztok és Izuruke között közlekedett. A titkos rendőrség megakadályozta, hogy a hajó érintkezésbe: lép­hessen a japán konzu­látussal és e kobczla a hajón la'áll és a japán követség részére szóló dip­lomáciai iratokat, melyeket nem voltak hajlandók a követségnek kiszolgál­tatni. A japán kormány tiltakozott a szovjet kormánynál az eljárás miatt. Eckhardt betegsége miatt lemondta a vasárnapi békéscsabai nagygyűlést Pedig Mezöberényben már nagyon készültek a nyilaskeresztesek is . . . (A fi. K. tudósítója jelenti.) Az elmúlt nepokban Eckhardt Ti­bort, a független kisgazdapárt ve­zérét könnyű influenza támadta meg, láza is volt. A kisgazdapárt vezére orvosi vizsgálatnak vetette alá magát. Or­vosai azt a tanácsot adták neki, hogy a iehelőség szerint kímélje magát, szabadon tartott gyűléseken ne mondjon beszédeket. Orvosai ugyanis atlól tartanak, hogy a nyilvános szereplés ujabb meghűléssel járna. Eckhardt megfogadva a tanácsot, lemondott a szombatra tervezett békésmegyei utazásról, nem tartja meg bejelen­tett beszédeit sem Me­zöberényben, sem Bé­késcsabán, sem Gyulán. Ilyen körülmények közölt a füg­getlen kisgazdapárt szombat-vasár­napi gyűlései elmaradnak. * Pedig az előkészületek széles mederben folytak. Ugy volt, hogy eljön Békéscsabára Kun Béla, Vá­sárhely képviselője, Dinnyés La­jos pestkörnyéki képviselő, vala­mint Vásáry József felsőházi tag is. Mindebből igy most mór nem lesz semmi. Gordiuíi csomót vágott ketté, legalább pillanatnyilag, a mezőbe­rényi Gazdakör számára Eckhardt betegsége. A nyilaskeresztesek, élükön N. Schultz Józseffel, ugya­nis mindent elkövettek, hogy részt­vthessenek a szombat estére ter­vezett vacsorán s válaszolni akar­tak Eckhardt egyik legutóbbi be­szédére, melyben utóbbi róluk el­itélőleg nyilatkozott. A Gazdakör nem akarta a ryilaskeresztesek­nek a vacsorán való részvételét, mire azok kijelentetlék, hogy ki­lépnek a körből. A tárgyalások na­pok óta folytak, a megegyezést azonban csak a lemondó hir hozta meg ... Meg kell még jegyeznünk, hogy a kisgazdák tervbevett berényi, békéscsabai és gyulai gyűlései közül egyiket sem akarták szabad téren tartani. Mennyi földet öntöznek Békésmegyében ? IV. A mezőgazdasági öntözésnél az öntözés miatt előálló többletkölt­ség a befektetések amortizóciójó ból, a müvek fenntartásából, több trágyázásból, bajuszok és baráz­dák készítéséből, öntözési költsé­gekből és munkadíj többletből te­vődik össze. A befektetési költség az általunk megépített öntözéseknél kat. hol­danként kb. 100 P volt. 1 kat. hold mezőgazdasági ön tözésnek évi költsége: annuitás 10 év alatt 5 százalék kamat ese­tén 12 P 30 f, fenntartási költség 5 P, több trágyázás 30 P, bajuszok Részletek Kienitz lfilmos igaz­gató-főmérnök tanulmányából és barázdák készítése 1 P 60 f, első öntözésnél üzemanyag és mo­torkezelő 4 P, második öntözés­nél üzemanyag és motorkezelő 4 P, munkadijtöbblet 4 P, vizdij4P. Összesen 63 P 90 f. Csöves tengeriből kat. holdan­ként 18 mázsa többtermésBel szá­mítva, :-nelyet 6 pengővel értéke­sítettek, 108 pengő több jövedelem folyt be. Ebből levonva a költsé­geket. az önlözés folytán előállott haszon 44 P 10 f voll. Cukorrépánál esek 50 mázsa többtermés esetén a haszonl előbb számítva 43 P 60 f volt. Takarmányrépánál 80 mázsa többtermésnél a haszon 56 P 10 f. Burgonyánál a löbbtermés 60 mózsa, a haszon kb. 300 P. A felsorolt eredmények nem véglegesek, mert egyrészt csapa­dékban szegényebb években a többlet termés nagyobb lesz, más­részt gazdáink, ha az öntözéses gazdálkodásban már gyakorlatot szereztek, jelenlékenyen nagyobb termést fognak felmulatni, mint amilyent az elmúlt gazdasági év­ben, az ujonnBn berendezett me­zőgazdasági öntöző telepeken fel­mutallek. Gyep-öntözés mőr évek óta több müréten folyik. Szakszerű kezelés mellett szép eredmény érhelő el ezeken. A békéscsabai mürét ter­mése kat. holdanként 30 mázsa széna. Erre költség kb. 30 P, a tiszta haszon 4 pengő 50 filléres eladási ár mellett, 105 pengő. Külön költséggel jár a gyepnek 4—6 évenként való Irőgyázása és időnként való felújítása. Gyümölcsös terméseredményé­ről még nem tudunk beszámolni, mert az öntözött gyümölcsösök még ujak és termést nem hoztak. Az elmúlt nyáron kétszer ön­tözték meg a gyümölcsfákat. Any­nyi mér most létható, hogy az ön­tözött fák sokkal fejlettebbek, mint az önlözetlenek a igy néhány év­vel korábban lesznek lermőképes állapotban. Az öntözőit gyümölct­fák várható terméseredményére út­mutatásul szolgólhatnak azok a gyümölcsfák, amelyeket egyes ker­tészek az öntöj. ~ csatornák mellé mór régebben ültetek el, amelyek rendszerint bő és igen jó termést hoznak. Jó üzlet az öntözés Az előadottakból láthatjuk, hogy öntöző gazdáink már szép ered­ményeket értek el 8 hogy már je­lentékeny tapasztalattal bírunk. Láthatjuk azonban azt is, hogy még kísérletre van ahhoz szükség, hogy teljesen liszláben legyünk az öntözéses gazdálkodással. A mű­szaki része tisztázódott, de annál több a tennivaló a gazdálkodás terén. Sajnos, a gazdák a kísérle­tekbe nem vonhatók be, mert ők feltétlen hasznot kívánnak az ön­tözéstől. A társulat kísérleti telepe és felszerelése kicsiny ahhoz, hogy mindenre kiterjeszkedő kísérlete­ket folytasson. Állami minta öntöző telepre volna szükségünk, ame­lyen öntözésben gyakorlott szak­emberek végeznék a kísérleteket, akik a kísérletek eredményét kö­zölnék a gazdákkal, azoknak út­mutatással szolgőlnának. Ily ki­sérleli telepre épen társulatunk te­rén volna szükség, ahol mőr so­kan öntöznek s ahol az öntözés­nek nagyobb mérvű elterjedésére számítani léhát, ahol az nemcsak mintául, hanem buzdításul szol­gálna gazdáinknak. Addig is, amig ilyen állami kísérleti telepei létesí­teni fognak, a társulat tovább ha­lad a megkezdett uton és folytatja a megkezdett kísérleteket. (Folytatjuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom