Békésmegyei közlöny, 1936 (63. évfolyam) július-szeptember • 148-223. szám

1936-08-19 / 189. szám

2 BEKESMEGYE1 KÖZLÖNY 1936 augusztus 19 Amikor a vadházas­társak rágalmaznak... (A B. K. tudósítója jelenti.) Tegnap délelőtt a békéscsabai kir. jórásbirósóg büntetőbiréja előtt Szabó Imre ujkigyóai zenész és Laczkó Lajosné állottak rágalma­zással vádolva. Szabó ugyanis azt állította, hogy Gyaraki Lajosné, a sértett, egykori vadházastársa járt nála és éjnek idején az ablakon távozott. Gya­raki Lajosnét jelenlegi vadházas­társa Bohák Márton ujkigyóai la­kos emiatt elzavarta magától és az asszony efeletti elkeseredésé­ben rágalmazás miatt feljelentette Szabót. Szabó a tárgyaláson beismerte a kompromi­táló szavak kijelentését, de hangsúlyozta, hogy azok fedik a valóságot. Laczkó Lajoané másodrendű vádlott, aki közös konyhán él Szabóval, előadta, hogy ő látta, amikor Gyarakiné bement Szabó­hoz. A biró megkérdezte, hogy miért lakik Szabóval közös lakásban. Lacekóné erre azt mondta, hogy segitett Szabónak a házimunkák­ban, mivel az vak ember, jelen­legi vadházastársa pedig akkor Köröstarcsán volt látogatóban. A továbbiakban kiderült, hogy Lscz­kóné szintén különél az urától. Gyaraki Lajosné tagadta, hogy megjelent volna Szabó lakásán és hogy valaha vadházastársa lett volna a zenésznek, azonban ami­kor Sxabó és Laczkóné szemébe mondták, hogy hazudik, igy vá laszolt: — Olyan régen volt az, már nem számit . . . A biró végül a meg nem jelent Bohók Márton elővezetését ren­delte el és a tárgyalást elhalasz­totta. Vitézi házakat szentel a kormányzó (A fí. K. tudósítója jelenti.) Horthy Miklós Magyarország kor­mányzója augusztus 20-án, Szent látván napján az első vitézzé ava­tás 15. évfordulóján szentel fel 30 vitéai házat, melyeket a főváros által adományozott vitézi telkeken a vitézi rend épittetett. Elmebeteg gyermekek rémséges szórakozása Kiskundorozsmán (A B. K. tudósítója jelenti.) Kiskundorozsmóról kedden reggel Szegedre utazott Gallai József ha­dirokkant és felesége és négy el­mebeteg gyermeküket egyedül hagyták otthon. Az asszony dolga végeztével délután hasament. Amint a gyermekek meglátták, hár man elébefutottak s nevetve ujsá golták, hogy éhesek voltak s ne­gyedik testvérüket, a 18 éves Mag­dolnát az istállóban pecsenyévé sütötték meg. A szerencsétlen le­ány pirosra sült holtteste tényleg ott terült el az istállóban, az evés­hez még nem kezdtek hozzá... A rendőrségi vizsgálat megállapította, hogy mind a három gyermek tel­jesen beszámíthatatlan, egyáltalán nem lehet felelősségre vonni őket. (Dinket támogat, ha hirdetőinknél utísárol Felboncolták a debreceni autószerencsétlenség áldozatainak holttestét A halál oka: koponyaalapi törés, súlyos belső sérülés A debreceni vizsgálóbíró elren­delte az ismeretes gépkocsiszeren­csétlenség áldozatai: Ferroud ze­neszerző és Dutelleul festőművész holttestének felboncolásét. A bon­colást kedden tartották meg, mely­nek alapján megállapították, hogy a zeneszerző súlyos belső sérü­lést szenvedett, míg a festőmű­vész koponyaalap! törás és súlyos belső sérülés következtében halt meg. A déli órákban Debrecenbe érkezett fer­roud felesége 4 éves kis gyerme­kével. A temetésről még nem tör­tént gondoskodás. Lajta László dr., ki a szerencsétlenség alatt a Képkocsiban ült, elhagyta a klini kát és visszautazott Budapestre. Kézrekerült Észak-Békés veszedelmes tolvaja Negyven rendbeli lopást ismert be a jómódú gazdafiu (A B. K. tudósítója jelenti.) Gyoma községben elfogták az utóbbi idők legveszedelmesebb be­törőjét és tolvaját. A leleplezésnél nagyobb meglepetést keltelt a tol­vaj személye: egyik tekintélyes gazdacsalád egyetlen fia volt a sok kiderítetlen lopás és betörés elkövetője. Az évek óta garázdálkodó tol­vaj most egy órás és ékszerész ügyessége folytán került kézre. Nagy Károly huszonegy éves gaz­dalegény aranyórát vitt javításra Csdfci óráshoz, aki ismerősnek ta­lálta ez órát és meg is találta ab­ban titkos kézjegyét, amivel min­den javüo't óról megjelöl. Megál­lapította jegyzékéből, hogy az órát nemrég Neményi orvos javíttatta vele. Azt felelte hót Nagy Károly­nak, hogy délután öt órakor me­het az óráért, készen lesz. A fiu eltávozása után az órás nyomban érintkezésbe lépelt az orvossal és kitűnt, hogy Neményi orvos aranyóráját a napokban el lopták. Igy délután öt órakor már csend­őrök várták az órásüzlet közelé­ben Nagy Károlyt, akit vallatóra fogtak. A vallatásnak szensációs eredménye volt. Nagy Károly mint­egy negyven betörés éa lopís el­követését ismerte be. A lakásán tar­tott házkutatás forán aranyórák, ékszerek, ruhanemüek, cipők, dun­nák, párnák, alpakka evőeszkö­zök, gramofon és egyéb értéktár­gyak nagy tömege került elő, de volt ott több kard, puska és pisztoly is, amik szintén lopásból szár­maztak. Azt is bevallotta a fiu, hogy élel­miszert és dohánynemüt is lopott, amikor szerét tehette. Az egyik kard, amit Nagy Ká­roly lakásén találtak, Neményi dr. lisztikardja volt, akinek aranyórá­ján a lolvaj rajtavesztett, a mésik pedig Zalán Miklós századosé. Ez utóbbit a mult héten szerezte meg az amatőr fegyvergyüjtő tolvaj. A beismerésben tavő fiatalem­berrel a csendőrök hintóba ültek és ugy jérták be azokat a helve­ket, ahonnan valamit ellopott. Volt nagy csodálkozás és szörnyülkö­dés Gyomán, amikor hire futott a kitűnő fogásnak. Üres likőrös üve­geket is találtak Nagy Károly la­kásán, azokat — persze finom li­kőrrel tele — a kaszinóból lopta finom cigarettákkal együtt. A lo­pott holmik nagyrészét eladta és igy nemcsak ellene, hanem orgaz­daság cimén vevői ellen is eljárás indul. Cigány háborúság a járásbíróság előtt Lábassal és köcsöggel rontottak egy­másnak az asszonyok — Huszonöt pengőpénzbüntetés (A B. K. tudósítója jelenti.) Végtelenül bonyolult cigányhébo­ruság ügyét láreyalta tegnep dél­előtt Romvári Tibor dr„ a békés­csabai kir. jérŐBbiróság büntetőbi­rája. A véres asszonyhóboru öt vádlottja: Kóti Béléné, Farkas Ilo­na, Farkas Gáspárné, Kudri Sán­dorné és ifj. Kóti Elemérné teljes díszben, ünneplő (uh'ban jelent meg. Még májusban történt, ho*.y Kóti Béláné és ifj. Kóti Elemérné összeverekodtek, majd a vereke­désbe belekapcsolódtak a többi vádlottak is. A verekedés után ifj. Kóti Elemérné orvosi látleletet vé­tetett fel és azután nyolc napon belül gyógyuló tes'isérlés miatt fel­jelentette : Kóti Bélónét, Farkas Gáspárnét és Farkas Ilonát. Kóti Béióné viszonvádat emelt ifj. Kóti Elemérné és ennek édesanyja, Kudri Sándorné ellen. A tárgyaláson ifj. Kóti Elemérné előadta, hogy Kóti Bélőné egy lábassal támadt rá és Farkas Ilona köcsögöt vágott hozzá, ő csak önvédelemből sér­tette meg Kóti Bélánét. Kudri Sándorné azt állította, hogy azért kapcsolódott a vereke­désbe, mert a leányát akarta meg­Magyar tüzelésű, kétaknás Glóbus­leszállított áron kaphatók. Állandó raktá r és egyedárusitás : NATTÁN ISTVÁN oki. gépészmérnök mérnöki irodája, Békétcaaba, Eötvős-ucca 7. védeni. Az első, másod és hermadrendü vádlottak tagadiák a bűncselek­mény elkövetését. Rácz Katalin lanu érdemleien vallomása után özv. Kóti Béláné Z8ibáruat, a hasonnevű védtott anyját hallgatta ki a bíróság. ÖÍV. Kotiné ugy látta, hogy Kudri Sán­dorné és ifj. Kóti Elemérné ütle­gelték Kóti Bélánét. Vallomása során többször ellentmondásba ke­veredett, isy nem eskedték meg. A következő tanú id. Kóti Ele­mérné, a főmagánvádló anyósa ugy vallott, hogy menye: ifj. Kóti Elemérné nem akart neki szótfo­gadni, ezért megfedte és ezt a fiatalasszony ugy állította be édes­anyja előtt, hogy ő megakarta verni. Kudriné emiatt kiabálva berontott Kótiékhoz é* ebből származott a verekedés. Ifj. Kóti Elemérné és Kudriné magából kikelve kiabál: — Nem igaz, hazudik I... A biró erélvesen meginti a lár­mázókat, akik nagynehezen el­hallgatnak. A vádlottak, valamint az eddig kihallgatott tanuk szoros rokonság­ban voltak egymással és vallomá­suk egyáltalán nem volt megnyug­tató, mig most egy „semleges" tanú következett. Vitéz Józsefné, miután a biró figyelmeztette a hamiitanuzás kö­vetkezményeire, kijelentette: — Tekintetes járásszolgabiró ur én csak az igazat fogom mondani. A biró kiigazítja a titulust, majd meghallgatja a tanú vallomásét. Kiderült, hogy Vitéz Józsefné sza­vai épolyan ellentmondóak, mint a többieké és ő sem tudta meg­mondani, hogy ki kezdte a vere­A büntetőbiró végül Kóti Bélá­nét, Kudri Sándornét és ifj. Kóti Elemérnét, a főmagánvédlőt illetve a viszontvódlottakat testisértés miatt fejenkint 25 pengő pénzbüntetésre itelte, mig Farkas Gáspárnét és Farkas Ilonát felmentette a vád alól. A bíróság fölfüggesztette a bün­tetés végrehajtásét, mivel a vád­lottak tagadásával szemben a ta­nuk vallomáséból nem lehetett a bűnösséget egyiknél sem megál­lapítani. Az Ítélet jogerős. Olcsóbb lett BOR, a mert egy liter kadarka (piros) vagy fehér palackozható tisztaságú bort Soltvadkert állomásra QA üli T rpCDT kiszállítva OU rlLLLívcKi küldök. A vasúti fuvar kb. 4 fillér lite­renként. Csakis 50 litert meghaladó ren­delést fogadok el. A szállítás utánvét mellett történik. A szállításhoz díjmente­sen adok hordót kölcsön, amit 30 napon belül kell visszaküldeni. Egy pengő levél­bélyeg ellenében mintát küldök a borból mintásdobozban bérmentve. Boraim kellemesek, édeskés italuak, s zamatjuk tökéletes. Székely Ferenc faj borpincészete Soltvadkert (Pest megye.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom