Békésmegyei közlöny, 1935 (62. évfolyam) január-március • 1-74. szám

1935-02-24 / 46. szám

4 ÖEKfcSMSüGVEf KÖZLÖNY 1935 február 24 — Műsoros e'őadás a polgári Irányiskol&bai. A békéscsabai községi polgári leányiskola folyó évi március 3 én délután 4 érái kezdetlel az iskola tornatermében műsoros farsangi délutánt rendez, melyre az érdeklődőket szivesen meghívja az iskola igazgatósága. A müsormegválté8ból befolyó tiszta jövedelmet az iskoia céljaira for­dítják. * A bútorvásárlás bizalom dolga. Csak megbízható cégné nyerhetünk igazán jó és olcsó kiszolgálást. Kopstein butoráruház Békéscsaba, Andrássy-ut 25. Kozm etikait pip erecikkek á legna- ..J^TTTTHTi illatszeré ban gyobbvá- hEUMANrÍS Zent Istvén­lasztékbar .—..^.,,.,. —-^-— ter 12. szám — A véci biketnema intézetbe az 1935—36. évi iskolai évre fel­vételt nyerhetnek — ez óvodai tagozatba 4— 6, az előkészítő osz­tályba 6-8, ez I. osztályba 7-10 éves — oly sikeinéma gyermekek (vagyontalanok ingyenesen), alik­nek a sihetségen kivül más testi, vegy szellemi fogyatékosságuk nincs. Közelebbi felvilágo&ilésst 1 az intézet igazgatósága szolgél. Vác, Konstantin tér 6. s?ám. SPOHT I„ II., III., és IV. osztálya, Felvétetnek bennlakó és bejáró növendékek. Nagy kert, több sportpálya, elsőrangú elíálás, gondos nevelés, korrepelálÉs, mérsékelt árak. Villamos és autóbuszjárat a ház elölt. Előjegyzéstket elfogad az intézet főnöksége. (Budapest, Sacré Coeur, VII., Ajtóst Dürer sor 21.) Ugyanott elemi iskola és nyelvliccum Az 1935/36 tanévre megnyílik a Széni Sziv IrtiniMiiln 7300 nélkülözőnek adott ebédet a békés­csabai nőegylet ebédeltetési akciója A „Békr'cstbai Nőegylet" az elmull téli hónapokban nemes ak­ciót indított ebból a célból, hogy vérotunk nélkülözőinek szörnyű sorsét enjhitse és segítséget nyújt­son a nyomor fötéi fellegei mögött Jeskelcdő nélkülözés, ébség réme ellen.. És amit a meleg, megértő esz­szonyi szivek elgondollak, azt va­lóra váltotta városunk remes tér­tedalma, errely n agáévá tette as t a szent célt és áldozatos segítsé­gével dif dalra is vitte. Az alció mérlegének ériékél egy szám jelzi, amely mögött föld­rehullf emberek megbékülése, drága emberpalánták boldogsága ragyog. A „Békéscsabai Nőegylet" ebé­deltetési akciója sorén nemes em­berbarátok 7300 esetben jultattak ebédet a nélkülözőknek. Az akcióban résztvevő nemes em­betberótok névsora a következő : Abonyi Lászlóné, Adler Lajosné, Ajtey JóroSné, dr. Antal Gyuláné, Ascher Alfrédné, dr. Banner Be­nedekné, Bagyinka János, Bakay Ferencné, Bálint Lászlóné, Bara­bás Jenőné, Barthóky Lajosné, Baukó Andrósné, dr. Berényi An­talné, Biró Ferfncné, B ayer Fe­rencné, özv. Bodnár Jánosné, Bod­nér Zoltánná, Bóhnert Józsefné, Blum Lajosné, Brüll Jakabné, dr. Bruckné Deutsch Ilona, Botyán­szki Mihályné, Csicsely György, dr. Czinkóczky Jenőné, dr. Debre­czeny Lajosné, Demkó Lászlóné, Deutsch Vilmosné, Deutsch Mórné, dr. Donner Lászlóné, dr. Eialer Jakabné. Engel Jenőné, dr. Erdélyi Miklósné, Easely Gézóné, Farkas Antalné, Feragó Béláné, Fehér Gézéné, Fehér Károly né, Fejér Imréné, dr. Fenyő Imréné, dr. Fel­földi Gábor, Flamm Jenőné, Flamm Sándorné, Fritsch Rezsőné, Ga­lambos Gyuláné, dr. Gally Gézáné, Gerey Lászlóné, özv. Giessing Re­zsőné, Goldberg Islvánné, Grosz Hugóné, Guttmann Gézóné, Hartel Ferencné, dr. Hercog Henrikné, Hilf Rudolfné, dr. Hollánder Li­pólné. Horváth Istvánné, Hrabov­szki Pálné, vitéz János&y Gyuláné, Jaczina Istvánné, Jéger Józsefné, Juhász Lajosné, Kádár Lászlóné, Köhögésnél páratlan, Réthy gyártmány Kalmár Jekebné, özv. Kautz Gyu­léné, Keresztes Andorné, Kirsch­beum Mórné, Królik Géíóné, Klingbemmer Istvénné, dr. Korniss Gézáné, Koppányi Gyuléné, Ko­vács Mihályné, Kovács Palné. özv. Kocsis Gáborné, dr. Kuítsár Sán­dorné, Kucsera Mihály, Karsai Istvénné, Láng Lászlóné, dr. Láng Frigyesné, dr. Lehoczkiné Lóránt Erzsébet, dr. Linder Károlyné, Lip­ták Jánosné, Lepény Temésné, Lőrir caty Lászlóné, Lc wy Vilmosné, ; Meitircsek István, dr. Medover­szki Mályásné, dr. Mézor Elemérné, özv. Mispál Frigyesné, dr. T. Pep Zsigmondné, dr. Péterfi Sándorné, Pai cratz Józsefné, Povázeay Són­dorné, dr. Prónai Ernőné, Radó Lászlóné, Rasofszki Miksa, Reme nór Gézéné, Réthy Béláné, vitéz Réthy Béláné. Réthy Dezsőné, Réthy Istvénné, Réthy Károlyné, dr. Rell Lajosné, dr. Reisz József­né, Reisz Hermanné, Reisz Gyu­láné, Rideg Mihályné, Róna Gusz távné, Rusz Károlyné, Sípos Ijj­nácné, Szántó Jenőné, dr. So mogyi Miklósné, Steinberger Mór­né, Steinberger Mártonné, Susán­szkv Jánosné, Szelner Antalné, N. N., dr. Szamek Lejosné, dr. Tamássy Károlyné, dr. Terdos De zsőné, Tóth Sándorné, Uhrin Ká rolyné, dr. Varga Gézáné, dr. Ves Vilmosné, Vas Sándorné, Veres Arpádné, özv. Vidovszky Károly­né, Viski Hermanné. Weisz Mi Hályné, Zehorén P^lné, Zsiros Pálné, Braiin Béléné, Horlhy-ekció. Amikor most véget ért az egye­sület áldásos akciója, a „Békés csabai Nőegylet" melységes háló val kös?öri meg a maga és nél­külözői nevében is az akcióban résztvevők nemes áldozatkészsé­gét és szeretettel zárja szivébe mindannyijukat, akik természetben, vagy pénzadománnyal segítségére voltak ama jelentős eredmény elérésében, amely minden részt­vevő lelket meleg, jóleső öröm­mel töltheti be. Ám még nem csitult el az em­beri jajszó, még hullanak a köny­nyék; a nélkülözők harca az élet­ért még nem szűnt meg; az egye­sület tehát szeretettel kéri váro­sunk társadalmát, hogy az akció befejezése után is anyagi erejéhez mér­ten — ha mód nyílik reő — továbbra is támogassa egy-egy darab áldott kenyérrel a nélkülözőket. Nehéz ellenféllel kerül szembe a CsAK és a Törekvés Holnap délután komoly feledt t előtt áll a két vidékre utazó csa­bai futballcsapat. A CsAK nak azzal nz MTE vei kell játszania, amelyik éppen a mult héten verte tönkre a GyACot. Igaz, hogy a gyulaiak a második félidőben egy­másután hagyták el a pólyát, de mégsem ért volna el ilyen arányú győzelmet a kovécsházi együttes, ha nem lenne máris elsőrangú. Nem tudjuk, milyen formában utezik el e CsAK, de annyi bi­zonyos, hogy ha ezt a mrccset elveszük a kék-fehérek, máris el szegednek ez élcsoporttól. A Törekvésnek is nagyon meg kell dolgozria, ha győzni aker Békésén, mert a BTE ez ősszd is kitűnőnek mutatkozott és a hirek szerint mult vasárnap a BISE t tréningrreccsen csekély 15:0-ra verte. Hatelmas meglepe­tés, óriási diadal lenne a csabe i győzelem. A MÁV-rak van a három csa­bai egyesület közül a legkönv­nyeb dolga, itthon játszik a GyTE vei a CsAK pályán. Simán kell győznie a vasutas csapatnak, ha csak az nem idegesiti a játéko­sokat, hogy most minden pont életbevágóan fontos, de e tudat­nak nem szabadna hátráltatónak lenni. Az OMTK nehéz küzdelmet fog vivni Orosházán a MAFC-cai, a GyAC könnyen veri Gvulón aa ETC-t, Tótkomlóson a TTC az OTK-mérkőzés favoritja. Hétfőn hajnalban ismét megjelenik az A Sport A csabai alosztály kedvenc sport­lapja, az A Sport idei első száma — mini mér közöltük — hélfőn hajnalban jelenik meg. A nagy­szerű vidéki tudósitógórdóval ren­delkező ujaág szinességében és tartalomban az eddigi évfolyamo­két is felül fogja múlni. Részlete­sen foglalkozik b lap minden sportággal, amit Békéscsaba és környéke kedvel. Ára 12 fillér. Holnap játssza utolsó vasutasbajnok mérkő­zését a MÁV ökölvivó csapata A csabai piros-feketék holnap Cegléden a B. Vasutassal kerül­nek szembe. Ez lesz utolsó vasu­tas bajnoki ökölvivó mérkőzésük, amelynek a helyezések szempont­jából mér nincs fontossága. Re­mélhetőleg a piros feketék azért nem fogják lelazsálni a meccset. Ma este lesz Vadas Iván előadása Vadas Iván, a MASz vándor­trénere ma este fél hét órakor a vonatkísérő laktanya előadó ter­mében tartja nagy érdeklődéssel várt előadását. Körzetben lévő községeket állandóan látogató íiatal, agilis megyei körzetképviselőket felveszünk az orszég minden részében, kereskedők és műszerészek látogatása céljéból, állandó, biztos jövedelmet nyújtó márkás ctkkeink képviseletének étadása végett. Kimerítő, eddigi kereskedelmi te­vékenységről tájékoztató ajánlatok, eset­leg fényképpel, „Biztos megélhetés" jeli­gére Erdős József hirdető-irodába, Buda­pest, Teréz-krt. 35. szám alá kéretnek. A legkiválóbb minőségű fájj-, édes® és csemege­borok valódi kisüsti pálinkák, rumok és likőrök a legolcsóbban szerezhetők be Spiíz Samunál Terményfdxsde Készárupiac. Buza tiszavidéki 77-es 17,80-17.95. 78 a* 17.95­18.10, 7P-es 18.10- 18.25, 80-ss 18 20—18.45 fél«őtiszai 77-es 17.60 -80. 78- a* 17.75- 95,79 17.90 -18 10, 80 ea 18 C0—18.25, roz« pestvideki 13 30-45, eeytb 14.10 1430, árpa I 1500-1525, árpa II. 14 50—15.00, ftörórpakiváló 19 50— 21 00, 1.18- 19.—, II. 16.50— 17.50, sörórDal. 15.00-15 50. sör­árpa II. 14.75 - 14.15, kö/ép 17 75— 19.25, egyéb 16.75-17.50. zab L 15.40—15.50, zab II. 15 25- 35, tengeri ti*zántu'i 12.80—90, egyéb 12 90-13, korpa 11.70-11 80, ez irér ysret barátságos, forgalom csendes. Határidős. Iránvzat barátsá­gos, forgalom csendes. Ferencvárosi sertésvásáron az árak : nehéz 64—67, közép 58— 62. könnyű 54 56. Valuták: Cseh korona 14.02— 14.20, dinár 7.80-8 30, francia frank 22.30-22.50, lei lira 2990-30.25, márka 136.— 137.60. svájci írónk 110.70-111.65, engol font 1675—17.05, dollár 344 80-348.80, holl. frt. 234.50­236.40. Csabai piaci árak Buza 16 30-16.50 Árpa 14.00­Zab 13 00— Tökmag 18 00 — Teng eri 11.70-11.80 Apróhirdetések Eladó személyautó. Ford gyártmány, melynek évi adója száz pengő. Suhajda garageban . Fedeles hictó és hajtókocsi eladó. II. Őr utca 10. szám, Suhajdánál. Egy szoba konyhás udvari lafcás Szigetvári-u. 25 sz. alatt kiadó. Bővebbet a Békés-Csabai takarékpénztár egyesület­nél. 3 szobás Iakés irodával, műhellyel ki­adó. Érdeklődni lehet a Békés-Csabai takarékpénztar egyesületnél Békéscsaba. Különfile házibutorok, egy 2X3-as víz­mentes ponyva, takarékhely, ká'yha, stb. olcsón eladók. Andrássy-ut 18. étkezde. Egy 4ei számú páncélszekrény és egy keményfa Íróasztal eladó. Cim a kiadóban. Kiadó kétszoba előszobából álló lakás. Cim Hesser Andrássy ut 43. Olcsón eladó gyermekszék, ablakvasa­lá sok, mosdók, víztartály betonból. Pár­kény, Horthy Miklós-ut 70. Veszek egy jókarban lévő női kerék­párt. Ajánlatokat Horthy Miklós-ut 71, alá özv. Lerner Jakabné. Buza, árpa, tengeri, zab és mindennemű terményáru legolcsóbban kapható Ro­senbe g és Hirschnél, Andrássy-ut 39. Női ruhák ízléses kivitelben Harangozó Erzsébetnél, Kistabán u. 28. Hölgyfodrász tanulót felveszek Modern Hölgy fodrászszalon, Szt. István- tér 3. sz Egy jobb leány, aki a takarítást is vál­lalja, egy 8 éves kislány mellé felvétetik. Kohn Sándor, Andrássy-ut 53. Kétszobás lakást keresünk a központ" bna. Engel Hirlapiroda.

Next

/
Oldalképek
Tartalom