Békésmegyei közlöny, 1934 (61. évfolyam) szeptember-december • 208-294. szám

1934-09-25 / 216. szám

Ára 10 fillér SMEGYEI , 1934 szeptember 25. kedd 61. évfolyam 216. szám Hálás kegyelettel emlékezünk meg a hősi halottakról, akiknek szelleme vezé­reljen bennünket a magyar feltámadásért indított egységes küzdelmünkben Lélekemelő ünnepséggel áldoztak vasárnap délelőtt a volt 101-esek és 4-esek hatott bajtársaik emléke előtt — A város egész társadalma, a katonaság, a frontharcosok és a vitézek is részt vettek az emléktáblák leleplezésén, amelyeket Kapitány József békéscsabai szobrász készített Mintaszerűen rendezte meg az ünnepélyt IHlakkay őrnagy, aki a régi 101-es ezredben is szolgált Megvesztegetően szép vasárnap reggelre ébredt tegnap a város. A teljes pompéjéban ragyogó őszi napfény aranyba vonla a zászló­diszbe borult házakat, megcsillant a templomok magasbanyuló tor­nyán, lesiklott az ünnepi ruhába öltözött férfiak ercére, derűt hin­tett az asszonyok hajéra és mo­solygást szórt a gyermekek sze­mébe. A városházén már a kora reggeli órákban gyülekeztek az emberek. Ilt jöttek össze a volt 101 esek és a 4-esek, hogy kivo­nuljanak a vonat fogadáséhoz. A civilbe öltözött katonák soréiban egyre sűrűbben tünt fel a front­harcosok zöldesbarna kabátja és fekete formaruhájukban oldalukon görbe magyar karddal ott állottak a vitézi szék kiküldöttei is. Nemsokára megszólaltak a haran­gok, a nepsugár csaknem nyária­san tüzelt le a katonei.. rendbe formálódó csoporíokre. Öröm és büszkeség dagasztotta az emberek szivét ezen a napon, mert a nagy­szerű ünnepély minden legkisebb mozzanata is messzibekiáltó han­gon arról beszélt, hogy ennek a városnak lakossága nem felejü el hőseit, hogy ez a város hálés és emlékezik. Vaióben ez az emléke­zés, amely egyben arról is tanú­bizonyságot tesz, hogy Békéscsaba közönsége egyértelmű és a leg­magastibb etikáju elgondolásokkal, teli szívvel vesz részt a megyar jövő világraszóló, világot megdöb­bentő erőfeszítésekkel teli építke­zésében, méltó volt azokhoz cz érzésekhez, amelyek a két em­léktábla létesítését elhatározták. A gyász kifejezése sokféle lehet, de ugy gyászolni és ugy megem­lékezni a halottakról, hogy ez a gyász, a szivek fájdalmas vissza­emlékezése jövőbe mutató harsány szózattá, a kiomló könny tüzelése pedig az utat megvilágító tüzosz­loppá véljék — csak olyan nemzet tud, amely felismerte rendeltetését és életet követel az ellenséwea nagyvilágban. A két emléktábla fekete márványlepja a méltósággal teli gyász keretében, ám a boldo­gabb jövő aranybetüinek ragyogá­sával hirdeti a kegyeletes megem­lékezést, de megszólaltalja a jövő­be és a jövőnek szánt magyar igéket is. Gyászolunk és emlékezünk, fo­gadalmat teszünk és beváltjuk 1 íme a magyar élet célkitűzése, egyszerűségében hasonlatos a ke­reszténység nagy tanításaihoz, amelyre pedig szellemünk egész világa felépült. Mi, magyarok a jövendőt csak az emlékezés és a fogadalmak beváltásának nagy tanításéra építjük fel s ezt az építést egységes célkitűzéssel ad­dig kell folytatnunk, amig minden szívben kiolthatatlanná válik a múltra való emlékezés s amig fo­gadalmainkat teljesen be nem vál toltuk. (D.) Ünnepélyesen fogadják az ezredzászlót Az ünnepély lefolyásáról a kö­vetkezőkben számol be a B. K. tudósítója: Mikor a 101-esek és 4-esek fo­gadóküldöttsége, továbbá a hely­őrség kivonult díszszázada, mel­lettük pedig a fronlharcosok, vité­zek és leventék szakaszai a pá­lyaudvar perronja előtt, a sinek mentén ünnepi rendbe helyezked­tek, már nagy tömeg gyúlt egybe, hogy tanuja lehessen a szdzegyes zászló, to­vábbá a Pestről jövö Katonai előkelőségek megérkezésének és dí­szes fogadtatásának. Tíz óra után néhány perccel gördült be a budapesti vonat, melynek utasai a kocsik folyosó­jára tődultek és minden ablakot elfoglalva nézték végig az ünnep­ség pályaudvaron lefolyó részét. A hátulsó kocsik egyikéből emel­ték le a százegyesek háborús zászlaját, amelyet tok­Iából kivéve ÍTJakkay •* őrnagy bontott ki. Ebben a pillanatban kurta vezény­szavak csattantak föl, a kirendelt diszszakaszok feszes vigyázzba merevedve hallgatták a katonaze­nekar intonálá8ában felcsendülő Himnuszt, amelynek hangjainál a százegyesek zászlóját, nyomában a fogadáson megjelent katonai és polgári előkelőségek, továbbá a Békésmegyei Közlöny szerkesztője, nyomukban pedig a menetoszlo­pokba formálódott fogedáson meg jelent alakulatok az állomás elé kisérték. Az impozáns menet az állomás­épület elölt fejlődött fel és a közönség lelkes, éljen­ző sorfala között indult befelé a kaszárnyához, ahol ekkorra már gyülekezni kezd­tek a város és a vármegye előke­lőségei. A közönség soraiban ott láttuk Fáy István dr. főispánt, vitéz Márky Barna dr. alispánt, Ugrin László dr. vármegyei másodjeiay­zőt, Bartoss Ferenc békéscsabai apátplébánost, Lőrinczy Béla tá­bornokot, Panwitz Vilmost, a százesyesek nyugalmazott ezrede­sét, Rell Lajos dr. reálgimná2iumi igazgatót, Mohcsay Dezső ezredest, a békéscsabai helyőrség parancs­nokát, az ezred tisztikarét, a tisz­tek családjait, valamint a város társadalmi előkelőségeinek színes csoportját. A beérkező díszmenet élén jöttek és rögtön a közönség körében számukra fenntartott helyre siettek vitéz üánossy Gyula polgármester és szent­keresztbelyi Kraíocb­inillKároly altábornagy, a váradi négyes honvé­dek utolsó parancsnoka. A leklanya falában lelakarva mér leplezésre készen állottak az emléktáblák. A felvonult alakula­tok négyszögben helyezkedtek el a kaszárnya elölt, a forgalmat ezen a területen már reggel lezár­ták és a rendre karszallaggal ellá­tott megbízottak vigyáztak. Az ünnepélyes csendben most fölhangzott a Himnusz, amelyet a megjelent Qnneplő kö­zönség, élükön a tisz­telgő katonatisztek cso­portjával állva hallga­tott végig. A Himnusz elhangzása után beállott ünnepélyes csöndben Mitlasovszhy János dr. volt 101-es főhadnagy, törv. hat. bizottsági tag, orosházi lapszerkesztő lépett az ünnepi emelvényre, hogy a 101-esek nevében ünnepi beszédet mond­jon. — Leonidés, a spártai hős ki­rály — mondotta Mitlasovszky dr.— háromszáz katonával védte Xerxes tengernyi hadával szemben hazáját. Hősi ellenállásukon megtört az ellenség barbár ereje. A perzsák végül is gyalázatosan hátbatá­madták őket és csak igy győzhet­tek ellenük, mert a hősök szem­től szembe győzhetetlenek. A há­romszáz spártai hős dicsőséges sirja méltó feliratot kapott. A ha­talmas szikla lapon örökérzésü, példaadó szavak lángolják át az évezredek messzeségeit: — Megcselekedtük, amit a haza parancsolt. — Akármi indította el a háborút, megállapíthatjuk, hogy a négyéves küzdelmet az ország területi épségé­ért és függetlenségéért vivtuk és ebben a küzdelemben egyes ezredek leonidasi bátorságot mu­tattak. A 101-esek különösképen gazdag katonai erényekkel dicse­kedhetnek. Mindenütt egész em­berként harcoltak akár az olasz, akár a szerb harctéren, az oroszok ellen pedig a spártaiak haláltmeg­vető bátorságával vették fel a küz­delmet a kárpáti szorosok útvesz­tőjében. — A százegyeaek, visszatekintve haditetteik dicsőséges sorozatéra, büszke önérzetlel, nyugodt lelki­ismerettel mondhatják el a spártai hősök utolsó üzenetét: megcselekedtük, amit a haza parancsolt. —A kegyeletes, soha el nem mulő hála érzéseivel gondolunk mi, élet­ben maradottak minden egyes ha­lott bajtársunkra, de ez a kegye­let él, mert élnie kell minden ma­gyar szivében. — A halott hősök emlékének ápo­lása azonban, a kegyeletes hála érzései mellett kötelességet is je­lent. Minden magyar férfi ugy dol­gozzon, ugy mutasson példát, hogy az ifjúságot az önfelál­dozó kötelességteljesítés­nek ugyanolyan erős, megdönthetetlen érzése hassa át, mint annak ide­jén a 101-eseket. Csak áldozatos szivü szabadság­hősök menthetik meg a hazát, de hogy az uj generáció méltó lehes­sen elődeihez, látnia kell, hogy az ország nem feled, az or­szág nem felejti el azok­nak hátramaradottjait, akik valaha vérüket on­tották érte és megbecsüli, tiszteletben tartja a há­ború rokkant hőseit, az életben maradt frontkato­nákat, segíti a hadiözve­gyeket, a hadiárvákat. Az emléktábla felirata csak a hősi

Next

/
Oldalképek
Tartalom