Békésmegyei közlöny, 1932 (59. évfolyam) április-június • 66-137. szám

1932-04-01 / 66. szám

2 BEKESMEGYEI KÖZLÖNY Békéscsaba, 1932 március 31 i Megüresedett képvi­selőtestületi tagság (A Közlöny eredeti tudósitása.) Mult számunkban hirt adlunk ar­ról, hogy özv. Kulpin Jakabné vi­rilisjogának gyakorlásával a békés­csabai képviselőtestületben dr. Má­zor Elemér csabai kir. közjegyzőt bizta meg. Bármennyire is nagyér­tékünek tartjuk Mázor közjegyző­nek a városi képviselőtestületbe való bejutását — a fennálló törvé­nyes jogszabályokat nem lehet mellőzni. A törvény imperative elő­írja, hogy a képviselőtestületnek csak oly egyén lehet tagja, ki hat év óta a szóbanlevő városban, vagy községben választó. Ameny­nyiben Mázor közjegyző a várme­gyében gyakorolta ezt a jogát — ugy a törvény 2 évi helybenlakás­hoz köti a képviselőtestületi tag­ságot. Ismételjük, hogy Mázor köz­jegyzőnek a képviselőtestületbe való bejutása csak örvendetes nye­reséget jelentene közügyeink in­tézése tekintetében, de a fennálló rendelkezéseket még ekkor sem lehet figyelmen kivül hagyni. A közönség nagy ké­nyelmét szolgálja a Szent István-téren megnyílt menetjegyiroda Kellemes meglepetést hozott a mai nap az utazóközönségnek. A Kereskedelmi Bank helyiségében megnyílt a menetjegyiroda. Ellá­togattunk a Kereskedelmi Bankba, amely külön helyiséget állított fel a menetjegyiroda részére. A me­netjegyiroda körül máris nagy élénkséget tápasztaltunk. A dél-> előtti órákban már számosan je­lentek meg jegyet váltani az or­szág különböző helyeire, sőt egyes külföldi államokba is. Többen állták körül az utazási plakátokat, amelyek a bank falait díszítik. Mindenki örömmel hal­lotta a kérdezősködésekr s hogy a menetjegyiroda mindenkinek kész­séggel ad felvilágosítást, útbaiga­zítást és tanácsot. Nem fognak bajok előadódni a külföldi valu­tákkal sem, mert a valutákból az iroda bárkinek ed, természetesen csak annyit, ami meg van en­gedve. Körülálltuk mi is az irodát és ilyeneket hallottunk: nohát, mi­lyen jól jött ez az ujitás. Minden kényelem megvan itt. Nem' kell a vasúthoz rohanni, a jegypénztár­nál tolakodni és a pályaudvaron aprópénzért szaladgálni. Ilyen és ehhez hasonló beszélgetéseknek voltunk fültanuja a Bank előtt is, ahol mint eseményt adták tovább a hirt egymásnak az emberek­Bizonyos, hogy a Kereskedelmi Bank kezelésében a menetjegy­iroda egészen jól fog prosperálni. Árusítják ugy a belföldi mint a külföldi vonalokra szóló vasuti­hajó- hálókocsi jegyeket, valamint bérlet és menettéérti jegyeket. A menetjegyiroda hivatalos órái na­ponta reggel 8—1 iy és délután 3—5-ig tartanak. A Békésmegyei Közlöny szavazóverseny akciója Ki Békéscsaba kedvenc színésze és színésznője? Értékes jutalmakat kapnak a nyertesek Többoldalról megnyilvánult óhaj­ra elhatároztuk, hogy szavazást rendezünk Békéscsaba szinházba­járó publikumának körében: nyil­vánítsák ki, melyik a legkedven­cebb színész, illetve színésznője? Lapunk mai számában az ol­vasó talál egy szelvényt, amelyre két nevet irhát: a kedvenc színé­szét és színésznőjét. A szelvényt naponta délelőtt 8 órától este 6 óráig zárt borítékban „Szavazat a kedvencversenyre" jelzéssel le le­het adni lapunk szerkesztőségében, vagy kiadóhivatalában és az En­gel hirlapirodában. Lapunkban minden nap lesz szelvény s az eredményt szombattól kezdve ál­landóan közöljük. Aki több sza­vazócédulát akar, szerkesztősé­günkben bármilyen mennyiségben kaphat darabonként 10 fillérért. A nyertesek jutalma: Az első helyezett, akár nő, akár férfi, gyönyörű selyemsálat kap a Kulpin-áruházban. A második helyezett a Hauer­áruházban értékes selyemharisnyő­kat kap. A harmadik helyet elfoglaló szí­nész a Reisz-áruházból két művé­szi kivitelű szobrot és egv díszes virágvázát kap jutalmul. Ezenkívül mind a három művészt pompás kiállítású emlékplakettel ajándé­kozzuk meg. A kedvenc versenyt április 15-én zárjuk le és a nyereményeket a színtársulat bucsuelőadásán oszt­juk ki. A nyeremények a fenn jel­zett áruházak kirakatában megte­kinthetők. Természetesen csak az a sza­vazat érvényes, amelyet a lapunk­ból kivágott szelvényen, vagy az általunk kiadott szelvényen külde­nek be hozzánk. Induljon hát meg e nemes ver­seny, amely bizonyára széles kö­röket mozgat meg. Kíváncsiak va­gyunk. hogv Pintér, I!a Márv. Vin­cze, Elek Piri, Sándor Stefi, Benes stb. és a férfiak közül kik futnak be a nagy eseményt jelentő első helyre. Tardieu—Mac Donald—Mussolini— Brüning találkozót készitenek elő A Petit Párisién értesülése szerint Tardieu szombaton utazik London­ba, hogy ott Mac-Donald minisz­ter elnökkel találkozzék. Az ösz­szejövetel alap szerint elsősorban a jóvátétel kérdésével áll össze­függésben, de természetesen szó­bakerült a dunai gazdasági együtt­működésre vonatkozó francia ter­vezet is. Mint most ismeretessé vált, Mac Donaldnak Tardieuhoz intézett meghívásával egyidejűleg a dunai kérdés megbeszélésére meghívták a német és az olasz külügyminisz­tereket is, Az angol sajló ugy tudja, hogy Mac Donald és Tardieu legköze­lebbi találko ását egy Tardieu­Mac Donald-Mussolini Brünina ta. lálkozás követi valószínűleg Genf­ben, mihelyt a dunai államok megegyeznek a középurópai re­konstrukció kédésében. Megnehezítették a pótvizsgát A Közlöny tegnapi számában röviden megírta, hogy a vallás-és közoktatásügyi miniszter rendele­tet adott ki, amelyben újra szabá­lyozta az iskolai tanév kezdetét és végét illetve, az iskolai tanév szeptember 9-én kezdődik és junius 15-én végződik. Kéttárgyas javítóvizsgá­ra többé nem adnak engedélyt. A vallás és kö oktatásügyi mi­niszter elrendelte, hogy a közép­iskolák IV. és V. osztályában már a jelen tanévben is rendes évzáró vizsgákat tartsanak és a tanulók tanulmányi előmenetelét ne a vizsgák előtt, hanem azok bevég­zése után és az azokon elért eredmények figyelembevételével bírálják el. A miniszter rendelete szerint a tankerületi fő­igazgatók kéttárgyas javitóvizsgálatra enge­délyt nem adhatnak. A miniszteri rendelet célja az, hogy a középiskoláktól és e réven főként a főiskoláktól ezzel a leg­radikálisabbnak bizonyuló eszköz­zel és nem elkésetten, hanem mór kellő időben történt szigorú válogatással tartsa távol a gyenge képességük miatt oda nem való tanulókat. A Ház ma ülést tartott Ma ismét összeült a képviselő­ház, hogy tanácskozásait folytassa. Nagy jelentőségű kérdések van­nak előtérben, nem is szólva azokról a törvényjavaslatokról, melyeknek már régen törvény­nyé kellett volna válniok. Legfontosabb mindenesetre a költségvetés. Mint a félhivatalos közlések is mór hirül adták, 30 millió pengőre nem talált a kor­mány fedezetet. Ezt állítólag egy belső kölcsön felvételével kíván­ják eliminálni. Minden minisztérium a maga reszortjában a költségvetés sze­mélyi és dologi kiadásait teljesen lemérsékelte, miután azonban az állam a nehéz gazdasági időkben az Ínségeseket is a télvíz egész ideje alatt nagy összegű hozzá­járulással támogatta, más részt a közalkalmazottak fizetését nem kivánja bántani, a kö!tségveté et nem volt képes 800 millió pengőre leszorítani. A kormánynak most az a terve, hogy a mezőgazda­ságot megsegítse. Ennél fogva a földmivelésügyi minisztérium költ­ségvetését érintetlenül hagyta. Most fog eldőlni az a kérdés is, hogy a népjóléti minisztérium megszünik-e. vagy padig tovább is fennmarad. E tekiníetbsn egy olyan terv lépett , előtérbe, hogy a népjóléti minisztérium fennmarad ugyan, de költségvetését a mi­nimumra leszállítják és a feles­legessé váit tisztviselőket más minisztériumhoz osztják be szol­gálattételre. Jól szerepeltek a csabaiak az országos bridgeversenyen Fényes keretek között, előkelő közönség jelenlétében s kitűnő rendezésben zajlott le Budapes­ten az eitő orszó^os bridgverseny. Szombaton és!e hét órakor 32 pesti es 32 vidéki team ült le a Hungéria szálló erre a célra be­rendezett gyönyörű lermeiben a verseny esztalokhoz, hogy egy­más közölt az elsősséget eldönt­se. Csabát két team Réthy Ká­tolv, R thy Dezső, Weisz Kál­mán, dr. Gyömörey József, to­vábbá Steinberger Mór, Rusz Je­nő, Stern Sándor, Schwarz Sán* dor, képviselte a versenyen és a helybeli játékosok nívóját bizo­nyba, hogy az egyik team a legjobb \i vidéki csapat között a döntőkbe jutóit. A döntőkben a többi vidéki csapattal egyetem­ben a csabaiak sem állták meg helyüket és a további küzdelem­ből, a rutinirozoltabb pesti tea­mekkel szemben, kiestek. Ennek nem az az oka, mintha játéktu­dásuk nem volna megfelelő, mert elismert szakértők megállapítása szerint a megjelent vidéki teamek nagy játékerőt képvisellek, ver­senyrutinjuk azonban hiányos és a hosszantartó küzdelmet nem bírják idegekkel. Ez természetes is, mert mig a pestiek állandóan versenyben vannak, addig a meg­jelent vidékiek nagy része elő­ször ült le versenyasztalhoz. A selejtezőt egyfolytában tiz, az elődentőt tizenkét óra alatt ját­szották le, amihez nem kell kom­mentár. Éppen ezért szükséges, hogy a vidékiek eürübben rendezzenek házi, ciub-közi és a közel fekvő városok városközi versenyeket, hogy a legközelebbi országos versenyen minden tekintetben ki­tűnő kondícióban vehessék fel a küzdelmet. Mint hirlik, a Csaba Vivóegy­let máris tervbe vette a közel jövőéen egy vegyespáros szeren­cseverseny megrendezését és re­méljük, hogy a most lezajlott ver­seny hatása alatt népes mezőny fog indulni és sikerülni fog né­hány tehetséget felfedezni. Egy másik terv szerint pedig a pün­kösdi ünnepek alatt a környék­beli városok teamjei fogják össze­mérni erejüket. A m. kir. XXVIII. osztálysorsjaték április 15-én kezdődő húzásaira HENKEL BANKHAZBAN (ANDRÁSSY-UT 16. SZ. ALATT) KAPHATÓK JEGYEK Telefon 446

Next

/
Oldalképek
Tartalom