Békésmegyei közlöny, 1932 (59. évfolyam) április-június • 66-137. szám

1932-04-01 / 66. szám

r Békéscsaba, 1932 április 1 BEKESMEGYEÍ KÖZLÖNY Békésmegyei ma r •• a •• Közlöny ujabb közérdekű akciója A Békésmegyei Közlöny a kö­zönség érdekében mpst egy régi tervét valósítja meg, mellyel ismét tanújelét adja annak az elhatáro­zásénak, hogv a nagyközönség vitális érdekeit minden tekintetben szolgálni óhajtja. A mai időkben sok lakásváltozás történik. A meg­üresedett lakások kiadása is gond­dal terheli a háztulajdonosokat. Épp ezért a kiadóhivatal elhatá­rozta, hogy lakáskeresesre és lakáskiadásra vonatkozó hirdeté­seket teljesen ingyen közlünk lapunkban. Ezeket a lakáshirdetéseket bárki beküldheti lapunknak (kiadóhiva­tal Ferenc József-tér 20). akár pedig hirdetését eljuttatja Gubicza István Andrássy uti ingatlanfor­galmi irodájába, mely a hirdetést felveszi és lapunk kiadóhivatalá­nak átszármaztatja. Ujabb gyermekrablás Newyorkból jelentik, hogy egy ruj szöktetési ügy tartja izgalom­ban az amerikai közvéleményt. Az elhurcolás ezúttal Washingtonban történt. Antonio Arias 15 éves fiu két nappal ezelőtt eltűnt. A fiu az egyik leggazdagabb cubai cukor­ültetvényes fia. Szülei biztosra ve szik, hogy a fiút banditák hurcol­ták el és minden összeget haj­landók megfizetni gyermekük visz­szehozójának. HIREK Ezen a héten Réthy, Südy és Dolecsh gyógyszertárak tar­tanak éjjeli szolgálatot. — Hogy fogadják az újságírót a rendőrségen? Ma délelőtt fél 12 óra tájban szokás szerint el­látogatott munkatársunk a rend­őrség bűnügyi osztályára. Papp Zsigmond a bünügyi osztály veze­tője, aki betegen is bejár hivata­lába, Bakó László rendőrsegéd­íogalmazóhoz utasított bennünket, mint aki tud referálni egy üovről. A 17-es szobában találtuk Bakó Lászlót több rendőrtiszt társasá­gában. A tisztességes köszönést senki sem fogadta és ötpercig hagyták állni, amikor Bakó fel­nézett az aktóból és igy szólt: „nincs semmi, különben sem érek rá 1* Az ujságiró eltávozott s amit kivánt Horváth detektivfelügyelő­tői a legnagyobb készséggel meg is kapta. Az újság mindenkor segítségére van, támogatja a ható­ságokat. tehát hasonló elbánást kár. Már rég tapasztaljuk, hogy Esabán ez egy speciális helyzet, Kiért az ország minden más váro­sában a sajtó munkásait a köz­térdekre való tekintettel a leg­udvariasabban és legelőzékenyeb­[ben fogadják és támogassák hiva­tásukba. Itt e helyen leszögezzük, hogy alkalmunk lesz felső helyen is megfelelő módon interveniálni, ;ha újra azt látjuk, hogy az állam­rendőrség egyes tisztviselőitől negligációt tapasztalnánk, amikor | közérdekű munkánk ügyében el­[járunk. Cim nélkül. Már nem is tudjuk, hogy tulajdonképpen hol kezd­jük és hol végezzük? Nem az a feltűnő a mai leromlott erkölcsű világban, hogy a kir. ügyészség egy államtitkár kiadatását kéri a magyar parlamenttől lopás gyanúja miatt, hanem az a felhívás, mely most a lapokban nap­világot látott. Ez a felhívás szinte vérforraló és a guta­ütésre hajlamos embert a szélütés környékezi, hogy az állapotok idefajulhattak. Arról van szó, hogy egyes gyógy­szertártulajdonosoksápot fizettek azért, hogy engedélyhez jussanak és most szelíd hangon arra szólítják fel ezeketa bödohányu protekciós gyógyszerészeket, hogy ideje korán jelentkezzenek és tegyenek tanaságtételt, mert ha később a biróság tájön a megvesztegetésre — ellenük is megin­dul a szigorú büntető eljárás. Már egy-két patikus jelent­kezett, mint a fáma hirül hozza. Az egyik a „jótékony­sági alapba" fizetett húszezer aranypmgőt. Ennyit tud. Többet nem. A többit Dréhr tudja. Vagy talán Vass ? Persze, hogy ő. Csak az a kár, hogy a szegény halott­miniszter nem tud beszélni!.. A három Mellon fivérnek 8000 millió dollár vagyona van Londonból jelentik: Andrew Mellon volt amerikai kincstári államtitkár a hét végén utazik el Londonba, hogy mint az Egyesült Államok angliai nagykövete átve­gye uj hivatalát. Ez alkalommal megemlíti a világsajtó, hogy a 3 Mellon fivér Andrew, Richárd és James vagyona összevéve meg­haladja a 8000 millió dollárt és majdnem kétszer annyi, mint Ame­rika egész aranykészlete és elég volna az amerikai államadóiágok 50 százalékának a kifizetésére. Ha ezért az összegért aranytéglákat vásárolnának egész arany palo­tát lehetne belőlük épiteni. — Békésmegye főispánja a miniszterelnöknél. A napokban megírtuk, hogy vármegyénk főis­pánja és alispánja Szentesen tar­tózkodott az Ármentesitő Társulat ügyében. Most ugy értesülünk, hogy Békés és Csongrád vármegye főispánját Károlyi gróf miniszterel­nök tegnap magához kérette és a két megye főispánja a kormányel­nöknek jelentést tett az árvizve­szedelemmel kapcsolatos ügyek­ről. — A felső kereskedelmi isko­lai felvételi feltételek envhitése. A kultuszminiszter az eddig fen­nálló rendelkezését, amely szerint azok a tanulók, akik a közép • vagy polgári iskola IV. osztályát ismétléssel vagv javító viszgálattal végezték el, a felső kereskedelmi iskola I. évfolyamába nem vehe­tők fel. 37.600 — 1932. sz. rende­letével oda módosította, hogy ezek a tanulók is felvehetők, ha a negyvenes létszámon belül még van hely. — Akasztott embert találtak a Tabáni temetőben. Ma reggel egy idős ember holttestét találták meg a Tabáni temető egyik szil­vafáján. Csakhamar megállapítot­ták, hogy az illető Zsilák János 70 éves földműves, Czuczor-u'ca 25 szám alatti lakos. Zsilák gyó­gyíthatatlan betegsége miatt me­nekült a halálba. * Fütőkoksz e héten ér­kezik, el5jegyzést elfogad Werner Edéné és Tsa And­rássy ut 20 szám. — Április 5 -én lesz a kisgyű­lés. Korossy György főispán a leg­közelebbi vármegyei kisgyülést áp­rilis 5 ére hivta egybe. — Hont Ferenc csabai elő­adása. Hont Ferenc neve áll a magántisztviselők szombat esti előadásának műsorán. E név egy nagyszerű, magyar tehetséget je­lez, aki rövid pár év alatt nem mindennapi karriert futott be. Mint fatal szininövendék Gaál G/ula tanítványaként tűnik fel, de rövi­desen külföldre kerül. Még egész fiatal ember, amikor a párisi Oie­onban a világhírű Gemiernek lesz segédrendezője. O rendezi az Odeonban szinrekerülő Molnár da­rabot, a Hattyút s neve akkor be­járja az egész világsajtót. 1928-ban a szellemi olimpiászon résztvevő japán szinház előadásainak ren­dezésére őt. a magyar rendezőt kérik fel s általa aratnak feltű­nést heltő nagy sikert. Ám a hon­vágy őt is hazahozza. A Rózsa­hegyi sziniiskolának lesz tanára s a szegedi szinház parádés darab­jait rendezi. E-nellett előadásokat tart, ebben a szezonban már 10 előadás tartott a fővárosban. Szom­bat esti előadása a Nádor télikert­jében fél 9 órai kezdettel lesz megtartva, 80 filléres belépődíj mellett. Az előadás címe: „Á va­lóság színpadától a színpad va­lódiságáig". — Kedvezményes utazás Bu­dapestre. A Magyar Mérnök és Építész Ejylet I. építési, Dropa­ganda kiállítására a MÁV áp­rilis 5-ig érvényesen 33'/«-03 uta­zási kedvezményt engedélyezett. A kedvezményes menettérti je­gek a Menetjegyirodának a Bé­késmegyei Kereskedelmi Bank­ban levő fiókjánál (Szent István tér 3.) naponta délelőtt 8 -l-ig és délután 3— 5-ig válthatók. — Baltazár püspök Öcsödre jön. Baltazár Dezső dr. a tiszántúli egyházkerület püspöke junius ele­jén generális vizitációra ellátogat Öcsöd községbe is.. A püspök ezen­kívül még Szentest, Csongrádot, Szegvárt, Mindszentet és Kunszent­mártont keresi fel. A főpásztoit mindenütt nagy ünnepséggel kíván­ják fogadni. — Változás az AEGV menet­rendjében Értesítjük a t. utazó­közönséget, hogy április 1-től, péntektől kezdődőleg a békési piaci vonat Békéscsaba állomás­ról 5 óra 20 perckor indul. AEGV igazgatóság. — Nem vesz fel a kormány belső kölcsönöket. Az egyik fő­városi lap oly értelmű hírt közölt, hogy a kormány belső kölcsönt vesz fel. Most illetékes helyről fel­hatalmazták a Magyar Távirati Iro­dát annak a közlésére, hogy a fenti hir teljesen alaptalan. — Elegáns párizsi toalett majdnem ingyen! Minden nő álma: szépan öltözködni Az ele­gáns és divatos női toalett sok pénzbe kerül, azok a nők azon­ban, akik a Párisi Divatot olvas­sák, majdnem ingyen jutnak hoz­zá a legelegánsabb párisi toalet­tekhez is. Ez a népszerű magyar divatlap 1 pengő 20 fillérért szállítja pompás szabásmintáit, holott kül­földön ezek a szabásminták egész kis vagyonba kerülnek. A Párisi Divat egv száma 60 fillér. Kiadóhivatal: Budapest VII. Do­hány u 12. — A magyar szőlősgazdák panaszgyülése. A Magyar Sző­lős gazdák Országos Egyesülete szerdán népes közgyűlést tartott, ahol elhangzottak mindazok a panaszok amelyek évek óta kese­rítik a szőlőmiveléssel foglalkozó­kat. 800 ezer ember létkérdését jelenti a szőlő értékesítésének lehetősége és igy nem lehet cso­dálni, ha a gyűlés pessimízmus jegyében folyt le. — Bor helyeit marólúgot itattak egy locsoló fiúval. Tragikus sze­rencsétlenség történt az egyik Hód­mezővásárhely meletti ianyán hús­vét hétfőjén. Molnár András 14 éves fiu locsolni ment és többek között betért Lackó Juliánná 17 éves lányhoz is. Lackó Juliánná — nyilván tévedésből — egy olyan poharat emelt fel, amelyben nem bor, hanem marólúg volt. A fiu egyhajtásra kiitta a marólúgot, amelytől eszméletét veszítette és korházba kellett szállítani. Állapota súlyos — Az összeférhetetlenségi bí­ráskodást a közigazgatási bíró­ság hatáskörébe kívánják utalni. A keresztény agrár (Hunyadi) csoport értekezletén országos moz­galom indítását határozták el, hogy az összeférhetetlenségi bí­ráskodásnak a közigazgatási biró­ság hatáskörébe való utalása érdekében a törvényhatóságok is állástfoglaljanak. — Felfüggesztik a gazdasági munkálatokra a vasárnapi mun­kaszünetet. Az agráriusok mozgal­mat kezdtek, hogy a tavasz késé­se miatt függesszék fel a mező­gazdasági munkákra a vasárnapi munkaszünetet. Ez irányban kérés­sel fordultak a földmivelésügyi mi­niszterhez és remélik, hogy a ké­rés kedvező elintézést nyer. Van szerencsém értesíteni a ' vásárló közönséget, hogy , kerékpár, varrógép, tfádió, villamossági t. Tisztelettel szaküzletemet, javítóműhelyemet megnagyobbitva Andrássy-ut S. szám alá, Hauer- STRAU B SÁNDOR, áruház melle helyeztem at okleveles gépészmérnök í

Next

/
Oldalképek
Tartalom