Békésmegyei közlöny, 1926 (53. évfolyam) április-június • 74-144

1926-04-07 / 77. szám

G«IE8 SZÁM AM KOK0NA Sékésesaba, 1926 április 7 Szerda 53-ik évlolyam, 77-ik szám / ¥ BEKESM ZLONT POLITIKAI NAPILAP inrA Wi rniv>Y ri fi n r> n<w ww¥¥¥V W¥i¥¥¥w /n<„w . Telefonsaim : 7 Előfizetési dijak Helyben és vidékre postán küldve: negyed­ívre 75.000 kor. "így hónapra 25.000 kor. Példányonként 1000 korona Főszerkesztő : Dr. Gyöngyösi János Felelős szerkesztő: Filippinyi Sámuel Telefonszám : 7 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Békéscsabán II. kerület Ferencz József-tér 20. szám alatt. Hirdetés díjszabás szerint. Példányonként 1000 korona. - - " Tíadikötcsön kötvény tjamisitókat fogtak Budapest, áorilis 6. Az elmúlt héten a rendőrség nagyszabású hadikölcsönkötvény hamisítás nyo­méra bukkant. A Kecskeméti ­uccában levő Redlich féle bank­ban leleplezett Szöcs Ferenc és Szaplonczay Oszkárt kihallgatták, akikről kiderült, hogy a hadiköl­csön kötvényeken kivül hamis 25.000 koronás bankjegyeket is forgalomba hoztak. 77 kormány szembe száll az ettenzék támadásával Budapest, április 6. Bethlen István miniszterelnök _ ma reggel elutazott Radványba. "Előrelátható­lag csütörtökön érkezik vissza a Fővárosba, de azt a hetet teljesen a húsvéti szünetnek szenteli és csak a jövő héten veszi át hiva­talát. A szünet után összeülő nemzetgyűlésre vonatkozólag az ellenzéken egyelőre az az állás­pont érvényesül, hogy a házsza­bályokban engedélyezett időt teljes mértékben igénvbe veszik és a költségvetés vitájában ismét ki­férnek a frankügyre. Ez a taktika arra készteti a kormányt, hogy szembe szálljanak az ellenzéki frontnak a Ház munkaképessége ellen intézendő ujabb támadásával. Beniczkij szabadságát meghosszabbították Budapest, április 6. Beniczky Ödön feltételes szabadlábrahelye­zési idejének lejárta után jelent­kezett az ügyészségen, de ott a fogházbüntetés folytatására további halasztást kapott. Védője ugyanis bizonyítvánnyal igazolta, hogy Be­niczky egészsége még nem állt helyre és igy, ha bevonul a fog­házba, az az egészségére igen ká­ros lenne. Beniczky vidéki isme­rőseinél tölti legtöbb idejét abso­lut nyugalomban és egyáltalán nem politizál. Vannay elmeállapotát megvizsgálják Budapest, április 6. A biróság elrendelte vitéz Vannay László elmeállapotának megvizsgálását. Vannay a birói rendelet folytán köteles lesz visszatérni a Fővá­rosba, hogy az orvosszakértőnek rendelkezésére álljon. József főherceg a 101-ekről A 10l-ek hősiességének a főherceg naplójában örök emléket állított — Csernovitz bevétele Mi csabaiak a háború elveszí­tését megsirattuk és a nem­zettel együtt ma is gyászoljuk. A békekötés után, mely bennünket minden féle viszonylatban meg­nyomorított — fájdalmas büszke­séggel él szivünkben a tudat, hogy a mi fiaink megtették kötelessé­güket és csak annál erősebben él szivünkben a hit, hogy ez a hő­sies kötelességteljesitésfogja vissza szerezni nemzeti életünk alap­feltételét : a régi Nagymagyaror­szágot. A 101-ek hősiesságét mi ismer­jük, de kétszeresen büszkék va­gyunk fiainkra most, amikor az ő hős vezérük állit nekik egykorú naplójegyzeteiben örök emléket s ezen keresztül legendás hősiessé­gük bevonult a magyar történe­lembe. A napló az 1917 augusztus 2-3 iki napok harcait és Cserno­vilz bevételét örökíti meg a követ­kezőképen : A döntő ütközet „Moldauisch Banillat három ol­dalról támadták meg. Az oroszo­kat a közvetlen délre levő ma­gaslatokról le is szorították." Az áttörő roham előtt. „Telefonozok a 101. ezrednek, hogy közvetlen mö­göttük állok s személyesen irányi­tok mindent!Győznünk kell! Győz­ni fogunk Isten nevében. Sürü por- és füstfelleg borítja az orosz állást, közte csak ugy pislognak a gránátok villogásai. 3 óra 30 perckor hátraveti tüzét tüzérségem. Eddigre már hős 101-eseim az orosz állás köze­lébe kuszlak föl a parton. Az orosz géppuskák hahotáznak s ropog a gyalogsági tüz. Énekelve nagy lelkesedésben látom dicső hőseim példaszerű lendülettel a porfellegbe rohanni, a Kabestie-Komarestie közötti magaslati vonulaton. A főerő, a betörési ponton, Kabestienél s attól közvetlen kétoldalt érvényesül. Több hullámban tör előre a 101-esek lelkes rohama. Abban a pillanatban, midőn tüzérségem hátraveti a tüzet, az első rohamhullám már bent is van az orosz állásban Heves kézigránát-harcot hallok mig vágtában előre lovagolok s rendkívül erős gépfegyvertüzet. mely vagy tiz szivet szorongató percig tart, gyalogsági tüz. bizton üldöző tüz s azután csend. Az ellenséges első állás át van törve. Gyenge ellenséges',lövegtüz, mely lassan elhal. 101-eseim soha nem látott lendülettel rontottak neki az ellenséges vonalaknak s rövid, de elkeseredett kézitusában tépték azokat szét. Vastag ékké tömörült a támadókegetrázóan lelkes tömege és az érintetlen ezredek a rést széjjelfeszitik. Az ellenséges tüzér­ség elhallgat, — vágtában mene­kül. A magaslatra fölérve, ott ahol a füst- és porfelleg volt az imént, halálos csend, csak holta­kat, hörgő haldoklókat látok s nyögő sebesülteket. Sem saját támadó csoportomat, sem az oro­szokat nem látom, csak heves harci zajt hallok röviddel ezután. Az egész orosz állás megingott és vad futásban menekül az ellenség. Hat órakor délután a Komarestie­Kabestie állás teljesen a miénk. Jön a jelentés, hogy lelkes csa­pataim az ellenséggel együtt ér­ték el annak második elágazó állását, az elágazási pontban még heves dulakodás volt pár pillana­tig s azután az ellenség teljesen felborulva, mint egy fölrúgott han­gyaboly hangyái, szanaszét me­nekül. Egy óra múlva harc nélkül el­foglaltuk a 3. állását is. Tervem si­került! Csernovitz az enyém, haj­nalban harc nélkül be fogunk vonulni!" Bevonulás Czernovitzba „Vastag, fullasztó porfelhőben, lassan közeledünk a városhoz. Ekkor veszem az első jelentést, hogy még az este, nemsokára át­törésem után az ellenség mene­külve hagyta el a várost és az föl van lobogózva és nagy néptömeg vár engem. Ahogy előre láttam és amire számítottam : lövés és roham nélkül veszem be a várost. Az utolsó dombon, a külváros sze­gélyén vár rám a polgármester és egy gyönyörű beszéddel üdvözöl. Meleg szavakkal mondok köszö­netet, Csernovitz az elveszettnek hitt gyermek, szeretettel üdvözlöm és mindenkorra visszaadom az anyamonarchiának. Előrehajt a polgármester, hogy a nagy téren az egész nép előtt ünnepélyesen fogadhasson. Fehérruhás leánykák szórnak utunkba virágokat, ken­gyeleimbe s lovam sörényébe vi­rágokat Kiznek s nagy koszorút tesznek lovam nyakába, elárasz­tanak virággal. Még ilyen diadalmenetet nem láttam ! Minden katonám csokrot kap, puskájába, sapkájára virágot tűznek és mindig újra virágokat szórnak utamra és „Isten hozott", „hála Istennek" kiáltásokkal üd­vözölnek. Az asszonyok zokog­nak és nevetnek, integetnek és csókot küldenek és áldva nvujtja karjait mindenki felénk. Zug a viharos „hoch". Olyan, mint a leg­ünnepélyesebb urnapí körmenet, áhilattal és lelkesedéssel telve. Az ebéd után auiomobilra ültem és Kamena-ra mentem, hol be­vártam a 34. hadosztály élét, az emberek csodálkozva néztek rám, midőn az ellenség oldaláról jöt­tem feléjük, különben ez csakis ugy volt lehetséges, hogy az ellen­ség már az orosz határra húzó­dott volt vissza. Elvonultattam magam előtt az én 101-eseimet, többeknek ezüst vitézségi érmet adtam: a hadosztály többi ezre­dei is elmenetelnek előttem s azután Storosinetzre folytatom uta­mat s onnét Kutyra. Ezzel a mai dic;ő nap be van fejezve. Áttörésem csapataimnak 25 ha­lottjába és 150 sebesültjébe ke­rült. Ily kevés veszteséggel áttörést tán még sohasem csináltak Az AOK mai hivatalos jelen­tése ezt mondja: „A XVII. had­testnél erőteljes tüzérségi előké­szítés után, az erős ellenséges állás Komarestietől keletre a 34. Ho. által áttöretett. Saját csepa­taink a visszaözönló ellenséget közvetlen közelből követték. A szomszédos szakaszok csatlakoz­tak az üldözéshez. Különösen kitett magáért ezen merész áttörés­nél a 101. gy. ezred. Föltartóztat­hatatlan szorongató üldözésben az 5. Ho. részei József főherceg sereg-arcvonalparancsnok szemé­lyes vezetése alatt bevonultak Csernovitzba.. Zürichben a magyar koronái 72-8l-el jegyezték. Olasz Fiat autók képviselete Cordatic autógumik gyertyák, gyújtók, fényszórók stb. Automobil felszerelési cikkek gyári lerakata Telefon 144 F. S. golyós csapágyak Faragó Sándornál Békéscsaba mm^x 50

Next

/
Oldalképek
Tartalom