Békésmegyei közlöny, 1926 (53. évfolyam) április-június • 74-144

1926-04-07 / 77. szám

2 fiUKilSMEÖIEI KCffiMSíre Békéscsaba 1926 április 7 A városi tanács ülése A folyó évi április 3-ón tartott tanácsülésen a következő ügyek lettek elintézve : Iparigazolványt kaptak : SBálint Imre böröndös, Kautzil és Bielik kárpitos és lakésberendező, Vágó Rezső Rt. építőanyag kereskedő fióktelepre, Turcsek Kálmán autó­kereskedő, Uhrin Erzsébet rövid­árukeroskedő iparra. Tűzifa mintaraktár létesítésére engedélyt kapott Jókai-ucca 2. sz. alá a Kereskedelmi, Mezőgazda­sági és Ipari Rt. Házlebontási engedélyt kapott Bodorik Antal, Telekdarapolási engedélyt ka­pott, Szalai Dezső dr. Épitési engedelyt kaptak: Bé­késcsaba város a Vasuti-vendég­lőre, Varga György, Bagyinka Mi­hály, Pepó Pál, Molnár András, Bagyinka János, Zsilák Mátyás és Lehoczky Márton. A Vasúti vendéglő átépítésére beérkezett ajánlatok közül a ta­nács Bányai András építész aján­latát fogedta el. Deutsch Tibor kiállítása Vasárnap délelőtt 11 órakor szép számú közönség jelenlétében nyitotta meg ügyes beszédével Gajda Béla az Aurora-kör elnöke Deutsch Tibor kiállításét. A kiállítás 72 darab olajfest­ményből és rajzból áll, mindmeg­annyi érdekesen lárja a szemlélő elé egy izmos tehetség kibonta­kozó erejét, forrongását, keresését. Az ügyesen összeválogatott képek mintegy kijelölték azt az utat és szemlélhetővé tették, melyet a fia tal művész az utolsó máslél esz­tendő alatt megiett. Szinanalizisében ugylátszik már megtalálta azt, amit egyéninek szokás nevezni. Mig régebbi képei az impresszionista naturalizmus felfogásában jelenítik meg a tájat, zsánert, figurát: addig legutolsó munkáiban igyekszik elvonatkozni vonaltol, formától, tehát a rajztól és inkább egész egyénisége felol­vad a sötét, de mély vilógitésu szinhangulatban, melyeket egysze­rű eszközökkel úgyszólván egyet­len markolással repít a vászonra. Itt-ott még látható az ifjúság szerielensége egy-egy széttöredező színfoltban, de lelki szűrője már mindinkább egyenletesebben en­ged át magán vonalat, formát, szint és hangulatot. Lelkében inkább a borongás felé hajlik, de ifjúsága a borongást nem egedi buskomorsággá köve­sülni es meleg sárgáival a legko­morabb mélységekből is felszínre csillog. A termeszettől nem tud, de nem is akar elszakadni s épen ezért iránya nem tévesztendő ösz­sze az expresszionisták, kubisták irányával, mint olyanokéval, aki­ket kizárólag az izgat és sarkal, hogy hogyan lehet a természet egységét mesterkélten széttöidelni, hogyan lehet a „kört négyszöge­siteni". Deutsch Tibor épen ellenkezőleg a természet egységét akarja szinte brutális erővel még a valóságnál is szervesebb, tömörebb egységgé szorítani. A megkezdett ut jó — ha van­nak is most még felesleges sarkai szögletei, — ha el nem tévelyedik az utiól: célt fog érni. A főispán sikerrel tárgyalt Aradon Megírtuk volt, hogy Kovacsics Dezső dr. Békésvármegye főis­pánja a napokban Aradra uta­zott, hogy a komunizmus alatt elkonfiskált és később a románok által Aradra szállított vármegyei értékeket visszaszerezze a vár­megyének. A főispán hazaérkezett Aradról. Útjával kapcsolatban a következő értesüléseket szereztük: A románok kivonulása után a vármegye mindent elkövetett, hogy az elrabolt értékeket visszakapja. A hosszas fáradozások ered ményre vezettek. Dr. Kovacsics Dezső főispán Csatáry Béla miniszteri tanácsos kíséretében két napig Aradon tar­tózkodott, ahol tárgyalásokat foly­tatott az illetékes román hatósá­gokkal a megye tulajdonát képező értéktárgyak visszaadására vonat­kozólag. A főispán és a miniszteri taná­csos tegnap visszaérkeztek Gyu­lára. Útjuk eredménnyel járt, amennyiben a román hatóságok kiadják az elvitt értékeket. Amint értesülünk, április 12-én két vármegyei számvevő utazik Aradra, hogy átvegye az értéke­ket és Gyulára szállítsa. A Kúria uj tárgyalást rendelt el a szarvasi­uti legények bünperében, akik megölték a „boszorkányt' A „Békésmegyei Közlöny" hír­adása nyomén az egész ország sajtóját, de még a külföldi lapokat is foglalkoztatta az a szenzációs eset, amelynek hőse Tokár Vince, békéscsabai, szarvasi-uti földmives és öt fiatal legény barálja, név­szerint: Korcsok Mihály, Csatán Imre és Lajos, Turzó Mihály és Timár György. A spiritiszta tanoktól exaltált és beteg Tokár Vince ugyanis a mult év febiuérjában éppen lázálmát mondotta legénytérsainak, hogy őt egy szörnyű szellem üldözi, aki megakarja ölni s aki jelenleg bo­szorkány ruhába öltözött, amikor arra vetődött Fábián Zsófia csabai koldusasszony, a szegényház la­kója. Az öregasszony kéregetni bekopogtatott a házba, de amikor belépett, a beteg Tokár elkezdett kiabálni: „Itt a szellem, itt a szel­lem 1 — s erre barátai bottal meg fejszével neki estek a szerencset­len öreg asszonynak s mikor már a szó igazi értelmében agyon­ütötték, holtan kidobták a keríté­sen ót az uccéra. Tokár erre boldogan elkezdett kiabalni: Meg­menekültem, megmenekültem I — s ezóta tényleg el is hagyta a betegágyát. Szándékos emberölés cimén in­dult meg ellenük az eljárás s a gyulai törvényszék a legényeket fejenként másfél évi börtönre ítélte. A fábla az enyhítő körül­mények figyelembe vételével, hogy tudniillik a legények a betegideg­zetü Tokár Vince befolyása alatt állottak, a büntetést öt hónapi börtönre szállította le. Mig most a Kúria mind a két alsó bíróság ítéletet megsemmisítette és uj fő­táigyelás megtartását rendelte el. A Kuiia többek között tisztázni óhejtja, hogy a legények felfegy­verkezve, felkészülten várták-e a boszorkányt? De orvosszakértőket fognak meghallgatni arra vonat­kozólag is, hogy milyen lelki­állapotot idézhetett elő az ala­csonymüveltségü legényekben To­kár Vince kísérteties előadása és boszorkánylátomésa. főpolgármester és az érdeklődők­nek hosszú sora, A barlang a pünkösdi ünne­pekre most már kétségtelenül el­készül. Megáldása az Országos Kongregációi nagygyűlés egyik legszebb programpontja lesz. A barlanghoz vonuló körmenetben iészt fog venni Magyarország minden kongregációja és a csatla­kozó hivek ezrei. Az előkészítő iroda (Budapest, VIII., Horónszky-ucca 20. sz.) kéri, hogy minden testület, amely ez ünnepségeken részt óhejt venni, minél előbb jelentkezzék. Ajánlatos a kongregációk utján fordulni az irodához (ahol van ilyen kongregáció), hogy az ügyek együttes lebonyolításával a posta költségeket leapasszuk. Minden résztvevő megszerzi az „Utn>utató"-t (20 oldalas füzei), amely igazolványul szolgál a gyű­léseken (ára 5000 korona). Az „Útmutató" fölvilágosilással szol­gál a gyűléseken az elhelyezke­dés, kedvezményes vasúti jegyeket illetőleg és az ünnepségek részle­ges programját tartalmazza; mint­hogy csinos kis füzet, az ünnep­ségek emlékéül is szolgálhat. — Tanítógyülés. A Békésme­gyei Általános Tenitcegyesület igaz­getóségi-bizottsága április 10 én délutón 2 órakor Békéscsabán az Irányi uccei állami elemi iskola lanitó szobájáben gyűlést tart, melyre ez igazgatóbizotlság tagjait tiszteletid meghívja az Elnökség. Pünkösdre készen lesz a Gellérthegyi lourdesi barlang A budapesti Szent Gellérthegyi Icurdesi barlang építése nagy lé­pésekkel haled előre. A barleng Szűz Mária szobrát Vastag György szobrászművészünk készíti rusz­kicei márványból. A barlanghoz csatlakozó kisebb barlangokban még két gyönyörű szobormű nyer elhelyezést, ez egyik azt a jelene­tet ábrázolja, amidőn Sztnt István király Szent Gellert püspök taná csáia felajánlja a szent koronát Magyarország Palrónájánek, a má­sik Jézus Szent Szive szobra lesz. Az impozáns épitkezéa különö­sen Szent Jczsef kilencede elatt haladt ismét nagy lépésekkel előre. Ekkor érkezett meg az amerikei megyaroknek 190 dollár edomá­nya. Ez alatt ez idő alatt ajánlót tek fel a diósgyőri vasmunkasok Rácz Sándor utján, hogy a bar­langot elzáró ó-keresztény st'lusu vasiácsozatot Lux Kálmán dr. művészünk tervei figyelembe véte­levei teljesen ingyen készítik el. Ugyancsak ez alatt az idő alatt vállalta el egy jótékony ferfiu az egyik színes ablak költségeinek teljes fedezését. A készülő barlangot már eddig is többször megtekintette József Ferenc királyi h» íg, Orsenigo Cesere nurcius ippla József Az alispán az évvégéig marad hivatalaban A minisztertanács, illetőleg a magyar belügyminiszter döntött Békesvármegye három főlisztvise­lőjének nyugdíjazása ügyében, hi­vatkozással a szanálási törvény idevonatkozó rendelkezéseire : Dr. Daimel Sándor alispánt 1927. evi január 1 ével, dr. Zöldy János vérmegyei tisztifőorvost folyó év julius 1-ével és Sárossy Gyula vármegyei árvaszéki elnököt folyó évi április l-ével nyugdíjazta. Ezek szerint vármegyénk alispánja a folyó év végéig mered hivatalában. lllltJttlá — A csabai hősök emlékét megörökítendő Belanka Mihály építesz egy tervet dolgozott ki,, melyet a város véleményezés cél­jábót felterjesztett az Országos Képzőművészeti Tanacshoz. Az emlekmü a Petőfi liget Andrássy­uli frontján foglalna helyet és költ­ségé mintegy 400 millió korona lenne. A Képzőművészeti Tanács, azonban a tervet elvetendőnek itelte azon indokolással, hogy az egyrészt nem megfelelő, másrészt nem engedhető meg, hogy egy ilyen kegyeletet szolgáló műbe árusítóbódék építtessenek be. Ja­vasolja a városnak, hogy hirdes­sen pályázatot megfelelő emlekmü elkészitésere. — Nem felebbezik meg a gyulai kamarai tagválasztásokat. Gyulai tudósítónk nyomán meg­írtuk a múltkoriban, hogy az al­ispan távirati kérdést intézett a miniszterhez és a kamarához, hogy vájjon a kamarai választá­sok megfelebbezhetök-e ? Nyilván ennek tudható be mai értesülé­sünk, mely szerint Gyulán a ke­reskedők és iparosok a feleb­bezésiől elállotlak s igy a válasz­tás veglegesnek tekinthető. — Az AEGV pályáját is rendbe­hozták Vesztén. Az AEGV pályá­ját, mint köztudomásu, az árviz. tönkretette. A vasút azóta a pá­lyát rendbehozta es a mai nap­pal a forgalomnak átadta, ugy hogy a MÁV-val való csatlakozás ismét lehetővé vált. Tavaszi nöikabátok nagy vá^ lasztekban, teltiinö olcsó arakon Kulpin Jakab divatáruházában Békéscsabán. — Feláron lehet Budapestre utazni. £ hó 10-étől azok, akik a budapesti nemzotközi vásárt megi&tog aiják, bármely vo­nattal es bármely kooiosztá. iyon féláron atazhatnak Buda­pestre Erre jogosító igazolvá­nyok dr. Gyöngyösi János­nál, a vásár tb. képviselőjénél (főtéri könyv keresksdóseben) kaphatók. Ci epe de chinek, I/ a francia, nehéz minőségben, georgettek, ja­pán selymek, foulárdok minden divatszinben. Szigorúan szabott árak. Csipkeáruhaz, Andrássy-ut 6. — A Jfcbbelikészitő iparosok szakosztálya ma, szerdán este 7 órakor választmányi ülést tart az Ipartestület helyiségében. Ké­retnek a tagok pontos megjele­nésre. Elnökség. Francia bordeurös crepe de chinek a legujebb divatú ruha­anyagok megérkeztek, 140 cm. szeles 2 mt. egy ccmplet ruha­Csipkeáiuház, Andrássy ut 6,

Next

/
Oldalképek
Tartalom