Békésmegyei közlöny, 1901 (28. évfolyam) január-június • 1-52. szám

1901-03-24 / 24. szám

> í8datrd«!«D, hogy a ssíptég elérésire és fa n­a tflakJtínShb és legblztoaaMi a FÖLDES-$*« ^ £ Alapíttatott I82ö öan. * ^ A leoajánlliatöbb és iepjutányosabb beszerzési forrása szőnyegek-, bútorszövetek csipke- és szövoffüggönyök-. iópokróczok-nak napiban é» kicsi.iybgn 2 kor.,kis tégely fkor., ezappa-t 70 fillér, pmlerl.20kor. Készito: FÖLDES KELEMEN gyégyszeréaz ARAOOH.— Kapható (plndeji gyógyszertárban, tm. EüDAPEStTÍV., VaözTutcza 25. sz. hiraMMjyárj naav caktír*. Óriási vátasrtik nerrsa éa smyrr.a | ^j-''": iCHWAflTZféle vahunint azok melléképüle­tei! iez vonatkozó terv és költ­ségvetések elkészítésére ezen­n '1 _ pályázat hirdettetik ; az : elkészített terv és költségve ! tések IÖÍU. } ,, rj| 10-ig a köz­Jség elöljáróságnál nyújtandók j be, s ugyanott a pályázók az ; előméretek ós az építendő I épü'et alkatrészei és anyagaira | né/ve tájékozást nyerhetnek. | Megiegyeztetik, hogy csu­' pán az elfogadott terv fog dí­jazta tni. Medgyssegyházán, 1901. március hó 2(J-án. Kov cs Lajos, Mauiis Pál, jegyző. biró. Páratlan és aéíküiözbeteUea fogtlsztitő szer a fofc-krérue 1 tubus 60 fillér. MlndenUtt kaphatí. Évtizedek éta nacy sikerrel hasznáftatik A KI AKARJA. HOGV GYERMEKEI eaószségesatt lojyensk, a U magi sím akar beteg lenni, használjon ^ftRi flCE. LLi: GYOMORCS EPPEK 200 öv óta elismert kitűnő hktáauftH. s— gyomorba), étvágytalanság, nehéz emésztés • S stb. énén. Kis üveg 80, nagy 1-40 fii. Kapható minden gyógyszertárban. « KÖ2P0ntl elárusitóíssa B R A D V KÁROLYT „WAOVAR KIRAlV ' gyógyszertára BÍCS, I., Fléischmarkt I. 82., honnan 3 kis uveg 2 40 korona, vagy 2 nagy üveg 2 80 kór., barmentve tyjoeto --.. .. ! • 1. ir.l ri» Óv&kodjuak érlékieieo ^ utáozft­toktólb^í?;, Schutzwarke Árverési hirdetmény kivonata. Orvosilag ajánlott legTég-ibb háziszer a rossz emésztés fleVíée kffvetkezméuyel ellen. 9&T Nem szabadna hiányozni* egy háztartásban sem, ~SS2 Csalt akkor valóíii, bs mLnden doboz fedelén a „PSERHOfER I." né v vBröo irfiisal iátnmfl. A békési kir jbiróság, mint tkkvi hatéság közhírré leszi, hogy ifj Kollár János ru.-berénvi ügyvéd végrehHjtatr>kiiak Gyaraki Mlnáiy k.-tarcsai lakos végrehajtást szen­vedi) elleni 20 korona 10 fillér tőkekövetelés ős járuléka iránti végrehajtási ügyében a gyulai kir. törvényszék (a békési kir. jbiróság) területén levő k.-tarctai 1893. sz. tjkvbe foglalt (4312—14) hrsz. l 5'7 l t„ CD-öl középszállási lánya holy ós tartozékaira az ár­verést 692 kor.-ban ezennel meg­állapított kikiáltási árban elren­delte és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1901. évi április hó 3-ik nspján d e. 9 órakor K.-Tarcsa községházánál megtartandó nyilvá­nos átverésen a megállapított ki­kiállási áron alól is eladatni fognak. Arv rt'zni szándékozók tartoz­nak iiz inga'lati becsárának 10%-át, vagyis 69 kor 20 fill. készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t. cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal szá­mitolt és az 1881. évi november 1-én 3333. szám alatt kelt igaz­ságügyminiszteri rendelet 8 § ában kijelölt óvadék képes értékpapírban a kiküldölt kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t cz. 170 §~a értel­mében a bánatpénznek a birógág­nál előleges elhelyezéséről kiállí­tóit szabályszerű elismervényt it­szolgáltatni. Kelt Békésen, 1901. január hó 5-én. Kir. jbiróság, mint tkvi hatósájj. Oyukiti, 142-1. kir. jbiró. rsrrnrffiTKtj r 26 Év ÓTA - ^ Az ELISMERT LÍBJOBB J2 Ji|| 1 MAGVAK BESZERZÉSI Í |||YP tÍáOK> 0BUDAPEST | Íjl** ^' 5 ANDRÁSSY-UT 23« % ÉS ÉS ROTTENBILIER-UTCZA33 • j 0 KÉPES ÁRJEGYZÉK INGYEN J ÉS BÉKNENTVE • CR^ PTS-ram ,rtí! i" líze t Bunapest, VI,, I at'l^ ^ a f Ala.ajjtafn{t l853.Aradi utca 10., Nyilvános polgári iskola 13-14 eves ifjak i-észére; Feiiobb kereskedelmi iskola 14 -18 éves ifjak részére^ Keveló internátus benlakó növendékek részére. 8>zonyttvanyai silamdrvényesek és az egyéves ön­Kenttssegre jogosítanak. Bövobb felvilágosítást l nByen ad RÖ^ER JANOS, igazjaM. Budapest legújabb látványossága a BELVÁROSI KÁVÉHÁZ IV., kiavó-téi> "2. fK,otil d > I 72 J piiitnAju.i oiilélfirlí talnlVozö Kelje. * Kéffc; STKUSR. SÍNÜ0Í!. ffoiCÉiilefe keí,venci t&tdlkoid tielye^ IKLIVÉNYI FERENCZ | k veróéqlöí ^cian^^Mém&i^ •2 j Etaslapest, VI Andlrík»á'y.nt J®. •5 bcittinö magyar konyna. — Valódi tiszta borok é» a _ l vIlL^ilft „fsetaorrbrtiu" egyedUU kimérése. HIRDETÉSEKET # REKLÁMOKAT szakszerűen, pontosan és legolcsóbban közöltet az összes lapokban az ÁLTALÁNOS TUDÓSÍTÓ hirdetési osztálya Budapest, VII,, Ei;zsébet-körút 34. Tulajdonos: LE0P0L0.GYULA, szerkesztő, ^ BEMllNIoS—bK „ ts GÁZMOTOROK ipari és flaidaságl ciélokra o= ^Sfí f OSERS és BAUER Gyárából ° a legjobbak és l«Bfelrneva»ítít)eK • lélezfi szerkszotek feízoit. 1 VEÍÉRFCTFPRLIÍEÍWÍÉSWKLÁ/Í SLÉNES B, 1 Bud.,g»(, VI., Váczl-körut 61. «r Képes arjegygéte iaigyen. EUDAPE-ST YÍI ÍF^^DEO'-^ÖQUT \J _ CV)Z Bel-éi.Ijülföltü s&obodalnja^ Ijííítljöslé&fc,értÜsi&its se i í > figagcsiroüáia. njustrál) lajitraririoiátg.^ Feluilá^oiiiláa dijtalat].­; • 2 FRATELLI OEISIHeEH küld Fiúméból vagy Triesztből 41a kg. Cuba-kávét, válogatott 15 korona 30 fillérért ^ •*-• ' J elvámolva és Vérmentve. r i ' ••*-• ÁRJEGYZÉK INGBEN Hű J Adóügyi értesítés. Az újonnan keletkezett üz­letek, feles és földbérletek, va­lamint egyéb haszon hajtó foglalkozások után a Partbor, Sr.erry, SaJaga, Baaelra, Hariala, Chesils, Rajna> 4a aosst-bercii, Kaphatók nlndan íebb faszer- ta aaamege-kereskedéMkWn, szánéi;, kávéházak és éttormekteft. QouáT ElaSrangru Kénes béwizü gyCgy • filraö, páratlan gőzfürdővel leg. i«modernebb Isiapfiirdökkíl, pon­páa ásványvíz - uazoóákkal, k£> és kádfürdőkkel, - 200 Kényel­mes lakószobával. — Frcspektus kívánatra Ingyen if tórtaonive. A Kiváló Hűl&d ital «a gyógyozélokra w axol&M, AJAíSUAK:- Of. Koiányl ál Or. Kétbly egyetemi tanár urak Ida bajoknál, vtrp!»t£nytég«tl, emésztési zavaroknál, gyanjaatgaknil at Gr íj én meíreaaelénl htly i KŐBÁNYAI KIRÁLY-SÖRFÖZÖ. KÖB A^VA., bizottságilag 1901. márczius hó '28, 29 és 30-án fog meg­állapittatni. Felkóretnek tehát az érde­keltek, hogy ezen határnapo­kon személyesen megjelenni s érdekeiket ott képviselni szíveskedjenek. B.-Csabán, 1901. márcz. 22. Galli, Zsiros András, adóügyi jző. biró. féli és nyári gyógyhely BUDAPESTEN ÍOO.OOQ sersjagy. fiÖlöoö nytf^nérsy. ­•Siuiifj, wj^áit A jelenkor legnagyobb nysréw eaélyíí sorsjátéka a «»». l*ir. exab. OSZTÁIjV^ORSJATÉK. ? Hpvopta ~ «gy hwsáe. ' ing/eo I léwieaWs. ÖgyuSkSSi . feerestatnek.J ^ j-ja it- L ^ F^ , Ma »«iT.iil a haja. használja a kitüno-Zoltán-féla STELLA VIZíT. 'oielJít .'H4ír Hegoi^ratórJ mely nem fest, hanem a^ haj eredeti szinet .idja viasza' Üvegje 7. kor.' posta utiá.1 Mrmaatvé 2 kor. SO fii. ZOLTAM BÉLA jyójyszeríaráSan. fi»sat *..korona-u. 23.' Megretifblések intázendők Arlcjteji hirdetmény. B.-CSABA község tulajdonát képező kórház ós Széchenyi-liget újonnan épitendő keritéséhez szükségelt S és liáfe sodrony biztositása czóljából a község elöljárósága zárt ajánlati versenytárgyalást hirdet, fel­hiván a szállitani óhajtókat, miszerint zárt ajánlataikat az ajánlati összeg 10%-ának megfelelő óvadékkal ellátva, valamint a sodrony háló-fonat négyszögméterenkénti árának a sodrony minőségének határozott megjelölésével legkésőbb f. évi ápril. -5-ik napjának déli 12 órájáig a községi iktató hivatalba annál is inkább beadják, mivel a később érkezett ajánlatok nem vétetnek figyelembe. Közelebbi felvilágositással a községi mérnök ós a gazdasági intéző szolgál. B.-Csaba, 1901. márc. 22. Csaba község Eioijároi co 'CTÍ .o -JTÍ s_ -eö C/5 > <13 •Q JS A -o CFÍ o O) d) Mi(ü ő SIAGIAK gjái tnraányu CZ1PŐK. férfi- és diva'árú iizBete B.-Csaba,Főitcr, ías ártsii kúttal szemben.) a EetgisEcssbb bevásárlási forrás és raktáron van­nakférfi, nöi es gyermek czipök ugy sárgában, mint feketében a legna­gyobb választékban. a legújabb divatú férfi és gyermek kalapok; legjobb minőségű férfi és gyermek ingek, gallérok, kézelők; jóminőségü bőr, selyem keztyük; szines, fekete harisnyák, Hölgyek részére a tavaszi és nyári idényre a legutolsó divatú napernyők ugy színesben, mint feketében óriási választékban igen kedvező 6. röfi be­szerezhető Elegáns kiállítású blOUSOk, alSÓ­SZOknyák, kötények minden minőség; a legújabb divatú nyakkendők minden kivitelben olcsóbbak, mint bárhol. CD CS o Cfí o. CD < JU, V) ÜJ­1 pi­ai su. CO Angol ujdonsúgok kalapok és nyakkendőkben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom