Békésmegyei közlöny, 1899 (26. évfolyam) július-december • 53-76. szám

1899-07-02 / 53. szám

Békés-Csabai Takarékpénztár-Egyesület az Osztrák-Magyar bank mcllcklielyc. Befizetett részvénytőke: 240.000 frt. Elfogad Tartalékalap: 70,000 frt. Betéteket, takarékpénztári könyvecskékre és check számlár Váltókat leszámítol legelőnyösebb feltételek mellett és kölcsönöket nyújt biztosított folyószámlára. Jelzálog kölcsönöket engedélyez hiiz- és föld­birttikm. jelzálog kölcsönöket olcsón nyújt 10—50 évre. p^gf Előleget cspjf értékpapírokra és éksier^kre, <D "3 % «8 •S «8 •8 cno «8 Hfe •6 € € w •6 H* •i •8 eu CM UJ V2 co a V se Minták bárhová kívánatra bérmentve küldetnek. Tisztelettel érttsiljük a t. bölgyközönség< f, hogy a lel­tározás előtt vpgj Uíik, miiK k foijián a közeltdő nyaii saisonra a még visszamaradt divatos iub» keimt ket és pt dig : mosó­voilok, delain, battiszt, luisin és selyem különféle mértékben, bámulatos olcsó árakon PÉIT minden nap "Ü® kivétel nélkül, a meddig a készlet tart, eladjuk. A női confectió osztályunkban előre haladott idő miatt esőkSpcnyegek . . 4 fi ttól feljebb, tavaszi kabátok . 5 „ » gallérok 1 « ?» nehéz angol gallérok 4 „ „kaphatók. Eztn ritka alkalmat lebát re mullassza el senki 1.1 Aki szeret olcsón venni, szerezzen magának sztméljes meggyőződést a Békésmegye női divat és kész női és gyermek felöltők legnagyobb áruházában ImM TcsWírcH Utódai e­8­B­CD 13 P? CD CD­t*r CD PT P? •e cr ca pr Telefon : 28. B.-Csabán, Főtér. Telefon : 28. 8­8' 8­mo B­B m & 8­S­8­8* 8­8­& 8­8­8­& » 8­& DÉVA VAROS közvetun kosé ében KfAKOS OLYMOS é- BE REKSZÓ községek határóban fekvő 540 katasztrális hold szántóföld es erdőből álló birtok, úrilak és gazdasági épületekkel, gj ümölcsös és Bzőllőve],továbbá jószág állomány, POLLÁ K SiBPEL és GBONER , SZEGED. Van szerencsénk a gazdaközönség A nyújtandó előnyök: szíves figyelmét védjegyzett KcVc-Hötö'tiKrc, ezen a gt zdasógokbsn elsőrendű szükség lelet ktpeső C/ikkre felhivni. Midőn kevt-kőtőrk egyszerű ke.él­hetőségé. gyors kötése és oldása minden vuseryt kizsr, utalni kívánunk, hogy: elmaradhatlan kellék: 1- árpa, repeze, maghere, kender, czi- ^ rok és hatonfajta terményéknél, melyek­nél amúgy is s(gitc-anyag használtatik; 2. búzánál, főleg ha szalmája rövid; 3. harmat lnjján, minek következté­ben a szalma kötelek nedvesítéséhez szük­tfges és költséges vizhordás elmarad ; 4. ehol marokrakodó géppel dol­godnak. í Raktár B.-Csabán: RASOfSZKY 1. szcmhullás kikerülése, ami a szal maköteltk készítésénél kikeiülhetlen ; 2. munkaidő és munkaerő megtaka ritás, ugy hogy a munkásnak nem kel hajnali 2—3 órskor felkelni; 3. munkabér megtakarítás, minthogy a kötözést a marokverö leány és nem az aratónak kell esíközölni; 4. gyors kezelés, egy pillanat alatt köthető és oldható fs igy több munkát végezhet; 5 szorosan meghúzható; 6. por nem vitetik a gépbe és igy nem rengálógnak a lágerek ; 7. a munka ellenőrzése legpontosab­ban eszközölhető; 8. Sok évi használat által busásan kifizeti ms^át, minthogy a zsineg minő sége minden idő befolyásától mentes. MIKSA üzletében, Vasut utcza. együtt, kedvező fizetési felté­telek mellett szabad kézből el a <16. Bővebb felvilágosítással szolgál a tulajdonos Jritz Gyula, JKatyn. Egy jő lakás mely áll három egymásba nyíló udvari szobából, t elegkonyhs, kettős éléskamra és pinczéből, a hozzátartozó padlás, fa­tarió és sertés Cila), a lakás előtt szép virágos és gyümölcsös kerttel, a város központján, ez újonnan épült főgymna­tiurn szomszédságában 1878. sz. alatt, átköltözés folytán a folyó év Szt - Mihály nepjától, esetleg azonnal is haszonbérba kiadó. Bővebbét a tulajdonos, BUJDOS ALAJOS kir telekkönyvvezetőnél fent megjelölt szám alatti lakásán. £gy üzleti helyiség JB.-Csabán az 1899, év julius hó 1-től kiadó, Erre vonatkozó bővebb értesítés a fio'Hintézetttél nyerhető. Kell-lakk (Glas r) egkitünőbb mázolö-szer pnba padló számára 1 na^y palack ára 1 frt 35 krajezár, 1 kia palack ára 68 krajezár. Viaszk-kenöcs [ Arany-fénymáz legjobb és legegyszerűbb beeresztő-szer ^képkeretek stb. bearanyozására. Egy kemény padló számára. I|köc8cgár860kr kis palaczk ára 20 kr. Fehér „Gksiir" fénymáz legjobb szer mosó-asztslok, ajtók, ablakdeszkák stb. ujonn&ni befestésére 1 kis doboz ára 45 kr , 1 nagy doboz ára 72 kr. mindenkor kapható : Frnda Miklósnál Csabán, Vasut-utcza. TEVAN ADOLF és GÉZA WEISER J. C. GAZDASÁGI GÉPGYÁR ÉS VASÖNTÖDE BIZOMÁNYI 11AKTÁKOSAI Békés-Csabán, Vasút-uteza, 1075. házszám alatt. Tudomására hozzák a n. é. gazdaközönségnek, hogy Magyarország legjobb sorvetőgépe, a 2 A L A-D RILL. KITÜNTETVE: Az ezredéves kiállításon az arany érdemkereszttel és a millenniumi nagy éremmel. az „Országos magyar gazdasági egyesület" által 1897. október hóban Kisbéren rendezett nemzetközi velőgépversenyen a legelső díjjal, az állami aranyéremmel. Az 1897. szeptember hóban Léván megtartott vetőgépversenyen a legelső díjjal, a „nagy üzemre" aranyéremmel. Az 1898. október havában Maiosvásárhelyen megtartott általános gazdasági kiállításon az első aranyéremmel és két arany díszoklevéllel. Az 1898. november 20 ón H.-M. Vásárhelyen tartott gazdasági gépkiállításon az I. díjjal, állami aranyéremmel. Raktáion tartaiitik : szab, kiváltható kapacsuklyokkal ellátott 1 ••Y.sy ••'-.. ZÁLA-DRILL és PERFECTA sorvetőgépeket, fölülmulhatla 11 egyetemes aczéléket és az ös z szes felszerelvényeket, összes talajmivelő eszközöket, szénagy az ösz­darálókat, szecska és repavágókat és egyéb gazdasági gépekelüjtöket, rösen fölhívják a n. é. gazdaközönség figyelmét a legújabb a. Külö­Planet Jr" rendszerű egykerekű kézi répakapáló és tö Itöge amerikai zökie. Kaphatók lovabbá gőz és kézi cséplőgépek, valamint minden­nemű gazdasági ós ipari czélokra szolgáló gépek és berendezések. Az összes gépek részletfizetésre is kaphatók. A petrozsényi és salgótarjáni köszénbányák főügynöksége. SALTZMANN és TSA szegedi kenderfonógyár képviselői, zsákok és ponyvák. Mindennemű gépolajok legolcsóbb beszerzési helye.

Next

/
Oldalképek
Tartalom