Békésmegyei közlöny, 1899 (26. évfolyam) július-december • 53-76. szám

1899-07-02 / 53. szám

LíOsJ ALAPTŐKE 1.000,000 KORONA, « TARTALÉKTŐKÉ 700,000 KORONA. rsti) m 'IWf ARADI IPAR- ÉS NÉPBANK BÉKESMEGYEI FIÓKINTÉZETE BÉKÉS-CSABÁN, Elfogad AZ INTÉZET SAJÁT HÁZÁBAN. KS Engedélyez: Leszámítol betéteket tak. pénztári könyvecskékre és check számlára, melyek „tekintet nélkül a felmondási időre " a pénztár állásához képest akadálytalanul és azonnal visszafizettetnek. íritt. földbirtokra I-sp helyen 6%, törlesz­téses kölcsönöket pedig 10-50 évre 5% mellett. 2—8 aláírásra a legjutányosabb kamatlábbal. Vásárol és elad tőzsdei árfolyamon: értékpapírokat, sorsjegyeket, arany- és ezüstpénzeket és ezekre jutányos kamatláb mellett ELOLEGEKETUM is nyújt. 862-4843 Pályázati hirdetmény. Békésvármegye szarvssi járásához tartozó Öcsöd nagyközségben a községi elsa-jegyzoi állás njugdijeztatás folytán üresedésbe jővén, aniiak betöltése czéljából ezennel pályá­zatot hirdetek s fölhívom szokat, kik ez állást elnyerni óhajtják, hogy szabály­szerűen fölszerelt kérvényeiket hozzám f. évi julius hó ll-ig beadjak. A választás f... évi julius hó 12-ón d u. 3 órakor fog Öcsöd községházánál megejtetni. Az öcsödi községi első jegyzői állás javadalmazása évi 360 frt készpénzfize­tés, szabad lakás és 41 kat. hald föld termesztés haszonélvezetéből ál). Szarvas, 1899. junius 19. Krcsmárik, 318—3-3 főszolgabíró. HcreHpároK B CSdklS a TEYAN ADOLF-nál B.-CSABAI Fc-út, 2024. sz. házban kaphatók. Más gyártmányú gépeket sokkal olcsóbban szállít, mint bárki más. Champün, Eelícal sfb. gépek ara fCO frt. Hirdetmény. ft B^Csabai Tcmetiy < s ArűraHtár ^.-Társaság közhírré teszi ezennel, miszerint Csaba állomásával siuösszeköttetésben álló csabai tárházaiba vasúton érkező és ouuan vasúton továbbítandó ga­bona, hüvelyesek, olajmag, olajpogácsa és őrlemény küldeményekre nézve — teljes kocsirakományokban valé szállítás esetén — a reexpeditió kedvezmény a magyar vasúti, az osztrák—magyar, gács—osztrák—magyar, délnyu­got—osztrák—magyar kötelék keretébeu rovatolás utján engedélyeztetett Az összes külföldi köteléki forgalomban azonban ezen kedvezmény egyelőre csak vissztérités utján érvényesíthető. A Békés-Csabai Termény- és Árúraktár Részvénytársaság Igazgatósága. Alapíttatott 1865 ben. A legszolidabb gyártmánju uj s átjátszott pianinok és harmoniumok legolcsóbban kaphatók tökéletes jótállás mellett Alf MIM!ᥠhírneves zongora eladási intézetében. Euöapest, nccfcl: IV, GízclIa-Ur 2 sz. (a Vscziutcza sarkin) Ehrbsr, ce. és kir. udvari zongora-gyár, továbbá Schjf dmayer és fiai, stuttgarti udvart zon­gora-gyár és Tburingiai Organ Co. baiméniumgyár tgyeaűli képviselete Mt gvarországon. Árjegyzék ingyen 285—1-6 I I LESNAGY0BB BUTORRAKTAR Békésmegyében. T i Legelső h.-csabai bútorgyár k butorraktár. LIEBE ERKÖ B.-CSABÁN, Vasút-utcza, dr. Stiaszny-féBe ház. LÉIÍ#A6Y0BB RüTöMAKTAR Békésmegyében. i. .1 Butorraktárambnii s saját műhelyemben kitűnő anyagból és gondosan készített háló-, ebédlő-, nappali- szalon-és iroda Szőnyeg, továbbá vágó munkák és , feritök, üvegképek, dísztárgyak és minden e szakmába a legszolidabb kivitelben a legjutányosabb árak mellett ajánlok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom