Békésmegyei közlöny, 1899 (26. évfolyam) július-december • 53-76. szám

1899-07-02 / 53. szám

ezzel a feladattal megbízatott, ugyancsak kemény dolga akadt. Az egyesületnek több évi fennállása óta ezrek voltak tag­jai, a tagoknak valamenyiét ki kell hall gatni, ha konkrét alapot akarnak nyerni arra, hogy hova tűnhetett az a 25 ezer frt, a melynek eltűntét az egyleti tagok feltételezik. — A gyulai 'tornaegylet vigalma elté­rőleg a megállapított időtől, nem e hó 8-án, hanem most csütörtökön, e hó 6-án tartatik meg. Ennek oka az, hogy a gyulai huszárok már 8-án elmennek a nyári fegyvergyakorlatra Jászberénybe s nélkülök nem akartak a gyulai höl­gyek vigadni. A mulatságot kétjkis víg­játék előzi meg, melyekben a Vigszinház kedélyes apaszinósze, Szathmáry Árpád is föllép. — A békésmegyei kórház sebészeti ese­tei. Z ö 1 d y János dr., Békósmegye ki váló tiszti főorvosa az orvosok és termó­8zetvizsgálóknak aug. hó folyamán Sza­badkán rendezendő kongresszusán ily eszmén : „sebészeti közlemények a békés­vármegyei közkórházból", — felolvasást tart. Orvosi körökben igen nagy az ér­deklődés a nagyérdekü felolvasás iránt. Ugyanc3ak ezen kongresszuson H a 1 a­v á c 8 Gyula, a kiváló geológus ezen a czimen tart felolvasást:A Szarvasi artézi kut. Ujabb adat az Alföld altalajá­nak geologiai megismeréséhez. — Községi vizsgálatok. A vármegye alispánjaa lelolyt hétenBékés, M. Berény, K.-Tarcsa, Doboz, Orosháza ós Tótkom­lós községeket utazta be és vizsgália meg a községi közigazgatást. — A békés—vésztői vasút építési költ­ségeinek a biztosítására kibocsátattak az egyes érdekeltekhez a felhívások. Az épi tós költsége 600—650.000 frtra előirányoz­tátott, melynek fedezésére Békésvárme­gye törvényhatósága, Békés és Vésztő községek, a pósta szállítás czimén az ál­lam, gróf Wenckheim Frigyes, Wenck­heim Antal örökösei, Fejérváry Celestin, gróf Hoyos, gróf Blankenstein István és Kárász István nagybirtokosok kérettek fel. — Sürgős kérvény. Az orosházi ref. iskolának állami kezelésbe való át vételét a közoktatásügyi minister kimon­dotta. Az átvétel azonban késik, az egy­ház most Orosháza községét kéri, vegye át az iskolát, mert ő már nem birja to vább az iskolát fenntartani, üz egyház sürgős kérelmét legközelebb tárgyalják — Lelenczház Gyulán. A fehér-kereszt egyesület Lukács György dr. főispán lelkes közbelépése következtében elha­tározta, hogy a vidéken emelni szándé­kolt lelenczházat Gyulán már jövőre épi teni kezdik. — Az ovodák mulatságai. Múlt csü­törtökön Csabán Gally Gizella köz­ségi óvónő növendékeivel nagyon kedves mulatságot rendezett a Széchenyi liget­ben. Az ícziny-picziny növendékek szép verseket mondtak, énekeltek, társasjáté kot mutattak be ; a nagyközönség gyö­nyörrel hallgatta azokat s visszaidézte a boldog gyermekkort. Most kedden pe dig K o p c s á k Emília és csütörtökön W a n d 1 i k Etel óvónők az iskola he­lyiségében szintén tartanak ily mulatsá got, jobban mondva zárvizsgát s azokra az érdeklődő közönséget tisztelettel meg­hívják. — Orvosválasztás. A kondorosi or­vosi állomást a község képviselőtestü­lete juDius 28-án töltötte be Krcsmiü r i k János főszolgabíró elnöklete alatt. A nyolcz pályázó közül szavazás utján dr, Dezső Anlal debreczeni kórházi alorvos 22 szavazattal dr. Faragó Mór helyettes orvos 11 szavazata ellenében megválasztatott s azonnal feleskettetett. A szavazatszedő bizottság elnöke G e i s t Gyula volt. — Az országgyűlési képviselőválasztók 1900. évre összeállított Hévjegyzókót f. hó 26-án F á b r y Sándor dr, alispán el­nöklete alatt tartott ülésben vizsgálta át a vármegyei központi választmány és a kúriai bíráskodásról szóló törvény szen­tesítése folytán felvévén abba az adó­hálralékosok neveit, intézkedett, hogy a névjegyzékek julius hó 5-től 25 ig köz­szemlére kitétetnek. Az orosházi választó kerületek községeiben van és pedig P.-Földváron 189, Orosházán 1257, Csor váson 176, Nagyszénáson 33, Sámson­ban 42, Szabad-Szt.-Tornyán 46. Kétegy­házán 186, Uj-Kigyós 183, Gyulavári 101, Tótkomlós 401, Bánfalva 28,Puszta­Szt.-Tornya 149, Öcsöd 630, Szentand ráson 489 választó. Összesen van az oros­házi választó kerületben 3835 választó. A gyomai választókerületben van Gvomán 578, Szeghalmon 390, Vésztőn 291, Kö­rös-Tárcsán 255, Füzesgyarmaton 294, K.-Ladányban 391, Endrődön 628, Mező­berényben 894, Dobozon 137, Kondoro­son 119, összesen van a gyomai választó­kerületben 3877 választó. — Halmay Imre Orosházán H a 1 m a y Imre színtársulata a jövő hó .15- én kezdi meg az újonnan épült színkörben elő­adásait. — Dezentor. Nem is olyan régen, csak 1866 ban kelletett volna soralá állania Gulyás László békési hadkötelesnek. De az illető kicsúszott eme polgári köte­lesség alól, mig e héten megcsípték és emlékeztették kötelmeire. Hirtelen sor alá állították s most Gulyás legöregebb bundása az osztrák ármádiának. — Eljegyzés. A kondorod csendőr­állomás őrsparancsnoka Hartmann Ignácz eljegyezte W e i s z Juliska kisasz­szonyt,, Weisz Bernát kondorosi keres­kedő szép és kedves leányát. — A kondorosi hitelszövetkezet a köz pontihoz való csatlakozása tárgyában legközelebbi közgyűlésen fog határozni. — Uj egylet. A belügyminiszter a „C 8 o r v á s í földmivelő munkás­egylet" alapszabályait bemutatási zá radékkal ellátva, megerősítette. — Puszta Szent-Tornya község határá­nak felosztása tárgyában a vórm. köz­igazgatási bizottság által hozott határo­zatot a beadott fellebbezések folytán a a belügyminiszter fölülvizsgálván, a köz ségi önállóság megszüntetése iránti eljá­rást az e tárgyban hozott határozatok feloldásával, azon indokból, mert álla­mosítás küszöbén nem látja indokoltnak, a községi határok megváltoztatását, be­szüntette. — Az Oroshazhoz tartozó Osá kó pusztának Kondoroshoz való csato­lása Puszta-Szent-Tornya feloszlatásával kezdettől fogva junctim tárgyaltatván, természetszerűleg most már Csákó puszta átcsatolásának kérdése is elodázíatik, az államosítással való végleges rendező­désig. — Sertósvész, A bíkósi Wenckheim­uradalomban a sertésvéez föllépett, eddig 350 sertésen konstatálták a betegséget t> ebből í3 elhullott. — A véletlen lövés. A kevermesiek lőküshazi „Turkán szőlő"-jében M ó c z Juon a csőszház előtt fegyverenek rozs­dásodó töltéseit kiaksrvau lőni, az első lövésével véletlenül és akaratlanul a tőle 150 lépés távolságban lóherét gyűjtő P e t r ó Mihály nevű 18 óvis kevermesi legényt nyakán meglőtte. A golyó a la­pocskán akadt meg. Rosenberg dr. orvos a gelyót szerencsésen kivette. Se­béből a legény 3 hét alatt felgyógyul. Azonban a golyó karját á'szakitalta, s ezért egyik karja valószínűleg béna ma­rad. A csőszt ós sebesült legényt a ha­tóság kihallgatta. A legény atyja, szintén Petró Mihály, jómódú, gazda nem emel panaszt a csősz ellen — Hirtelen halál Csabára akart utaz­ni Balogh Janoa gyopárhalmi lakos. A mint Orosházán beszállt a vonatba, hir­telen elalélt ós meghalt. A vonat induló­ban volt, de az utitarsak jajveszékelésére megállitotiák a vonalot, leemeltek a sze­rencsétlen embert, kinek halalát szívszél­hűdés érte. — Öngyilkosság. Füzesgyamaton S. D i e n e 8 István, 68 éves ember életunt­ságból felakasztotta magát a kamarajá­ban. — Ugyancsak Orosházáról jelentik, hogy Erdélyi Gaborné, gyoparhalmi lakosnő gyógyithatlan betegsege miatt fölakasztotta magát. A csomópont. — Jóslás az időjárásról. — Mottó : Hazudik kend, mint az időjósló kalendárium. A szerelmesek és az időjósok nem sokban külömböznek egymástól. Ezek is, amazok is a csillagokat nézik azzal a kevés különbséggel, hogy a mig a szerelmesek rózsaszínű szem« üvegen uézik a napot, addig az időjósok kormos üveggel kukucskálnak fel a magasságos menyor­szágra,' a melyet némelyek sokszor bőgőnek is néznek. De hát nem a szerelmesekről, nem a bő­gőkről, sőt nem te a menyországról van szó, hanem a két lábon közlekedő lev li békákról ( vagyis az időjósokról, akikre mostanság nagyon ráczáfol a tudományuk. Ezek'ugyanis rettenetes komolysággal^ el5» legeznek ilyen, vagy amolyan bizalmat az időnek, amely most sehogysem akar ugy viselkedni, ahogy ők jövendölik. Orbánról azt mondták, hogy fagyot hozi Mi természetesebb, minthogy Orbán ur gyöngy­virággal a gomblytikában köszöntött be és oly derűsen mosolygott az időjósokra, akik kormos üvegekkel kukucskáltak feléje, hogy az időjósok szerették volna az arezukat is bekormozni, hogy hogy rájuk ne ismorjen a világ, a melyet sike» rült felültetniük: Reperálni szerették volna szegény kormo» sok a tudományukon esett csorbát és tudtára ad­ták azoknak, akiket illet, hogy miután Orbán napja nem hozott fagyot, hát szép idő lesz ezek után. Nosza kapta magát az idő, amely szépnek volt hirdetve és azóta olyan sok esőt zudit az időjósok fejőre, hogy szegényed most nem is nézhetnek az ég felé, mert az orrukba csurog az eső. Különben én igazán nem értem, hogy téved­hettek ennyire az időjósók. Hiszen a n»pon olyan csomópontok vannak, hogy nincs az a karikás ostor, amelyiken olyanok volnának. No már most a csomópontokat osak egyszerűen össze kell ol­vasni és a számok jelentőségét egész világosan meg lehet találni, de — almoskönyvben. Ha "vé­letlenül nem üt be a jóslat, akkor nem a jós­lás rossz, hanem az idő, amely egyébként a leg, jobb orvos. Tekintve pedig, hogy időt jósolni könnyebb valami — mint nem jósolni, ennélfogva mától kezdve én is időt jósolok. Aki azonban ebből a fülemre mer következtetni, annak lefagyasz­tom a legfőbb csomópontját: a f e j é t. íme az első időjóslásom : Ha a kácsa vizén úszik S alámerül, Ugy az idő : vagy igy marad, Vagy kiderül. Ha ez a jóslat nem teljesül, akkor folt le­gyek, amely tisztit. úrnőjének egy kendőjét vette magához s akkor távozott. Mindezért a gyulai tör­vényszék Ítélete szerint három hónapig fog ülni. KOZGAZDASAQ Gabona árak. B.-Csaba, julius 1. Budapesti gabonapiaezunk irányzata a tegnapi ellanyhulás után ma valami­vel kellemesebb volt. Csabai hetipiaezunkon mérsékelt kí­nálat mellett a következő árakban vettek : Ruza . . Tengeri . Cinquantin 8.20-8.80 4.20-4.40 4.20-4.40 Discrét, átváltozó folyton érkező szép újdonságok e nemben, kapható a CorVina HönyVHmslsdeslJcn Csabán. 5,6,8,10 krajcár darabja. Yidékre az árnak levélbélyegben való beküldése ellenében gyors szét­küldés. TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK. — A gyulai kir. törvényszék tárgyaló terméből. — — A zsebkiadásu Panamista. 1 a b á r János Tót-Komlőson volt irnok s mint ilyen az Adria biztositó-társasás: ügy nöke. Az ügynök 409 frt biztosítási dijat vett fel a felektől ós azt el nem szá molta. Sikkasztás czimén indítottak el­lene keresetet es hat hónapi börtöme ítélték. — A szabó, mint börziáner. K a u de r s z Adolf s zabó-iparos Gyulán, de mel­lesleg börzemüvelettkkel is foglalkozik, így Remele Ferencz és Flamm József gjulai lakosokkal 1000 mm. tengerire schlusst kötött, de a határidő spekulá­czió rosszul ütött ki, mert a kiknek ne­vében a tchlusst kötötte, azok érzékeny differencúakat fizettek. — Ezek aztán Kauderszt magánokirathamisitá?ért be perelték. A most megtartott tárgyaláson kitűnt, hogy Kaudersz szabályszerű meg­hatalmazás alapján kötötte meg a schlusst. így aztán lölmentették. — A házi szarka. S a 11 István gyulai polgár azzal bizta meg a cselédjét, Mol­nár Júliát, hogy porolja ki a nadrágját. A cseléd ezt végezte 8 közben a Sall pénziárczájából 10 frtot ellopott. Még Budapest, julius 1. (Saját tud. táv.) Kószbuza változatlan, őszi buza 9.3B, ten­geri 4'40. Felelős szerkesztő : Verner László. E211ialta.k Osjibfiit. — Junius 24-től 31-ig. — Medovarszki Andrásné, földműves neje, 26 éves, tüdőlob. Betkó Jánosné, földműves neje, 40 éves, tüdőgümőkór. Uhrin Mária, vasuli munkás leánya, 5 éves, vörheny. Tóth János, dohány ker­tész, 48 éves, májzsugor,;Novák András, földmű­ves fia, 6 napos, koraszülöttség. Zdolik Mária, csizmadia leánya, íiO éves, gőrvélykor. Vidove« nyecz Márton, földműves fia, 20 napos, ráng­görcs, Mazan Zsófia, béres leánya, 1 éves, agy­hártyalob. L/aksai Erzsébet, molnár leánya, 1 éves, szervi szivbaj. Lagzi János, napszámos, H7 éves, tüdőgümőkór. Gécs Pálné, napszámos neje, ül éves, tüdőgümőkór. Hocz Mihály, béres fia, 6 éves, görvélykór. Gajdács Mihályné, ács neje, 53 éves, tüdőlob. Nagy Jánosné, napszámos neje, 64 éves, idült bélhurut Petrovszki János, nap­számos fia, 1 éves, tüdőlob. Gécs Judit, vasúti munkás leánya, 8 hetes, ránggörcs. Szpisják Pálné, földműves neje, 61 éves, béllob. Adóügyi értesítés. Az 1899 évben összeirt s 1900. évre érvényesítendő községi közmunka julius 1—15-ig közszemlére az adóügyi osztálynál kitetetett. Felhivatnak az ér­dekelt adófizetők, hogy az öszszeirást meglekinfeni, sérelmes kivetés el en ész­revételeiket a kitett határidő alatt annál bizonyosabban beadni siessenek, mert határidőn tul besdott felszólamlas-ok fi­gyelembe vétetni nem fognak. Gally Gyula, Zsíros András, jegyző. biró. Fodrász- is Borbély-üzlet! Tisztelettel tudatom a nagyérdemű közönséggel, hogy B.-Csabán, Vasut­utcza, Reisz és Porjesz-féle házban teljesen újonnan, díszesen berendezett nyitottam és e íiók-üzletemvezetésével Korek Antalt bíztam meg, ki hosszú évi gyakorlatával e téren kiváló szakképzettséggel bír. Tisztaságra, pon­tos és jó kiszolgálásra, mint eddig is, továbbra is nagy gondot fordítok. A midőn az eddigi szives pártfogást megköszönöm ós azt továbbra is kérem, egyúttal jóakaró támogatásba ajánlom fióküzletemet. Tisztelettel Wilhelm Mihály, fodrász és borbély. Jó erkölcsű fiú tanonczúl felvétetik B.-Csabán Bayer Lajo§ 291-1 divatüzletében. Selyem va^u u 111H 8 írt 65 krtól egész 14 frt 65 krig egy teljes öltözékhez való szövet TllSSOrS.éS ShantUDgS va amint fekete, fehér és színes „Henneberg-selyem" 45 krtól 14 frt 65 krig méterenként — sima, csíkos, koczkázott, mintázott és damaszi s';b. (mintegy 240 különböző fajta ós 2000 különböző 3zin és árnyalatban stb.) Ruhák s blousokra a gyárból! Privát fogyasztóknak póstabór-, vámmentesen s házhoz szállítva. Minták postafordultával. Magyar levelezés. Svájczba kétszeres levélbélyeg ragasztandó liLeiiiieberg selyemgyárai, Zürichben, (es. és kir. udv. szállító

Next

/
Oldalképek
Tartalom