Békésmegyei közlöny, 1879 (6. évfolyam) január-június • 1-63. szám

1879-05-11 / 43. szám

Párisi világkiállítás 1878-l)an arany érem és több más jutalmat nyert 12-6 Btdi a legjolblb ópek, szá „EOBEY"-fólc álló gépek, malmok, á-ért, BUDAPEST. Irodahelyiség : IX, k, iillöi-ut 35, szim. \l Gyárhelyiség : s-uteza 1, 52, Javitott gőzmozdonyok. Egyszersmind ajánlunk járgány-cséplőgépeket, sorvetó'-gépeket, ekéket, bofonákat, Baker-fele rostákat, t r • i o ii i • ö lc o t, szecskavágókat, valamint minden más egyéb a gazdasági szak- Szabad, vaskeretü cséplőgépek, mába vágó s a legkitünó'bb szerkezetű gép- és eszközöket. Árjegyzékek és felvilágosítások ingyen és bérmentve küldetnek meg. Mindennemű javítások jól és olcsón eszközöltetnek. o u u u u u o u o u -J w Alapíttatott 1822-ben. Kir. szab. Triesti Azienda Assicuratrice. Az osztrák-magyar birod. legrégibb biz. intézete. Biztosítéki alap 12 millió forint. Magyarországon a biztosítást legelsőbben lionositá meg 57 éves működése óta tüz-, jíg­és életbiztosítási károkért összesen több, mint 100 millió frtot kárpótolt. Biztosit : a) tűzkár ellen, b) jégkár ellen, különös tekintettel a gazdasági érdekekre és szükségletekre, c) töket, élet-, halál- ós kiházasitási esetre. Az Azienda, a biztosítás általánosítása czéljából, a közönség érdekében oly olcsó dija­kat szab, hogy mindenki képes magát e biztosítás által károktól meeóvni. Alólirt intézeti képviselő mindennemű biztosítási ajánlatokat elfogad, és felvilágosítást készséggel nyújt. (58) 10-8 a Triesti Azienda Assicuratrice. Kerületi ügynöksége B -Csalfán Gi'ilber M. L.-nél. a o o a o a o ü Umratli és társa, Prágában gazdasági gépek gyára szigeruan szolid kivitel, könyü járás, nagy tettképesség és tiszta cséplés által kitüno különlegességeiket ajánlják (61) 39. 6 és ?Mé« 1—8 ló vagy ökörerejéig kocsikázható s állandó gépek. Ezenkívül gyárunkban készülnek különféle nagyságú, kipróbált: tisztitomalmok, szecskavágók, magdarálók, stb. •MH Képes árjegyzékek az illető országok nevében ingyen és bérmentve. >OiOOOOOOOOOOOOO ooocoooooooo !! Majdnem ingyen!! A nem rég csődbe jutott nagy angol britannia-eziist-gyár csődváliw-tmányától megbízást kaptunk, hogy valamenyi nálunk bi^.ományban levő britannia ezüstárukat a fuvar és a munkadíj </, részének csekély megtérítése mellett elajándékozzuk. A minden czikknél odatett ár beküldése vagy utánvétele mellett, csupán az Angolországból llécsig terjedő fuvarköltségek és a uiunkadij csekély részének megtérítése mellett, mindenki a következő tárgyákat a reális éltéknek egynegyed részéért majdnem inijyen szerezheti meg.' 6 drb britannia-ezüst evőkanalát, 6 drb ép oly kávés kanalat, összesen 12 drb, ezelőtt 6 frtba került most mind a 12 darab 1 frt 85 kr. 6 „ britan'ia ezüst asz'ali kés angol aczél pengé­vel, továbbá 6 „ ép oly villa, összesen 12 drb, melyek előbb 9 frtba kerültek, most mind a 12 drb 3 „ 10 „ 1 „ tejmeritő kanál, nehéz qualitásu, ezelőtt 3 frt, most — 70 „ 1 „ levosmeri'ő kanál, legnehezebb fajta legjobb bri­tannia ezüstből ezelőtt 4 frt most 1 „ 10 „ 6 „ britannia-ezüst, késalj ezelőtt 2 frt, most — 65 „ 1 „ britannia-ezüst ezukorfogó ezelőtt 1 frt. most — 30 „ Ezen kivül elegáns asztali gyertyatartók, párja 1, 2, 2.50, 3 frt; tálezák 50, 7b, 80 kr, 1 frt, 1 40 kr.; kávés kannák 2, 2.50, 3, 4 frt; czukorszelenczék 2 frt, 2.80, 4, 5.50, 7 frt; ezukorszórók 25. 40, 75, 90 kr, 1 frt: eczet és olajtartó palaczkok 75, 95 kr, 1.70, 2&0, 3.25, 4 frt; levesestálak aljjal 1.60, 2.50, 8 frt. !! Hallatlan olcsó!! I .thNH • > • • « « i i I • » és minden háztartásnak különösen ajánlható a következő 33 drb gyakorlati és kitűnően dolgozott tárgyak összeállítása, melyek a leg­finomabb és legjobb britannia ezüstből készitvék és melyek 6 Irt 45 kr. példátlan olcsó árért kaphatók és pedig : 6 drb kitönő jó aszialikés, britannia ezüst nyél, va­lódi angol ezüstaezél-pengével. 6 „ legfinomabb villa, britannia ezüst egydaiabból való 6 „ nehéz britannia-eziist evőkanál. 6 „ britannia-ezüst kávéskanál. 1 „ masziv britannia-ezüst tejmerSkanál legjobb qualitásu nehéz britannia-ezüst levesmerőkanál, britannia-eziist késalj. kitűnő britannia-ezüst czukorlogó. rb. Mindezen tárgyat a legfinomabb britannia-ezüstből készit­© se ÁSgs 0);3T3 t. 'Ml » N) CM = © s» ^ •o -g — ia s-S ; • — ÍC O u S vék mely azon egyetlen létező érez, mely mindig fehér marad éB a valódi ezüsttől 20 évi használat után sem különbözhető meg, miért jótállás vállal atik. Mindenki siessen megrendeléseit minél előbb megtenni, minthogy ily kiváló olcsóság mellett nemsokára készlet aligha leend. A cs. sir. osztrák-magyar birodalomban egyedüli megren­delési hely: (64) 12-4 Blau és Kann, Bécs I, ElísMstrasse Nr, ő, a britannia-ezüst-áruk főraktára. fi'.­OJ c: C/> o cu N CO tÖ a> IM CD OOOC.OOOOOOO OOOOOOOOOIO OOOOSOOlOtC — cs A u Ní : CO in M M 0 0 0 •N 0 0 o -rt vo3 • ^cecfccrí c r a — — — OS © © cs ut> r OS ' - .£» iO NUJOCíi. t<i si 03 > N ou O iS ta «« O C/J dB ^ Js O J» ÍL 03 G g -03 -I4Í O" M o s: «e cc o « > OS -H t. s ooooooooo o oooooooooo © o_ o o o © o © o o ©'©©©" ©' © ©* lO ©* ifS <N —< ~ N33 -CŰ *c8 *cö -cő ö aj. 5 a> 6 > JjI >-» - hu, C r'S? » o> a a "S^S so S s jc a o c CO =3 3 S a> a c c c c c R r rR — — — -3! a cc m öo Q> •o'E 1 c - >£* co w rí. 'S c * » S tic­a. <u ^ n a •ce 00 M 3 rSÜ « £ a "S "3 ® ^ c 2 tí-r? 5D E; : E ? p 2 " « a ci a. . C • ^ B2 | O JD -54 -S ._ -B ^ a 2 «, •£ io £ i .S vj a ^ S " ® & emS ­= , ® ű ^is 111 s c *-> sa JX _ "Se ^ M í O ® Cfi GJ S ^aj <d "O ­1 c* 03 S -O & Jg S8' g a> H C'S <13 03 G t- C3 03 SS e ® c ^ M -a oj 'S? j­.s -s s | 0 0 a O a*, _ "2 íf's a .s • * a~ ' S Jí j, c "2 :© « ~ J£ ^ 0 N co « O .2 « IS ' a " a !« * C os B S S « > g 01 < » O J*5 __ 5 bo ® P^-rJ c Q3 •—. MP-a "2 >» 60 B bc-e8 iS n > » . o © ^ to -- aö •» 5 >, — 6t « Cö e4 sgs % s S " -§ ®o S 61) CS © © -54 2 ? 0 c at; 1 > S .S — — © © = Xíl -© © dl © sa S J.P M X O „ ©-f ® E ü "2 a c " g.5 S ic S 3-2 „ js — -a >> © © M f " » o 54 n —« © © ^54 2 > B ^ £ - s ® a S 5j< c4 a C3 irt =© © "S-S RE-J-a^flfi 2?l S-S 2. :0 — -<-» C jxj •03 03 C co S §•» . S 5 SP" "a : 54 _ • © © . ^ O „ Jtl 50 C3 Z ® o-" ™ O J3 . © 54 o w 54 -rt bf-a. c cn - ­•M -54 ; 6i/ a £ 2 C -O -© _ " b ­aj . © 9 ^-i © = s CS S HM 2 CS IN s 1 •g® >1 — c: cm « JS QC 1 tí © -M ® £ >> •s M p. © ^ a ° a 5° J I Ji b — :0 -54 ao V 3® 6Í'® Ól a -a 5 -a -a m ® ® © 60 . g­2 ®° 1 S gfc = « •a >.5 6£)-54 I? O -© » ' *© -54 :B ÖC •C-s 6C ta g'SfS . S ® T3 sasi :0 -ü 03 i P< -©2 a •g ? "I J-^J: 54 CB ^ © •s ~ B © Xí "S - :s •5 S— b — 3 fe "Soí, « S g.S < » 03 ja N3 03 © fs| > v> C« C« »03 JB • Oöiibún, 1879. Nyomatott Dobay János könyvnyomdájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom