Békésmegyei közlöny, 1879 (6. évfolyam) január-június • 1-63. szám

1879-05-13 / 44. szám

Vf. évfolyam. 1879. 44. szám. B.-Csak, május 13-án. BÉKÉSMEGYEI KÖZLÖNY Politikai, társadalmi, közgazdászati és vegyes tartalraii lap. Megjelenik hetenk ént háromszor : vasárnap, kedd (féliven) és csütörtök.ön. El.ifizetési dij: helyben házhoz hordva vagy postán bér­mentve küldve: egy évre 6 frt; félévre 3 frt; évnegyedre 1 frt 50 kr. Kéziratok nem adatnak vissza. Szerkesztőség és kiadó-hivatal: Főtér, Sehwarcz-fóle ház, a postával szemben. Egyes szám ára 10 kr. A keddi szám ára: 5 kr. kapható BienerB. és (írünfeld J. kereskedő uraknál, B.-Csabán. Hirdetések jutányos áron vétetnek fel, „Jíyilttér'-ben egy sor közlési dija 2h kr. Előfizethetni helyben a kiadó-hivatalban, Biener B. ur­nái és a nyomdában, vidéken mindeu postahivataliul 6 kros postautalványnyal. — A „Békésmegyei Közlöny"-re bármely naptól kezdve fogadtatnak el előfizetések. Május és junius hóna­pokra 1 frt az előfizetési dij. Lapunk hetenként három­szor jelenvén meg. azon kellemes helyzetben van, hogy minden nevezetesebb eseményt gyorsan hozhat és meg­beszélhet. Hivataloktól származó hirek, hirdetmények, értesítések, ha a nagy közönség érdekeit illetik, minden dijazás nélkül szívesen közöltetnek. — A „Békésme­gyei Közlöny" kiadóhivatala. MEGYEI HIREK. * Békésmegye mostani rendes közgyűlésének ér­dekes mozzanata volt. Gróf Apponyi Albert ur jelent meg a közgyűlésen, először élve törvényes jogával, mely­lyel megyénkben mint a legtöbb adót fizető nagybirtokosok egyike bir. Ha országos gondjai megengodnék, hogy többször venne részt a megyei tanácskozásokban: ritka esze és képzettségénél fogva, nagy hasznára válhatnék specialiter e megye közügyének (i) Békésen májas 4-ón választották meg a városi uj alpénztárnokot, Durkó Ferencz személyében. (i) Békésen a napokban lelte halálát pgy fiatal asszony a Körös folyó által okozott kiöntésben, midőn azt keresztül akarta gázolni. Czélszerü volna, ha a városi elöl­járóság póznákkal jelölné meg az utat, szerencsétlenség kikerülése végett. Hiába, mi csak akkor okulunk valamin, ha a baj megtörtént; de minek is előbb?! (i) A békési piacz forgalmát ajánljuk a városi ha­tóság figyelmébe anyiban, menyiben a lakosság szenved rövidséget a czikkeu megvételében. Ugyanis midőn a lakosság vásárolna, mit sem kap, vagy ha kap is valamit felette drágán fizettetik meg velők. Mi onnét ered, hogy a vidéki kofák már jókor reggel összeszedik az áruczik­keket s mit itt hagynak: az marad a lakosságnak. Már ez csakugyan nem járja s ennek elejét is lehetne venni. Ha más városban tudják e tekintetben a rendet megtar­tani, miért nem tudná azt Békés városa is? Adjon ki egy rendeletei melyben az legyen, hogy a vidéki kofák csak akkor tehetik vásárlásaikat, ha a helybeliek megtet­ték azl, szóval határozzon meg egy óra szerinti időszakot s az ellene vétőket büntesse meg, igy tesznek máshol is, ha tehát ujat nem tudunk, kövessük a mas példáját. Ugy hiszszük, hogy ez eredményre fog vezetni. — Nem hagy­hatjuk még emlités nélkül a békési italmérést sem, melyre senkinek semmi g-ndja (már értjük azokat a kiknek le­hetne) nincs semmi felügyelet, rosz italt mérnek, s emellett a mórtéket sem adják ugy a mint az üvegek azt mutatják, hát még ha az árát hozzuk elő, akkur min­denki megütközne. Ugy hisszük, hogy ezt is meglehetne legalább egyszer-kétszer vizsgálni s itt is a rendet meg­tartani. Ezekre kellene a rendőrség figyelmét kiterjeszteni nem pedig csekély dolgokra, mik figyelmet alig érde­melnek, hanem persze egy kissé furcsa dolog, melyet bolygatni nem mernek! t Szulimán István megyei főszámvevő temetése, szombaton délután, a temetést közvetlenül megelőzött nagy záporeső daczára, nagy részvét mellett folyt le. A megyei tisztikar, élén főispán úrral, a törvényszék tag­jai, a Gyulán állomásozó honvédek tisztikara díszben, élükön két őrnagygyal testületileg, számos gyulai és csabai tisztelője, köztük csabai földművesek is ós nagy családja kisérték a kedvelt tisztviselőt az örök nyugalom helyére. Koporsóját két szép koszorú diszité, melyeknek egyikét, fehór hosszú atlaszszalaggal, Békésmegye tiszti kara, másikát piros szalaggal, Békésmegye levéltári tiszt­sége tett „a hazafi és kitűnő tisztviselő" koporsójára, A halotti szertartást Göndöcs Benedek apát és gyulai lel­kész ur végezte két káplán segédlete mellett. A koporsót 6 megyei hajdú kisérte oldalon, és egy darabig tisztvi­selőtársai vitték. — Nyugodjék békében a feltámadás nagy napjáig! * A 111. kir. ker. ip. és közg. miniszter megengedő, hogy Békésmegye Körösladány községe hetivásárját, melyet eddig szerdán tartott, ezentúl állandóan kedden tarthassa. (b) Körös-Ladányból legközelebb azon örvende­tes hir jutott el hozzánk, hogy a megye nagybirtokosai egyik legtiszteltebb férfiának, már néhány hetek óta aggasztó betegséggel meglátogatott, a közügyekben fárad­hatatlan tevékenységű, báró Wenckheim László uinak egészségi állapota, még most ugyan váltakozva, de már teljes jóreményü fordulatot vett, ugy hogy már néhány­szor, e kornyékben páratlan gyönyörű kertjének virág illatteljes, üde levegőjót, ottani sétája közben ólvezheté is. E megyének minden rendű, rangú és osztálybeli polgára velünk együtt szívből óhajtja, hogy a nemes báró az ő előbbi SZÍVÓS egészségét mielőbb visszanyerje. — Ugy adja a jó isten! * A b.-csabai iparos ifj. egylet folyó hó 22-én, áldozó csütörtökön ünnepli meg zászlószentelésének év­fordulati napját egy tánczvigalommal a szinkörben. A befolyó tiszta jövedelem a székesfehérvári küldöttség uti* költségének fedezésére fordittatik. * Békésmegye törvényhatóságának májushó 12-ón ós folytatva tartott közgyűléséből. Elnök főispán ur be­léptekor éljenekkel fogadtatván, pont 10 órakor megnyitja a gyűlést. Megemlékezik Szulimán István megyei elhunyt főszámvevő érdemeiről ós jegyzőkönyvileg megörökíttetni indítványozza. Egyhangúlag elfogadtatik. Felolvastatik az alispáni félévi jelentés, melynek nevezetesebb adatait ós intézkedéseit közölni fogjuk. Tudomásul vétetik. Felolvas­tatik a közigazgatási bizottság félévi jelentése, mely az elöbbeninek kevés kivétellel ismétlése. \z árvaügyekre vonatkozó részére nézve Tóth Ede bizottsági tag panaszko­dik, hogy a vidékiek utalványnyal fáradoznak Gyulára az árvapénztárból pénzt felveendők, de nem kapnak, mert nincs pénz. Intézkedés fog történni, hogy ily eset többé elő ne forduljon, mi igen czélszerü dolog lesz, mert a jogérvényes kiutaló végzés olyan mint a lejárt váltó, me­lyet beváltani kell, ha kívánják s itt semmi kifogásnak helye nem lehet. — Következnek az indítványok. Zsilinszky Mihály, Gyotna város országgyűlési képviselője indítvá­nyozza, hogy a kormány kóressék fel, miszerint a Duna és Tjsza szabályozás megvizsgálására kiküldendő külföldi szakértők a Körösök és Beretyó szabályozásának megvizs­gálására is szólittassanak fel. Ez indítvány főispán ur elő­adására, azon bővítéssel fogadtatik el, hogy bizottság kül­dessék ki egy emlékirat szerkesztésére, melyben a vidé­künket minden évben érő vizáradások okai, a baj orvos­lásának módja alaposan előadassék azon kérelemmel, hogy ü „líisgjsí EÉ'ay" tárczája. Budapestről. III. Nem az a nagy város még Budapest, hogy élete ne hasonlítana néha az álló vizhez, mit egy kis szélnek kell fölkavarnia. Azon napokon, midőn a figyelem egészen Bécs felé irányult s az élni s élvezni vágyók egy-két napra áttették magukat a vidám császár városba, csak­ugyau álló viz volt a magyar főváros. A kik itt maradtunk, a tudományokra adtuk fejünket s a tudományok körében találtunk is kárpótlást bőségesen. A hírlapok röviden fogalmazott s sic-tve kinyomott tudó­sításaiból láthatta az olvasó, hogy a tudományok csarno­kában, az Akadémia családias falai között buzog a nem­zeti törekvés s a stereotypszerü reporteri megjegyzések : „hölgyek szép számmal" arról tesznek tanúságot, hogy a közönség szebb fele is bebejár az Akadémiába, 1 meghall­gatandó, hogy a kő- és bronz-korban hogy éltek az asz­szonyok, minő ékszereket viseltek kagyló-héjból, harapós állatok fogaiból s hogy Lenhossók apó, mit beszól a ge­rendási koponyákról. De a hírlapok, természetesen, röviden túl szoktak esni a dolgok lényegén; nem is megy máskép. Hisz min­denről kell irniok, gyorsan, futtában. Meg alig hangzott el a szó s a tenta nem száradt meg, már nyomdába siet a kézirat; csakhamar hozzák a korrecturát is, a hibákat ugy a mennyire kijavítják s a közönség egész frissen yeszi a tudósítást, Az önök múltkori felfedezéséről is két­három sorban emlékeztek meg a lapok s nekem marad meg a felidat a gerendási leletről írnom, amint azt Zsilinszky Mihály ur bemutatta. Az „országos régészeti és embertani társulat" gyű­lésén történt a bemutatás, hol Lenhossék, a koponyászat nagymestere kezeibe véve az öt koponyát mint egy Ham­let, de nem tűnődött a „to be or not to be" sötét esz­méjén, de jó öreg kedvvel s európai hirü tudományával fogott a dologhoz s azoknak korát határozta meg. Anélkül, hogy a lelt érmeket vette volna irányadókul, a temetőt Arpádkorinak véleményező s érdekesen fejtegette, hogy minő jelek adnak számot az emberi koponyák régiségéről.' Vidékünkön a megindult mozgalom, cudom nem marad folytatás nélkül s azért ide igtatom azon vezérel­veket, melyeket hallottunk: 1) minél régibb a koponya, súlya annál csekélyebb; 2) a koponyavarrat megtágulá­sának aránya a régiség nagyságának kritériuma. Ez a két §. illeti a kronológiát; ami az illető koponyák „tulaj­donosának" éveit illeti, a fogak a döntő bizonyítékok s pedig azzal, mennyire fejlődtek ki s mennyiben „koptak" meg. A harmadik kérdésre, férfiak vagy nők koponyái-e? ez alkalommal nem válaszolt, de igórte az ősz tudós, hogy e kérdésre is fog válaszolni: ezért tanulmányozni fogja a dolgot tovább. Alig várjuk, hogy tanulmánya eredményé­vel meglepjen bennünket. A megyénket illető e lelet tetszéssel fogadtatott s Mokry Sámuel ur, ki az ügyet elősegítette, illetőleg léte­sítette: élénken megéljeneztetett. Bárha sokan volnának a hazában, kik az ily szerencsés felfedezés értékét fel­fogva, azt a tudománynak megmentenék, mert csak igy lépésről-lépésre haladtunk az ösok életének ismeretében, azon részletek felfogásában, mi az étetinód, műveltség, szokásokban van lerakva, s a miről, a csupán nagy dol­gokkal: királyok életeivel s hadjáratok leírásaival foglal­kozó krónikások mélyen hallgatnak. Ujabban egy finn-tudós Genetz Arvid tartott felol­vasást az Akadémiában, szép folyékony magyarsággal. A rokonszenves szőke finn férfiú, ki nejével együtt jött kö­zónk, hogy a magyar nyelvet megtanulja, s e czélból egy fél évet töltött Budapesten : már vissza is utazott Helsingforsoa, hirét viendő a szép Magyarországnak, mely­nek népe azőjó finn népével édes testvér, a kinek pompás Duuapartja, aranykalászt termő Alföldje (?) ministerei, bor­zasztó sok újsága, legnagyobb iróját megmacskazenézö egyetemi-fiatalsága ós a mi mindennél több, saját királya van, kiért népe él hal, amiről tndomást vehetett aznap, midőn a Felség a nemzeti színházba ment, egetrázó ól­jenek kíséretében, rnik minden hoeh-ot, s evvivát fölül­múlnak, ha szivbcl jönnek. Midőn a messze Finnorsszág fiát elbúcsúztattuk, csak azt kivántuk, hogy ne beszéljen odahaza a fővárosi rendőrségről, a magyar nemzeti „szin "-játékról s a nasi­vasiról, ne beszéljen a czitadelláról, Boszniáról, sem a Hentzi-monumentjáról, meg sok más egyébbről ne, amit dicsőségünkből szívesen elengednénk. Néhányan kikísértük a vasúthoz finn barátunkart s hangos „ólekö" (finn éljen) kíséretében váltunk meg tőle. Isten vezérelje az északi honba! Plútó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom