Békési Élet, 1968 (3. évfolyam)

1968 / 1. szám - SZEMLE

BATTONYA, 1391 TANULMÁNYOK AZ AGRÁRSZOCIALISTA ZENDÜLÉS 75. ÉVFORDULÓJÁNAK EMLÉKÉRE Az utóbbi időben örvendetesen fellendült a helytörténeti kutatás és annak publiká­lása. Ennek igen nagy jelentősége van: se­gíti népünk szocialista hazafiságának ki­bontakozását és megerősítését. Ezért kell komoly mércét alkalmazni akkor, ha egy­egy ilyen jellegű kiadvánnyal találkozunk. Fontos szerepe van az ifjúság nevelésében is. A múlt helyes bemutatása hozzásegít a jelen harcainak jobb megértéséhez. Elöl­járóban is meg kell mondani, hogy ez a kis kötet, amely a battonyai lázadás 75. évfor­dulójára jelent meg, ebből a szempontból betölti hivatását. A megjelent kötet a battonyai lázadás marxista igényű teljes feldolgozása. A kötet összességében veti fel a legfontosabb kér­déseket, a battonyai eseményekkel kapcso­latban. Szabó Ferenc a gazdasági-társa­dalmi háttér megrajzolását végezte el, igen körültekintő, alapos elemző munkával. Leg­nagyobb érdeme az, hogy a lázadás gyöke­rét keresve, a helyi sajátosságokból indul ki, és ezt helyezi el az országos történelmi helyzetbe. A valóságnak megfelelően Arad szerepét emeli ki, mint olyan gócot, amely ennek a vidéknek mozgalmainál nagy sze­repet játszott. Az ottani munkásmozgalom és a vidéki szegényparaszti mozgalmak kapcsolatáról már eddig is sok adatot tárt fel történetírásunk. Ez a tanulmány meg­győző erővel járul hozzá ehhez a kép kiszé­lesítéséhez. A munkás — paraszt szövetség gondolatát a gyakorlatban is meg akarták valósítani. A leglényegesebb itt az, hogy az ipari munkásság harci fegyvereivel megismer­tették a parasztságot, és így azok az ellen­állás magasabb fokára tudtak eljutni. Ilyenformán a battonyai szegényparasztság megmozdulásában csak osztályhelyzetét te­kintve beszélhetünk parasztságról, mert ön­tudatát és harci módszereit tekintve már minőségileg többet jelentettek. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert a statisztikai adatok szerint Battonya egész lakosságának 55%-át tette ki a szegényparasztság. Ez ön­magában is meghatározó tényező. Ehhez kell hozzáadni a fentebb jelzett politikai öntudatot, a szervezkedés magasabb fokát és könnyen következtethetünk, hogy Batto­nyán belül az alapvető erő az a szegénypa­rasztság volt, amit már megérintett a szo­cializmus eszméje. Ezt a képet jól kiegé­szíti Szabó Ferc-nc új adatokon ala­puló megállapítása, hogy a szegényparaszt­ság gazdasági — politikai jellegű megmoz­dulása már az 1880-as évek közepétől elkez­dődött. Kár, hogy bizonyítási eljárása so­rán eléggé elszakítja egymástól a gazdasági cs politikai élet területét, holott azok a társadalmi valóságban egységben jelent­keznek. Oltvai Ferenc, aki már régebben is fog­lalkozott a battonyai események története­vei, most új adatok felhasználásával bőví­tette és tette pontosabbá azt a képet, amit eddig az események menetéről tudtunk. Megállapításaiból a legfontosabb az, hogy tényeivel megerősíti azt, hogy a munkás­mozgalom pártjának és eszméinek milyen döntő befolyása volt az események meneté­re. Igen érdekes az az eljárási mód, amit a szerző alkalmaz annak bizonyítására, hogy az uralkodó osztály milyen komolyan vette ezeket a népi megmozdulásokat, felismerve azok politikai jelentőségét. Nyomon követi ugyanis azt, hogy milyen preventív előké­születekkel igyekeztek gátat vetni a meg­mozdulásnak. A mozgósított katonai és csendőri erők száma bizonyítja a helyzet komolyságát. Oltvai tanulmányát végig­olvasva, az az érzésünk, hogy most tanulmányozhattuk a történelmileg legala­posabb leírást a battonyai eseményekről. Ezzel a kialakuló plebejusi megmozdulások egyik fontos állomása vált ismertté. Ez egy­ben nemcsak a tanulmány, hanem a kötet egyik fő érdeme is. Höhn József a megmozdulás történelmi jelentőségével foglalkozik. Mindenekelőtt az ipari munkásság találkozását emeli ki az agrárproletáriátussal, mint olyan tényt, ami előremutató jellegű volt. Az aradi mun­kásság szervezeti és eszmei ereje a szóbeli agitáción túlmenőleg a Közjólét című lap terjesztésében is megnyilvánult. Ez az ül­dözött lap éppen a „helyi és környékbeli szocialisztikus pártmozgalmaknak" kívánt nagyobb helyet biztosítani. A másik fontos tény annak bemutatása, hogy a battonyai megmozdulásnál a nemzetiségek politikai öntudata is lemérhető. Az ő bekapcsolódá­suk a mozgalomba mutatja annak szociális kiindulópontját. A nemzetköziségnek ez a szép megnyilvánulása még inkább emeli az 134

Next

/
Oldalképek
Tartalom