Békés, 1936. (68. évfolyam, 1-298. szám)

1936-02-18 / 40. szám

1936 február 18 BÉKÉS 3 Szenzációs lesz a mezizdasáü Kiállítás tarai- és fiatya-csoponia A március 20-áu megnyíló országos mezőgazdasági kiállítás baromficsoportja szo­katlanul gazdagnak Ígérkezik. A tyúkfélék osztályaiban nagyszámban lesznek képviselve a magyar parlagiak, amelyeknek nemesítése az utóbbi "időben hatalmas léptekkel halad előre. A külföldi fajták közül a vörös rhode island fajta lesz a legtöbb példánnyal képviselve, amely nagy testsúlya mellett a hazai tojás minőségét is kitünően javítja. A ludak osz­tályaiban az eradeniek mellett nagyobb testű nemesitett ludakat fogunk látni, amelyek ki­váló évi tojáshozammal bírnak. A kacsák osztályában a hústermelő pekingi és tojáster­melő khaki cambell kac'sa lesz nagy számban képviselve a nemesitett és a parlagi magyar kacsák mellett. Lesznek bronz és fehér puly­kák is. A galambtenyésztők szintén erősen készülődnek a kiállításra, a házinyultenyész- tésnek pedig két nagy eseménye van : egyik, hogy lehetőség nyílt a nyulhus értékesítésé­nek a megoldására, amennyiben kiviteli célokra állandóan és rendszeresen keresnek husnyulakat, tekintet nélkül a fajtára, ezen­kívül mód kínálkozik a gyapiutermelő angora- nyul elterjesztésére is. A házinyulak utján sok olyan takarmány értékesíthető, amely különben veszendőbe menne és a tenyésztés felkarolása a nyúl prém-, bőr- és szőrmeipar­nak vetné meg az alapját. E kiállítási csoportban a jelentkezési határidő február 25. A kiállításon a kutyák külön csoport­ban a múlt évben épült és igen jól bevált kutyapavillonban kapnak hajlékot. A kiállí­tás rendezősége felkéri azokat a kutyatulaj­donosokat, akik a kiállításon részt kívánnak venni, hogy ezt a szándékukat minél előbb jelentsék be. A jelentkezés végső határideje február 20. Vidékről a kutyák 50 százalékos szállítási kedvezménnyel hozhatók fel, a kutya- tulajdonosok pedig a kiállítás idején érvényes 50 százalékos utazási kedvezményt vehetik igénybe a rendezőségnél 1.30 pengőért meg­szerezhető utazási igazolvány alapján. M 0*1 Az Uj Földesur nagy sikere A gyulai mozi pénztára ritkán állt még akkora ostromot, mint péntek óta, amióta Az uj földesur, a felejthetet­len Jókai-regény filmváltozatát pergetik. Az egész ország közönségével egyértelműen a gyulai is tanú­ságot tett most amellett az igazság mellett, hogy a szép, a művészi produkciónak mindig megvan a hálás közönsége. És ha ez a produkció még izzig-vérig magyar is, ha a magyar műremeket olyan magyar művészek remekük oda a vászonra, mint amilyen Csortossal, Somlaival és Egry Má­riával az élén az Uj Földesur szinészgárdája, ak­kor természetesnek találjuk, hogy a moziban napokon át nem lehet jegyet kapni és az igazgató kénytelen a filmet még prolongálni is. így történt az Uj Földesurral, amely a nagy érdeklődés foly­tán kedden is futni fog. Misa névre hallgató fehér angora cica eltűnt. A becsületes megtaláló illő jutalomban részesül Misu igen félénk, enni sem fog másutt. Cim Mun­kácsy Mihály-u 2. lantsovits Irén 1—* HÍREK. Tárható időjárás a következő huszonnégy Órára: fokozatos enyhülés, több helyen ismét eső, havaseső és ólmos eső. A hegyeken valóssinüleg még havazás. Déli délnyugati szél Kinevezték az orosházi járásbirót. A igaz­ságügyminiszter ifj. dr. Olehváry Zoltán sátoralja­újhelyi törvényszéki jegyzőt az orosházi járásbíró­sághoz járásbiróvá kinevezte. Az uj biró március 1-én foglalja el hivatalát. Orvosi kinevezés. A vármegye főispánja dr. Bernáth Kálmán nagyszénás! községi orvost a szarvasi járás h. tisztiorvosává kinevezte. A nagy- szénási községi orvosi teendők elvégzésével az alispán dr. Mauzel Béla nagyszénási orvost bízta meg. Megválasztották Békés főjegyzőjét Békés régen vajúdó főjegyző-kérdése a szombati tisztújító közgyűlésen megoldást nyert Dr. Marschal Ferenc főszolgabíró a kilenc pályázó közül négyet jelölt a közgyűlés pedig az összes szavazatokat — egy kivételével — dr. Molnár Jenő öcsödi jegyzőre adta. Az uj főjegyző nyomban letette a hivatali esküt az elnöklő főszolgabíró kezébe. Kabaréest. Akar egy estét kellemesen eltöl­teni? Akkor legyen ott az Urleányok Mária Kongregációja kabaréestjén február 25-én este 8 órakor a pavillonban. Ének — nóta — tánc — zene. A pásztói petíció. A közigazgatási bíróság ma délelőtt hirdette ki a pásztói mandátum ellen beadott petíció ügyében hozott határozatát. A bíróság elrendelte á bizonyítást. Kétezer tanút fognak kihallgatni. Köszönetnyilvánítás. A helybeli róni. kath. reálgimnázium f hó 9-én rendezett hangversenyé­nek bevételét felülfizetéssel, illetve jegymegvál­tással gyarapítani szívesek voltak: Dr. Kisparti János tauk. kir. főigazgató 20 P, dr. Ernszt Ban- dor, dr. Zöldi János 10 10 P, Németi József 2 P. Varsadi Alfréd, Kiszely István, Pánczel Imre, Márky Jenő, Sándor Dénes, Gyepes Erzsébet, Fehér Mózes, dr. Maróti József, dr. Zimmer Fri­gyes, Szabados Antal 1—1 P, Szilágyi Károly, Horváth Ferenc, Kertész Lajos, N. N., N. N. 50—50 f. Fogadják a nemesszivü adakozók ez utón a tanintézet hálás köszönetét. Ugyancsak köszönetét fejezi ki az iskola ez alkalomból Bekker Antal cégnek villanyégök kölcsönzéséért, valamint az izr. hitközségnek székek használatáért. Befejeződött a mühimző tanfolyam a gyulai Nemzeti Egységnél. A Nemzeti Egység uyulai szervezete es a Singer Varrógép Rt. által tartott 3 hetes gépi mühimző tanfolyam a hét elején be­fejeződött. A ta folyamon 22 tanuló vett részt és szebbnél . szebb munkák készítését sajátították el. Különösen érdekes volt a gépihimzéssel való szőnyeg, párna, terítő, sőt retikül készítése, azon­kívül a legkülönbözőbb fehér anyagon való hím­zések. A taufolyam erkölcsi sikerét legjobban az bizonyítja, hogy a tanulók közül nem egy sírva sajnálta, hogy az oktatás véget ért. Közkivánalom- ként merült fel, hogy a tanfolyamot lehetőleg még a tavasz folyamán megismételje a szervezet. Az oktatást Farkas Eiekné Szőke Emma úrnő vé­gezte. Dukeréki régi és uj erdőgazda­ságban termelt és tárolt 102 30—* rozsé, kerítésoszlop olcsó szabott árban készpénzfizetés eüdléllCíl Elhízott egyéneknél a már régóta szívesen alkalmazott természetes „Ferenc József“ keserü- vizkura a bélmüködést erőteljesen előmozdítja, az anyagcserét tetemesen élénkíti, a zsirmennyiséget megfelelően lecsökkenti és a testet könnyeddé teszi. 3 59 21—* A Szociális Misszió köszöneté. A február 5-én megtartott missziós tea elszámolásánál hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik pénz­beli adományaikkal, a büféhez való hozzájárulással, vagy bármi mással az est erkölcsi és anyagi sikerét elömozditani szívesek voltak. Természetbeni adományok: gróf Almásy Dénesné, Lindl Jolán, Koperniczky Jmréné. Körmendy Károlyné. gróf Almásy Denise, Istvánfalvy Miklósné, Kotzó Emilné, vitéz Péchy Gáborné. dr. Novák Kamillné, vitéz Gaál Kálmánné. Kienitz Vilmosné, Némedy Mária, Major Rezsöné, Safáry Lászlóné, vitéz dr. Márki Barnáné, Szecsey Sándorné dr. Fehér Gyuláné, Jakab Lászlóné, dr. Schriffert Ferencné, Szák Györgyné, Tarpai Ottóné, Sárossy Gyuláné, őzv. Trauttwein Gyuláné, Jakó Jánosné, dr. Ungváry Jánosné, vitéz Harkay Rudolfné, dr. Zöldy Jánosné, Takács Elemérné, báró Apor Vilmos, Tábor Józsefné, Nizsalovszky Józsefné, Szathmáry Péterné, dr. Borsos Béláné, Görgényi Ferencné, Faulháber Jó­zsefné, Szentes Károlyné, Tarpai Károlyné, lmplom Józsefné, Berdefy Gvözöné, Schneider Mátyásné, Turay Ferencné, Scheibert Józsefné, Reck Gézáné, vitéz Ákosfy Barnáné, Soltész Béláné, vitéz lmrey Róbertné, Sál Józsefné, Emhő Ferenc, Braun fate­lep, Scheibert László Komjátszeghy Lajos. Pénz­beli adományok a büféhez: Németi József, vitéz Hargitay Lipótné, Kaufmann Ödönné, Hermándy Géza 5—5 pengő, Wendrinszky Sándorné. Pac'h Dezsöné, Pápa Nándorné. Éber Béláné, Szaplouczay Györgyné, 4—4 pengő, Mensáros Andórné, Dittróy Ödönné, Varsady Alfrédné, dr. Széli lmréné, Czinczár Dezsöné, Fazekas-Szücs Józzefué, Márki Jenöné, 3-3 pengő. Vajnay Károlyné, Császár Lajosné, Orelli Béláné, Baldermann Frigyesné, Bakos Zoltánná, vitéz Ferenczy Lászlóné. Siprák Lászlóné. Alérey Gyula, Károlyi Gábor, Köpösdy Jolán, 2-2 pengő, Gyepes Erzsébet 50 füléi. Felülfizetések : gróf Almásy Dénes 100 pengő, Gvac 10 pengő. dr. Purjesz Béláné 8 P, vitéz Ricsóy Uhlarik Béla 4 P, Saly Gyuláné, dr. Varga Gyuláné, 3—8 P, vitéz dr. Márki Barnáné, Deimel Sándorné, dr. Csonth Lászlóné, Polonyi Károlyné, Elek Lajosné, N N., Kaufmann Ödön 2—2 P, br. Apor Vilmos, Molnár Józsefné. dr. Lovich Ödönné, özv Brenner Jaroszlávné. N N. N N, 1—1 P, N N, 30 fillér. N N. 20 fillér. Végül hálás kö­szönetét mondunk mindazoknak, akik megjelenésük­kel missziós teánk fényét emelték. Háziasszonyaink fáradságot nem ismerő gondoskodásáról, büfénél, pénztárnál munkát vállaló tagtársaink áldozat- készségéről szándékosan nem emlékezünk meg névszerint. Mindnyájan tehetségük legjavát adták a célért és legszebb jutalmuk az, hogy a tiszta jövedelem 100 pár kis gyermekcipő beszerzését teszi lehetővé. A jó Isten fizessen meg mindazok­nak akik ezt az eredményt elérni segítettek. A Szociális Missziótársulat Elnöksége. Kishirek a nagyvilágból San Remo. A magyar kardvivók vereséget szenvedtek az olaszoktól. Szilassy biztosan győ­zött Di Rica ellen, Rasztovich " 10:9-es vezetés után veszített Pinton ellen, Gerevich 10:5 arány­ban maradt le Marzival szemben Prága Vasárnap délelőtt egy utasrepülögép a közelb n lezuhant. A piló a meghalt. Meghűlésnél, náthaláznál, torokgyulladásnál, maudoialobnál, fülkatarrusnál, valamint" idegfájdal­maknál és szaggatásnál naponta fél pohár termé­szetes „Ferenc József“ keserüviz nagyon jót tesz, mert a gyomorbélcsatornát alaposan kitisztítja és desinficiálja, azoukivül pedig megfelelő emésztést biztosit. Kishirek az országból. Szolnok. A törvényszék pénteken tárgyalta a tiszasasi angyalgyár első porét. A fővádlóit Szabó Róza tiszasasi bába. Pénteken hét vádlottat fölmentettek, még 144 vádlott fölött Ítélkezik a bíróság. Miskolc. A diósgyőri vasgyár 59 éves vagyon­őrét, Máramarosi Józsefet vasárnap éjjel meggyil­kolták. A rendőrség gyilkosait azokban a tolva­jokban keresi, akik az utóbbbi időben sok lopást követtek el a széntelepan. Venni szándékozók utalványokat válthatnak Gyulán Br. Wenck. B. u. 3l-b. sz. alatt, ahol a minták is meg­tekinthetők. Paradicsommajori gazdaság. Garancia ellett a legmodernebb fazonú női kabátok és öltönyök Tisch Ernő PT készítését vállalom

Next

/
Oldalképek
Tartalom