Békés, 1929. (61. évfolyam, 1-103. szám)

1929-07-24 / 58. szám

LXI. évfolyam 5§. szám Szerda Gyula, 19X9. Julias 34 Előfizetési árak: Negyedévre: Helyben ... 1 P 60 fill. Vidékre . . . 3 P 20 fill. Hirdetési dij előre fizetendő. r r POLITIKÁI, TÁRKÁIIAIjn ÉS KÖZGAZDÁSZAT! HETILAP. Szerkesztőség, kiadóhivatal: Gyulán, Városház-utca 7. sz. Dobay János könyvkereske­dése, hova a lap szellemi részét illető közlemények, hirdetések és nyiltterek inté- zendők. — Kéziratok nem adatnak vissza. Egyes szám ára 10 fillér, Felelős szerkesztő: DOBAY FERENC. Megjelenik szerdán és szombaton. Dr. Berthóty István. \ Békéscsaba városának, egyben Bókósvár- megye közéletének súlyos vesztesége, nagy gyásza van. A veszteség és gyász nagyságát, fájdal­mát fokozza, bogy derült égből villámcsapás­ként, váratlanul következett be úgy, hogy porig lesujtottan, csaknem kábultan állunk hatása alatt és hosszú, hosszú időkön át fog juk érezni az ő gyászos elhunyta okozta vesz­teséget. Nehéz dolog lesz megszokni, nehéz do­log lesz kibékülni azzal a ténnyel, hogy Berthóty Istvánt, akit negyedfél évtizedre terjedő időn át a vármegyei közügyek és a tár­sadalmi élet egyik oszlopos vezéralakjának ösmertünk, értékeltünk, becsültünk, tisztel­tünk és szerettünk, nélkülöznünk kell jobb­jaink anélkül is ritkuló soraiban. Zsenge ifjú, alig huszonkét esztendős korában került közibünk és a gyermekifju már annyi tudást, tapasztalatot, életbölcses­séget és higgadtságot hozott magával, hogy mindenki a legnagyobb várakozást fűzte köz szereplése elé s fényes karriert jósolt neki. Istenadta tehetségének varázsát fokozta daliás külseje, egyéniségének szeretetremél- tósága, disztingvált modora, mely minden vele érintkezőben bizalmat, rokonszenvet keltett. És Berthóty a hozzáfüzödő reményeket a valóságban teljesen be is váltotta. Másod aljegyzőből hamarosan megyei első aljegyző, majd orosházi főszolgabíró, 1916-ban a vár­megye főjegyzője, 1919 ben pedig, amikor Békéscsaba nagyközség rendezett tauácsu várossá alakult, annak egyhangúlag megvá lasztott polgármestere lett. Úgy a vármegyénél, mint Békéscsabán egyaránt kivált poétikus magaslatra s publi­cistái mélységre valló gyönyörű stílusával, kiváló szóuoki képességével és admiDisztrá- cionális nagy tudásával és sofcoldalu-ágával. Békéscsaba — mondhatjuk — nemcsak a legszerencsésebb, hanem minekutána a nagy­érdemű Korosy László első jegyző e miiiő-é- gében nyugdíjba ment, — az egyedül sze rencsés választást tette, mikor Bertnótyt vá­n lasztotta meg első polgármesterének. 0 volt az egyedüli ember, aki egyéniségének vará I8áral, konciliáns modorával és széleskörű nagy tudásánál fogva képesített volt a szer­vezet változása okozta nehézségeket leküzdeni s a városi adminisztrációt megszervezni s meggyökeresiteni. Ez irányban kifejtett úttörő működése aranybetükkel lesz Békéscsaba köz­életében megörökítve. De Berthóty közhasznú működése, mig Gyulán lakott, nálunk és ké­sőbb Békéscsabán nemcsak hivatali, hanem társadalmi szereplésében is a legelőnyöseb­ben nyilatkozott meg. Nem volt olyan életre való terv, mozgalom, amelyben szívvel, lélek­kel részt ne vett, egészséges eszme, melynek megvalósítására nem törekedett volna. Mi, a »Békés« szerkesztősége különle­gesen is fájlaljuk oly korai halálát. Ennek a lapnak Berthóty István úgy aljegyző, mint Orosházáról Gyulára visszajőve, főjegyző ko- rában ragyogó tollú belmunkatársa volt. 0 irta a vármegyei közgyűlésekről, valamint a közigazgatási s egyébb bizottsági ülésekről a tudósításokat. »Megyei közgyűlés előtt« címen megjelent vezércikkei másfél évtizeden át nem csak irányító, hanem csaknem döntő befolyás sál voltak a közgyűléseken hozott határoza tokra. Lapunkban kifejtett működéséért haló porában is hálás köszönettel adózunk. Áldott légijén szép emlékezete! Élete és halála, Berthóty István 1872. augusztus 17-én ezületeu a somogymegyei Németujfaluban. Középiskolai tanulmányait a szarvasi gimná­ziumban, jogi tanulmányait Budapesten vó gezte. 1889-ben lépett közszolgálatba Bihar- vármegyében, majd 1894-ben Bókósvármegyébe került mint aljegyző, 1906 júniusában az orosházi járás föszolgabirájává választották meg és ebben az állásában tiz évig működött. 1916-ban Békésvármegye főjegyzője lett, majd 1918. novemberében Békéscsaba rendezett ta náosu várossá alakulásakor a város első pol­gármesterévé választották meg. A kormány közéleti működésének elismerésekópen 1927- ben kormányíőlanácsossá nevezte ki A pol­gármester a múlt bét keddjén a hivatalban rosszul lett s az orvosok megállapították, hogy sürgős vakbólmütótre van szükség. A szegedi sebészeti klinikára szállították. A műtét után állapotában pénteken örvendetes javulás mu 1 atkozott, szombaton reggel azonban hirtelen rosszul lett, állapota aggasztóra fordult és délelőtt féltiz órakor meg is balt. A hirtelen modern várossá fejlődött Békéscsaba rendki vül sokat köszönhet köztiszteletben és köz szeretetben állott polgármesterének, akinek nevéhez számtalan alkotás fűződik. A város saját halottjának tekinti. A városi tanács szom­baton gyászülést tartott. A gyászhir vétele után Horváth István városi tanácsos autón Szegedre sietett, hogy a város megbízásából megtegye a szükséges intézkedéseket a holt­test hazaszállítására. A temetés a városháza udvaráról ment végbe. Berthótyt felesége, szü­letett Thurzó Ilonka és leánya, dr. Donner Lászlóné, valamint kis unokái gyászolják. Békéscsabán és Bókósvármegyében rendkívül nagy megdöbbenést keltett a gyászhir és ál­talános a részvét a polgármester családja iránt. Gyászlapok. A család a kővetkező gyászjelentést adta ki: Özv. bertbóti dr. Berthóty Istvánná szül. nosici Thurzó Ilona a maga és leánya Bert­hóty Magda, ennek férje dr. Donner László, továbbá unokái Donner Istvánka és Sárika, valamint az alulírott rokonok nevében is mély­séges fájdalommal tudatja, hogy forrón sze­retett férje, a legjobb apa, nagyapa, fiú, test­vér és rokoD, berthóti dr. Berthóty István m. kir. kormányfőtanácsos, Békéscsaba megyei város polgármestere, a II. oszt. polgári érdemkereszt tulajdonosa stb. stb. a halotti szentségek ájta- tos felvétele után, életének 57-ik, boldog há­zasságának 33 ik évóbeD, Szegeden folyó hó 20-án délelőtt 10 órakor áldott jó lelkét vissza­adta Teremtőjónek. Felejthetetlen halottunkat folyó hó 22-ón délután 5 órakor fogjuk Békéscsaba város szókházából a rom. katb. egyház szertartásai szerint történő beszentelós után a Széchenyi liget mellett fekvő rém. katb. temetőben örök nyugalomra helyezni. Az engesztelő szentmise áldozat folyó hó 22-ón délelőtt 9 órakor fog a békéscsabai róm. kath. plébánia templomban az Egek Urának bemutattatni Békéscsaba, 1929 juiius hó 20-án. özv. Berthóty Gusztávnó szül. Gaál Mag­dolna édes anyja. Dr. Berthóty Károly, Bert­hóty Lujza férj. Szél Istvánná, Berthóty Erzsé­bet özv. Buday Alajosod testvérei, özv. Don­ner Lajosnó szül. Haan Ida nászasszonya. Szól István, dr. Berthóty Kórolynó szül. Her- czegb Erzsébet sógora és sógornője. As örök világosság féngeskedjék neki! * Békéscsaba megyei város közönsége és tisztikara mélységes fájdalommal adja tudtul, hogy a város első polgármestere, berthóti dr. Berthótg István m. kir. kormányfőtanácsos, a Békéscsabai Casino Egyesület, a CsAK, a Tüdőbeteggondozó Intézet, a Békéscsabai Für­dő Rt., stb. a Vöröskereszt ezüst diszórem és a II. o. polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa rövid szenvedés után váratlanul elhunyt. Nagy halottunkat folyó évi juiius 22-ón délután 5 órakor tartandó gyászszertartás ke­retében, a városházáról közéleti munkássága évtizedes színhelyén búcsúztatjuk s az egy­

Next

/
Oldalképek
Tartalom