Békés, 1925. (57. évfolyam, 1-101. szám)

1925-08-12 / 63. szám

Békés 1925. augusztus 12. Zsákokat foltozásra házhoz kiadnánk TRTTZÁ T- — állandóan veszünk minden mennyiségiben a legmaga­sabb napi árak mellett Körösvidéki Ipari és Áruforgalmi Részvénytársaság Gyula, Kossuth-tér 34. szám \alatt SV* (Arany kereszt gyógyszertár mellett) Telefon 95. Sürgönyeim: Körtvélyesi Telefon: 95 826 J —1 Kerékpárok, varrógépek és mezőgazdasági gépek nagy választékban, előnyös fizetési fel­tételek mellett kaphatók Sehillinger Ki pót vas és gépraktárában, Gyulán. 586 17-20 Tegyen próbavásárlást! Vám kenyérliszt és nnllás- liszt mindenkor a legol­csóbb napi áron kapható Unsz és Kovácsnál. __________________760 5—«_________________ Kö zépkorú asszony, főzésben jártas be­járónak ajánlkozik esetleg vidékre is megy. Cim : Gyulavári Újsor utca 51. sz. a. 823 l—1 Egy jó családból való fiú tanulónak Kocsis László utóda Scheibert Jakab 822 1—3 rőfös, nőidivat és rövidáruháza Gyula, (Főtér) Figyelem! Ismét kapható a „Weiner gyomor­tea“, mely biztosan gyógyít Epekő és Epehomok által okozott fájdal­makat, valamint mindenféle gyomor- betegséget, szabályozza az emésztést s igy megszünteti az étvágytalanságot és a bélrenyheséget. Főlerakat: WINKLER LAJOS 674 8—10 Megváltó gyógytárában. Rézgálic, darabos csépiőszén, gépolaj, gép- zsir, Wolfner-féle gépszij és az összes cséplőgéphez szükséges anyagok olcsó árban kaphatók 741 e—6 LAKOS JENŐ vaskereskedőnél. FOR MÓL 885 teljesen megszünteti kéz- és lábizzadását. Prager JFrigyes Szent József gyógyszertára, Józsefváros. Jó kéxirásu és perfekt gépirónőt keresek. Dr. Keresztes Gyula kir. közjegyző. 828 1—1 Egy járandó a dobozi-ut mellett kiadó. Értekezni lehet Ernyő utca 1. sz. alatt. 825 1 -2 458—1925. vht. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, hogy a budapesti kir. járábiróságnak 1925 évi 57178—2 számú végzése következtében dr. Freund Kajos budapesti ügyvéd által képviselt Klein és László budapesti cég javára — kétegy házai lakos ellen 2703400 korona s jár. ere­jéig 1925. évi junius hó 5 én foganatositott ki elégitési végrehajtás utján felülfoglalt és 12550000 koronára becsült következő ingóságok u. m. : bolti áruk és berendezés nyilvános árverésen el­adatnak. Mely árverésnek a gyulai kir. járásbíróság 1925. évi Pk. 4005—2. számú végzése folytán 2703400 kor. tőkekövetelés, ennek 1924. szep­tember 14- tői december 10 ig heti 2%, azontúl évi 18 % kamatai és eddig összesen 1263600 koronában biróilag már megállapított költségek erejéig adós üzletében Kétegyházán nyilvános árverésen eladatnak s ennek leendő megtartására 1925. évi angnsztns hó 22-lk napjának délután 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni- szándékozók ezennel oly figyelmeztetéssel hívat nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX, t. c 107. és 108. § ai értelmében kész- pénzfizetés mellett.a legtöbbet Ígérőnek, szűk ség esetén becsáron alul is el fognak adatni Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra ki­elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c 102 §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Gyula, 1925. évi julius hó 24 napján Becsy Sándor, 821 1—1 kir. bírósági végrehajtó. Élesdi mész építészeknek vagy nagyobb vételnél kedvezményes árban állandóan kapható «i 31-* Kéri Andor és Lajos cégnél J gimnázium mellett. ^ Kávét, teát, kakaót csakis megbízható köz­ismert cégnél vásároljon! A Meinl-cég cikkei közked­veltek és híresek) 5, 10, 15 és 20 kg-os postacsomago­kat bérmentve szállítunk. Kérjen árjegyzéket! MEINL GYULA R.-T. 794 Budapest, IX., Dandár-utca 15. 4-10 Telefon 196. Lakás 245, Nagy ocassio ! Nagy ocassio 5 Rendkívüli alkalmi vétel! Alexander Adolf divatáruháza 771 s-§ Békéscsaba, Andrássy-ut 19. 1 méter la futószönyeg — — — — 41000 Nagy jacard szőnyeg mintás — — 480000 Nagy ebédlő szőnyeg la gyapjú kötött nyirott perzsa minta — — — 2180000 1 drb perzsa mintájú sezlon átvető — 690000 Nagy stor függöny filézs betét — — 195000 Különféle nagy paplanok — — — 295000 Flanell takaró nagy — — — — 75000 Ágygarniturák, 2 teritö 1 abrosz— — 290000 Lábravaló la köppér — — — — 23500 Egész széles divatselymek reklám árban 53000 Japán selymek minden színben — — 75000 la gabonazsák — — — — — 23900 Egész nagy szalmazsák — — — — 55000 140 széles gyapjú szövetek — — — 91000 1 m. mosott siffon— — — — — 14800 1 „ nyári vászon— — — — — 11900 1 „ kötény mollinó kék — — — 12900 1 „ ingzefir nagy választékban — — 13900 1 „ angol batiszt kelme a legdivato­sabb mintákban — — — — 16300 1 „ grenadin minden színben — — 12900 1 „ mosó delin legszebb ruha mintákban 13800 Ágylepedövászon prima minőség — — 43000 Paplanlepedövászon legjobb minösőg — 52000 Közismert börerös birkavászon — — 15700 Legjobb ágynemű kanavászok — — 19300 Pehelysürü bores augin — — — 18500 Kész pongyolák, női ruhák nagy választékban 65000 Vállas nagy fodros női kötények— — 29000 Divat férfiingek puplinból 2 gallérral— 122000­Férfiingek színtartó zefirből — — — 55000 Férfi rövid lábravaló — — — — 29000 Női ingek hímzett és ajuros divatos el­készítésben vagy választék— — 28000 Női nadrágok divatos szabásban — — 31000 Fiú gyermeköltönyök nsgy választékban 85000 Női aljak -------- 84000 Női bíusok ocassio árban — — — 93000 Flanell takaró — — — — — — 75000 Nagy ebédlöszönyegek 30%-al leszállított áron. Leltározásból összeállított csoportok még eddig nem létezett olcsó árak mellett lesznek kiárusítva! Tanuló felvétetik. Petőfi-otca 3. és Vida-utea 9. számú házak kedvező fizetési feltételek mellett eladók. Értekezhetni a tulajdonosnál.822 78-' Salgótarjáni és porosz darabos szén, carwini koks, ostrani mosott kovács« szén, amerikai gépkenő és hengerolaj, gépzsir, kocsikenőcs, benzin, zsák, ponyva, gépszij és az összes cséplőgép — malmi — és ipariizemi cikkek állandóan raktáron gyári árakon Schillinge!' Lípót vas- és gépraktárában, Gyulán. 754 5—10 Telefon szám 62. Sipos Endre géperőre berendezett lakatos üzlete GYULA 349 40-' Károlyi Sándor-utca 3. Készít: vasrács kerítéseket és vaskapukat, sirrácso- kat, üvegtetőket, asz­tal- és takaréktüzhelye- ket egyszerűtől a leg­díszesebbig, vasaitokat és facon vasablakokat. Érdeklődőknek rajzzal és költségvetéssel készséggel szolgálok. Készít: Esslingeni ablakfaredő- nyöket, sodronyfonat ágybetéteket, hullámo­zott sodronykeritéseket és kapukat, melyek igen tetszetősek, erősek és felette olcsók. Papagáj ruhafesték, papagáj kékitő mindenütt kapható. Wnlás, IMS. ■ ’kladótaialdonos Dobat Jftaoa nyaaidála.

Next

/
Oldalképek
Tartalom