Békés, 1925. (57. évfolyam, 1-101. szám)

1925-08-15 / 64. szám

L¥fl. évfolyam 61. szám Szombat %nla« 1925. augusztus 15, Előfizetési árak: Negyedévre: Helyben ., . . 20.000 K Vidékre . . . 40.000 K Hirdetési díj elér. ketendö. POLITIKAI, TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDÁSZAT! HETILAP. Szerkesztőség, kiadóhivatal Gyulán, Templom-tér Dobay János könyvkereskedése, hova a lap szellemi részét illető közlemények, hirdeté­si k és nyiltterek intézendők. Kézirat nem adatik vissza £gjps szám ára 1500 korona. Felelős szerkesztő: DOBAY FERENC Megjelenik szerdán és szombaton Qíbíinüib Miiiirerszígai. Hannái/ kanonok, Anglia egyik legnép­szerűbb írója könyvet irt Magyarországról. A könyv most jelent meg Londonban „ Vándor­úién Magyarországon“ címen. A kiváló író, aki mint a budapesti angol követség lelkésze, két évet töltött Magyarországon, ismeri a magyar viszonyokat s tisztáu látja azt a rettenetes helyzetet, melybe a béke- szerződések Magyarországot sodorták s ame­lyek életlehetőségeitől fosztották meg nem­zetünket. Bár könyvében sokszor elfogult és itt-ott le is becsüli a magyar erényeket, mégis annyira értékes tauuságtétel ez a könyv Magyarország igazsága mellett, ami felett napirendre térnünk nem lehet. A könyv tudós szerzője alaposan ismeri a magyar történelmet s igen érdekes követ­keztetéseket von le históriánk döntő fontos­ságú eseményeiből, ismeri azokat az aspirá­ciókat, melyeket a történelmi idők során különböző irányokból támasztottak az ezer­éves ősi magyar batárok ellen. A trianoni béke következtében támadt lehetetlen állapotokat megdöbbentő statisz­tikával, a megszállott területen élő magyarság helyzetét ismertető megdönthetetlen tények­kel illusztrálja s megállapitja, hogy a jövő tekintetében Magyarországra nézve csak két eshetőség van. Minthogy a békeszerződés rendelkezéseiből hiányzik a stabilitás min­den valószínűsége, világosan látszik, hogy Középeurópa térképét a közel jövőben újra keil rajzolni. A veszély most abban van, hogy az nj rendszert egy másik háborúval fogják elérni. Mi lesz akkor a sorsa Magyar- országnak ? Egyszerűen lehetetlen, hogy Magyarország jelenlegi állapotában ma­radjon meg. A mostani határok nem alap­szanak elveken, sem gazdasági, sem nemzeti, sem földrajzi elveken. A biztosságnak és szilárdságnak sehol semmi nyoma. A magya­rok nem törődhetnek bele soha olyan megoldásba, amely kereskedelmüket meg­nyomorítja és hárommilló magyart bor­zalmasan elnyomó idegen kormányok uralma alatt tart. Magyarországra nézve az egyik lehető­ség az, hogy vagy logikus módon teljessé teszik a békeszerződéseket s akkor Magyar- ország teljesen eltűnik a térképről, vagy pedig Magyarországnak vissza kell nyernie azt a pozíciót, amelyben nemzeti élete lehetséges. A válasz erre a kérdésre inkább Magyarországtól függ. Ha Magyarország nemzeti érzését továbbra is megtartja és bátran, önérzettel, kitartás­sal küzd és dolgozik, vissza kell kapnia ősi, történelmi határait. íme a józau, bölcs igazság, melyet egy kiváló angol iró meggyőző erővel, bátor szó­val hangoztat a világ közvéleménye előtt. Mi, akiket gnzsbakötött, halálra szánt a trianoni békeokmány, ugyanezt hangoztattuk öt esztendőn át, ezért szórták reánk rágal­maik pergőtüzét az oláhok, csehek, szerbek, osztrákok s azok patrónusai a diplomácia asztalainál, a sajtóban, a fórunmn s min­denütt, ahol arra alkalmuk nyílt. És Európa füle süket maradt a mi igazságos panaszunk előtt, a mi szavunkat a békeszerződések elleni lázadásnak bélyegezték. Talán meghallgatják már most, amikor egy kiváló angol iró tollán villant meg a magyar igazság fénye s amit Trianonban nemzetünk ellen elkövettek, igyekezni fognak jóvátenni azok, akiknek érdeke, hogy Közép­európa békéje helyreálljon, ez pedig csak akkor következhetik he, ha Magyarország visszanyeri történelmi határait. Bonyodalom a forgalmi körül. Augusztus elseje óta, mint ismeretes, a szanálási bizottság kívánságára a pénzügyminisz­ter 3 százalékról kettőre szállította le a forgalmi adó kulcsát. Ugyanakkor azonban azt is elren­delte a pénzügyminiszter, hogy a forgalmi adó kikerekitendő felfelé ezer koronára és ezer ko­ronánál kevesebb forgalmi adót nem is lehet fizetni. Ez a módosítás igy szószerint végre­hajtva, különösen a kiskereskedelemben nem­hogy enyhítés, de súlyos és újabb megterhelés lenne, mert amig például egy 5000 koronás tétel után 3 százalékos alapon 150 korona volt a forgalmi adó, addig az uj 2 százalékos kulcs szerint felfelé kikerekitve 1000 koronát kellene forgalmi adó gyanánt leróni. Ez azonban nem igy van, mert nem az egyes forgalmi adótétele­ket kell felfelé 10C0 koronára kikerekiteni, hanem a napi összbevétel után egy tételben lerovandó forgalmi adó összegét Mondanunk sem keil, hogy mily nagy különbség van a két magya­rázat között, de a magyarázat azt hisszük meg­nyugtatja azoktt, akik már-már kétségbeestek a forgalmi adó leszállítása miatt. Kétegyházán, Lőkösházán közös vámhivatal lesz. (Saj tud.) A határon átutazó közönségnek régi idó óta egyik legállandóbb aggodalma és kellemetlen érzése tapadt a két országban egymás­után eszközölt kétféle vámvizsgálathoz. Ismétel­ten akció indult meg abban az irányban, hogy Románia és Magyarország egyöntetű eljárás alapján tartsa meg a vámvizsgálatot, de ez a mozgalom mindeddig megakadt. Most újból olyan stádiumba jutott a vámvizsgálat egyszerű sitése érdekében indított akció, hogy időszerű lett a két ország között egy közös értekezlet összehívása. Ezt a megbeszélést meg is tartották Kurticson, ahol Románia nevében Bungetinan szigurencia vezérfelügyelő jelent meg. A magyar hatóságokkal történt megbeszélései azzal a reális kilátással kecsegtetnek, hogy rövidesen nyélbeütik a vámvizsgálat tervét. Ezt oly módon fogják lebonyolítani, nogy az utazóközönséget kényelméből és nyugalmából legcsekélyebb meg­szakítás se zökkentse ki. Román és magyar határrendőrség a tervek szerint a vonatban fogja elvégezni a zónavizsgálatot, még pedig előre­láthatólag menetközben. A rendkívül fontosságú tárgyalásokat egyébként még nem fejezték be. Egy forgalmi ellenőr öngyilkossági kísérlete. Makóról jelentik: Finna'. László, forgalmi adóhivatali ellenőr tegnap reggel öngyilkossági szándékból átvágta a nyakát. Kinizsi utcai laká­sáról a mentők a kórházba szállították, ahol megállapították, hogy az állapota igen súlyos, de nem életveszélyes, amennyiben a gégét és a nyak artériáit nem vágta fel. Finna László, értesülésünk szerint, egy igen előkelő erdélyi nemes családból származik. Az apja főszolgabíró volt Erdélyben, ő maga mint menekült, a románok üldözései elől mene­kült Makóra Néhány kisebb §s jelentéktelenebb ügyből kifolyólag eljárás volt folyamatban Finna ellen, tettét valószínűleg efeletti elkeseredésében kö­vette el. A gyulai Közművelődési Egylet népünnepélye. Felkérettünk a következő sorok közlésére: A Gyulai Közművelődési Egyesület által folyó hó 20 án, Szent István napján rendezendő nagy népünnepély előkészületei serényen foly nak. Amint az ünnepély programmjából is meg­állapítható, ez az ünnepély olyan nagyszabású és látványos lesz, amilyenben a gyulai közön­ségnek még eddig nem volt része. Az ünnepély szept. 8-án ki lesz sorsolva. Minden vevő 10 000 K vásárlásnál 1, 75.000 K vásárlásnál 10 drb ingyen sorsjegyet kap.

Next

/
Oldalképek
Tartalom