Békés, 1923. (55. évfolyam, 1-103. szám)

1923-10-13 / 82. szám

4 Békés 1928, október 18» Értesítés. Tisztelettel értesítem a nagyérdemű kö­zönséget, hogy a Hegyi József-féle üzletet átvettem s a mai naptól kezdve nyitva tartom. A nagyérdemű közönség szives pártfo­gását kérve, maradok tisztelettel Démasx László 817 1-3 mészáros és hentes. i rizs : kilogramm 2600 korona* «Hász és Kovácsnál« # #48 1—1 ♦ Fiatal füszerkeresfeedő segéd fizetés­sel és egy tanuló ellátással felvétetik Hanzsaláné és Fia fftsxer- és csemege- üzletében (posta épület). #4» 1-1 Városhoz köiel, a gyulavárii szőlők ele­jén 3000 töke szőlő gyümölssfákkal eladó. Értekezni lehet Ketmalom-utca 16. szám alatt. #39 1—1 Egy ügyes fiú tanulónak, egy hetesnek felvétetik Bálint Ferenc fűszer- és csemegekereskedésében, Gyula. »44 1—1 Aprított tűzifa kapható Kneifei Józsefnél, Jókai Hór-ntea 23. sz. 817 1-í Lucernamagot Vökmagot Napraforgót Kender ni agot legmagasabb áron vásárol Marna Nándor terménykereskedő 8*9 2—* Városház utca 8. (Hász ós Kováos mellett.) Juhász JLászlá ingatlan és áruforgalmi iroda törv. bej. cég (Ingatlanközvstites «ngedélyezve az Országos Földbirtokr»n- dezö Bíróság által.) Gyula, Városház-utca 23. Eladó hasak; Nagyrománvároson 3 szobás mtllékhe- lyiséges családi ház üveges verandával, nagy portával sürgő­sen eladó; 272. sz. — 4 szobás úri ház igen jó fekvéssel, beköltözéssel 2 és fél vagon búza ; 797. sz. — Igen jő heljen fekvő üzletház 6 szobával, beköltözéssel 3 és fél vagon búza ; 923. sz. — Főútvonalon szatócsüzlet berendezéssel és házzal 14 millió; 834. sz. — Belvárosban 4 szobás, bádogtetös úri ház beköltözéssel 40 millió; 950. sz. — Vasút közelében 4 szobás családi ház ára 4 vagon búza; 94G. sz. — stb. Eladó birtokok: Gyulán 601/s magyar hold igen olcsó áron eladó. Szentes vidékén 200 hold gazdasági épületekkel, artézi kútja 50 m8 vizet ad és gázt fejleszt, mely 8 H motort hajt, eladó 56 vagon búzáért, esetleg részletfizetésre. Továbbá az ország minden tájékán kisebb-nagyobb birtokok az iroda utján vehetők. Házbirtok: Megbízóm részére keresek egy 3—4 szobás úri családi házat, továbbá egy kisebb birtokot lehetőleg vasúti állomás közelében. 617. sz. Haszonbérbe keresek : Bármilyen földbérletet Gyulán és környékén. Földhaszonbérlet. Gyulai határban 3Q1/* hold prima szántó föld bő gazdasági épülettel kiadó. 84 42—* Megérkezett a kitűnőnek bizonyult Numa Dupuj-féle magcsávázó. A kékkövet teljesen pótolja, a búzát úgy az üszők, mint a féreg ellen védi. Kapható 0*8 20—* MMAIT&X JKUÖ liszt- én termény üzletében. Kossuih-tér 31. Telefon 77. A Gyulai Hitel és Böranyagbe- szerző szövetkezet önálló köny­velői állásra megfolclő fizetéssel pályá­zatot hirdet. Kérvények vagy jelentkezések naponkint délután 4-5 óra között az üzleti irodában elfogadtatnak Az állás mielőbb, de legkésőbb november 1 én elfoglalandó. in 2-2 Böpszővetkazef. Ócska bútort, urasáétól levetett ruhát magas áron vásárol Mádat Zsigmond #27 3-8 Halyan-atea 3. »ián. Készpénzét legjobban gyümőlcsözteihefi, ha biztosítók mellett kiadja magas kamatra- Kölcsön ügyleteket a szükséges iratok előkészítése mellett igen olcsó díjazással köz­vetít, valamint minden üzletágban egyszeri, vagy állandó Azletekhes társulásokat összehoz Juhász László só 39-* ingatlan ós áruforgalmi iroda. Gyula, Városház-utca 25. szám. Kölcsöntőkét keresek: 1—2—3 millió koronát több megbízóm részére megegyezés szerinti jutalékra teljes bizto­síték nyújtása mellett. Gyulán, a Harucker-tér 4. sz. ház szabadkézből eladó. Cím e lap kiadóhivatalában. 10 * és egyéb fényképeket művészi kivitelben készít Feldmann Nándor #11 3-5 fényképes#, Városház-ut*a 8 Házitor, meghívásra kimegyek. m-------------------------------p Id ei friss köleskása mindenkor frissen őrölt tengeri és árpadara kapható Krausz Jenő üzletében I 778 5-* | | Menyasszonyi fátyolokat, koszorúkat kölcsön ad, alkalmi frizurákat legdivatosab­ban készít, meghívásra házhoz megy. Babi hajvágást elvállal Pickrsé Hász Rózsi 813 3—3 Vad-utca 13. szám, A német gyógyszertár utcájában. Hízott sertéseket napi áron vesz Ifj. Balog- József utóda Szabó József 89a 4- 9 Szent István ii. 6. vagy Vásártér 2. VESZEK Tökmagot Napraforgót Kendermagot Heremagot a legmagasabb napi árban. Krausz Jenő Kossuth-tér 31. Telefon 77. 832 2—3 A Gyulai Herbadrog Gyógy- és Ipari Növény R.-T* Gyulán, Városház-utca 23. szám alatt, külföldre szállítás végett a legmagasabb árakon vásárolja ag alábbi gyógy- és ipari növényeket,, fűszeres és olaios mag­vakat, valamint nyers vegyszeranyagokat. Főbb cikkek s Az összes vadán termő és termesz­tett gyógynövények Virágok, levelek, füvek, gyökerek, magvak és gyímöieaök stb. Ipari növények : Hiroksaakáll likár gyökér Szappangyökér Fűszeres és olajost magvak : Kouyhaltötnéoy Édeskömény Coriander Ánizs Fehér és fekete mustár Kapraforgómag; Tikmag Kendermag Lenmag Kieinntwag Bara«km»g Mák Nyers vegyi anyagok : Kirisbogár Méhviasv liyera borkő Sonkoly Anyarou Más stb. Meglévő árukról a mennyiség közlésével mintázott ajánlatot kérünk. s»7 3—20 m Hői és férfi szabákeilékek • Uj divat- és rövidáru üzlet. Tisztelettel értesítem Gyula vá­=T ros és vidéke n. é. közönségét, hogy >í ja •c Gyulán, Városház utca 3. sz. alatt levő cukorka üzletemet férfi, női tJL-s* 30 K divat- ós rövidáru cikkekre változ­*r ej tattam át. O* N Ä Amidőn a fentieket a n. ó. kő 9> T3 és zönség tudomására hozom, kérve SS 3 szives pártfogását. a © W Tisztelettel sió 3-10 Klein Sándor. & Hl, férfi és gyermek harisnyák m Veszek: legmagasabb árban arany, ezüst, ékszertárgyakat és hamis foga­kat, magyar 20 és 10 koronás ara­nyat, I, 2, 5 koronás és I forintos ezüstpénzeket. — Elzálogosított tárgyakat kiváltok, napi áron át­veszek. Ehrenfeld S. 1672 42—* aranyműves. jÉrtrttfcMziía Lap ható sei 29—* Molnár Ai kér fiié fakereskedésében, Kossuth-tér 18. szán*. Állandóan veszünk: mindenféle gabonát, terményt, magvakat ós hüvelyeseket a legmagasabb napi árakon! Kdrösvidéki Ipari és Áruforgalmi R.-T. fiókja 715 9—* Gynla, Kossnlh-tpr 34 szám. Telefon 95, Sürgönyeim Körtvolyessi. Hasznait magyar kir. posta Mádon ná-s 500 koronásért 80 koronát,. 300 „ »© fizetek, Miudeu más használt magyar bélyeget veszek. A Portó® névértékének 25 száza­lékát fizetem. Oohay Jenő. •#■>*», 1883. a kladótulaldkmos Oubar N»oa nvoudilz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom