Békés, 1923. (55. évfolyam, 1-103. szám)

1923-08-29 / 69. szám

4 Békés 1923. augusztus 29. Az Első Gyulai Kereskedelmi R.-T. igazgatósága közli, hogy a vállalatnak I922> október és 1923. március havában kibo- •sájtott részvényei az ideiglenes elismer» vények ellenében folyó évi szeptember hó l-töl kezdve a vállalat irodájában kiszol­gáltatnak. US 1—1 Bajadér. Lengyel Irén szubrettprimadonna vendégszereplésével a Bajádért ismételte meg a társulat részben a korábbi szereposztással, gör­dülékeny, pontos előadásban. A szereplő ven- dégmüvésznő kiválóan alakította a Bajadér sze­repét. Finoman képzett tiszta csengésű hangjával, temperamentumos játékával s pazar toiletteivel egy csapásra meghóditotta a közönséget, mely melegen ünnepelte az egész est során. Szombaton este a közönség egyik kedvence, Ujházy Nusi, búcsúzott el a Kék maeur cimü operettben. Ugyanezen alkalommal fellépett vendégként Lengyel Irén szubrettprimadonna, aki hamarosan megnyerte közönségünk rokon- szenvét. Ebben a darabban, amelyben igen ne­héz szerepe van, alkalma volt sokoldalú tehet­ségét teljességében megcsillogtatni. A búcsúzó Ujházy Nusi is igen sok tapsot aratott. A Hollandi menyecske, mely Kálmán leg­sikerültebb eperettjének egyike, a társulat leg­jobb operette előadásai közé sorolható. Az elő­adók vetekedtek egymással jókedvben s Lengyel Irén és Sándor Anna vezetésével Szalóky, Pager, és Zoltán állandó derültségben tartották a szép­számú közönséget. A második felvonás elején ügyes magyar táncot mutatott be Stern tánctanár alkalmi hallottjával. Hétfőn este zsúfolt ház előtt búcsúzott a közönség legelső kedvence Páger Antal a Postás fiú és húga cimü énekes bohózatban. Ujházy Nusi volt a partnere és a két tempera­mentumos művész pompás játékot produkált, amely a közönséget többször szűnni nem akaró tapsra ragadtatta, sokszor valósággal extázisba hozta. Közgazdaság;. Budapesti áru- és értéktőzsde. Budapest, 1923. augnsstus 27. Hivatalos árfolyamok: Búza — - — 80—81000 K Rozs — — — 51—520ÜÍ) K Árpa — — — 54—57000 K Zab- - - — 64-66000 K Tengeri — — — 71—72500 K Repce — - - 185-142500 K Korpa — — — 41—42000 K A korona zörlehi allása 0 03' ,. Mégy középiskolát végzett fint tanulónak felvesz V lágy ovii s és Mihaiik 726 I-1 főszer- és csemegeüzlete, fiyolán. Kettő, esetle ff három <72122- nazista fiú teljes ellátást nyer a ffimnázium szom- szédsáffában. — Érdeklődni lehet JBajza-u. 3 a. sz. alatt. 724 2-2 Állandóan veszünk: mindenféle gabonát, terményt, magvakat és hüvelyeseket a legmagasabb napi árakon! Körösvidéki Ipari és Áruforgalmi R.-T. fiékja 715 2—* ttynla, Kos»ath-tér 34 szára. Telefon 99, Sürgönyeim Körfvélyessi. ALÁÍRÁSI FELHÍVÁS! A Gyulai „Herbadrog* Gyógy- és Ipari Növény R.-T. folyó évi augusztus hó 26-án megtartott rendkívüli közgyűlésén elhatározta, hogy alaptőkéjét 3000 drb 1000 korona név­értékű részvény kibocsájtásával felemeli. A részvény kibocsájtás feltételei a kö­vetkezők : 1. Az összes részvények a régi részvény- tulajdonosoknak ajánltatnak fel oly módon, hogy minden két régi részvény után 3 darab uj részvény jegyezhető 2000 korona kibocsáj- tási ár és 50 korona költség lefizetése elle­nében. 2. Tört részvények nem bocsájtatnak ki. Kinek páratlan számú részvénye van, az utolsó egyre egyet jegyezhet. 3. Az elővételi jog folyó évi szeptember 1-től 15-ig bezárólag gyakorolható. 4. Az elővételi jog az első jegyzés utáni elismervények alapján gyakorolható. Ameny- nyiben valaki elővételi jogát másra ruházza, arról írásbeli nyilatkozatot kell bemutatni. 5. A részvényjegyzés alkalmával a teljes vételár lefizetendő. 6. Jegyzési és fizetési hely : Békésmegyei Takarékpénztári Egyesület, Gyulán. 7. Az uj részvények már a folyó üzleti év eredményéből teljes osztalékban része­sednek. 8. A részvényjegyzésről ideiglenes elis­mervények adatnak ki, melyek később az igazgatóság által megállapított időben részvé­nyekkel cseréltetnek ki. 9. Az esetleg le nem jegyzett részvények értékesítéséről és elhelyezéséről, a közgyűlés határozata alapján, az igazgatóság saját hatás­körében köteles gondoskodni és jogosított azokat nem részvényeseknél is értékesíteni. 10. Miután a részvényekből 1-es, 10-es és 50-es címletek is fognak kibocsájtatni, az ezutáni igények a jegyzés alkalmával beje- lentendők. 11. A befizetett vételárból: 3.000. 000 korona az alaptőkéhez, 3.000. 000 korona a tartaléktőkéhez csa- toltatik. Gyula, 1923. augusztus hó 26-án. 727 í—i Az igazgatóság. Aláírási felhívás. Az Első Gyulai Kereskedelmi R.-T. az 1923. augusztus hó 26-án tartott rendkívüli közgyűlésén elhatározta, hogy alaptőkéjét 26.000 drb 500 korona n. é. bemutatóra szóló uj részvény kibocsájtásával 12 ill ünirál 25 üli lioroiiára felemeli. Az uj részvények kibocsájtása a követ­kező módozatok és feltételek mellett történik: 1. A kibocsájtandó részvényekből 12.000 drb részvényre az elővételi jog a régi rész­vényesek javára biztosittatik oly módon, hogy minden régi részvényes annyi részvényt jogo­sult átvenni, amennyi részvénye már van; a fennmaradó 2000 drb részvényt, valamint a régi részvényesek által esetleg nem jegyzett részvényeket az igazgatóság értékesíti. 2. Az átvételi árfolyam 4000 korona, mely összeg a jegyzés alkalmával egyszerre fize­tendő. 3. Az elővételi jog, illetőleg a részvények jegyzése 1923. szeptember hő 1-től 12-ig bezárólag gyakorolható a Békésmegyei Taka­rékpénztári Egyesületnél, Gyulán. Ezen határ­időn túl a részvényesek elővételi joga meg­szűnik. A jegyzés alkalmával a jogosultság az eredeti részvények felmutatása által igazolandó. 4. Az uj részvények 1924. január 1-től kezdve minden a régi részvényeseket meg­illető jogokkal birnak. 5. A részvényjegyzők a befizetés alkal­mával a jegyzett részvényekről ideiglenes el­ismervényt kapnak és az eredeti részvények az igazgatóság által megállapított határidőn belül ezen ideiglenes elismervények ellenében fognak kiszolgáltatni. Gyula, 1923. augusztus hó 28-án. Az Első Gyulai Kereskedelmi R.-T. 728 í-i Igazgatósága. Értesítés. Elhunyt férjem, Bekkor János la« katos üzletét és gépjavító műhe­lyét továbbra is üzemben tartom*. Amidőn a nagyérdemű közönség tudomására hozom, további nagybecsű megrendelésüket kérem. Öxv. Hekker Jánosné 625 3-3 lakatos és gépjavító műhelye. kapható sei -a-* Molnár Alber Éné fakereskedéséhen, Kossnth-tér 18. szám. Juhász Lászlá ingatlan és áruforgalmi iroda tőrv. bej. cég (Ingatlanközvetítés engedélyezve az Országos Földbirtokren- dezö Bíróság által. Engedélyes győgynöv ény be válté.) Gyula, Városház-utca 23. Kes S$S& Eladó birtokok: Mezőtúrnál 20 magyar hold, holdau- kint 21 q búza, lakás és gazdasági épületekkel, fekete föld, 3 évig pihent, 8—10 hold felszántva. 86. sz. Ugyanott 20 magyar hold cserepes tanyával holdankint 250.000 korona, 27 m. hold tanyával 9 millió vetés nélkül, 30Va kát. hold 2 szobás cserépfedeles tanyával 6 millió, 40 m. hold épületekkel holdankint 700.000 korona, 144 m. hold 3 tanyával, 53 m. hold cserepes tanyával, 109 m. hold épü­letekkel, 137 kát. hold tanya nélkül. 45—52. sz. Szentes vidékén 200 hold gazdasági épületekkel, ártézi kútja 50 m3 vizet ad és gázt fejleszt, mely 8 H motort hajt, eladd 25 q búzáért, több évi törlesztésre. 58. sz. Mezőtúron, a várostól 2Vz km. 300 hold bérlet, vala­mint két 200 holdas bérlet 6 évre kiadó. 807. sz. Szolnokmegyében 51 kát. hold, fekete búzatermő, kevés szik, 1 szoba-konyha, mellékhelyiség, ára 6 vagon búza. 23. sz. Továbbá az ország minden tájékán kisebb-nagyobb birtokok az iroda utján vehetők. Házbirtok: Megbízóm részére keresek egy 3—4 szobás úri családi házat, továbbá egy kisebb birtokot lehetőleg vasúti állomás közelében. 617. sz. Haszonbérbe keresek : Bármilyen földbérletet Gyulán és_környékén. 84 35—* Belváros, Terényi utca 9. számú hast szabadkézből, azonnali beköltözéssel eladó. 688 3-8 Halácsi-ui 15= ssámu tüzifatelep eladó. Értekezni lehet Benkö János cemeniárugyáráhan vagy a mé&züzleiben. 67b 4-* Veszek: legmagasabb árban arany, ezüst, ékszertárgyakat és hamis foga« kát, magyar 20 és 10 koronás ara« nyat, f, 2, 5 koronás és I forintos ezüstpénzeket. — Elzálogosított tárgyakat kiváltok, nap: áron ét« veszek. Ehrenfeld S 1672 41—* aranyműves MM¥Ai§aoI¥I fátyofokaí, koszorúkat kölcsön ad, alkalmi frizurákat iegdivatosabhan készít, meg­hívásra házhoz megy. Rabi hajvágási elvállal Pickné Hási Rózsi 708 2-3 Vad utca 13. szám. m 1,1 ------—-----------—mm Ba bot, Lencsét, Borsót, Iákot legmagasabb árban vesz KKAVIZ J.S2MŐ liszt- és terménykereskedő Kossuth-tér 31. Telefon 77. 538 13 - * Aradén, 1Ö33. * kfadófnlaldanas Baba? linói ayandifa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom